Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  abdest aldıktan sonra okunan dua

  1 ziyaretçi

  abdest aldıktan sonra okunan dua bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Abdest duaları - Dinimiz İslam

  Abdest duaları - Dinimiz İslam

  Sual: Abdest duaları ve anlamları nelerdir?
  CEVAP
  Abdest alırken, dua okumak veya her uzvu yıkarken kelime-i şehadet getirmek müstehabdır. Arapçasını bilmeyen Türkçesini okur. Abdest duaları şöyledir:
  1- Abdeste başlarken şu dua okunur: (Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm ve alâ tevfîk-ıl-îmân El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.) [Azim olan Allah'ın ismiyle başlarım. Bize İslâm dinini ve imanı ihsan eden; suyu temizleyici, İslâm’ı nur kılan Allah’a hamd olsun!]

  2- Ağza su verirken: (Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.) [Yâ Rabbî, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebi’den içir!]

  3- Burna su verirken: (Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr.) [Yâ Rabbî, Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleriyle rızıklandır! Cehennem kokusundan uzaklaştır!]

  4- Yüzü yıkarken: (Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.) [Yâ Rabbî, nurunla, evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, yüzümü ağart! Düşmanlarının yüzü karardığı günde, yüzümü karartma!]

  5- Sağ kolu yıkarken: (Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren.) [Yâ Rabbî, kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle!]

  6- Sol kolu yıkarken: (Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.) [Yâ Rabbî, kitabımı solumdan, arkamdan verme, hesabımı zor etme!]

  7- Başı mesh ederken: (Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke.) [Yâ Rabbî, vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma! Başka gölgenin olmadığı günde Arşın gölgesinde gölgelendir!]

  8- Kulakları mesh ederken: (Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.) [Yâ Rabbî, beni, söz dinleyip, en güzeline uyanlardan eyle!]

  9- Enseyi meshte: (Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr.) [Yâ Rabbî, boynumu ateşten azat et!]

  10- Sağ ayağı yıkarken: (Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü.) [Yâ Rabbî, ayakların kaydığı günde, sıratta ayaklarımı sabit kıl!]

  11- Sol ayağı yıkarken: (Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.) [Yâ Rabbî, Sıratta, düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, ayaklarımı kaydırma! Çalışmamı meşkûr et! Günahımı affet! Amelimi kabul ve ticaretimi helâl et!]

  12–Abdestten sonra: (Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.) [Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin [ortağın] olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim.]

  13–Abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak ve salevat getirmek de çok sevabdır. Birkaç hadis-i şerif meali:
  (Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer.) [Nesai]

  (Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın 50 yıllık günahı affolur.) [Halebi]

  (Abdestten sonra Kadir suresini 1 defa okuyan sıddıklardan, 2 defa okuyan şehitlerden yazılır. 3 defa okuyan, Peygamberlerle haşrolur.) [Deylemi]

  (Abdestten sonra, 10 defa salevat-ı şerife getirenin gamı gider, duası kabul olur.) [Ey Oğul İlmihali]

  Abdest dualarını okurken
  Sual:
  Kitaplarda abdest alırken; yüzü yıkarken şu dua, kolları yıkarken şu dua okunur deniyor. Bahsedilen dualar, hızlı veya yavaş okununca, o sıraya denk gelmezse, mahzuru olur mu?
  CEVAP
  Mahzuru olmaz.

  Abdest alırken
  Sual:
  Abdest dualarını bilmeyen, hep kelime-i şehadet getirse veya (Estagfirullah) dese yahut (Rabbena âtina) gibi duaları okusa bir mahzuru olur mu?
  CEVAP
  Hayır, mahzuru olmaz.

  Sual: Abdest alırken, okunacak duaları bilmeyen kimse ne yapar, bu dualar okunmazsa abdest kabul olmaz mı?
  Cevap: Abdest alırken, okunacak duaları bilmeyenlerin aldığı abdest sahih olur. Fakat bu duaları kısa zamanda ezberlemeli ve okumalıdır, çok sevaptır. Abdesti bitirdikten sonra;
  “Allahümmec'alnî minet-tevvâbîn, vec'alnî min-el-mütetahhirîn, vec'alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” duasını okumak çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Her kim abdest aldıktan sonra "İnnâ enzelnâhü" suresini bir kere okursa, Allahü teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehitlerden yazar. Üç kere okursa Peygamberlerle haşrolur.)

  (Her kim abdest aldıktan sonra, benim üzerime on kere salâtü selâm getirirse, Allahü teâlâ, o kişinin hüznünü giderip mesrur eder, duasını kabul eder.)

  Abdest dualarını bilmeyen, her uzvu yıkarken Kelime-i şehadet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır.

  Abdest alırken okunacak dualar
  Sual: Abdest alırken okunacak dua var mıdır, varsa nelerdir ve ne zaman okunacaktır?
  Cevap:
  Abdest alırken okunacak dualar, Miftâh-ul-Cennet ilmihâlinde şöyle bildirilmektedir:
  “Abdest almaya başlarken; (Bismillâhil-azîm velhamdü lil-lahi alâ dînil-islâmi ve alâ tevfîkıl-îmâni elhamdü lillahillezî ce'alel-mâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren)denir.

  Ağzına su verince; (Allahümmeskınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ azmeü ba'dehü ebeden) denir.

  Burnuna su verirken; (Allahümme erihnî râyihatel-Cenneti verzuknî min naîmihâ velâ türihnî râyihaten-nâri) denir.

  Yüzünü yıkadıkta; (Allahümme beyyıd vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünûbî yevme tesveddü vücûhü a'dâike) denir.

  Sağ kolunu yıkadıkta; (Allahümme a'tınî kitâbî bi-yemîni ve hâsibnî hisâben yesîren) denir.

  Sol kolunu yıkadıkta; (Allahümme lâ tü'tınî kitâbî bişimâlî velâ min verâî zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîden) denir.

  Başını meshedince; (Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alennâri ve ezıllenî tahte zılli Arşıke yevme lâ zılle illâ zıllüke) denir.

  Kulaklarına mesih verdikte; (Allahümme-c'alnî minelle-zîne yestemi'ûnel-kavle fe-yettebi'ûne ahseneh) denir.

  Boynuna mesih verdikte, (Allahümme a'tik rekabetî minennâri vahfaz mines-selâsili vel-ağlâl) denir.

  Sağ ayağını yıkadıkta; (Allahümme sebbit kademeyye alessırâtı yevme tezillü fîhil-akdâm) denir.

  Sol ayağını yıkadıkta; (Allahümme lâ tatrud kademeyye alessırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a'dâike. Allahümmec'al sa'yî meşkûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len'tebûre) denir.

  Abdest almayı bitirdikten sonra;
  (Allahümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîne vec'alnî min ibâdikes-sâlihîne vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahzenûn) duası okunur.

  Daha sonra göğe bakarak; (Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke) duasını okumalıdır.

  Bundan sonra, bir veya iki, yahut üç defa, her birine Besmele çekerek İnnâ enzelnâ sûresini okumalıdır.”

  Abdest alırken, abdest duaları okunmasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve okumalıdır. Abdest dualarını bilmeyen, her uzvu yıkarken Kelime-i şehadet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır.

  Yazı kaynağı : dinimizislam.com

  Abdest alırken hangi dualar okunur?

  Abdest alırken hangi dualar okunur?

  Akit haber güncel son dakika gündem haberleri ve haber arşivi.

  Biz her vakit, hakikati haykırdık ve gerçeğin izinde olduk. Her devrin gazetesi olmadık, milletin gazetesi olduk.

  www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.

  Yüklenme süresi 0.0205 sn.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Abdest aldıktan sonra hangi dua okunur?

  Abdest Duası Arapça Türkçe Okunuşu - Abdest Alırken Ve Abdest Aldıktan Sonra Okunacak Dualar

  Abdest Duası Arapça Türkçe Okunuşu - Abdest Alırken Ve Abdest Aldıktan Sonra Okunacak Dualar

  Bazı ibadet ve amellerin yerine getirilmeden önce gerçekleştirilen dini temizliğe abdest adı verilir. Özellikle farz olan vakit namazlarından önce abdest almak ve namaza hazırlanmak büyük önem taşır. Kur'an-ı Kerim'de de abdest almanın önemi apaçık vurgulanmıştır. Abdest alırken okunacak dualar ve abdest aldıktan sonra okunacak dualar da bulunmaktadır. Abdest duası adı altında bu konu sıkça araştırılır. Abdest duası Arapça Türkçe okumak ve ezberlemek isteyenler için detaylara haberimizde yer verdik. Peki, abdest alırken ve abdest aldıktan sonra okunacak dualar nelerdir?

  ABDEST NEDİR?

  Arapça'da ''güzellik ve temizlik'' anlamını taşıyan vudû' kelimesi ile ifade edilen abdest dini bir temizliktir. Namaz başta olmak üzere bazı ibadetler öncesinde abdest almak zorunludur. Kur'ân-ı Kerîm'de abdestle ilgili hükmü açıklayan, "Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın"sözleri yer almıştır. Çeşitli hadis kaynaklarında da abdest almanın önemine değinilmiştir.

  Namazın yanı sıra, Kur'an-ı Kerim'e dokunmak, Kâbe'yi tavaf etmek ve tilâvet secdesi yapmak gibi ibadet ve ameller için de abdest alma zorunluluğu vardır. Sünni mezhepler bu konuda görüş birliliği içerisindedir. Kur'an'a dokunmak için abdestin farz olduğu Kur'an'a ve sünnete dayanırken, Kabe tavafı için ise vacip oluşu yalnızca sünnete dayanır.

  ABDESTİN FARZLARI

  Abdestin farzları, âyette (el-Mâide 5/6) yer aldığı gibi şunlardır: Yüzü yıkamak, kolları dirseklere kadar yıkamak, başı meshetmek, ayakları topuklara kadar yıkamak. Sünnî dört mezhep bu şartlar üzerinde görüş birliği içerisindedir.

  ABDESTİN ADAPLARI

  Abdest alırken kıbleye dönmek

  Suyu israf etmemek

  Zaruret olmadıkça başkasından yardım istememek

  Gereksiz yere konuşmamak

  Ağıza ve buruna suyu sağ elle vererek burnu sol elle temizlemek

  ABDEST DUASI

  Abdestin farzları ve sünnetlerinin yanı sır abdest alırken okunması tavsiye edilen bazı dualar mevcuttur. Abdest alımının her aşamasında farklı bir dua okunmaktadır.

  ABDEST ALINIRKEN OKUNACAK DUALAR

  1.Elleri Yıkarken:

  Okunuşu: "Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce'alelmâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren."

  Anlamı: "Azamet ve celâl sâhibi Allah'ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Allah'a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm'ı da nur kılan Allah'a hamdolsun."

  2. Ağzını Yıkarken:

  Okunuşu: "Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ ezmeu ba'dehü ebeden."

  Anlamı: "Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım."

  3. Burnuna Su Verirken:

  Okunuşu: "Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr."

  Anlamı: "Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nîmetlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma."

  4. Yüzünü Yıkarken:

  Okunuşu: "Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü ve tesveddü vücûhü."

  Anlamı: "Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyâz kıl, nurlandır."

  5. Sağ Kolunu Yıkarken:

  Okunuşu: "Allahümme a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren"

  Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör."

  6. Sol Kolunu Yıkarken:

  Okunuşu: "Allahümme lâ tu'tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden."

  Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme!"

  7. Başını Meshederken:

  Okunuşu: "Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a'şini birahmetike ve enzil a'leyya min berekatik) "

  Anlamı: "Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş'ının gölgesi altında gölgelendir."

  "Allah'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir."

  8. Kulağına Meshederken:

  Okunuşu: "Allahümmec'alnî minellezîne yestemi'ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû."

  Anlamı: "Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittibâ edenlerden kıl."

  9. Boynuna Meshederken:

  Okunuşu: "Allahümme a'tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal(i)."

  Anlamı: "Allah'ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!"

  10. Sağ Ayağını Yıkarken:

  Okunuşu: "Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü."

  Anlamı: "Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."

  11. Sol Ayağını Yıkarken:

  Okunuşu: "Allahümme'c-al li sa'yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre."

  Anlamı: "Allah'ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle mânevî ticâretimi de zarar ettirme!"

  ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) abdest bitiminde şu duayı ederdi;

  (Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah'ım! Beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle) duasını okuyan kimse için Cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdelemiştir (Tirmizî, Tahâret, 41).

  Abdest Nasıl Alınır? (Erkek-Kadın) Abdest Alma Sırası, Namaz Abdesti Alımı Anlatımı

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap