Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşure günü oruç tutarken nasıl niyet edilir

  1 ziyaretçi

  aşure günü oruç tutarken nasıl niyet edilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir? İşte 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü hakkında Diyanet bilgisi

  A�ure g�n� oru� tutarken nas�l niyet edilir? Muharrem ay�nda bir g�n oru� tutulur mu?

  A�ure g�n� oru� tutarken nas�l niyet edilir? Muharrem ay�nda bir g�n oru� tutulur mu?

  Muharrem ay�nda bir�g�n oru� tutulur mu? sorusu arama motorunda ara�t�r�lmaya ba�lad�. M�sl�man alemi taraf�ndan kutsal kabul edilen Muharrem ay�n�n ba�lamas� beraberinde yap�lacak ibadetleri de getirdi. Peygamber efendimizin (s.a.v) Mekke�den Medine�ye hicret etmesi sonucunda ba�layan hicri y�lba�� 31 A�ustos Cumartesi g�n� ba�lad�. 9 Eyl�l Pazartesi g�n� itibariyle m�minler a�ure orucu tutmaya, ve ibadetlerini yerine getirme �al���yor. Muharrem ay�nda bir g�n oru� tutan�n bir y�ll�k g�nahlar� affedilir. (M�slim, Tir�mizi, �. Ahmed, Taberani) A�ure g�n� oru� tutarken nas�l niyet edilir? sorusunun yan�t�n� merak edenler haberimiz i�erisinden sorunun cevab�na ula�abilirler..

  A�URE G�N� ORU� TUTARKEN NASIL N�YET ED�L�R?

  Muharrem ay�nda (A�ure g�n�) yap�lacak oru� niyeti: �Niyet ettim Allah r�zas� i�in muharrem ay�n�n orucunu tutmaya.�

  MUHARREM AYINDA B�R�G�N ORU� TUTULUR MU?

  Res�lull�h Efendimiz ��yle buyurmu�lard�r:

  "Ramazan orucu d���nda en faziletli oru�, All�h'�n ay� Muharrem'de tutulan oru�tur. Farzlar d���nda en faziletli namaz da gece namaz�d�r (tehecc�d)." (M�slim, S�y�m 202, 203; Nes��, K�y�m�'l-leyl, 6)

  � Bir di�er rivayette de Peygamber Efendimiz ��yle buyurmu�lard�r:

  "A��re orucunu tutun; ancak bir g�n �n�ce veya bir g�n sonra tutmak s�retiyle yahudilere mu�halefet edin!" (Ahmed, I, 241; Bezz�r, no. 1052; Heysem�, III, 188)

  Bu sebeple Hanef� mezhe�bine g�re Muharrem'in sadece onuncu g�n� oru� tutulmas�, yahudileri taklit et�me anlam�na gelebilece�i i�in mekruhtur.

  A�URE G�N� ORUCU HANG� G�NLER TUTULMALI?

  Peygamber Efendimizin hadis-i �eriflerinde buyurdu�u gibi A�ure g�n� orucunu �nceki veya ertesi g�nle birle�tirmek gerekiyor. Buna g�re bu sene 8 Eyl�l Pazar ve 9 Eyl�l Pazartesi veya 9 Eyl�l Pazartesi ve 10 Eyl�l Sal� g�nleri oru� tutulmal�.

  MUHARREM AYININ �NEM� NED�R?

  M�sl�manl�k a��s�ndan bir�ok �nemli olay�n ya�and��� Muharrem ay�nda ger�ekle�en ve bir d�n�m noktas� olan hicret, tarihte yeni bir sayfa a��lmas�n� sa�lad�. Hz. �mer'in halife oldu�u d�nemde hicretin ger�ekle�ti�i g�n, Hz. Ali'nin teklifiyle hicr� takvimin ba�lang�c� say�ld�. O g�nden itibaren de �slam �leminde 1 Muharrem hicr� takvimin ba�lang�c� olarak kabul g�r�ld�.

  �slam d�nyas�nda d�n�m noktas� say�lan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu El�isi Rahmet Peygamberine g�n�lden ba�l�l���n bir ifadesi ve hakka, hakikate, ilme, medeniyete yap�lan yolculuk �eklinde ifade edilir. Hicret, Allah yolunda fedakarl���n�n ve karde�li�in n�ksetti�i g�nd�r.

  MUHARREM AYININ FAZ�LET�

  Muharrem ay� Peygamberimiz (s.a.v) taraf�ndan �ehrullah (Allah�n Ay�) olarak tan�mlanm��, Cenab� Allah�n ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol m�minlere ihsan edildi�i m�barek bir ayd�r.

  Hicret, Muharrem ve A�ura �Sevgili peygamberimizin Mekke�den Medine�ye hicretinin ger�ekle�ti�i ve rahmet peygamberinin �Allah��n ay�� olarak nitelendirdi�i Muharrem ay� s�resince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ay�n�n faziletlerine i�aret etmi�, Muharrem ay�nda tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oru� oldu�unu belirterek ashab�na a�ure g�n�nde bir g�n �ncesi veya sonras� ile birlikte oru� tutmay� tavsiye etmi�tir.

  Hz. Peygamber A��re g�n� oru� tutmay� te�vik etmi� ve "A��re g�n�n orucunun, bir �nceki y�l�n g�nahlar�na keffaret olmas�n� Allah�tan umar�m" buyurmu�tur. Peygamberimiz, hadiste "A��ra g�n�'nde tutulan orucun, bir y�l �nce i�lenen hata ve g�nahlar�n ba���lanmas�na vesile olaca�� m�jdelenmi�tir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdi�ine g�re yaln�zca A��ra g�n� de�il, Muharremin 9, 10 ve 11. g�nlerinde oru� tutulmas� tavsiye edilmi�tir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir? İşte 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü

  Muharrem Ayında Oruç Tutarken Niyetimizi Nasıl Söylemeliyiz, hangi günlerde oruç tutulur - Bedir HaberBedir Haber

  Muharrem Ayında Oruç Tutarken Niyetimizi Nasıl Söylemeliyiz, hangi günlerde oruç tutulur - Bedir HaberBedir Haber

  Muharrem ayında nasıl niyet edilir ? Niyet, o ibâdeti veya ameli ne için yaptığımızın kalbimizdeki “îzâhıdır”. Muharrem ayında bir çoğumuzun aklına muharrem ayında oruç niyeti nasıl edilir? veya Muharrem orucunun niyeti nasıl yapılır? soruları gelmektedir. Öncelikle kişi oruç tutacaksa hicri takvime bakıp hangi ayda olduğunu bilip ona göre oruç niyetini getirir. (Hicrî Kamerî Takvim Resûlullah efendimizin hicreti ile başlayan hicrî kamerî veya hicrî şemsî takvime göre olan târihidir.) Hangi ayda olduğumuzu bilerek oruç tutmalıyız. Bu yüzden bugün Muharrem ayının faziletinin yanı sıra oruca nasıl niyet edilir anlatmaya çalışacağız. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Buna göre oruç tutacak kimsenin önce oruca niyet etmesi gerekir.

  Her türlü oruç için mümkün oldukça, sabah vakti girmeden önce veya geceden niyet etmek en faziletli olanıdır. Niyet bir bakıma, tutulan oruç için Allah’tan rızâ, feyiz, bereket, rahmet, mağfiret ve sevap ummak demektir. Bununla birlikte bunlar için geceleyin niyet edilmesi ve ne orucu olduğunun belirlemesi (tayin) daha faziletlidir.

  Meselâ; “yarın oruç tutmaya” veya “yarınki günün orucunu tutmaya” niyet edilse yada “Yarın nâfile oruç tutmaya niyet ettim” dese içinden dahi geçirse niyeti sahihtir.
  Niyetimizdeki ne ise, Allah’tan onu buluruz. O yüzden şu hadisi unutmamak lazımdır. Hz Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselem buyurur ki; “Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur.

  Yarabbi niyet eyledim senin rızan için kaza orucu tutmaya şeklindeki ifade niyet değildir. Niyet öncelikle kalben kasıt olmasıdır. Yani kalbin kast etmesi meyil etmesi ve azmetmesi demektir. İşte onun için sahur yapması sahura kalkması yada herhangi birşey içip yemesi ve bunu yaparken yarın niyetli olması düşüncesi kalbinden geçmişse bu kişide niyet var demektir. Her ne kadar kişinin niyet etmesini unutması kalbinden geçirdiği için bir niyettir.Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyetimiz ne ise, amelimiz odur. Oruç için niyet, kişinin oruç tutacağını bilmesi ve oruç tutmaya karar vermesinden ibârettir.

  Muharrem Ayında Oruç Tutarken Nasıl Niyet Yapılır
  Öncelikle Oruç tutmak için, “Allah rızâsını gözeterek oruç tutmaya niyet” etmemiz lâzım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Ayrıca Kaza oruçların’da niyet geceden olması gerek yani imsaktan önce kişi niyet etmesi önemlidir.

  Muharrem Ayında Söylenilen Oruç Niyeti: “Niyet ettim Allah rızası için muharrem ayının orucunu tutmaya” Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını muharrem ayında tutmaya” diye niyet edilir.

  Bunun için, oruç kazası olan kimse, bu oruçları tutarken, (ilk kazaya kalan Ramazan orucuna) diye niyet etmeli. Kaza borcumuz yoksa da, yine böyle niyet ederek tutmalıdır. Çünkü tutulan bu oruç, zaten nafile olur. Unutulmuş bir kazamız varsa, onun yerine geçer. Böyle olursa, hem oruç borcumuzu ödemiş olur, hem de o mübarek gün için bildirilen oruç sevabına kavuşmuş oluruz

  Kürtçe için niyet: Yarabbi mı niyete ez sıbehi roji bı rujyo heyiva muharreme be kaza ramazaneve tu kabilbıki Allahu ekber

  Eğer kazası yoksa
  Yarabbi mı niyete ez sıbehi roji bı rujyo heyiva muharreme sınnet bıkım Allahu Ekber

  Diğer aylarda olduğu gibi o ayın ismini söyliyerek niyet edebilirsiniz. Ayrıca Muharrem ayında olan Aşure günü içinde yine aynı bu şekilde niyet etmeniz yeterlidir.

  İçinde bulunduğumuz bu ayda -Muharrem’de- oruç tutmak Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.
  Efendimiz şöyle buyuruyor:
  “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Muharrem Şehrullahtır (Allah’ın ayıdır). Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise geceleyin kılınan namazdır (Müslim, Siyam, 202).

  Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’ye geldiğinde, Ramazan orucu farz kılınmadan önce arkadaşlarına Muharrem orucunu tutmalarını tavsiye etmiştir. Ramazan orucunu emreden ayetler geldikten sonra ise şöyle buyurmuştur:
  “Muharrem ayının onuncu günü (aşure günü) Allah’ın günlerinden bir gündür. Artık isteyen o günde oruç tutar, dileyen de tutmaz.” (Müslim, Siyam, 117) Böylece Muharrem ayının onuncu günü oruç tutmayı isteğe bırakmıştır.

  Muharrem Ayında Hangi Günler Oruç Tutulur
  Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ‘aşure’ günü orucu ile ilgili talimatı ise şöyledir: “Aşureden önceki gün, aşure günü ve aşureden sonraki gün oruç tutunuz.” Bu sözüyle de sadece aşure günü -Muharremin onuncu günü- oruç tutmayı mekruh gördüğünü belirtmiş oluyor. O halde Muharrem’in 9, 10 ve 11. günleri oruç tutmak isabetli olur.

  İftardan önce şöyle bir dua okunması uygundur: “Allahım senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve dayandım, senin lûtfettiğin rızık ile orucumu açıyorum, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla Rabbim!”

  MUHARREM AYI:
  Hicrî kamerî yılın ilk ayı.
  Ramazan’dan sonra oruçların en fazîletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en fazîletli namaz da gece namazıdır. (Hadîs-i şerîf-Et-Tergîb vet-Terhîb)
  Kim arefe günü oruç tutarsa, iki senelik günâhına keffâret olur ve kim de, Muharrem ayında bir gün oruç tutarsa, her bir günü için otuz gün sevâbı yazılır. (Hadîs-i şerîf-Taberânî)
  Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. Aşûre, bu ayın en kıymetli gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre günü kabûl buyurmuştur. (Bkz. Aşûre Günü). (Muhammed Rebhâmî)

  İslâmiyet’in ilk zamanlarında ve İslâmiyet’ten evvel, Receb, Zilka’de, Zilhicce ve Muharrem aylarında harb etmek haram idi. İslâmiyet’ten evvel Arablar, Receb veya Muharrem aylarında harb edebilmek için, ayların yerini değiştirir, ileri veya geri alı rlardı. Resûlullah efendimiz, hicretin onuncu senesinde, doksan bin müslüman ile vedâ haccı yaptığı zaman; “Ey Eshâbım! Haccı tam zamânında yapıyoruz. Ayların sırası, Allahü teâlânın yarattığı zamandaki gibidir” buyurdu. (Ali Cürcânî)

  MUHARREM GECESİ:
  Muharrem ayının birinci gecesi, müslümanların hicrî-kamerî yılbaşı gecesi.
  Muharrem ayı, hicrî kamerî senenin birinci ayıdır. Muharrem ayının birinci günü müslümanların kamerî senesinin, birinci günüdür. Müslümanlar, kendi sene başı gecelerinde ve günlerinde müsâfeha ederek, mektuplaşarak tebrikleşir. Birbirlerini ziyâret e der ve hediyeleşirler. Sene başını mecmûa ve gazetelerde kutlarlar. Yeni senenin, birbirlerine ve bütün müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için duâ ederler. Büyükleri, akrabâyı, âlimleri evinde ziyâret edip, duâlarını alırlar. O gün, bayram gib i temiz giyinirler. Fakirlere sadaka verirler.

  Yazı kaynağı : bedirhaber.com

  Aşure günü orucuna nasıl niyet edilir? Muharrem ayı orucunun fazileti nedir?

  Aşure günü orucuna nasıl niyet edilir? Muharrem ayı orucunun fazileti nedir?

  Muharrem ayı orucu Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş ve hadis-i şeriflerinde Ramazan ayı orucundan sonra en faziletli oruç olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte Aşure günü tutulan orucun, Yahudilere benzememek için tek gün olarak tutulmaması bildirilmiştir. Peki, Aşure günü orucuna nasıl niyet edilir? Muharrem ayı orucunun fazileti nedir?

  AŞURE GÜNÜ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

  Muharrem Ayında ve Aşure günü orucuna “Niyet ettim Allah rızası için muharrem ayının orucunu tutmaya” Eğer kişinin Ramazan ayından kalan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını muharrem ayında tutmaya” denilerek niyet edilir.

  MUHARREM AYI ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR?

  Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Kimi alimlere göre, Aşure gününde oruç tutmak sünnettir. (Serahsî, el-Mebsût, III, 92).

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Aşure gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. Yahudiler ise “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.v.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

  Hz. Peygamberin (s.a.v.) bugünde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de Aşure orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap