Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşure günü ne zaman alışveriş yapılır

  1 ziyaretçi

  aşure günü ne zaman alışveriş yapılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem ayı bereket alışverişi nedir, ne zaman yapılır?

  Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem ayı bereket alışverişi nedir, ne zaman yapılır?

  Halk arasında Muharrem ayının 10'u olan aşure gününde temel ihtiyaç maddelerinden ve özellikle 10 çeşit alışveriş yapılırsa, Allah'ın yıl boyunca o insanın rızkına, geçimine bereket vereceğine dair bir inanış bulunuyor.

  Bu kapsamda yarın aşure günü olması nedeniyle binlerce Müslüman, ''Muharrem ayında alışveriş ne zaman yapılır, önemi nedir?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

  Bilinmelidir ki, dini kaynaklara göre aşure gününe özel alışveriş yaptıklarına dair bir bilgi ve rivayet nakledilmemiştir. Peki Muharrem ayında alışveriş ne zaman yapılır, önemi nedir? İşte detaylar…

  Söz konusu durumla ilgili bazı kitaplarda hadis olduğu iddia edilen bir söz nakledilmektedir. "Aşure günü aile efradına cömert davranana Allah yıl boyunca cömert davranır" şeklindeki bu rivayetin, hadis ilmiyle meşgul olan ulemanın çoğu tarafından zayıf bir rivayet olduğu kabul edilmiştir.

  Peygamberimiz (s.a.v) ve sahabeden böyle bir uygulama, yani aşure gününe özel alışveriş yaptıklarına dair bir bilgi ve rivayet nakledilmemiştir. Dolayısıyla bu uygulama için farz, vacip zaten denemeyeceği gibi, sünnet demek için de elde yeterli delil mevcut değildir.

  Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem ayı bereket alışverişi nedir, ne zaman yapılır? #1

  10 Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

  "Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder."(Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

  Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak, "Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk." buyuruyor.

  Yine İbn-i Uyeyne de: "Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik." (Münâvî, Feyzu'l-Kadîr, VI, 306) buyuruyor.

  10 Muharrem günü olan Aşure gününde evimizin rızkını biraz daha geniş tutarak bütün sene onun bereketİni evimizde yaşayabileceğimize dair rivayetler vardır ancak bu rivayetler, oldukça zayıf kabul edilmiştir.

  Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem ayı bereket alışverişi nedir, ne zaman yapılır? #2

  Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.

  Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

  Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı. Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Muharrem'in onunda evine alışveriş yaparsan, aldığın ürünlere veya bu alışverişten dolayı hanen bereketlenir deniliyor, doğru mu?

  Muharrem'in onunda evine alışveriş yaparsan, aldığın ürünlere veya bu alışverişten dolayı hanen bereketlenir deniliyor, doğru mu?

  Değerli kardeşimiz,

  Bu konuda sağlam bir nassa / rivayete rastlayamadık. Ancak eskiden beri değişik güzelliklere sahne olmuş mübarek bir gün olduğu için, o günün bereketli olacağına dair alimlerin bazı görüşleri olabilir.

  Nitekim bazı rivayetlere göre, Hz. Adem’im tövbesi Aşure gününde kabul edilmiş, Hz. Nuh’un gemisi, Aşure günü Cudi dağında demir atmış, Hz. Musa’ya deniz Aşure günü yarılmıştır (bk. Mecmau’z-Zevaid, 3/188).

  Bununla beraber, “Kim aşure günü ailesine bol yiyecek alıp yedirirse, o yıl boyunca bolluk içinde olur.” anlamına gelen rivayetler vardır. Fakat, oldukça zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 3/189).

  İlave bilgi için tıklayınız:

  Aşure günü, aşure orucu ve aşure tatlısı hakkında bilgi verir misiniz? Aşure günü yas tutmanın bir sakıncası var mıdır?

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  A�ure g�n� al��veri� yapmak bereket getirir mi? Muharrem ay� bereket al��veri�i nedir, ne zaman yap�l�r?

  A�ure g�n� al��veri� yapmak bereket getirir mi? Muharrem ay� bereket al��veri�i nedir, ne zaman yap�l�r?

  Muharrem Ay�, Hicri takvime g�re y�l�n ilk ay� olarak kabul ediliyor. �slam tarihinde bir d�n�m noktas� olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas al�narak, hicri y�lba�� kabul edilen muharrem ay� bu y�l 20 A�ustos'ta ba�lad�. Muharrem Ay�, i�erisinde A�ure g�n�n� de bar�nd�r�yor. Peki, Muharrem ay� bereket al��veri�i ne zaman yap�l�r? A�ure g�n� al��veri� yapmak bereket getirir mi? ��te t�m merak edilenler...   

  A�URE G�N� ALI�VER�� YAPMAK BEREKET GET�R�R M�?

  A�ure g�n� al��veri� yapman�n bereketi ile ilgili bir nassa / rivayet bulunmuyor. Ancak eskiden beri de�i�ik g�zelliklere sahne olmu� m�barek bir g�n oldu�u i�in, o g�n�n bereketli olaca��na dair alimlerin baz� g�r��leri olabilir.

  Nitekim baz� rivayetlere g�re, Hz. Adem’im t�vbesi A�ure g�n�nde kabul edilmi�, Hz. Nuh’un gemisi, A�ure g�n� Cudi da��nda demir atm��, Hz. Musa’ya deniz A�ure g�n� yar�lm��t�r (bk. Mecmau’z-Zevaid, 3/188).

  Bununla beraber, “Kim a�ure g�n� ailesine bol yiyecek al�p yedirirse, o y�l boyunca bolluk i�inde olur.” anlam�na gelen rivayetler vard�r. Fakat, olduk�a zay�f kabul edilmi�tir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 3/189).

  MUHARREM AYI BEREKET ALI�VER��� NE ZAMAN YAPILIR?

  A�ura G�n� Muharrem ay�n�n 10. g�n�d�r. A�ura G�n�n�n Allah kat�nda ayr� bir yeri vard�r. Bug�nde Cenab-� Hak on peygamberine on �e�it ikramda bulunmu� ve kudsiyetini artt�rm��t�r. Muharrem ay�n�n bu g�nlerinde oru� tutmak �ok faziletlidir.

  A�ure g�n� bu y�l 29 A�ustos Cumartesi g�n�ne denk geliyor.

  A�URE G�N� ORU� TUTMANIN H�KM� NED�R?

  Res�lullah (s.a.s.) bir hadisinde ��yle buyurmu�tur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oru�, Allah’�n ay� olan Muharrem’de tutulan oru�tur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namaz�d�r.” (M�slim, S�y�m, 202-203; Eb� D�v�d, Savm, 55; Tirmiz�, Savm, 40)

  Muharrem’in onuncu g�n� ���r� g�n�d�r. Bu g�n oru� tutmak da baz� �limlere g�re s�nnettir (Serahs�, el-Mebs�t, III, 92). Zira Res�lullah (s.a.s.), ���r� g�n�nde oru� tutmu� ve bunu m�sl�manlara tavsiye etmi�tir (Buh�r�, Savm, 69).

  Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin ���r� g�n�nde oru� tuttuklar�n� g�rm�� ve “Bu g�n ni�in oru� tutuyorsunuz?” diye sormu�tu. “Bu, hay�rl� bir g�nd�r. Allah, o g�nde Ben� �sr�il’i d��manlar�ndan kurtard�. (��k�r olarak) Hz. M�s� o g�n oru� tuttu.” dediklerinde Res�lullah da (s.a.s.) “Ben M�s�’ya sizden daha lay���m (yak�n�m).” buyurup o g�n oru� tuttu ve m�sl�manlara da tutmalar�n� tavsiye etti (Buh�r�, Savm, 69; M�slim, S�y�m, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu g�nde oru� tutulmas�n� te�vik eden ba�ka hadisleri de vard�r. Bir hadiste, “���r� g�n� orucunun �nceki y�l�n g�nahlar�na keff�ret olaca��n� zannederim.” (Tirmiz�, Savm, 48) buyurmu�tur. Ba�ka bir hadiste de ���r� orucuna i�aret ederek “Ramazan orucundan sonra en faz�letli oru� Allah’�n ay� olan Muharrem ay�nda tutulan oru�tur.” (Tirmiz�, Savm, 40) buyurmu�tur.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap