Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aşağıdakilerden hangisi ege kıyılarımızda bulunan ovaların ortak özelliği olarak gösterilemez

  1 ziyaretçi

  aşağıdakilerden hangisi ege kıyılarımızda bulunan ovaların ortak özelliği olarak gösterilemezi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarımızda bulunanovaların ortak özelliği ol

  Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarımızda bulunanovaların ortak özelliği olarak gösterilemez?A) - Eodev.com

  Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarımızda bulunanovaların ortak özelliği olarak gösterilemez?A) - Eodev.com

  Açıklama:

  e şıkkı olmalı heralde tam emin değilim

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Ege B�lgesindeki Ovalar

  Ege B�lgesindeki Ovalar

  Ege b�lgesindeki yer alan ovalar�n isimleri: Gediz Ovas�, K���k Menderes Ovas�, B�y�k Menderes Ovas�, Bak�r�ay Ovas�, Balat Delta Ovas�, Bal�kesir Ovas�, Denizli Ovas�, Tavas ovas�, �iril Ovas�, Banaz Ovas�, �rencik Ovalar�d�r.

  Ege B�lgesinde Yer Alan Ovalar�n Bulunduklar� �ller,

  B�y�k Menderes Ovas�:

  Ege b�lgesinde Ayd�n da�lar� ve Mente�e da�lar� aras�nda, B�y�k Menderes nehrinin Sarayk�y�de ba�lad��� boydan boya izlemi� oldu�u eski ve yeni al�vyonlar ile kapl� tektonik tarzda ��k�nt� alan�d�r. Geni�li�i 10 km ve uzunlu�u 20 km bulan bir ta�k�n ovas� �zelli�indedir. Ova olu�umu B�y�k Menderes nehrinin a�t��� vadi taban�nda olu�an basit bir taban ovas� de�ildir; faylarla par�alanmas� sonucunda olu�mu� bir grabendir. Bu ovada sondajlarda, jeotermal tarzda olan �ok y�ksek s�cakl�kta buharlar f��k�r�r. Bu buhar b�lge halk� taraf�ndan kullan�lmaktad�r. Ege b�lgesinde yer alan bu ovada �e�itli tesisler kurulmu�tur. Ayn� sebeple ova ve �evresi deprem b�lgesidir. B�y�k menderes ovas�nda Ayd�n y�resi tamam� ile Akdeniz ikliminin etkisi alt�ndad�r. Ovan�n do�usuna kadar uzanan zeytin a�a�lar� b�lge halk�n�n �nemli ge�im kayna��d�r. Burada yeti�en zeytin a�a�lar�n�n verimi ol�duk�a y�ksektir. �ncir a�a�lar� �zellikle ova boyunca kesintisiz bir �erit halinde kenarlarda olu�turur. Ayd�n��n do�usunda yer alan Sultanhisar da ise zaman zaman g�r�len so�uklarla birlikte turun�giller de yeti�tirilmektedir. Turun�giller ovan�n kuzey yamac�nda ve kar��n birka� yerde daha rastlanmaktad�r. Ovadaki verimli topraklarda pamuk, t�t�n ve tah�l yeti�tirmeye elveri�lidir ayr�ca �e�itli sebze ve meyveler �retilmektedir.

  Gediz Ovas�:

  Ege B�lgesi�nde Sar�g�lden ba�lay�p Manisa ilinin bat�s�na kadar uzanmaktad�r. Uzunlu�u yakla��k 150 km ve geni�li�i baz� b�l�mlerde 20 km lik alan� kapsamaktad�r. Bozda�rlar�la g�neyindeki K���k Menderes Ovas�n�n�n bat�s�na kadar uzanan ova Bozda�lar�la g�neydeki K���k Menderes Ovas��ndan, Yunt Da�� ile kuzeyindeki Bak�r�ay Ovas��n�n ba�lang�c�ndan ayr�lmaktad�r. Ovan�n ekseri k�ra� kesiminde t�t�n, tah�l ve bir k�s�m baklagiller �retilmektedir. Sulanabilen alanlarda susam, pamuk, sebze ve meyveler yeti�tirilmektedir. Ala�ehir, Manisa, Akhisar, Salihli Turgutlu ova �zerine kurulmu� en �nemli yerle�kelerdir.

  Bal�kesir Ovas�:

  Marmara B�lgesinin g�neyinde yer almaktad�r. Ovan�n geni�li�i 20 km ve uzunlu�u 22 km olup denizden y�ksekli�i 100 m�yi bulur. Bat� ve kuzeyde De�irmen, Orta�al, Yerel ve Kara�al tepeleri ile do�usunda Simav �ay� vadisi ve bunun daha gerisinde y�kselen Ard��l�bay�r, Sapanc� ve Kartaltepede�i�en tepelerle s�n�rlan�r. Ovan�n �nemli akarsuyu Simav �ay��d�r. Bat�da �z�mc� �ay� ile g�neyinde Killi �ay� kar���r. Bal�kesir ovas�nda step bitkileri yayg�n olarak g�r�lmektedir. �klimin - nemli olmamas� yaz d�neminde kurakl�k uzun s�rd���nden ilkbaharda ye�ermekte olan otsu bitkiler egemendir ama kenar�nda yer alan tepelik alanda ise makiler g�z�k�rken kuzeybat� kesiminde ekseri k�z�l �am ormanlar� par�alar halinde g�r�l�r. Do�al bitki �rt�s�n�n tahrip edildi�inde toprak �orakla�maktad�r.

  Banaz Ovas�:

  Ege B�lgesinde �� Bat� Anadolu b�l�m�ne kadar a��rl�kl� olarak U�ak ilinde yer al�r. Ovan�n olu�umun da en b�y�k etki U�ak ovas� ile ayn�d�r. Deniz seviyesinden y�ksekli�i yakla��k 900 metredir. Ova taban�nda ekseri g�r�len bitki �rt�s� t�r� steptir. �evredeki y�ksek alanda ise a�a�l� stepler ve �amlar vard�r. Banaz Ovas�n�n geneli tar�ma elveri�lidir. Al�v�yon olay�ndan dolay� ekimine elveri�lidir. Bitkisel �retim toprak yar�s� olarak uygun olup ovada en fazla yeti�en �r�nler aras�nda ise �eker pancar�, tah�l ve meyveler denilebilinir.

  Bak�r�ay Ovas�:

  Soma civar�nda ba�layan ova denize kadar uzanmaktad�r. K�ra�a� Ovas��n� da i�ine alan ova do�uya do�ru gitmektedir. Ovan�n uzunlu�u 80 km ve geni�li�i 4 km ge�mektedir. Bak�r�ay ovas� do�ur bitki �rt�s� bak�m�ndan k�smi olarak kazan� getirisi y�n�nden ekseri �ay yeti�tirilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.ova.gen.tr

  Türkiye’nin Yer Şekilleri Online Test Soruları Çöz

  Türkiye’nin Yer Şekilleri Online Test Soruları Çöz

  Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf coğrafya konuları ile ilgili online testler paylaşmaya devam ediyoruz. Gireceğiniz lys, ygs ve kpss sınavında sizlere sosyal bilimler konu başlığı altında sorulacak olan coğrafya sorularının soru sayısı fazla değildir.

  Bu nedenle bunu bilen pek çok arkadaşımız coğrafya konularına pek önem vermeden çalışır ve ne yazık ki girdiği sınav da bu soru sayısı az olan derse yanlış cevaplar verir. Çünkü yeterince önemsememiştir.

  Oysa şunu unutmamanız gerekir ki her doğru cevap sizi rakiplerinizin bir adım önüne taşıyacaktır. Bu nedenle coğrafya konu testlerini de layığıyla çalışıp çıkmış çözümlü soruları deneme sınavlarını yaprak testleri bol bol çözerek sınava en iyi şekilde hazırlanın.

  Bu konuyla ilgili bir test daha var >>>  TIKLAYIN

  Yazı kaynağı : www.onlinetestler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 11 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap