Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7085 sayılı kanunun 4 maddesi gereğince kontrol aşamasında

  1 ziyaretçi

  7085 sayılı kanunun 4 maddesi gereğince kontrol aşamasında bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  OLA�AN�ST� HAL KAPSAMINDA BAZI TEDB�RLER ALINMASI HAKKINDA

  KANUN H�KM�NDE KARARNAMEN�N KABUL ED�LMES�NE DA�R KANUN

  Kanun No. 7085������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Kabul Tarihi: 6/2/2018

  Kamu personeline ili�kin tedbirler

  MADDE 1- (1) Ter�r �rg�tlerine veya Milli G�venlik Kurulunca Devletin milli g�venli�ine kar�� faaliyette bulundu�una karar verilen yap�, olu�um veya gruplara �yeli�i, mensubiyeti veya iltisak� yahut bunlarla irtibat� olan ve ekli (1) say�l� listede yer alan ki�iler kamu g�revinden ba�ka hi�bir i�leme gerek kalmaks�z�n ��kar�lm��t�r. Bu ki�ilere ayr�ca herhangi bir tebligat yap�lmaz. Haklar�nda ayr�ca �zel kanun h�k�mlerine g�re i�lem tesis edilir.

  (2) Birinci f�kra gere�ince kamu g�revinden ��kar�lan ki�ilerin, mahk�miyet karar� aranmaks�z�n, r�tbe ve/veya memuriyetleri al�n�r ve bu ki�iler g�rev yapt�klar� te�kilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, do�rudan veya dolayl� olarak g�revlendirilemezler; bunlar�n uhdelerinde bulunan her t�rl� m�tevelli heyet, kurul, komisyon, y�netim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu �yeli�i ve sair g�revleri de sona ermi� say�l�r. Bunlar�n silah ruhsatlar�, gemi adaml���na ili�kin belgeleri ve pilot lisanslar� iptal edilir ve bu ki�iler oturduklar� kamu konutlar�ndan veya vak�f lojmanlar�ndan onbe� g�n i�inde tahliye edilir. Bu ki�iler �zel g�venlik �irketlerinin kurucusu, orta�� ve �al��an� olamazlar. Bu ki�iler hakk�nda bakanl�klar� ve kurumlar�nca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim �zerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

  (3) Birinci f�kra kapsam�nda kamu g�revinden ��kar�lanlar, varsa uhdelerinde ta��m�� olduklar� b�y�kel�i, vali gibi unvanlar� ve m�ste�ar, kaymakam ve benzeri meslek adlar�n� ve s�fatlar�n� kullanamazlar ve bu unvan, s�fat ve meslek adlar�na ba�l� olarak sa�lanan haklardan yararlanamazlar.

  �ade h�k�mleri

  MADDE 2- (1) Ekli (2) say�l� listede yer alan kamu g�revlileri, ilgili kanun h�km�nde kararnamenin eki listelerin ilgili s�ralar�ndan ��kar�lm��t�r.

  (2) �lgili kanun h�km�nde kararname h�k�mleri, birinci f�krada belirtilen ki�iler bak�m�ndan t�m h�k�m ve sonu�lar�yla birlikte ilgili kanun h�km�nde kararnamenin yay�m� tarihinden ge�erli olmak �zere ortadan kalkm�� say�l�r. S�z konusu personelden bu maddenin y�r�rl�k tarihinden itibaren on g�n i�erisinde g�reve ba�lamayanlar �ekilmi� say�l�r. Bu kapsamda g�reve ba�layanlara, kamu g�revinden ��kar�ld�klar� tarihten g�reve ba�lad�klar� tarihe kadar ge�en s�reye tekab�l eden mali ve sosyal haklar� �denir. Bu ki�iler, kamu g�revinden ��kar�lmalar�ndan dolay� herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin g�revlerine iadesi, kamu g�revinden ��kar�ld�klar� tarihte bulunduklar� y�neticilik g�revi d���nda ��renim durumlar� ve kazan�lm�� hak ayl�k derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ili�kin i�lemler ilgili bakanl�k ve kurumlar taraf�ndan y�r�t�l�r.

  Kapat�lan kurum ve kurulu�lar

  MADDE 3- (1) Ter�r �rg�tlerine veya Milli G�venlik Kurulunca Devletin milli g�venli�ine kar�� faaliyette bulundu�una karar verilen yap�, olu�um veya gruplara aidiyeti, iltisak� veya bunlarla irtibat� olan ve ekli (3) say�l� listede yer alan �zel televizyonlar kapat�lm��t�r.

  (2) Birinci f�kra kapsam�nda kapat�lan �zel televizyonlara ait olan ta��n�rlar ile her t�rl� mal varl���, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmi� say�l�r, bunlara ait ta��nmazlar tapuda resen Hazine ad�na, her t�rl� k�s�tlama ve ta��nmaz y�k�nden ari olarak tescil edilir. Bunlar�n her t�rl� bor�lar�ndan dolay� hi�bir �ekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ili�kin i�lemler ilgili t�m kurumlardan gerekli yard�m� almak suretiyle Maliye Bakanl��� taraf�ndan yerine getirilir.

   Do�entlik ba�vurular�

  MADDE 4- (1) Ter�r �rg�tlerine veya Milli G�venlik Kurulunca Devletin milli g�venli�ine kar�� faaliyette bulundu�una karar verilen yap�, olu�um veya gruplara �yeli�i, mensubiyeti veya iltisak� yahut bunlarla irtibat� olmas� ya da de�erlendirilmesi sebebiyle g�revden uzakla�t�r�lan veya haklar�nda adli soru�turma ya da kovu�turma yap�lan do�ent adaylar�n�n, g�revden uzakta ge�irdikleri s�re boyunca veya adli soru�turma ya da kovu�turma sonu�lan�ncaya kadar do�entlik ba�vurular�na ili�kin i�lemler durdurulur. Bunlardan haklar�nda kamu g�revinden ��kar�lma veya mahk�miyet karar� verilenlerin do�entlik ba�vurular� iptal edilir.

   Sermaye piyasas�na ili�kin tedbir

  MADDE 5- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�yla �lke genelinde ilan edilen ola�an�st� hal kapsam�nda y�r�rl��e konulan kanun h�km�nde kararnamelerle do�rudan veya an�lan kanun h�km�nde kararnamelerde �ng�r�len usuller �er�evesinde bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce ve ola�an�st� halin devam� s�resince ter�r �rg�tlerine veya Milli G�venlik Kurulunca Devletin milli g�venli�ine kar�� faaliyette bulundu�una karar verilen yap�, olu�um ve gruplara aidiyeti, mensubiyeti veya iltisak� yahut bunlarla irtibat� oldu�u de�erlendirilerek hakk�nda �e�itli tedbir ve yapt�r�mlar uygulanm�� olan halka a��k ortakl�klar ve sermaye piyasas� kurumlar� ve/veya bunlar�n i� ve i�lemleri hakk�nda 6/12/2012 tarihli ve 6362 say�l� Sermaye Piyasas� Kanunu kapsam�nda a��lan dava ve takiplerde idare aleyhine yarg�lama giderine ve vekalet �cretine h�kmedilemez, h�kmedilenler tahsil edilemez.

  T�rk Liras� ile yap�lacak tahsilat

  MADDE 6- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununa tabi t�m kamu idareleri ve bunlara ba�l� d�ner sermayeli kurulu�lar, 8/6/1984 tarihli ve 233 say�l� Kamu �ktisadi Te�ebb�sleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye tabi kamu iktisadi te�ebb�sleri ve ba�l� ortakl�klar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 say�l� �zelle�tirme Uygulamalar� Hakk�nda Kanun �er�evesinde �zelle�tirme program�nda bulunan ve sermayesinin yar�s�ndan fazlas� kamuya ait i�letmeci kurulu�lar, Tasarruf Mevduat� Sigorta Fonu ve sermayesinde do�rudan veya dolayl� olarak kamu pay� olan �zel kanunlar ile kurulmu� anonim ortakl�klar, niteli�ine bak�lmaks�z�n yabanc� para cinsinden yurti�i �deme y�k�ml�l��� olan alacaklar�n�, bor�lunun talebi �zerine 2/1/2017 tarihinde T�rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas� taraf�ndan a��klanan d�viz al�� kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar T�rk Liras� olarak tahsil edebilirler. Bu madde kapsam�ndaki i�lemler ve sonu�lar�, b�t�e gelir ve gider hesaplar�yla ili�kilendirilmez.

  �ahsi sorumluluk davalar�na ili�kin tedbir

  MADDE 7- (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 say�l� Ceza Muhakemesi Kanununun 133 �nc� maddesi uyar�nca kayy�m atanan �irketlerin, kayy�m atanmas�ndan �nceki sahipleri, ortaklar�, y�netim kurulu �yeleri, m�d�rleri ve di�er sorumlu yetkilileri aleyhine kayy�mlar taraf�ndan a��lm�� veya a��lacak �ahsi sorumluluk davalar�nda ilgili t�zel ki�ili�in genel kurulunun veya yetkili kurulunun karar� aranmaz.

  (2) Kayy�m atanan �irketlerin soru�turma kapsam�ndaki ��pheli ortaklar� ile kayy�m taraf�ndan hakk�nda �ahsi sorumluluk davas� a��lan �irket ortaklar�na ait ortakl�k hak ve paylar�, soru�turma veya davan�n a��ld��� tarihten soru�turma, kovu�turma veya davan�n kesin h�k�mle sonu�land��� tarihe kadar devir ve temlik edilemez. Ortakl�k hak ve paylar�na ait temsil ve idare yetkisi kayy�m taraf�ndan kullan�l�r. Devir ve temlik yasa�� Cumhuriyet savc�l��� veya mahkeme taraf�ndan resen ticaret sicili m�d�rl�klerine bildirilir ve tescil edilir.

   Y�r�rl�k

  MADDE 8- (1) Bu Kanun yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

   Y�r�tme

  MADDE 9- (1) Bu Kanun h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

  08/03/2018

  Ekleri i�in t�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  2022 Ekim Do�entlik Ba�vurular� - 99. sayfa - Memurlar.Net - Forum

  Hocalar�m sistemimde s�re�teki son durum k�sm�nda �u �ekilde g�r�n�yor.

  Eser de�erlendirme sonucunuz �AK Y�netim Kurulu taraf�ndan onayland�. 7085 say�l� Kanunun 4. maddesi gere�ince kontrol a�amas�nda.

  San�r�m y�netim kurulu a�amas� tamamland� ve Adalet Bakanl��� soru�turmas� k�sm�na ge�ildi.

  Umar�m hepimizin hakk�nda hay�rl� olur.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  ÜAK Doçentlik Duyuru Detayı
  Yazı kaynağı : www.uak.gov.tr

  2022 Mart Dönemi Doçentlik Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

  Mart 2022 doçentlik dönemi sık sorulan sorular ve cevapları ÜAK tarafından yayınlanmıştır.

  Buna göre;

  1. Soru: Başvuru sırasında tüm eserlerimi Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yüklemem gerekir mi?
  Cevap: Evet

  2. Soru: Başvurumu sonlandırmadan önce sistemde beyannamemi doldurabilir miyim ve puan hesabı yaptırabilir miyim?
  Cevap: Evet. Başvurunuzu sonlandırmadan önce beyannamenizi doldurabilir ve puan hesabı yaptırabilirsiniz.

  3. Soru: Tüm bilgilerimi DBS’ye girip “Başvuruyu Sonlandır” işlemini yaptıktan sonra, bilgilerimde değişiklik yapabilir miyim?
  Cevap: Hayır. Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinde hiçbir şekilde başvuru bilgi/belgelerinde ekleme, çıkarma veya düzeltme işlemi yapılamaz. Bu nedenle “Başvuruyu Sonlandır” işleminden yapılmadan önce, sistem üzerinden girişi yapılan tüm başvuru bilgi/belgelerinin dikkatlice kontrol edilmesi ve doğruluğundan emin olduktan sonra sonlandırma işleminin yapılması gerekmektedir.

  4. Soru: Son başvuru tarihinden sonra bazı bilgi/belgelerimi yanlış girdiğimi fark ettim. Ne yapmalıyım?
  Cevap: Başvuru bilgilerinin DBS’ye eksiksiz ve doğru olarak girilmesi sorumluluğu adaya aittir. Eğer aday isterse ilk 10 gün içinde başvurusunu DBS üzerinden geri çekebilir. Aksi durumda adayın DBS üzerinden giriş yaptığı mevcut bilgiler ile başvuru süreci devam edecektir.

  5. Soru: Doçentlik başvurumu geri çekmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

  Cevap: Doçentlik başvurunuzu geri çekme işlemini DBS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru geri çekme talebi, ilgili dönemin son başvuru tarihinden sonraki 10 gün içinde yapılabilir. DBS üzerinden yapılmayan başvuru geri çekme talepleri Başkanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

  6. Soru: Kimlik Bilgilerimde (Ad, Soyad…vb) başvurudan sonra değişiklik oldu ne yapmalıyım?
  Cevap: Eğer üniversite personeli iseniz, bağlı bulunduğunuz üniversitenin Personel Daire Başkanlığına başvurarak Mernis bilgilerinize ilişkin gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Üniversite personeli değilseniz [email protected] adresine durumunuzu belirten e-mail göndermeniz gerekmektedir.

  7. Soru: Doçentlik sınavlarında kabul edilen yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi nedir?
  Cevap: a) Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarında süre sınırı aranmamaktadır,b) Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi; varsa belge üzerinde yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenir, fakat her halükarda bu süre sınav tarihinden itibaren beş yıl ile sınırlıdır, ayrıca Üniversitelerarası Kurulun 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, ETS TOEFL IBT doğrulama merkezinden TOEFL dil belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden dolayı belgelerin gerçek olup olmadıklarının doğrulanamaması nedeniyle TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.

  8. Soru: Doçentlik başvurusunda “başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir” durumunda olan adaylar kimlerdir?

  Cevap: Önceki dönemlerde doçentlik başvurusu yapan adaylardan,

   Eser inceleme sonucunda Başarısız bulunan adaylar ile (Örnek: 2021 Ocak döneminde başvuran ve başarısız olan aday en erken 2022 Mart başvuru döneminde doçentliğe başvurabilir.)
   Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası ile hakkında yapılan inceleme neticesinde Etik İhlalde bulunduğuna karar verilen adaylar (Örnek: 2021 Ocak döneminde başvuran ve etik ihlal kararı gereğince başvurusu iptal edilen aday en erken 2022 Mart başvuru döneminde doçentliğe başvurabilir.), Başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvuru yapabilir.

  9. Soru: Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır kararı gereğince önceki dönem başvurum iptal edildi, bu dönem başvuru yapabilir miyim?
  Cevap: Hayır. Asgari başvuru şartlarını sağlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönem başvurabilirsiniz. (Örnek. 2021 Ocak döneminde doçentliğe başvuran ve asgari başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu iptal edilen aday en erken 2021 Eylül başvuru döneminde doçentliğe başvurabilir.)

  10. Soru: Daha önce bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık gerekçesiyle başvurum iptal edildi. Buna gerekçe teşkil eden eseri bildirmem gerekir mi?
  Cevap: Evet. Bildirmediğiniz tekdirde bu durumun bizatihi kendisi, yeniden bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık inceleme gerekçesidir.

  11. Soru: Makalemde danışmanı olmadığım isim(ler) de yer alırsa, başlıca yazar şartını sağlar mıyım?
  Cevap: Başlıca Yazar tanımı her temel alanda farklı olduğu için, başvuru yaptığınız Temel Alanın şartlarına bakmanız gerekmektedir.

  12. Soru: “Ulusal Hakemli Dergi” listesini nereden bulabilirim?
  Cevap: Söz konusu liste http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenendergi-listesi/ adresinden bulunabilir.

  13. Soru: Dergipark’ta bulunan dergiler “Ulusal Hakemli Dergi” kapsamında mıdır?
  Cevap: http://dergipark.gov.tr/ adresinde bulunan dergilerin bir kısmı ulusal hakemli dergi kapsamında, bir kısmı ise kapsam dışındadır. Hangi derginin ulusal hakemli dergi kapsamında olduğu bilgisi http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/trdizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ adresinden bulunabilir.

  14. Soru: ULAKBİM’de taranan ve Türk Üniversiteleri bünyesinde basılan dergiler “Ulusal Hakemli Dergi” kapsamında yer alır mı?
  Cevap: Evet. Söz konusu dergiler ulusal hakemli dergi kapsamındadır.

  15. Soru: Her çalışma tek bir bölümde mi puanlandırılır?
  Cevap: Evet. Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Ancak birden fazla bölümde puanlandırılması mümkün olan çalışmaların hangi bölümde puanlanacağı, başvuru esnasında aday tarafından belirlenir ve başvuru sonlandırma işleminden sonra da değişiklik talebi kabul edilmez.

  16. Soru: Aynı yayını birden fazla bölümde puanlayabilir miyim?
  Cevap: Hayır. Ancak yayına yapılmış atıflar, ayrıca “Atıf” bölümünde puanlandırılır.

  17. Soru: Atıflarla ilgili puan hesaplama nasıl yapılır?
  Cevap: Her yayın, kendisine atıf yapılan bir eserde kaç defa atıf yapıldığına bakılmaksızın bir defa atıf puanı alır. Farklı bir eserde yapılan atıf için de ayrıca atıf puanı alınır.

  Adayın Yayını Atıf Yapılan Yayın Kitap, Makale, Bildiri

  a)SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 3 puan Kitap, Makale, Bildiri

  b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 2 puan Kitap, Makale, Bildiri

  c) Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 1 puan

  18. Soru: Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan ancak lisansüstü tezlerden üretilmiş olmayan bir SCI/SSCI yayını hangi başlık altında ve kaç puan üzerinden değerlendirilecektir? Bu yayına yapılan atıflardan puan alınabilir mi?
  Cevap: Lisansüstü tezden üretilmemiş ancak doktora derecesinden önce yayınlanmış bir çalışma, en az 90 puana dâhil edilmemek kaydıyla hangi kategorideyse o kısımda değerlendirilmelidir. Atıflarından da faydalanılabilir.

  19. Soru: Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan bir makaleye, doktora unvanının alınması sonrası yapılan atıflarından alınan puanlar dâhil edilebilir mi?
  Cevap: Yapılan atıf doktora derecesini aldıktan sonra ise değerlendirmeye alınmalıdır.

  20. Soru: Atıf puanı yazar sayısına bölünecek mi? Eğer bölünüyor ise makale puanı gibi mi hesaplanacak?
  Cevap: Hayır. Atıf puanı yazar sayısına bölünmemektedir.

  21. Soru: SCI ve SCI-E dergilerde yayımlanmış editöre mektup ve olgu sunumu niteliğinde yayınlarım bulunmaktadır. Ayrıca bu yayınlarım adımın yer almadığı uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan yayınlar tarafından atıf almıştır. Bu yayınlarımı Atıflar bölümü a) maddesi kapsamında puanlayabilir miyim?
  Cevap: Eserinize atıf yapan dergi SCI, SSCI ve SCI-E de taranıyor ise evet.

  22. Soru: Bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerden daha sonra makale olarak yayımlanan çalışmalar puanlama sistemine nasıl dahil edilecek?
  Cevap: Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Ancak birden fazla bölümde puanlandırılması mümkün olan çalışmaların hangi bölümde puanlanacağı, başvuru esnasında aday tarafından belirlenir ve başvuru sonlandırma işleminden sonra da değişiklik talebi kabul edilmez.

  23. Soru: Kitap yazarlığı kategorisinden alınan puanlar yazar sayısına bölünüyor mu? Bölünüyor ise makale puanı gibi mi hesaplanacak?
  Cevap: Puan hesaplama her temel alanda farklı olduğu için, başvuru yaptığınız temel alanın şartlarına bakmanız gerekmektedir.

  24. Soru: Sözlü Bildirileri doçent adayının kendisinin mi sunmuş olması gerekiyor? Çalışmada yer alan başka birinin sunumu yapması halinde puan alabilir miyim?
  Cevap: Sözlü bildirilerin sunulması esas olup yazarlardan herhangi birisinin sunması yeterlidir ve sözlü bildiriye ait katılım belgesi, yazarlardan herhangi birine ait olabilir.

  25. Soru: Poster Bildiriler puanlama dışında mı bırakılmıştır?
  Cevap: Evet.

  26. Soru: BAP Projeleri puanlamaya dahil midir?
  Cevap: Hayır

  27. Soru: Üniversite bünyesinde bulunmayan doçent adaylarının ders verme yükümlülüğü bulundukları kurumda herhangi bir faaliyete karşılık gelecek mi?
  Cevap: Hayır.

  28. Soru: Üniversite dışında çalışan adayların, herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinde görevlendirme ile önlisans ya da lisans dersine girmeleri halinde ders
  verme şartı sağlanmış olur mu?
  Cevap: Eğitim-Öğretim Faaliyeti bölümünde belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Evet.

  29. Soru: Ders verme kriterinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki karşılığı nedir? Uzman ya da başasistan olarak görev yapmış olmak bu kriteri karşılar mı?
  Cevap: Hayır.

  30. Soru: Bir dergiye makale gönderirken o dergi henüz ilgili indekste taranmıyorsa ancak sonradan dergi bu indekste taranırsa önceki sayıları bu indeksten sayılacak mı?
  Cevap: Makalenin basıldığı tarihte dergi hangi indeks(ler)de taranıyorsa o geçerlidir.

  31. Soru: TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında gerçekleştirilen projelerde araştırmacı olan bir aday “Projeler” başlığı altında puan alabilir mi?
  Cevap: Bilimsel araştırma projelerinde görev alan adaylar 4 puan alabilir.

  32. Soru: Sözlü bildiri puanı toplam yazar sayısına bölünüyor mu? Yoksa her yazar aynı puanı alıyor mu?
  Cevap: Sözlü bildiri puanı toplam yazar sayısına eşit olarak bölünmektedir.

  33. Soru: Kitap bölüm yazarlığına çeviriler de dâhil mi?
  Cevap: Kitap çevirisi dâhil değildir.

  34. Soru: Ders Belgesini nereden onaylatmam gerekir?
  Cevap: Ders Belgesi, Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul Müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü veya Hastane Yöneticiliğine onaylatılabilir.

  35. Soru: Katılım belgemi DBS’ye yüklemek zorunda mıyım?
  Cevap: 15 Aralık 2016 ve sonrası tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunludur. 15 Aralık 2016 öncesi tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunlu değildir.

  36. Soru: Makale için DOI numarası almış olmak yeterli mi?
  Cevap: Hayır. Yayımlanmış Makale için DOI numarası almış olmak yeterli olmayıp, makale başvuru tarihi itibari ile matbu veya elektronik olarak basılmış (cilt, sayı ve sayfa numarası alınmış) olmalıdır.

  37. Soru: Hangi adaylar eser değerlendirme sonucunda başarılı sayılır?
  Cevap: Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır.

  38. Soru: Hangi adaylara, hangi tarih itibariyle “Doçentlik Unvanı” verilir?
  Cevap: Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile karar tarihinden itibaren ilgili bilim/sanat alanında “Doçentlik Unvanı” verilir ve “Doçentlik Belgesi” düzenlenir.

  39. Soru: Doçentlik başvurusunda, aday hakkında 7085 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında işlem tesis edilmediğine dair belge istenecek mi?
  Cevap: Hayır.

  40. Soru: Mavi Kart sahibi olan adayların, T.C. Kimlik numarasıyla başvurması halinde Doçentlik Başvuru Şartları nasıl uygulanır/değerlendirilir?
  Cevap: T.C. Kimlik numarasıyla başvuran, Mavi Kart sahibi adayların, Türk vatandaşlarına uygulanan Doçentlik Başvuru Şartlarını taşıması gerekir.

  41. Soru: Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik öğrenim bilgilerimi nereden kontrol edebilirim?
  Cevap: Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik öğrenim bilgileri, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden ÜAK Denklik Veri tabanından sorgulanarak kontrol edilebilecektir. Bu nedenle Doçentlik başvurusu yapacak adaylar, Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik bilgilerini, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden Başvuru İşlemleri > Başvuru menüsünde “Öğrenim Bilgisi” bölümünden kontrol edecekler, eğer bilgilerine ulaşamazlarsa ilgili bilgi/belgeyi başvuru sırasında sisteme kendileri yükleyecekler ve Üniversitelerarası Kurula göndereceklerdir.

  42. Soru: Danışmanlığımda devam eden lisansüstü tez bulunmaktadır, bilgileri sisteme nasıl yükleyebilirim?
  Cevap: Devam eden ve Tez Merkezine girmeyen (başvuru dönemi içerisinde girmesi mümkün olmayan) yönetilen tezler, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden “Yönetilen Tezler” bölümünde “Manuel Yönetilen Tez Ekleme” ekranından eklenebilmektedir.

  43. Soru: Danışmanlığını yürüttüğü yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık danışmanlıklarından puan almak için tezin tamamlanmış olması gerekir mi?
  Cevap: Evet. Adaylar danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden puan alabilmektedir.

  44. Soru: Danışmanlığını yürüttüğüm tamamlanan lisansüstü tezlerden puan şartını sağlayabilmek için ne yapılması gerekmektedir ?
  Cevap: Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden puan şartını sağlayabilmesi için adaydan danışmanlığını yaptığı tezin YÖK Tez numarası alıp almadığını takip etmesi ve gerekli hallerde YÖK Tez merkezine ulaşarak tez numarası almasının sağlaması gerekmektedir.

  45. Soru: Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında (Beyannamede) kullanılamaz?
  Cevap: Yükseköğretim Kurulunun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir.

  Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:
   Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler,
   Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,
   Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen “beyannamede kullanılamaz dergiler” nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini belirterek ilgili makaleyi beyan edebilir.

  Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir.
   Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:
  o WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen), o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer
  alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,
  o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir
  branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü
  olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,
   Yağmacı/Şaibeli dergiler: Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler

  Bu karar Doçentlik Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca 2022 Mart başvuru döneminden başlamak üzere uygulanacaktır.

  46. Soru: Pandemi döneminde fiziksel toplantılara getirilen kısıtlamalar nedeniyle yüz yüze yapılamayan sözlü bildiri sunumu yerine, elektronik ortamda yapılan(e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler, doçentlik başvurusunda aranan bildiri/sözlü bildiri şartını sağlar mı?
  Cevap: Tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış ise elektronik ortamda yapılan (e-kongre, e-sempozyum, e-konser, esergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler başvuru şartlarını sağlayan eser olarak kullanılabilir.

  47. Soru: Jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren jüri üyesine dosya gönderilmesi gerekir mi?
  Cevap: Jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adayların bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap”, “Makale” ve “Bildiri”) jüri üyelerine göndermesi gerekirken diğer temel alanlardan başvuran adaylar görsel ve işitsel kayıtlar hariç fiziki dosya göndermeyeceklerdir.

  48. Soru: Henüz sonuçlanmamış Doçentlik Başvurusu bulunan adaylar yeni dönemde başvuru yapabilir mi?
  Cevap: Hayır. Doçentlik Başvurusu yapmış ancak sonuçlanmamış adaylar yeni bir başvuru yapamaz.

  49. Soru: Editörlükte bilgi girişi dışında DBS‘ye belge yüklenecek mi?
  Cevap: Hayır. Editörlüğünü yaptığınız yayın ile ilgili bilgilerin girişini eksiksiz yapmanız yeterli olacaktır.

  50. Soru: ÜAK’a gönderilmesi gereken fiziki onaylı belgeler üzerinde onay tarihi olmalı mı?
  Cevap: Evet. Onaylı olarak gönderilecek fiziki belgeler üzerindeki onay tarihi Doçentliğe başvuru yapılan yıl içerisinde bir tarih olmalıdır.

  51. Soru: Doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılan, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu
  gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adaylardan bu işlemlere karşı dava açması durumunda doçentliğe başvuru yapabilir mi?
  Cevap: Hayır. Doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın bu işlemlere karşı dava açması durumunda aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması davasının kesinleşmesine bağlıdır. Bu hükme aykırı olarak yapılan başvurular işleme alınmaz.

  52. Soru: Uluslararası yabancı dil sınavı düzenleyen kurum ve kuruluşlarca yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına hangi sınav merkezlerinde girmeliyim?
  Cevap: Uluslararası yabancı dil sınavı düzenleyen kurum ve kuruluşlarca yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının Türkiye’de yapılması hâlinde, bu sınavların sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

  53. Soru: Doçentlik Başvuru ücreti ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
  Cevap: Doçentlik Başvuru ücreti ile ilgili aşağıdaki şartlara dikkat edilmesi gerekmektedir;
   Başvuru Ücreti (900- Dokuz yüz TL) ödeme işlemleri 31 Mart 2022 tarihinde, mesai saati bitimine (17.30) kadar kredi kartı/banka kartı ile https://dbs.yok.gov.tr/ adresinden başvuru tamamlama ekranından yapılacaktır. Banka şubelerinden ve ATM’den ücret ödemesi yapılmaz.
   Başvurusunu süresi içerisinde yapamayan veya tamamlayamayan, başvurusunu geri çeken, başvurusu geçersiz sayılan veya iptal edilen, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru/yanlış yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir.
   Başvuru Ücreti sanal pos uygulaması üzerinden başvuru tamamlama ekranından yapılacak olup şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmayacaktır.
   Başvuru Ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

  54. Soru: TOEFL yabancı dil belgelerinde süre şartı aranır mı?
  Cevap: Üniversitelerarası Kurulun 10.02.2016 tarihli toplantısında; ETS TOEFL IBT doğrulama merkezinden TOEFL dil belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden dolayı belgelerin gerçek olup olmadıklarının doğrulanamaması nedeniyle TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresinin iki yıl olması kararlaştırılmıştır.

  55. Soru: Uluslararası geçerliliği ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına yurt dışında giren adayların ÜAK’a göndermesi
  gereken belgeler nelerdir?
  Cevap: Doçent adaylarının Uluslararası geçerliliği ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına yurt dışında giren adayların, yabancı dil sınavı sonuç belgesini aldıkları ülkede, sınav tarihi öncesinde sınav tarihini de kapsayacak şekilde en az altı ay süre ile ikamet ettiklerini, Emniyet Genel Müdürlüğünden alacakları, bu süreye ilişkin yurt dışı giriş-çıkışlarını gösteren belge ve sınava girdikleri ülkenin yetkili makamları tarafından verilmiş ikamet belgesi ile ispatlama kaydıyla doçentlik başvuruları kabul edilecektir. Adayların Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait belgenin aslı ile birlikte söz konusu evrakları süresi içerisinde Başkanlığımıza göndermesi gerekmektedir.

  56. Soru: “Sağlık Bilimleri” Temel Alanında bulunan “1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında yer alan “Bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır.” Başvuru şartının puan hesaplaması nasıldır?
  Cevap: “1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında “Bu maddenin 1a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla, 1a, 1b ve 1c bentleri toplamından en az 40 puan alınmalıdır.” şeklinde puan hesaplanmaktadır.

  57. Soru: Öğrenim bilgisinde manuel bilgi/belge girişi yapılabilecek istisnai durumlar nelerdir?
  Cevap: Yurt dışı Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık eğitim derecelerinden mezun olan adaylar bilgilerini manuel girerek diplomalarını yükleyebileceklerdir. 1996 yılı ve öncesi için yurt dışı ön lisans/lisans/yüksek lisans denklik unvanı alanlar denklik bilgilerini manuel girerek diploma/denklik belgelerini
  yükleyebileceklerdir. 1987 öncesi için yurt içi mezuniyet bilgisi bulunan adaylar bilgilerini manuel girerek diploma belgelerini yükleyebileceklerdir.

  58. Soru: İstisnai durumlar haricinde Öğrenim bilgisinde mezuniyet bilgisi bulunduğu halde sistemde görünmüyorsa ne yapmalıyım?
  Cevap: İstisnai durumlar dışında sistemde görünmeyen mezuniyet bilginiz varsa güvenli veri haline getirmek için ilgili kurumlarla görüşmeniz gerekmektedir.
  İlgili Kurumlar: Yurt içi Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık hariç diğer bütün öğrenim derecelerine ait mezuniyet bilginiz
  sistemde bulunmuyor ise üniversiteniz ile görüşüp YÖKSİS’e eklemelerini sağlayınız.Yurt içi Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık bilgileriniz sistemde bulunmuyor ise Sağlık Bakanlığı ile görüşüp veri tabanlarına eklemelerini sağlayınız. Adayın tıpta uzmanlık tescil bilgisinin doktor bilgi bankasında bulunması gerekmektedir.

  Yurt dışı Ön Lisans/Lisans/Yüksek Lisans derecelerine ait mezuniyet bilgilerinizde denklik unvanı aldığınız halde sistemde bulunmuyorsa YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı ile görüşüp veri tabanlarına eklemelerini sağlayınız. Yurt dışı Doktora/Sanatta Yeterlik derecelerine ait mezuniyetlerinizde denklik aldığınız halde sistemde bulunmuyorsa ÜAK Denklik Birimi ile görüşüp veri tabanlarına eklemelerini sağlayınız.

  59. Soru: Doktora/Sanatta Yeterlik Denklik Belgesi Alanlar Yurt Dışı Tezlerini sisteme nasıl ekleyebilir?
  Cevap: Başkanlığımızdan Yurtdışı Doktora ve Sanatta Yeterlik Denkliği alanlar, tezlerinin ozgecmis.yok.gov.tr görünebilmesi için; yurt dışında yapmış oldukları
  tezlerine ilişkin bilgileri Ulusal Tez Merkezi veri tabanına girerek ekleyebilmektedirler. Doktora ve Sanatta Yeterlik denkliği alanların Ulusal Tez Merkezine tezlerini eklemek için gerekli bilgi/belge ve yardım dokümanı için lütfen tıklayınız. https://ozgecmis.yok.gov.tr adresinde ilgili öğrenim bilginizde “Tez Arama”da tezinizi ekleyip görünür hale getirebilirsiniz.

  60. Soru: Yüksek lisans eğitimi almadan doğrudan/bütünleşik doktora denkliği olanlar başvuru yapabilir mi?
  Cevap: 10 Şubat 2021 tarihinden önce doktora denklik belgesi olup; doğrudan/bütünleşik doktora yaptığını beyan ederek doçentliğe başvurmak isteyen adaylardan, bu durumu kanıtlayıcı belge olarak “Doktora yapılan Üniversiteden alınan doğrudan veya bütünleşik doktora yapıldığına dair belge ve dış temsilcilik veya noter onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi” nin başvuru
  süresi içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir. 10 Şubat 2021 tarihinden sonra Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doğrudan Doktora/ Bütünleşik Doktora denklik belgesi verilen adaylar sistem tarafından bilgileri doğrulanabildiği için yüksek lisans şartı aranmayacak olup belge
  göndermeyeceklerdir.

  PDF

  Yazı kaynağı : www.akademikdestek.org

  Doçentlik Başvuru ve Atamaları ile ilgili Danıştay Seçme Kararları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap