Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşure günü tek gün oruç tutulur mu

  1 ziyaretçi

  aşure günü tek gün oruç tutulur mu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  A�ure g�n� tek oru� tutman�n fazileti nedir? A�ure g�n� tek g�n oru� tutulur mu?

  A�ure g�n� tek oru� tutman�n fazileti nedir? A�ure g�n� tek g�n oru� tutulur mu?

  Muharrem'in onuncu g�n� a�ure g�n�d�r. Bu g�n oru� tutmak da baz� �limlere g�re s�nnettir. Res�lullah (s.a.s.) bir hadisinde ��yle buyurmu�tur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oru�, Allah'�n ay� olan Muharrem'de tutulan oru�tur. Bu m�barek g�nde oru� tutmak isteyen vatanda�lar "A�ure g�n� tek g�n oru� tutulur mu? A�ure g�n� tek oru� tutman�n fazileti nedir?" sorular�n�n yan�t�n� ara�t�r�yor...

  A�URE G�N� TEK G�N ORU� TUTULUR MU?

  Diyanet'te yer alan bilgilere g�re, Res�lullah (s.a.s.), "���r� g�n� orucunun �nceki y�l�n (k���k) g�nahlar�na keff�ret olaca��n� umar�m." (Tirmiz�, Savm, 48) buyurarak, �mmetine bu g�nde oru� tutmay� tavsiye etmi�lerdir. ���r� g�n� oru� tutmakla ilgili olarak �bn Abb�s (r.a.) ��yle anlat�yor: "Res�lullah (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yah�dilerin ���re g�n� oru� tuttuklar�n� g�rd�. Onlara, 'Bu da ne (ni�in oru� tutuyorsunuz)?' diye sordu. 'Bu, salih (hay�rl�) bir g�nd�r.

  Allah, o g�nde �sr�ilo�ullar�n� d��manlar�ndan kurtard�. (��k�r olarak) M�s� o g�n oru� tuttu.' dediler. Res�lullah (s.a.s.) da, 'Ben M�s�'ya sizden daha yak�n�m' buyurup o g�n oru� tuttu ve m�sl�manlara da tutmalar�n� tavsiye etti." (Buh�r�, Savm, 69; M�slim, S�y�m 127; Eb� D�v�d, Savm, 65)

  Hz. Peygamber (s.a.s.) d�neminde Yah�diler sadece Muharrem ay�n�n 10. (���r�) g�n�nde oru� tuttuklar�ndan, onlar�nkine benzememesi i�in �ncesine veya sonuna bir g�n ilave edilerek oru� tutulmas�n� tavsiye etmi�tir. Baz� rivayetlerde ise bir �ncesine ve bir sonras�na ilave ederek �� g�n oru� tutulmas�n� tavsiye etmi�tir (M�ttek�, Kenz�'l-umm�l, VIII, 570). Bu nedenle ���r� g�n� oru� tutulurken �nemli olan ���r� g�n�n� yaln�z tutmamakt�r. Bir �nceki veya sonraki g�n� ilaveyle iki g�n oru� tutulabilece�i gibi her ikisini de ilave ederek �� g�n de tutulabilir.

  A�URE G�N� ORU� TUTMANIN FAZ�LET� NED�R?

  Res�lullah (s.a.s.) bir hadisinde ��yle buyurmu�tur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oru�, Allah'�n ay� olan Muharrem'de tutulan oru�tur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namaz�d�r." (M�slim, S�y�m, 202-203; Eb� D�v�d, Savm, 55; Tirmiz�, Savm, 40)

  Muharrem'in onuncu g�n� ���r� g�n�d�r. Bu g�n oru� tutmak da baz� �limlere g�re s�nnettir (Serahs�, el-Mebs�t, III, 92). Zira Res�lullah (s.a.s.), ���r� g�n�nde oru� tutmu� ve bunu m�sl�manlara tavsiye etmi�tir (Buh�r�, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin ���r� g�n�nde oru� tuttuklar�n� g�rm�� ve "Bu g�n ni�in oru� tutuyorsunuz?" diye sormu�tu. "Bu, hay�rl� bir g�nd�r. Allah, o g�nde Ben� �sr�il'i d��manlar�ndan kurtard�. (��k�r olarak) Hz. M�s� o g�n oru� tuttu." dediklerinde Res�lullah da (s.a.s.) "Ben M�s�'ya sizden daha lay���m (yak�n�m)." buyurup o g�n oru� tuttu ve m�sl�manlara da tutmalar�n� tavsiye etti (Buh�r�, Savm, 69; M�slim, S�y�m, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu g�nde oru� tutulmas�n� te�vik eden ba�ka hadisleri de vard�r. Bir hadiste, "���r� g�n� orucunun �nceki y�l�n g�nahlar�na keff�ret olaca��n� zannederim." (Tirmiz�, Savm, 48) buyurmu�tur. Ba�ka bir hadiste de ���r� orucuna i�aret ederek "Ramazan orucundan sonra en faz�letli oru� Allah'�n ay� olan Muharrem ay�nda tutulan oru�tur." (Tirmiz�, Savm, 40) buyurmu�tur.

  Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet i�in ertesi sene ���r� orucunu Muharrem'in dokuzuncu g�n� de tutaca��n� s�ylemesi (Eb� D�v�d, Savm, 66); bu orucun Muharrem ay�n�n dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci g�nlerinde tutulmas�n�n daha do�ru olaca��na i�aret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-M�sned, IV, 52; Abd�rrezz�k, el-Musannef, IV, 287).

  �u da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz k�l�n�nca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin ���r� orucu tutup isteyenlerin tutmayabilece�ini belirtmi�tir (Buh�r�, Savm, 69; M�slim, S�y�m, 113-126).

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Aşure Orucu Ne Zaman ve Kaç Gün Tutulur?

  Aşure Orucu Ne Zaman ve Kaç Gün Tutulur?

  Aşûre orucu tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz, Yahudilere benzmemek için Muharrem ayının 9. ve 10. günü veya 10. ve 11. günlerinden birinde tutmamızı tavsiye etmişlerdir. (9 Muharrem 17 Ağustos 2021 Salı, 10 Muharrem 18 Ağustos 2021 Çarşamba ve 11 Muharrem 19 Ağustos 2021 Perşembe günüdür.)

  AŞURE ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR?

  Ramazân-ı Şerîf’in dışında tutulan en ecirli oruç, Allâh’ın ayı olan Muharrem’de tutulan aşûre orucudur.

  Resûlullâh Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allâh’ın ayı Muharrem’de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır (teheccüd).” (Müslim, Sıyâm 202, 203; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)

  - Resûlullâh aşûre günü oruç tutup; o gün oruç tutulmasını emredince, ashâb-ı kirâm:

  “−Ey Allâh’ın Resûlü! Bu, yahudi ve hristiyanların saygı gös­terdiği bir gündür.” dediler. Efendimiz şöyle buyurdu:

  “−Gelecek sene inşaallah dokuzuncu günü oruç tuta­rım.” (Müslim, Siyâm, 133; Ebû Dâvud, no. 2445; Taberânî, no. 10785; Beyhakî, IV, 287)

  - Bir diğer rivayette de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  “Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle yahudilere mu­halefet edin!” (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

  Bu sebeple Hanefî mezhe­bine göre Muharrem’in sadece onuncu günü oruç tutulması, yahudileri taklit et­me anlamına gelebileceği için mekruhtur.

  Efendimiz, ibadetlerinde bile gayrimüslimlere muhalefet hâlinde olmuştur. Bunun için bizler de, ibadetlerimizde onlara benzemediğimiz gibi diğer hâl ve hareketlerimizde de benzememenin gayreti içinde olacağız.

  Hadîs-i şerîfte: “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” buyrulmuştur. (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)

  İslam ve İhsan

  Aşure Nedir?

  Aşure Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  Aşure Günü Yapılacak İbadetler

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Aşure günü tek gün oruç tutulur mu? Hangi günler tutmak gerekir?

  Aşure günü tek gün oruç tutulur mu? Hangi günler tutmak gerekir?

  Aşure günü orucu, özellikle Peygamberimiz tarafından birçok hadisi şerifinde buyurduğu gibi tavsiye etmiştir. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü, 9 Eylül Pazartesi yani yarın. Peki, Aşure günü orucu tek gün tutulur mu? Aşure günü orucu hangi günler tutulmalı?

  Peygamberimiz (S.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin de oruçlu olduklarını öğrendi.

  Peygamberimiz (S.a.v.) "Niye oruç tutuyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Allah'ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için" dediler. (Buhari, Müslim)

  Peygamber Efendimiz bunun üzerine " Ben sizden Musa'ya (AS) daha yakınım. Siz tutuyorsanız ben de tutarım" diye karşılık veriyor.

  Resûlullâh Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allâh'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır (teheccüd)." (Müslim, Sıyâm 202, 203; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

  – Resûlullâh aşûre günü oruç tutup; o gün oruç tutulmasını emredince, ashâb-ı kirâm:

  "-Ey Allâh'ın Resûlü! Bu, yahudi ve hristiyanların saygı gös­terdiği bir gündür." dediler. Efendimiz şöyle buyurdu:

  "-Gelecek sene inşaallah dokuzuncu günü oruç tuta­rım." (Müslim, Siyâm, 133; Ebû Dâvud, no. 2445; Taberânî, no. 10785; Beyhakî, IV, 287)

  – Bir diğer rivayette de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  "Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle yahudilere mu­halefet edin!" (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

  Bu sebeple Hanefî mezhe­bine göre Muharrem'in sadece onuncu günü oruç tutulması, yahudileri taklit et­me anlamına gelebileceği için mekruhtur.

  Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi Aşure günü orucunu önceki veya ertesi günle birleştirmek gerekiyor. Buna göre bu sene 8 Eylül Pazar ve 9 Eylül Pazartesi veya 9 Eylül Pazartesi ve 10 Eylül Salı günleri oruç tutulmalı. Bugün yani 8 Eylül Pazar günü oruçlu değilseniz Pazartesi ve Salı günleri oruç tutarak Aşure günü orucu sevabı kazanabilirsiniz.

  "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Müslim)

  "Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur." (Deylemi)

  "Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz."buyrulmuştur. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap