Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşk uçurumdan düşmek gibidir bu yüzden sevgiliye yar denilir

  1 ziyaretçi

  aşk uçurumdan düşmek gibidir bu yüzden sevgiliye yar denilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hazırlar 4 / 31 ekim | Fotoğraf, Aşk, E kartlar

  Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir.

  A�k Bir U�urumdan D��mek Gibidir, O Y�zden Sevgiliye " Yar" Denilir... - 2. sayfa - Memurlar.Net - Forum

  ��ENMEY�NNNNNNNNNNN OKUYUNNNNNNNNNNNNNNN

  Kocam bir m�hendisti Onunla sakin tabiat�n� sevdi�im i�in evlenmi�tim Bu sakin adam�n g��s�ne ba��m� koymak i�imi nas�l da �s�t�rd� Gel g�r ki iki y�l ni�anl�l�k ve be� y�l evlilikten sonra bu sakinlik beni yormaya ba�lam��t�?

  E�imin -bir zamanlar �ok sevdi�im- bu �zelli�i art�k beni huzursuz ediyordu

  �� ili�kiye gelince olduk�a i�li, hatt� a��r� hassas bir kad�n�m

  Romantik anlara, k���k bir �ocu�un �ekere d��k�nl��� gibi can at�yorum

  Oysa kocam�n sakinli�i, ba�ka bir deyi�le vurdumduymazl���, evlili�imize

  romantizm katmamas� beni a�ktan alm��, uzakla�t�rm��t�?

  Sonunda karar�m� ona da a��klad�m: Bo�anmak istiyordum �a�k�nl�ktan

  g�zleri a��larak ?niye?? diye sordu

  ?Ger�ekten belli bir sebebi yok? dedim, ?sadece yoruldum?

  B�t�n gece a�z�n� b��ak a�mad� D���n�yordu

  Bu h�li ise hayal k�r�kl���m� daha da art�rmaktan ba�ka bir i�e yaram�yordu:

  ��te, s�k�nt�s�n� d��ar� vurmaktan bile aciz bir adamla evliydim Ondan ne bekleyebilirdim ki!

  Sonunda sordu: ?Seni cayd�rmak i�in ne yapabilirim??

  Demek ki s�yledikleri do�ruydu: �nsanlar�n mizac� asla de�i�tirilemiyordu

  Son inan� k�r�nt�lar�m da kaybolmu�tu

  ?��te mesele tam da bu? dedim ?Sorunun cevab�n� kendin bulup kalbimi ikna

  edebilirsen karar�mdan vazge�ebilirim?

  ?Diyelim da��n tepesinde bir u�urum kenar�nda bir �i�ek var O �i�e�i benim i�in koparmak, d���p v�cudunun b�t�n kemiklerinin k�r�lmas�na, hatt� �l�m�ne mal olacak Bunu benim i�in yapar m�s�n??

  Y�z�m� dikkatle inceledi ve ?Sana bunun cevab�n� yar�n verece�im? dedi

  Bu cevapla son �midim de yok olmu�tu

  Ertesi sabah uyand���mda evde yoktu

  Bo� bir s�t �i�esini mutfak masas�n�n �zerine koymu�, alt�na da bir not

  b�rakm��t�

  ?Sevgilim,? diye ba�l�yordu;

  ?O �i�e�i senin i�in koparmazd�m?

  Kalbim yine k�r�lm��t� Okumaya devam ettim?

  ?��nk� her zaman yapt���n gibi bilgisayar�n alt�n� �st�ne getirip ��kerttikten sonra monit�r�n �n�nde a�lad���nda, onu tekrar d�zeltebilmem i�in ellerime ihtiyac�m var?

  Anahtarlar� her zaman evde unuttu�unu bildi�imden, senden �nce eve

  varabilmem �zere ko�mam gerekti�inden bacaklar�ma ihtiyac�m var?

  Arabay� kullanmay� �ok sevdi�in halde �ehirde hep yolu kaybetti�inden,

  yolu g�sterebilmem i�in g�zlerime ihtiyac�m var?

  Sad�k arkada��n�n her ayki ziyaretinde sebep oldu�u, karn�ndaki kramplar� rahatlatabilmem i�in avu�lar�ma ihtiyac�m var?

  Evde oturmay� sevdi�inden, i�e kapan�kl���n� da��tmak, can s�k�nt�n� hafifletmek �zere sana �akalar yapabilmem, hik�yeler anlatabilmem i�in a�z�ma ihtiyac�m var?

  Sabahtan ak�ama kadar bilgisayara bakmaktan g�zlerinin bozulmas� ka��n�lmaz oldu�undan, ya�land���m�zda t�rnaklar�n� kesebilmem, sa�lar�nda -g�r�lmesini istemedi�in- beyaz telleri ay�klayabilmem, merdivenlerden a�a�� inerken elini tutabilmem, �i�eklerin renginin -gen�li�inde senin y�z�n�n rengi gibi- oldu�unu s�yleyebilmem i�in g�zlerime ihtiyac�m var?

  Ama seni benden daha fazla seven biri varsa, evet o u�uruma gidip, o �i�e�i

  senin i�in kopar�r�m bir tanem??

  Bakt�m, mektuptaki yaz�n�n m�rekkepleri yer yer da��l�yordu G�zya�lar�m mektuba d���yordu

  ?Mektubu okuduysan ve kalbin ikna olduysa l�ften kap�y� a� can�m �ok sevdi�in susaml� ekmek ve taze s�tle kap�da bekliyorum??

  Ko�arak kap�y� a�t�m Endi�eli bir y�zle ve ellerinde s�k�ca tuttu�u susaml� ekmek ve s�tle kap�n�n �n�ndeydi

  Art�k �ok iyi biliyordum: Beni ondan daha �ok kimse sevemezdi O �i�e�i u�urumun kenar�nda b�rakmaya karar verdim

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  ''Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir, bu yüzden sevgiliye yar denilir.'' cümlesine katılıyor musunuz?

  Ayçin Inci on Instagram: “Aşk uçurumdan düşmek gibidir, bu yüzden sevgiliye “yâr” denilir demiş Mevlâna. 🙏🏻 Bence aşk; aşığın gönlünde durmaksızın yanan bir ateştir…”

  Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir, bunun için sevgiliye yar denilir....

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap