Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşure günü oruç tutulur mu

  1 ziyaretçi

  aşure günü oruç tutulur mu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Aşure günü ne zaman? Aşure günü oruç tutulur mu?

  Aşure günü ne zaman? Aşure günü oruç tutulur mu?

  Aşure günü ne zaman? Aşure günü oruç tutulur mu?

  Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının başlamasıyla, aşure günü için hazırlıklar hız kazandı. Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Muharrem'in onuncu günü aşure günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir.

  Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi halini aldı. Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)'in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir.

  AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

  Aşure günü 8 Ağustos pazartesi günü idrak edilecek.

  MUHARREM AYINDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

  Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

  Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

  AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

  Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

  Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

  Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

  Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

  MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

  Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

  Muharrem Matemi’nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez.

  Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu’nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin’in kurtulması ve Ali’nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah’a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2022? MUHARREM AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR, NASIL NİYET EDİLİR?

  Aşure Günü ne zaman? 2022 Muharrem Ayı 10. günü Aşure günü ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?

  Aşure Günü ne zaman? 2022 Muharrem Ayı 10. günü Aşure günü ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?

  AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

  Muharremin onuncu gününe denk gelen Aşure Günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.

  Az bir zaman kalan gün için aşure tarifi araştırmaları hız kazandı.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  A�ure g�n� tek oru� tutman�n fazileti nedir? A�ure g�n� tek g�n oru� tutulur mu?

  A�ure g�n� tek oru� tutman�n fazileti nedir? A�ure g�n� tek g�n oru� tutulur mu?

  Muharrem'in onuncu g�n� a�ure g�n�d�r. Bu g�n oru� tutmak da baz� �limlere g�re s�nnettir. Res�lullah (s.a.s.) bir hadisinde ��yle buyurmu�tur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oru�, Allah'�n ay� olan Muharrem'de tutulan oru�tur. Bu m�barek g�nde oru� tutmak isteyen vatanda�lar "A�ure g�n� tek g�n oru� tutulur mu? A�ure g�n� tek oru� tutman�n fazileti nedir?" sorular�n�n yan�t�n� ara�t�r�yor...

  A�URE G�N� TEK G�N ORU� TUTULUR MU?

  Diyanet'te yer alan bilgilere g�re, Res�lullah (s.a.s.), "���r� g�n� orucunun �nceki y�l�n (k���k) g�nahlar�na keff�ret olaca��n� umar�m." (Tirmiz�, Savm, 48) buyurarak, �mmetine bu g�nde oru� tutmay� tavsiye etmi�lerdir. ���r� g�n� oru� tutmakla ilgili olarak �bn Abb�s (r.a.) ��yle anlat�yor: "Res�lullah (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yah�dilerin ���re g�n� oru� tuttuklar�n� g�rd�. Onlara, 'Bu da ne (ni�in oru� tutuyorsunuz)?' diye sordu. 'Bu, salih (hay�rl�) bir g�nd�r.

  Allah, o g�nde �sr�ilo�ullar�n� d��manlar�ndan kurtard�. (��k�r olarak) M�s� o g�n oru� tuttu.' dediler. Res�lullah (s.a.s.) da, 'Ben M�s�'ya sizden daha yak�n�m' buyurup o g�n oru� tuttu ve m�sl�manlara da tutmalar�n� tavsiye etti." (Buh�r�, Savm, 69; M�slim, S�y�m 127; Eb� D�v�d, Savm, 65)

  Hz. Peygamber (s.a.s.) d�neminde Yah�diler sadece Muharrem ay�n�n 10. (���r�) g�n�nde oru� tuttuklar�ndan, onlar�nkine benzememesi i�in �ncesine veya sonuna bir g�n ilave edilerek oru� tutulmas�n� tavsiye etmi�tir. Baz� rivayetlerde ise bir �ncesine ve bir sonras�na ilave ederek �� g�n oru� tutulmas�n� tavsiye etmi�tir (M�ttek�, Kenz�'l-umm�l, VIII, 570). Bu nedenle ���r� g�n� oru� tutulurken �nemli olan ���r� g�n�n� yaln�z tutmamakt�r. Bir �nceki veya sonraki g�n� ilaveyle iki g�n oru� tutulabilece�i gibi her ikisini de ilave ederek �� g�n de tutulabilir.

  A�URE G�N� ORU� TUTMANIN FAZ�LET� NED�R?

  Res�lullah (s.a.s.) bir hadisinde ��yle buyurmu�tur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oru�, Allah'�n ay� olan Muharrem'de tutulan oru�tur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namaz�d�r." (M�slim, S�y�m, 202-203; Eb� D�v�d, Savm, 55; Tirmiz�, Savm, 40)

  Muharrem'in onuncu g�n� ���r� g�n�d�r. Bu g�n oru� tutmak da baz� �limlere g�re s�nnettir (Serahs�, el-Mebs�t, III, 92). Zira Res�lullah (s.a.s.), ���r� g�n�nde oru� tutmu� ve bunu m�sl�manlara tavsiye etmi�tir (Buh�r�, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin ���r� g�n�nde oru� tuttuklar�n� g�rm�� ve "Bu g�n ni�in oru� tutuyorsunuz?" diye sormu�tu. "Bu, hay�rl� bir g�nd�r. Allah, o g�nde Ben� �sr�il'i d��manlar�ndan kurtard�. (��k�r olarak) Hz. M�s� o g�n oru� tuttu." dediklerinde Res�lullah da (s.a.s.) "Ben M�s�'ya sizden daha lay���m (yak�n�m)." buyurup o g�n oru� tuttu ve m�sl�manlara da tutmalar�n� tavsiye etti (Buh�r�, Savm, 69; M�slim, S�y�m, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu g�nde oru� tutulmas�n� te�vik eden ba�ka hadisleri de vard�r. Bir hadiste, "���r� g�n� orucunun �nceki y�l�n g�nahlar�na keff�ret olaca��n� zannederim." (Tirmiz�, Savm, 48) buyurmu�tur. Ba�ka bir hadiste de ���r� orucuna i�aret ederek "Ramazan orucundan sonra en faz�letli oru� Allah'�n ay� olan Muharrem ay�nda tutulan oru�tur." (Tirmiz�, Savm, 40) buyurmu�tur.

  Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet i�in ertesi sene ���r� orucunu Muharrem'in dokuzuncu g�n� de tutaca��n� s�ylemesi (Eb� D�v�d, Savm, 66); bu orucun Muharrem ay�n�n dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci g�nlerinde tutulmas�n�n daha do�ru olaca��na i�aret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-M�sned, IV, 52; Abd�rrezz�k, el-Musannef, IV, 287).

  �u da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz k�l�n�nca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin ���r� orucu tutup isteyenlerin tutmayabilece�ini belirtmi�tir (Buh�r�, Savm, 69; M�slim, S�y�m, 113-126).

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap