Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6883 sayılı geçici koruma yönetmeliği

  1 ziyaretçi

  6883 sayılı geçici koruma yönetmeliği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  Karar Say�s� : 2014/6883

  Ekli �Ge�ici Koruma Y�netmeli�i�nin y�r�rl��e konulmas�; ��i�leri Bakanl���n�n 13/8/2014 tarihli ve 8027 say�l� yaz�s� �zerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458 say�l� Yabanc�lar ve Uluslararas� Koruma Kanununun 91 inci maddesine g�re, Bakanlar Kurulu�nca 13/10/2014 tarihinde kararla�t�r�lm��t�r.

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Recep Tayyip ERDO�AN

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CUMHURBA�KANI

  ��� Ahmet DAVUTO�LU

  ������������������� Ba�bakan

  �������������������� B. ARIN��������������������������������������������������� A. BABACAN������������������������������������������ Y. AKDO�AN��������������������������������������� N. KURTULMU�

  ��������� Ba�bakan Yard�mc�s���������������������������������� Ba�bakan Yard�mc�s������������������������������� Ba�bakan Yard�mc�s������������������������������� Ba�bakan Yard�mc�s�

  ������������������ B. BOZDA����������������������������������������������������� A. �SLAM�������������������������������������������������� V. BOZKIR����������������������������������������������������� F. I�IK

  ���������������� Adalet Bakan����������������������������� Aile ve Sosyal Politikalar Bakan� ����������������� Avrupa Birli�i Bakan������������������ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan�

  ��������������������� F. �EL�K���������������������������������������������������� �. G�LL�CE������������������������������������������������� �. �EL�K����������������������������������������������� N. ZEYBEKC�

  �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakan����������� �evre ve �ehircilik Bakan���������������������������� D��i�leri Bakan� V.������������������������������������� Ekonomi Bakan�

  �������������������� T. YILDIZ����������������������������������������������������� A. �. KILI������������������������������������������������� M. M. EKER���������������������������������������������� N. CAN�KL�

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan������������������� Gen�lik ve Spor Bakan���������������� G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakan������������� G�mr�k ve Ticaret Bakan�

  ���������������������� E. ALA������������������������������������������������������� C. YILMAZ�������������������������������������������������� �. �EL�K�������������������������������������������������� M. ��M�EK

  ���������������� ��i�leri Bakan��������������������������������������������� Kalk�nma Bakan�������������������������������� K�lt�r ve Turizm Bakan���������������������������������� Maliye Bakan�

  ������������������������������������������������������ N. AVCI���������������������������������������������������������� �. YILMAZ������������������������������������������������������ V. ERO�LU

  �������������������������������������������� Mill� E�itim Bakan������������������������������������� Mill� Savunma Bakan�������������������������������� Orman ve Su ��leri Bakan�

  ������������������������������������������������������� M. M�EZZ�NO�LU���������������������������������������������������������������������������������������������� L. ELVAN

  �������������������������������������������������������������� Sa�l�k Bakan���������������������������������������������������������������������� Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakan�

  Y�netmeli�i g�rmek i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Geçici Koruma Yönetmeliği (BKK 2014/6883)

  Geçici Koruma Yönetmeliği (BKK 2014/6883)

  22 Ekim 2014 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 29153

  Karar Sayısı : 2014/6883

  Ekli “Geçici Koruma Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 13/8/2014 tarihli ve 8027 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Recep Tayyip ERDOĞAN

  CUMHURBAŞKANI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesi çerçevesinde, uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayanlara sağlanabilecek geçici koruma işlemlerinin usul ve esasları ile bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemleri, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirleri ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğiyle ilgili hususları düzenlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

  b) Aile üyeleri: Yabancının eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,

  c) Bakan: İçişleri Bakanını,

  ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

  d) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,

  e) Geçici barınma merkezi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların toplu olarak barınma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla kurulan merkezleri,

  f) Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı,

  g) Geçici korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı,

  ğ) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,

  h) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

  ı) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yerleşim yerini,

  i) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,

  j) Kitlesel akın: Aynı ülkeden veya coğrafi bölgeden kısa bir süre içerisinde ve yüksek sayılarda gerçekleşen ve söz konusu sayılar nedeniyle bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemlerinin usulen uygulanabilir olmadığı durumları,

  k) Kurul: Kanunun 105 inci maddesi uyarınca oluşturulan Göç Politikaları Kurulunu,

  l) Özel ihtiyaç sahibi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan, refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiyi,

  m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,

  n) Sevk merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların, geçici barınma merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında kalacaklarsa ikametlerine yönlendirilinceye kadar kayıt ve diğer işlemler için geçici olarak bekletildikleri yerleri,

  o) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,

  ö) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü,

  p) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, ifade

  Tamamı İçin Tıklayınız

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap