Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşağıdakilerden hangisi hazine ve maliye bakanlığı tarafından yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde yer alan finansal tabloların amaçlarından biri değildir

  1 ziyaretçi

  aşağıdakilerden hangisi hazine ve maliye bakanlığı tarafından yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde yer alan finansal tabloların amaçlarından biri değildir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Finansal Tablolar ve Amaçları

  Muhasebenin iki temel işlevi vardır. Bunlar “kaydetme (defter tutma)” ve “analiz-yorumdur

  İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli işlemlerin tanımlanarak kaydedilmesi, sı­nıflandırılması ve özetlenmesi muhasebenin birinci işlevini oluştururken

  finansal tablolarda özetlenen durumun analiz edilip yorumlanarak ilgili taraflara iletilmesi de muhasebenin ikinci işlevini ifade eder

  Muhasebenin kayıt ve sınıflamayla topladığı bilgilerin, işletmeyle ilgili taraflar­ca çeşitli amaçlarla kullanılmasına olanak vermek için özetlenerek gösterildiği tab­lolara “finansal tablolar’’ denir.

  Finansal tablolar , işletme faaliyetlerinin sonuçlarının ölçül­mesi ve işletme ile ilgili tarafların anlayabileceği şekilde özetlenmesine ilişkin bir sistemdir. Finansal tablolar, işletmenin muhasebe sistemi içerisinde kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan ve bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır

  Finansal tablolar çeşitli kullanıcı­ların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları için işletmenin finansal durumu, finansal performansı, finansal durumundaki değişiklikler ve nakit akışları hakkın­da bilgiler sağlamayı hedefler.

  Finansal Tabloların Sınıflandırılması ve Finansal Tablo Seti

  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde

  Temel finansal tablo olarak Bilanço ve Gelir Tablosu belirlenirken

  Ek finansal tablolar ise Fon Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu, İşletme Sermayesi Değişim Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosundan oluşmaktadır.

  TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardına göre tam bir finansal tablolar seti aşağıdakileri içerir

  Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında dipnotlara verilen önem artmakta­dır. Çünkü işletmenin finansal yapısı ve performansıyla ilgili bilgilerin alt başlıklar­da ayrıntılı sunulması yerine ana başlıklarda sunulması önem arz etmektedir. Bu sebeple tabloda yer alan bilgileri destekleyen açıklayıcı bilgilerin dipnotlarda su­nulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

  Dipnotlar: Finansal durum tablosunda (bilanço), kâr veya zarar ve diğer kap­samlı gelir tablosunda (veya tablolarında), özkaynak değişim tablosunda ve nakit akış tablosunda sunulan bilgilere ilave bilgiler içerir. Dipnotlarda, bu tablolarda su­nulan kalemlere ilişkin açıklayıcı metinler veya açılımlar ve muhasebeleştirme kri­terlerini karşılamadığı için bu tablolarda yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler yer alır.

  Finansal tabloların güvenilir bilgiler sunabilmesi için hazırlanmaları sırasında belirli kurallara uyulması gerekir. Çünkü finansal tabloların analizinden beklenen sonuçların alınabilmesi, bu tabloların gerçeği yansıtmasına bağlıdır. Finansal tablo­ların gerçeği yansıtması belirli kurallarla sağlanabilir. Bu kurallar da finansal tablo­ların düzenlenmesinde bir çerçeve oluşturan muhasebe temel kavramları, muhase­be ilkeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standart­ları olarak ifade edilebilir

  Finansal Tabloların Amaçları 

  Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde finansal tabloların amacı üç madde halinde ifade edilmektedir.

  Kaynak: www.Muhasebex.com
  ( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

  Yazı kaynağı : www.muhasebex.com

  MUHASEBENİN ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR | Danismend.com

  Muhasebenin iki temel önemi vardır. Bunlar “kaydetme (defter tutma)” ve “analiz-yorumdur.

  İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli işlemlerin tanımlanarak kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi muhasebenin birinci önemini oluştururken,  finansal tablolarda özetlenen durumun analiz edilip yorumlanarak ilgili taraflara iletilmesi de muhasebenin ikinci önemini ifade eder.

  Muhasebenin kayıt ve sınıflamayla topladığı bilgilerin, işletmeyle ilgili taraflar­ca çeşitli amaçlarla kullanılmasına olanak vermek için özetlenerek gösterildiği tab­lolara “finansal tablolar’’ denir.

  Finansal tablolar, işletme faaliyetlerinin sonuçlarının ölçül­mesi ve işletme ile ilgili tarafların anlayabileceği şekilde özetlenmesine ilişkin bir sistemdir. Finansal tablolar, işletmenin muhasebe sistemi içerisinde kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan ve bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır.

  Finansal tablolar çeşitli kullanıcı­ların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları için işletmenin finansal durumu, finansal performansı, finansal durumundaki değişiklikler ve nakit akışları hakkın­da bilgiler sağlamayı hedefler.

  Temel finansal tablo olarak,Bilanço ve Gelir Tablosu belirlenirkenEk finansal tablolar ise Fon Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu, İşletme Sermayesi Değişim Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosundan oluşmaktadır.

  Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında dipnotlara verilen önem artmıştır. Çünkü işletmenin finansal yapısı ve performansıyla ilgili bilgilerin alt başlıklar­da ayrıntılı sunulması yerine ana başlıklarda sunulması önem arz etmektedir. Bu sebeple tabloda yer alan bilgileri destekleyen açıklayıcı bilgilerin dipnotlarda su­nulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

  Dipnotlar:

  Finansal durum tablosunda (bilanço), kâr veya zarar ve diğer kap­samlı gelir tablosunda (veya tablolarında), özkaynak değişim tablosunda ve nakit akış tablosunda sunulan bilgilere ilave bilgiler içerir. Dipnotlarda, bu tablolarda su­nulan kalemlere ilişkin açıklayıcı metinler veya açılımlar ve muhasebeleştirme kri­terlerini karşılamadığı için bu tablolarda yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler yer alır.

  Finansal tabloların güvenilir bilgiler sunabilmesi için hazırlanmaları sırasında belirli kurallara uyulması gerekir. Çünkü finansal tabloların analizinden beklenen sonuçların alınabilmesi, bu tabloların gerçeği yansıtmasına bağlıdır. Finansal tablo­ların gerçeği yansıtması belirli kurallarla sağlanabilir. Bu kurallar da finansal tablo­ların düzenlenmesinde bir çerçeve oluşturan muhasebe temel kavramları, muhase­be ilkeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standart­ları olarak ifade edilebilir.

  Finansal Tabloların Amaçları 

  Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde finansal tabloların amacı üç madde halinde ifade edilmektedir.

  Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak,

  Gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak,

  Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi  sağlamak.

  Finansal Tablolar Analizi:

  Finansal tabloda yer alan tutarların çarpma, bölme, toplama gibi matematiksel işlemleri  analiz edilmesiyle; değişik yüzdeler, tutarlar veya oranların hesaplanmasıdır. Muhasebe mesleğinden olmayanlarda finansal analizin matematiksel işlemlerden oluşan bu kısmını rahatça hesaplayabilirler.

  Mali Analiz Sonuçlarıyla İlgilenenler

  Finansal Tabloların Yorumlanması ise analiz sonucunda elde edilen değişik yüzdeler, tutarlar ve oranların ne anlama geldiğinin gerekçelen ile birlikte ortaya konulması ve elde edilen bulgulara göre bir sonuca ulaşılmasıdır. Finansal tabloların yorumlanabilmesi İçin iyi bir muhasebe bilgisi ile birlikte yorum yeteneğinin de olması gereklidir.

  Finansal tablolar analizinde önemli olan işletmenin temel ekonomik ve finansal durumu ile faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesidir.

  Finansal Tabloların analiz edilmesindeki temel amaç işletmelerin finansal tablolarından hareketle dört temel durum olarak bilinen :

  hakkında bulgulara ulaşarak, bu bulgulardan hareketle yorumların yapılması ye sözkonusu durumlara ilişkin olumlu ve olumsuz yönlerin saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

  Kaynakça: Detay Yayıncılık. Akdoğan, N. (2004), Enflasyon Muhasebesi, 2. Baskı “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İyi Yönetişim” [2. Türkiye Muhasebe Forumu, TURMOB Yayınları, 315], içinde:81-87. Bushman, Robert M., Smith Abbie J., (2001)

  www.danismend.com

  Yazı kaynağı : danismend.com

  ISMMMO

  I – GİRİŞ:

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak;

  a) Muhasebenin Temel Kavramları,

  b) Muhasebe Politikalarının Açıklanması,

  c) Mali Tablolar İlkeleri,

  d) Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması

  e) Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve İşleyişi,

  konularında düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeler Tebliğin ekini oluşturmuştur.

  II – DÜZENLEMENİN AMACI:

  Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.

  III – DÜZENLEMENİN NİTELİĞİ:

  Bir işletmenin faaliyet ve sonuçları ile doğrudan ilgili olan kesim sadece o işletmenin sahip veya ortakları değildir. İşletmelerle doğrudan ilgili olan işletme sahip veya ortaklarının yanısıra o işletme ile ticari, mali ve ekonomik ilişkiler kuran işletmeler veya toplum bireyleri, kredi, finans ve yatırım kuruluşları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. İşletmelerin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır.

  Muhasebe bilgilerinin sunulduğu mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda bulunan ilgililerin karar almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir nitelikte olmasıdır. Makro açıdan milli gelir hesapları ve benzeri istatistiklerin çıkarılmasında, kalkınma planlarının hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası sermaye hareketlerinin düzenlenmesinde, ekonomik faaliyetlerin Devlet tarafından kontrol edilmesi ve yönetilmesinde muhasebede tekdüzeliğin sağlanması büyük önem arzetmektedir. Kaldı ki, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin denetlenmesinin gerekli olduğu hallerde, tekdüzen hesap planı uygulamasının denetimin iş yükünü azaltacağı ve kolaylaştıracağı da açıktır.

  Yapılan düzenleme,

  a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına,

  b) Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,

  c) Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,

  d) Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,

  e) İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına

  yöneliktir.

  Yapılan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunlu olup, ilgili mevzuat hükümleriyle aykırılığın mali rapor ve beyannamelerinin düzenlenmesi sırasında giderilmesi işletmelerin sorumluluğundadır.

  IV – DÜZENLEMENİN KAPSAMI :

  Yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir. Diğer bir anlatımla, söz konusu teşebbüs ve işletmeler bu Tebliğle belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorundadırlar. Teşebbüs ve işletmelerin kamu idare ve müesseselerine ait olması hukuki yapılarının farklılığı, özel kanunlarının bulunması, vergi muafiyet ve istisnalarından yararlanmaları, bu mecburiyetleri yerine getirmelerine engel teşkil etmemektedir. Bu teşebbüs ve işletmelerin ticari esaslara göre faaliyet göstermeleri, belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymaları için yeterlidir.

  Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;

  a) Banka ve Sigorta Şirketleri,

  b) Özel Finans Kurumları

  c) Finansal Kiralama Şirketleri (faktoring v b alanlarda faaliyet gösterenler dahil),

  d) Menkul Kıymet Yatırım Fonları Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları,

  belirlenen "Muhasebenin Temel Kavramları"na "Muhasebe Politikalarının Açıklanması"na ve "Mali Tablolar İlkeleri"ne uymaları kaydıyla bu Tebliğin diğer mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü değillerdir,

  İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece belirlenen "Muhasebenin Temel Kavramları"na uymakla yükümlüdürler.

  Muhasebe Usul ve Esaslarının "Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması"na ilişkin bölümünün "Temel Mali Tablolar"la ilgili kısmına uymakla yükümlü işletmeler ise bilanço esasında defter tutan ve aktif toplamı 5 milyar lira ile ticari faaliyet işlem hacmi 10 milyar lirayı arka arkaya iki yıl aşmayan;

  - Ferdi işletmeler,

  - Adi ortaklıklar,

  - Kollektif şirketler.

  - Adi komandit şirketlerdir.

  Bu işletmelerin temel mali tabloların yanı sıra diğer mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin usul ve esaslara uymaları ihtiyaridir.

  V – YAPILAN DÜZENLEMENİN VERGİ MEVZUATI İLE İLİŞKİSİ VE YAPTIRIMI :

  Bu düzenleme kapsamında bulunan işletmeler, muhasebe sistemlerini bu Tebliğ ve Eki’nde öngörülen kurallara uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak vergiye tabi kârın tesbiti aşamasında vergi kanunlarında yer alan özel hükümleri gözönünde bulundurmak zorundadırlar. Diğer bir anlatımla, bu düzenlemede yer alan kavram ve ilkeler ile mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde düzenlenecek mali tabloların tekliği değiştirilemez olup; işletmeler söz konusu mali tablolardan hareketle vergiye tabi safi kazancın tespitinde vergi mevzuatı uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenleme ve hesaplamaları yapacaklardır.

  Belirlenen muhasebe usul ve esaslarını uygulamak zorunda oldukları halde, buna uymayanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

  VI – BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ :

  Muhasebe sistemlerini bu Tebliğle öngörülen "Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve İşleyişi" ile ilgili düzenlemelere göre yürüten işletmelerin muhasebe kayıtlarını bilgisayar kullanarak bilgisayar programları aracılığıyla tutmaları halinde, öngörülen hesap çerçevesine bağlı kalarak uyguladıkları bilgisayar muhasebe programlarını ve hesap planlarını uygulamaya başlamadan önce, bunlarda yapılan değişiklikler ise değişiklik tarihinden itibaren bir ay içerisinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Maltepe/ ANKARA" adresine göndermek zorundadırlar. Bunların gönderilmemesi halinde haklarında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

  VII – YÜRÜRLÜK :

  Bu Tebliğle getirilen Muhasebe Usul ve Esasları:

  a) Hesap dönemi takvim yılı olanlarda 1.1.1994 tarihinden,

  b) Özel hesap dönemi kullananlarda 1994 takvim yılı içinde hesap dönemlerinin açıldığı tarihten,

  geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  VIII – 1993 HESAP DÖNEMİ İÇİN İHTİYARİ UYGULAMA :

  Yukarıdaki bölümde açıklandığı üzere, bu Tebliğ kapsamına giren mükellefler bu Tebliğle belirlenen Muhasebe Usul ve Esasları'na 1994 hesap döneminden başlamak üzere uymak zorundadırlar. Ancak bu mükellefler istemeleri halinde 1993 hesap döneminde de muhasebe sistemlerini belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütebileceklerdir.

  Tebliğ olunur.


  Bu düzenlemede, muhasebe usul ve esasları aşağıda belirtildiği şekilde 5 bölüm halinde açıklanmıştır:

  Yazı kaynağı : www.ismmmo.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap