Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır

  1 ziyaretçi

  6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Riskli Yapılar - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  Ankara’da doğdu (1976). Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. (2017)

  İnşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. (1999-2005)

  TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. (2005-2006)

  TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. (2006-2009)

  Yazı kaynağı : csb.gov.tr

  �evre ve �ehircilik Bakanl���ndan:

  6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA Y�NETMEL���NDE

  DE����KL�K YAPILMASINA DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 � 15/12/2012 tarihli ve 28498 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 6306 Say�l� Kanunun Uygulama Y�netmeli�inin 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (e), (f) ve (�) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� f�kraya a�a��daki bent eklenmi�tir.

  �e) Rezerv yap� alan�: Kanun uyar�nca ger�ekle�tirilecek uygulamalarda yeni yerle�im alan� olarak kullan�lmak �zere, Toplu Konut �daresi Ba�kanl���n�n veya �darenin talebine ba�l� olarak veya resen Bakanl�k�a belirlenen alanlar�,

  f) Riskli alan: Zemin yap�s� veya �zerindeki yap�la�ma sebebiyle can ve mal kayb�na yol a�ma riski ta��yan, Cumhurba�kan�nca kararla�t�r�lan alan�,�

  ��) Uygulama alan�: Cumhurba�kan� karar�yla kararla�t�r�lan riskli alan ile Bakanl�k�a belirlenen rezerv yap� alan�n� ve riskli yap�n�n veya yap�lar�n bulundu�u alan�,�

  �i) Yap� yakla��k maliyet bedeli: Bakanl�k�a her y�l yay�mlanan mimarl�k ve m�hendislik hizmet bedellerinin hesab�na esas yap� yakla��k birim maliyetleri ile yap� in�aat alan�n�n �arp�m�ndan elde edilen bedeli,�

  MADDE 2 � Ayn� Y�netmeli�in 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan�, Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� al�narak� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��, ikinci f�kras�n�n (c) bendi ile d�rd�nc� f�kras�n�n (b) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddenin ���nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �c) Ger�ek veya �zel hukuk t�zel ki�ilerince, birinci f�krada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanl�ktan rezerv yap� alan� belirlenmesi talebinde bulunulabilir. Ger�ek veya �zel hukuk t�zel ki�ilerince rezerv yap� alan� belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi i�in; bu talebin, talebe konu ta��nmazlar�n maliklerinin tamam�n�n muvafakati ile yap�lmas� gerekir.�

  �b) Gelir ve has�lat getirecek her t�rl� uygulama,�

  MADDE 3 � Ayn� Y�netmeli�in 5 inci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde, ikinci f�kras�nda yer alan�teklif olarak Bakanlar Kuruluna� ibaresi �Cumhurba�kan�na� �eklinde, ���nc� ve d�rd�nc� f�kralar�nda yer alan �Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl���n�n g�r��� al�narak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna� ibareleri �Cumhurba�kan�na� �eklinde de�i�tirilmi� ve ayn� maddenin be�inci f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �(1) Riskli alan;

  a) Alan�n, zemin yap�s� veya �zerindeki yap�la�ma sebebiyle can ve mal kayb�na yol a�ma riski ta��d���na dair teknik raporu,

  b) Alan s�n�rlar� i�erisinde 15/5/1959 tarihli ve 7269 say�l� Umumi Hayata M�essir Afetler Dolay�siyle Al�nacak Tedbirlerle Yap�lacak Yard�mlara Dair Kanuna g�re afete maruz b�lge olarak kararla�t�r�lan alan olup olmad���na dair bilgi ve belgeyi,

  c) Alan�n b�y�kl���n� de i�eren koordinatl� s�n�rland�rma haritas�n�, varsa uygulama imar plan�n�,

  �) Alanda bulunan kamuya ait ta��nmazlar�n listesini,

  d) Alan�n uydu g�r�nt�s�n� veya ortofoto haritas�n�,

  e) Zemin yap�s� sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbilimsel et�d raporunu,

  f) Bu f�kra uyar�nca belirlenecek riskli alanlar i�in Ek-2�de yer alan Riskli Yap�lar�n Tespit Edilmesine �li�kin Esaslar�n EK-A b�l�m�ne g�re haz�rlanan analiz ve raporu,

  g) Alan�n �zelli�ine g�re Bakanl�k�a istenecek sair bilgi ve belgeleri,

  ihtiva edecek �ekilde haz�rlanm�� olan dosyaya istinaden Bakanl�k�a belirlenir ve karar al�nmak �zere Cumhurba�kan�na sunulur.�

  MADDE 4 � Ayn� Y�netmeli�in 6 nc� maddesinin ikinci, d�rd�nc�, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on ikinci, on ���nc� ve on d�rd�nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddenin on birinci f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �(2) Lisansland�r�lan kurum ve kurulu�larda riskli yap� tespitinde g�rev alacak m�hendislerin; ilgili meslek odalar�na �yeliklerinin devam ediyor olmas�, mesleklerinde fiilen en az be� y�l �al��m�� olmalar�, Bakanl�k�a veya Bakanl�k�a uygun g�r�len kurum ve kurulu�larca d�zenlenecek e�itim programlar�na kat�lmalar�, e�itim sonunda yap�lacak yaz�l� s�navda y�z �zerinden en az yetmi� puan alarak ba�ar� belgesi almaya hak kazanm�� olmalar� gerekir. Lisansland�rma talebinde bulunan �niversite ad�na riskli yap� tespitinde g�rev alacak m�hendislerin ��retim �yesi olmas� durumunda bu f�krada belirtilen �artlar aranmaz.�

  �(4) Lisansland�rma i�in;

  a) Lisansland�rma talebini i�eren dilek�e,

  b) Talepte bulunan kurum veya kurulu�a g�re g�ncel tarihli ve onayl� olarak; ilgili meslek odas�ndan al�nm�� i�yeri tescil belgesi veya faaliyet g�sterdi�i konuya ili�kin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 say�l� Yap� Denetimi Hakk�nda Kanuna g�re Bakanl�ktan al�nan izin belgesinin �rne�i,

  c) Kurum veya kurulu�un ortaklar�n�n ve y�neticilerinin ad�n�, soyad�n� ve T.C. kimlik numaras�n� g�steren ticaret sicil m�d�rl���nden al�nm�� firma genel durum belgesi ve kurum veya kurulu�un en son durumunu g�steren ticaret sicil gazetesinin bir sureti,

  �) Kurum veya kurulu�un, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)�ne kay�tl� elektronik tebligat adresi ile y�neticisinin elektronik imza edinmi� oldu�una dair yaz�l� beyan�,

  d) Riskli yap� tespitinde g�rev alacak m�hendislerin ikinci f�krada say�lan �artlar� sa�lad�klar�na ili�kin belgeler ile elektronik imza edinmi� olduklar�na dair yaz�l� beyanlar�,

  e) Ek-3�te yer alan taahh�tname,

  f) Lisans belgesi �cretinin yat�r�ld���na dair dekont,

  ile birlikte yaz�l� olarak veya elektronik yaz�l�m sistemi �zerinden gerekli formlar�n doldurulmas� veya belgelerin tarat�larak sisteme eklenmesi suretiyle Bakanl��a m�racaatta bulunulur. M�racaat�n uygun g�r�lmesi h�linde, B-4 format�nda birinci s�n�f hamur k���t �zerine ve Ek-1�deki �ekil ve muhtevada Lisans Belgesi d�zenlenir. 4708 say�l� Kanun kapsam�ndaki yap� denetimi ve laboratuvar kurulu�lar�n�n lisansland�r�lmas�nda, riskli yap� tespitinde g�rev alacak m�hendis olarak denet�i belgesine sahip bir m�hendisin bildirilmesi halinde, bu durumdaki m�hendis i�in sadece Bakanl�k�a d�zenlenen e�itim programlar�na kat�larak ba�ar� belgesi almaya hak kazanm�� olmas� �art� ile elektronik imza edinmi� oldu�una dair yaz�l� beyan� aran�r.�

  �(8) A�a��da belirtilen hallerde lisansl� kurum ve kurulu�lara elektronik yaz�l�m sistemi �zerinden yeni riskli yap� tespiti i�in yap� kayd� olu�turmalar� ve/veya i�lem yapmalar� izni verilmez:

  a) Riskli yap� tespiti yapmak �zere en az bir in�aat m�hendisinin g�revlendirilmemesi durumunda g�revlendirme yap�l�ncaya kadar.

  b) Ortaklar�nda, m�hendislerinde, ortaklar�n�n ve kurulu�un ad�nda ve tebligat adresi ve benzeri bilgilerinde yap�lan de�i�ikliklerin s�resi i�inde Bakanl��a bildirilmemesi durumunda bildirim yap�l�ncaya kadar.

  c) 4708 say�l� Kanuna g�re yeni i� almaktan men cezas� verilmesi durumunda ceza s�resi bitinceye kadar.

  �) Ortaklar�, y�neticileri veya m�hendisleri hakk�nda ilgili meslek odas�nca faaliyetten ge�ici men nevinden ceza verilmi� olmas� halinde ceza s�resinin sonuna kadar.

  d) Riskli Yap�lar�n Tespit Edilmesine �li�kin Esaslarda de�i�iklik yap�lmas� durumunda, riskli yap� tespitinde g�rev alan m�hendislerin, de�i�ikli�in yap�ld��� tarihten itibaren alt� ay i�erisinde yap�lacak e�itimlerden birine kat�l�p kat�l�m belgesi almamas� durumunda kat�l�m belgesi al�ncaya kadar.

  (9) G�revini, Kanuna ve ilgili di�er mevzuatta �ng�r�len esaslara uygun olarak yerine getirmeyen lisansl� kurum veya kurulu�lara i�lenen fiil ve h�llerin durumuna g�re Kanunun 3 �nc� maddesinin sekizinci f�kras�nda say�lan idari yapt�r�mlar uygulan�r.

  (10) Lisansl� kurum veya kurulu�lara verilen idari para cezalar�, tebli� tarihinden itibaren bir ay i�inde �denir. S�resinde �denmeyen idar� para cezalar�, 6183 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re takip ve tahsil edilmek �zere ilgili vergi dairesine bildirilir.�

  �(12) Lisansl� kurulu�un; lisans ba�vurusunda ger�e�e ayk�r� belge sundu�u tespit edilen ortaklar� ve y�neticileri, mevcut olmayan bir yap� hakk�nda riskli yap� tespit raporu haz�rlayan m�hendisi ile mevcut olmayan bir yap� hakk�nda riskli yap� tespiti talebinde bulunan malik hakk�nda 26/9/2004 tarihli ve 5237 say�l� T�rk Ceza Kanununun ilgili h�k�mleri uyar�nca Cumhuriyet ba�savc�l���na su� duyurusunda bulunulur.

  (13) Lisansl� kurum ve kurulu�larda riskli yap� tespitinde g�rev alacak m�hendislerin kat�laca�� e�itim ve s�nav Bakanl���n belirledi�i usul ve esaslar �er�evesinde Bakanl�k�a yap�l�r veya yapt�r�l�r. E�itim programlar�na kat�l�p ba�ar� belgesi almayan in�aat m�hendisleri riskli yap� tespitinde g�rev alamaz. Riskli Yap�lar�n Tespit Edilmesine �li�kin Esaslarda de�i�iklik yap�lmas� durumunda, lisansl� kurulu�un riskli yap� tespitinde g�rev alan m�hendislerinin de�i�ikli�in yap�ld��� tarihten itibaren alt� ay i�erisinde yap�lacak e�itimlerden birine kat�l�p kat�l�m belgesi almalar� zorunludur.

  (14) Kanun ve Kanun uyar�nca y�r�rl��e konulmu� olan y�netmeliklere g�re yap�lacak i� ve i�lemler Bakanl�k�a elektronik yaz�l�m sistemi ile de takip edilebilir. Lisansland�r�lm�� kurum ve kurulu�lara yap�lacak bildirimler ve tebligatlar, lisansl� kurum ve kurulu�lar�n UETS�ye kay�tl� elektronik tebligat adresine yap�labilir.�

  MADDE 5 � Ayn� Y�netmeli�in 7 nci maddesinin ikinci, ���nc�, d�rd�nc�, alt�nc�, yedinci ve sekizinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(2) Riskli yap�lar�n tespiti;

  a) �ncelikle yap� malikleri veya kanun� temsilcileri taraf�ndan, masraflar� kendilerine ait olmak �zere yapt�r�l�r. Riskli yap� tespiti talebi, elektronik yaz�l�m sistemi �zerinden yap�l�r. 23/6/1965 tarihli ve 634 say�l� Kat M�lkiyeti Kanunu uyar�nca kat irtifak� veya kat m�lkiyeti kurulmad��� i�in arsa payl� tapu var ise, arsa �zerinde fiilen bulunan yap�n�n riskli yap� tespiti, yap�n�n sahibi olan arsa pay� sahibince yapt�r�l�r. Arsa �zerindeki yap�n�n ba�kas�na ait olmas� ve bunun da tapu k�t���nde belirtilmi� olmas� halinde, riskli yap� tespiti lehine �erh olan taraf�a yapt�r�l�r.

  b) S�re verilerek maliklerden veya kanun� temsilcilerinden istenebilir. Verilen s�re i�inde yapt�r�lmad��� takdirde, tespitler Bakanl�k�a veya �darece yap�l�r veya yapt�r�l�r. Bakanl�k, belirledi�i alanlardaki riskli yap�lar�n tespitini s�re vererek �dareden de isteyebilir. Malikler taraf�ndan yapt�r�lmad��� i�in Bakanl�k veya �dare taraf�ndan yap�lan veya yapt�r�lan riskli yap� tespitinin masraflar�ndan malikler hisseleri oran�nda sorumludur. Riskli yap� tespitinin masraflar�, Bakanl�k�a veya �darece ilgilisine yap�lacak tebligat� takip eden bir ayl�k s�re i�erisinde �denir. S�resinde �denmeyen masraflar, tespit Bakanl�k�a yap�lm�� veya yapt�r�lm�� ise Bakanl���n ilgili vergi dairesine bildirmesi �zerine vergi dairesince, �darece yap�lm�� veya yapt�r�lm�� ise �darece 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re takip ve tahsil edilir.

  (3) �tiraz veya yarg� karar� �zerine yeniden riskli yap� tespit raporu tanzim edilmesinin gerekmesi, raporun ger�e�e ayk�r� d�zenlendi�inin tespit edilmi� olmas� ve yap�n�n risk durumunu etkileyebilecek kasti bir m�dahale d���nda somut bir hadisenin ger�ekle�mi� olmas� halleri hari� olmak �zere, her yap� i�in sadece bir adet riskli yap� tespiti raporu d�zenlenebilir. Lisansland�r�lm�� kurum ve kurulu�lar riskli yap� tespit talebi �zerine, o yap� hakk�nda daha �nce riskli yap� tespit raporu d�zenlenip d�zenlenmedi�ini elektronik yaz�l�m sistemi �zerinden kontrol eder. Elektronik yaz�l�m sistemi �zerinden yap� kayd� olu�turulduktan sonra riskli yap� tespitinin; iki ay i�erisinde yap�lmamas� halinde maliklerden herhangi birinin talebi �zerine, alt� ay i�erisinde yap�lmamas� halinde ise Bakanl�k�a resen elektronik yaz�l�m sisteminden yap� kayd� silinir. Riskli yap� tespit raporunda, tespite konu binan�n Ulusal Adres Veri Taban�nda belirtilen adresinin ve bina kodunun yer almas� zorunludur.

  (4) Riskli yap� tespitine ili�kin raporlar, tespiti yapan �darece veya lisansland�r�lm�� kurum veya kurulu��a, tespite konu yap�n�n bulundu�u ildeki M�d�rl��e veya Bakanl�k�a yetki devri yap�lmas� durumunda �dareye elektronik yaz�l�m sistemi �zerinden g�nderilir. Raporlar, Bakanl�k�a belirlenen usul ve esaslar �er�evesinde incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli d�zeltmeler yap�lmak �zere raporu d�zenleyen kurum veya kurulu�a iade edilir. Raporlarda herhangi bir eksiklik tespit edilmez ise riskli olan yap�lar, en ge� on i�g�n� i�inde, tapu k�t���n�n beyanlar hanesinde belirtilmek �zere ilgili tapu m�d�rl���ne bildirilir.�

  �(6) Riskli yap� tespitine kar�� yap� malikleri veya kanun� temsilcilerince on be� g�n i�inde yap�n�n bulundu�u yerdeki M�d�rl��e veya Bakanl�k�a yetki devri yap�lmas� durumunda �dareye verilecek bir dilek�e ile itiraz edilebilir. �tiraz�n s�resi i�erisinde ve yap� malikince veya kanun� temsilcilerince yap�l�p yap�lmad��� M�d�rl�k�e veya �darece kontrol edilir. S�resi i�inde yap�lmayan itirazlar ile yap� malikince veya malikin vefat etmi� olmas� halinde miras��lar�nca yap�lmayan itirazlar i�leme al�nmaz.

  (7) Riskli yap� tespiti yap�lan yap�n�n bulundu�u ilde itiraz� de�erlendirecek teknik heyetin te�kil edilmemi� olmas� halinde, itiraz dilek�eleri ile itiraz edilen tespite ili�kin raporlar, yap�n�n bulundu�u yerdeki M�d�rl�k�e veya �darece, o il i�in yetkilendirilmi� teknik heyetin bulundu�u ildeki M�d�rl��e g�nderilir.

  (8) Riskli yap� tespiti neticesinin, itiraz �zerine veya yarg� karar� ile de�i�mesi halinde, durum ilgili tapu m�d�rl���ne bildirilir.�

  �(10) M�d�rl�k, Bakanl�k taraf�ndan yetki devri yap�lmas� durumunda �dare ve teknik heyetler taraf�ndan riskli yap� tespit raporunda tespit edilen teknik inceleme eksikliklerinin tamam�n�n, raporu d�zenleyen kurum veya kurulu�a bildirildi�i tarihten itibaren bu kurum ve kurulu�larca otuz g�n i�inde d�zeltilmesi zorunludur. Lisansl� kurum veya kurulu�un otuz g�nl�k s�re i�erisinde gerek�eli talebi �zerine, bu kurulu�lara eksikliklerin giderilmesi i�in ek s�re verilebilir.�

  MADDE 6 � Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (b) ve (�) bentleri ile alt�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �b) Y�k�m ruhsat�; yap� maliklerinden biri veya birka��n�n veya bunlar�n vekillerinin m�racaat� �zerine, y�k�lacak yap�n�n tahliye edildi�ine ve elektrik, su ve do�algaz hizmetlerinin kapat�ld���na dair ilgili kurum ve kurulu�lardan al�nm�� belgelerin sunulmas�na veya yap�n�n tahliye edildi�inin ve elektrik, su ve do�algaz hizmetlerinin fiilen kapat�ld���n�n �darece tespit edilerek tutana�a ba�lanmas�na ve y�k�m sorumlusu olarak statik fenni mesul�n belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaks�z�n alt� i�g�n� i�erisinde d�zenlenir.�

  ��) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen �ekilde verilen s�reler i�inde riskli yap�lar�n maliklerce y�kt�r�lmamas� durumunda, hak sahiplerinin de g�r��� al�narak riskli yap�lara elektrik, su ve do�al gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulmas� ilgili kurum ve kurulu�lardan istenir. �darenin talebi �zerine, ilgili kurum ve kurulu�lar�n riskli yap�lara verilen elektrik, su ve do�al gaz gibi hizmetlerini durdurmas� zorunludur.�

  �(6) M�d�rl�k veya yetki devri yap�lmas� durumunda �dare, y�kt�r�lan riskli yap�lara ili�kin bilgileri elektronik yaz�l�m sistemine kaydeder. �dare, tahliye ve y�k�m i�lemleri ger�ekle�tirilemeyen riskli yap�lara ili�kin bilgi ve belgeleri, iki�er ayl�k periyotlar h�linde M�d�rl��e bildirir. Yukar�daki f�kralara g�re y�kt�r�lamayan yap�lar Bakanl�k�a veya M�d�rl�k�e y�k�l�r veya y�kt�r�l�r. Malikler taraf�ndan y�kt�r�lmad��� i�in Bakanl�k veya �dare taraf�ndan yap�lan veya yapt�r�lan tahliye ve y�k�m�n masraflar�ndan malikler hisseleri oran�nda sorumludur. Riskli yap�n�n tahliye ve y�kt�r�lmas�n�n masraflar�, Bakanl�k�a veya �darece ilgilisine yap�lacak tebligat� takip eden bir ayl�k s�re i�erisinde �denir. S�resinde �denmeyen masraflar, tahliye ve y�k�m Bakanl�k�a yap�lm�� veya yapt�r�lm�� ise Bakanl���n ilgili vergi dairesine bildirmesi �zerine vergi dairesince, �darece yap�lm�� veya yapt�r�lm�� ise �darece 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re takip ve tahsil edilir.�

  �(7) Riskli yap�n�n y�kt�r�lmas�ndan sonra arsa haline gelen ta��nmaz�n tapu k�t���n�n beyanlar hanesindeki riskli yap� �erhi, riskli yap�n�n y�kt�r�lmas�na ili�kin belgelere istinaden ilgililerin talebi �zerine veya Bakanl�k veya �darenin bildirimi �zerine ilgili tapu m�d�rl���nce terkin edilir. Riskli yap� �erhinin terkininden sonra da parselde yap�lacak i�, i�lem ve uygulamalar Kanun kapsam�nda y�r�t�l�r.�

  MADDE 7 � Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Te�kil olunacak her bir teknik heyet i�in; y�ksek��retim kurumlar�ndan ilgili meslek alanlar�nda, 12/6/2018 tarihli ve 30449 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan ��retim �yeli�ine Y�kseltilme ve Atanma Y�netmeli�i uyar�nca en az doktor ��retim �yesi kadrosunda bulunanlar aras�ndan, �niversite rekt�rlerince belirlenecek d�rt adet as�l ve d�rt adet yedek �yenin bilgileri talep olunur.�

  MADDE 8 � Ayn� Y�netmeli�in 10 uncu maddesinin birinci ve yedinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) Teknik heyetin ilk toplant�s�nda �yeler aralar�ndan birini ba�kan ve birini de ba�kan yard�mc�s� olarak se�er. Ba�kan�n kat�lamad��� toplant�larda ba�kan yard�mc�s� teknik heyete ba�kanl�k eder.�

  �(7) Teknik heyet, itiraz dilek�esinde g�sterilen itiraz sebebi ile ba�l� olmaks�z�n riskli yap� tespit raporunun teknik y�nden b�t�n unsurlar� ile Ek-2�de yer alan Riskli Yap�lar�n Tespit Edilmesine �li�kin Esaslara uygun olarak haz�rlan�p haz�rlanmad���n� inceler. Riskli yap� tespit raporunda teknik y�nden eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli d�zeltmelerin yap�lmas� i�in raporun lisansl� kurum veya kurulu�a g�nderilmesine karar verilir ve rapordaki eksikliklerin tamam�n�n d�zeltilmesinin sa�lanmas�ndan sonra yap�n�n riskli ya da risksiz oldu�una ili�kin nihai karar verilir. Teknik heyet, gerek g�rmesi halinde itiraza konu edilen yap�y� bizzat yerinde inceleyebilir veya yap�n�n yerinde incelenmesini M�d�rl�kten veya Bakanl�k�a yetki devri yap�lmas� durumunda �dareden isteyebilir. Ancak, yap�n�n riskli olup olmad���na ili�kin nihai karar, yap�n�n riskli yap� tespiti yap�ld��� tarihteki durumuna ve �zelliklerine g�re verilir. Teknik heyet�e al�nan kararlar, teknik gerek�eleri belirtilerek yaz�l�r; ba�kan ve �yelerce imzalan�r. Tespiti yapan veya yapt�ran �dareye teknik heyet�e al�nan t�m kararlar, itiraz eden malike ise sadece nihai karar bildirilir. Teknik heyet�e al�nan nihai karara g�re yap�n�n risklilik durumunun de�i�mesi halinde karar Bakanl��a da g�nderilir. Teknik heyet�e, karara ba�lanan riskli yap� tespit raporuna kar�� ba�ka bir malik�e yap�lan itiraz �zerine yeniden inceleme yap�lmaz.�

  MADDE 9 � Ayn� Y�netmeli�in 13 �nc� maddesinin ba�l��� �Uygulama alan�nda hak sahipli�i ve di�er uygulamalar� �eklinde, alt�nc� ve yedinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �(6) Bakanl�k, uygulama alan�nda;

  a) Her t�r harita, plan, proje, arazi ve arsa d�zenleme i�lemleri ile toplula�t�rma yapmaya,

  b) Cins de�i�ikli�i, tevhit, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tescil i�lemlerini muvafakat aranmaks�z�n resen yapmaya veya yapt�rmaya,

  c) Ta��nmazlar� sat�n almaya, �n al�m hakk�n� kullanmaya, ba��ms�z b�l�mler de d�hil olmak �zere ta��nmazlar� trampaya, ta��nmaz m�lkiyetini veya imar haklar�n� ba�ka bir alana aktarmaya,

  �) Ta��nmaz m�lkiyetini anla�ma sa�lanmak kayd� ile menkul de�ere d�n��t�rmeye,

  d) Kamu ve �zel sekt�r i�birli�ine dayanan usuller uygulamaya, kat veya has�lat kar��l��� usulleri de d�hil olmak �zere in�aat yapmaya veya yapt�rmaya, arsa paylar�n� belirlemeye,

  e) Arsa paylar�n�, 23/6/1965 tarihli ve 634 say�l� Kat M�lkiyeti Kanunundaki esaslara g�re payla�t�rmaya, paylar� ay�rmaya veya birle�tirmeye ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 say�l� T�rk Medeni Kanunu uyar�nca s�n�rl� ayni hak tesis etmeye,

  yetkilidir.

  (7) Uygulama alan�nda y�r�t�lecek projelerin yap�m i�inde, 2/3/2019 tarihli ve 30702 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Yap� M�teahhitlerinin S�n�fland�r�lmas� ve Kay�tlar�n�n Tutulmas� Hakk�nda Y�netmeli�in 14 �nc� maddesinde say�lan yetki belgesi gruplar�na g�re bir �st belge grubunda olan m�teahhitler g�rev alabilir.�

  �(9) Riskli alanlarda ve riskli yap�lar�n bulundu�u parsellerde y�r�t�lecek uygulamalarda a�a��da belirtilen �artlarda teminat verilmesi mecburidir:

  a) Riskli alanlarda ilgili kurum taraf�ndan de�il de ger�ek ve �zel hukuk t�zel ki�ilerince uygulamada bulunulacak ise Bakanl��a, mevcut imar plan� veya teklif imar plan�na g�re hesap edilecek yap� in�aat alan� �zerinden; yap� in�aat alan� 50 bin m2�ye kadar olan alanlarda yap� yakla��k maliyet bedelinin % 10�u kadar, yap� in�aat alan� 50 bin m2�den b�y�k olan alanlarda ise, ilk 50 bin m2 i�in yap� yakla��k maliyet bedelinin % 10�u, 50 bin-75 bin m2 aras� yap� yakla��k maliyet bedelinin % 8�i, 75 bin-100 bin m2 aras� yap� yakla��k maliyet bedelinin % 6�s� ve 100 bin m2�nin �st� yap� yakla��k maliyet bedelinin % 4�� esas al�narak hesaplanan miktarda teminat verilmesi mecburidir. Belirtilen �ekilde hesaplanan teminat�n yar�s� riskli alan teklifi ile birlikte ge�ici teminat olarak verilir. Riskli alan teklifinin Cumhurba�kan�nca onaylanarak Resm� Gazete�de yay�mlanmamas� durumunda ge�ici teminat ilgilisine iade edilir. Riskli alan teklifinin onaylanarak Resm� Gazete�de yay�mlanmas� durumunda ise, ge�ici teminat�n iadesi ile yukar�da belirtilen �ekilde hesaplanan tutarda kesin teminat verilmesi zorunludur. Alanda planlama �al��malar� neticesinde ger�ek yap� in�aat alan�n�n belirlenmesinin akabinde daha evvel verilen teminat eksik ise ilgilisi taraf�nda ek teminat verilir ve s�z konusu teminat fazla ise Bakanl�k taraf�ndan fazla olan miktar ilgilisine iade edilir.

  b) Riskli yap�n�n/yap�lar�n bulundu�u parsellerde yap�m i�ini �stlenen yap� m�teahhidince yap� ruhsat� al�nmadan �nce yap� yakla��k maliyet bedelinin % 10�u kadar teminat�n �dareye verilmesi mecburidir.

  c) Teminat olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 say�l� Kamu �hale Kanununda belirtilen de�erler kabul edilir. Verilen teminat, teminat olarak kabul edilen di�er de�erlerle de�i�tirilebilir. Teminat mektuplar�n�n s�resi, i�in biti� tarihi dikkate al�nmak suretiyle Bakanl�k veya �dare taraf�ndan belirlenir.

  �) Teminatlar�n, Bakanl�kta saymanl�k ya da muhasebe m�d�rl�klerine, �darede ise ilgili idarenin muhasebe birimine verilmesi/yat�r�lmas� zorunludur.

  d) Projenin veya yap�m i�inin s�zle�me ve �artname h�k�mlerine uygun bi�imde tamamlanarak yap� kullanma izin belgesinin/belgelerinin al�nmas�ndan sonra teminat, ilgilisine iade edilir.

  e) Projenin veya yap�m i�inin s�zle�me ve �artname h�k�mlerine uygun bi�imde tamamlanmamas� durumunda, teminat paraya �evrilerek proje veya yap�m i�ini tamamlamay� �stlenecek ilgili kurum veya ger�ek ve �zel hukuk t�zel ki�ilerine aktar�l�r.Projenin veya yap�m i�inin tamamlanmas�ndan sonra teminattan artan tutar olmas� durumunda artan k�s�m teminat� veren ilgiliye iade edilir.

  f) Teminat ile ilgili olarak bu f�krada d�zenlenmeyen hususlarda Kamu �hale Kanununun teminat ile ilgili h�k�mlerine uyulur.

  g) Kapsam�, ko�ullar� ve uygulama esaslar� Hazine ve Maliye Bakanl���nca belirlenen bina tamamlama sigortas�n�n yapt�r�lmas� durumunda bu f�krada �ng�r�len teminat verilmesine ili�kin �art aranmaz.

  (10) Uygulama alan�nda ilgili kurum taraf�ndan de�il de ger�ek ve �zel hukuk t�zel ki�ilerince uygulamada bulunulmas� durumunda, yap�m i�ini �stlenen m�teahhitlerin pay�na d��en ba��ms�z birimlerin sat���, in�aat�n ilerleme seviyesine g�re ve �darenin iznine istinaden yap�labilir. Yap� ruhsat� al�nmadan �nce m�teahhit taraf�ndan bu durumun kabul edildi�ine dair yaz�l� olarak taahh�tte bulunulur. M�teahhidin, kendi pay�na d��en ba��ms�z birimlerin sat���na izin verilmesini talep etmesi �zerine, �dare, yerinde tespit yaparak veya yap� denetimi sisteminden kontrol ederek in�aat�n tamamlanma oran�n� belirler ve bu oran�n % 10�u alt�ndaki oranda m�teahhit pay�na d��en ba��ms�z birimlerin sat���n�n yap�labilece�ini ilgili tapu m�d�rl���ne bildirir. M�teahhit pay�na d��en ba��ms�z birimlerin, in�aat�n tamamlanma oran�nda veya bu oran�n �st�ndeki bir oranda sat��� i�in b�t�n maliklerin muvafakati gerekir.�

  MADDE 10 � Ayn� Y�netmeli�in 15 inci maddesinin birinci f�kras�n�n sonuna a�a��daki c�mleler eklenmi�; ayn� maddenin ikinci, ���nc� ve dokuzuncu f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Malikler, riskli yap�n�n y�kt�r�lmas�ndan sonra arsa haline gelen ta��nmazda ortakl���n giderilmesi i�in T�rk Medeni Kanunu h�k�mlerine g�re dava a�abilirler. Ancak, ortakl���n giderilmesi i�in dava a��lm�� olmas�, Kanun kapsam�nda hisseleri oran�nda maliklerin en az ��te iki �o�unlu�u ile karar al�nmas�na ve bu karara g�re i�lem yap�lmas�na engel te�kil etmez.�

  �(2) Riskli alanlar ve rezerv yap� alanlar�nda uygulama yap�lan etapta veya adada, riskli yap�larda ise bu yap�lar�n bulundu�u parsellerde; yap�lar�n y�kt�r�lm�� olmas� �art� aranmaks�z�n ve yap�n�n payda�� olup olmad�klar� g�zetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, m�nferit veya birle�tirilerek veya imar adas� baz�nda uygulama yap�lmas�na, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil i�lemlerine, yeniden bina yapt�r�lmas�na, paylar�n sat���na, kat kar��l��� veya has�lat payla��m� ve di�er usuller ile yeniden de�erlendirilmesine sahip olduklar� hisseleri oran�nda payda�lar�n en az ��te iki �o�unlu�u ile karar verilir. Bu karar anla�ma �artlar�n� ihtiva eden teklif ile birlikte karara kat�lmayanlara noter vas�tas�yla veya 7201 say�l� Kanuna g�re tebli� edilir. Bu tebli�de, on be� g�n i�inde karar�n ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylar�n�n, Bakanl�k�a tespit edilecek veya ettirilecek rayi� de�erden az olmamak �zere anla�ma sa�layan di�er payda�lara a��k art�rma usul� ile sat�laca��, payda�lara sat�� ger�ekle�tirilemedi�i takdirde, riskli alanlar ve rezerv yap� alanlar�nda rayi� bedeli Bakanl�k�a �denmek kayd� ile tapuda Hazine ad�na resen tescil edilece�i, riskli yap�larda ise anla�ma sa�layan di�er payda�lara veya yap�lan anla�maya uyularak i�lem yap�lmas�n� kabul etmek �art�yla ���nc� �ah�slara sat�laca�� bildirilir.

  (3) Hisseleri oran�nda payda�lar�n en az ��te iki �o�unlu�u ile al�nan karara kat�lmayan maliklerin arsa paylar�; 15/A maddesinde belirtilen usule g�re, arsa pay� de�eri �zerinden anla�ma sa�layan di�er payda�lara a��k art�rma usul� ile sat�l�r. Payda�lara sat�� ger�ekle�tirilemedi�i takdirde, bu paylar riskli alanlar ve rezerv yap� alanlar�nda rayi� bedeli Bakanl�k�a �denmek kayd� ile tapuda Hazine ad�na resen tescil edilir ve en az ��te iki �o�unluk ile al�nan karar �er�evesinde de�erlendirilmek �zere Bakanl��a tahsis edilmi� say�l�r veya Bakanl�k�a uygun g�r�lenler TOKݒye veya �dareye devredilir. Riskli yap�larda ise, anla�ma sa�layan payda�lara veya anla�ma sa�layan payda�lar�n karar� ile yap�lan anla�maya uyularak i�lem yap�lmas�n� kabul etmek �art�yla ���nc� �ah�slara sat�� yap�l�ncaya kadar sat�� i�lemi tekrarlan�r.�

  �(9) �zerindeki yap�lar�n tamam�n�n riskli yap� olarak tespit edilmi� olmas� �art� ile tevhidi m�mk�n olan birden fazla parselin tevhit edilmesi ile taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil i�lemlerine, her parselde ayr� ayr� sahip olduklar� hisseleri oran�nda maliklerin en az ��te iki �o�unlu�u ile karar verilir. Bu parsel veya parsellerin aras�nda veya biti�i�inde bulunan yap�la�mam�� bo� parsellerin, riskli yap�lar�n bulundu�u parsellerle tevhit edilmek suretiyle birlikte de�erlendirilebilmesi i�in 3/7/2017 tarihli ve 30113 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Planl� Alanlar �mar Y�netmeli�inin 7 nci maddesinin ���nc� f�kras� h�km� sakl� olmak �zere bo� parsellerdeki b�t�n maliklerin, oybirli�i ile karar almas� gerekir. Tevhitten sonra yap�lacak uygulamaya tevhit ile olu�an parselde sahip olduklar� hisseleri oran�nda maliklerin en az ��te iki �o�unlu�u ile karar verilir.�

  MADDE 11 � Ayn� Y�netmeli�in 15/A maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 15/A � (1) Riskli alanlar, rezerv yap� alanlar� ve riskli yap�lar�n bulundu�u parsellerde hisseleri oran�nda payda�lar�n en az ��te iki �o�unlu�u ile al�nan karara kat�lmayan maliklerin arsa paylar�n�n sat��� i�in;

  a) Maliklerin en az ��te iki �o�unlukla anla�t�klar�na dair anla�an maliklerce imzal� karar tutana�� veya anla�an maliklere ait s�zle�me veya vek�letname �rnekleri gibi belgeler,

  b) Maliklerin en az ��te iki �o�unlu�u ile al�nan karar�n ve anla�ma �artlar�n� ihtiva eden teklifin noter vas�tas�yla veya 7201 say�l� Kanuna g�re karara kat�lmayan malike bildirilerek kabul� i�in on be� g�n s�re verildi�ine dair belgeler,

  c) ��te iki �o�unlukla al�nan karara kat�lmayan maliklere ait ta��nmazlar�n Sermaye Piyasas� Kuruluna kay�tl� olarak faaliyet g�steren lisansl� de�erleme kurulu�lar�na tespit ettirilen de�erine ili�kin belgeler,

  �) Sat��� yap�lacak arsa paylar�n�n maliklerinin tebligata elveri�li adres bilgileri,

  ile birlikte yaz�l� olarak M�d�rl��e veya Bakanl�k�a yetki devri yap�lmas� durumunda �dareye m�racaatta bulunulur. Sat�� i�leminin yap�labilmesi i�in yap�lar�n y�kt�r�lm�� olmas� gerekmez.

  (2) Sat�� i�in yap�lacak m�racaat �zerine, sat��� yap�lacak pay�n tapu k�t���n�n beyanlar hanesine, 6306 say�l� Kanuna g�re sat�� i�lemine tabi oldu�u ve sat��a veya ta��nmaz�n devrini gerektiren benzeri bir i�leme tabi tutulamayaca�� y�n�nde belirtme yap�lmas� ilgili tapu m�d�rl���nden yaz�l� olarak istenir.

  (3) Sat��� yap�lacak arsa paylar�n�n rayi� de�erini tespit etmek ve sonras�nda sat�� i�lemini ger�ekle�tirmek �zere, M�d�rl�k veya �dare b�nyesinde, biri ba�kan ikisi �ye olmak �zere, en az �� ki�iden olu�an Bedel Tespiti Komisyonu ile Sat�� Komisyonu te�kil olunur. Rayi� de�er, maliklerce Sermaye Piyasas� Kuruluna kay�tl� olarak faaliyet g�steren lisansl� de�erleme kurulu�lar�na tespit ettirilmi� olan ta��nmaz�n de�eri de g�zetilerek Bedel Tespiti Komisyonunca belirlenir.

  (4) M�d�rl�k veya �dare, sat���n yap�laca�� yeri ve zaman�, arsa pay� sat�lacak malikler ile ��te iki �o�unlukla anla�an maliklere veya ��te iki �o�unlukla anla�an maliklere bildirilmek �zere, kendisinin de malik olmas� �art�yla ��te iki �o�unlu�a sahip maliklerin anla�t�klar� y�kleniciye elden veya maliklerin adreslerine taahh�tl� posta yoluyla veya 7201 say�l� Kanuna g�re tebli� eder. Yap�lan ara�t�rmaya ra�men arsa pay� sat�lacak malike ve adresine hi�bir �ekilde ula��lamaz ise sat�� i�lemi g�yab�nda yap�l�r.

  (5) Sat��� yap�lacak pay�n �zerinde ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakk� gibi haklar�n bulunmas� sat�� i�lemine engel te�kil etmez. Belirtilen haklar sat�� sonras�nda sat�� bedeli �zerinde devam eder. Sat�� i�lemi sonras�nda, sat�� bedelinin yat�r�ld��� banka hesab�na malike �deme yap�lmamas� i�in bloke koydurulur ve durum ipotek, haciz ve intifa hakk� gibi haklar�n alacakl�s�na veya ilgili icra m�d�rl���ne veya mahkemeye bildirilir. Sat�� bedelinin belirtilen hak sahiplerine �denmesi ile ilgili i� ve i�lemler ilgili mevzuat�na g�re ve ilgililerince y�r�t�l�r. Tapu kayd�ndaki haklar ve �erhler sat�� sonras�nda M�d�rl���n veya �darenin talebi �zerine ilgili tapu m�d�rl���nce resen terkin edilir.

  (6) Yap�lacak ilk sat��a en az ��te iki �o�unluk ile anla�an payda�lar d���nda herhangi biri kat�lamaz. �lk sat�� i�leminde sat�lacak hissenin anla�ma sa�layan payda�larca al�nmak istenmemesi durumunda tekrar yap�lacak sat�� i�lemlerine en az ��te iki �o�unluk ile anla�an payda�lar ile on ���nc� f�krada belirtilen �artlar� haiz ���nc� �ah�slar kat�labilir. Sat��� g�zlemci olarak izlemek isteyenler ile pay� sat��a ��kar�lan malikler sat���n yap�ld��� salona al�nabilir. Ancak, bunlar�n sat��a m�dahale etmesine m�saade edilmez. Sat���n yap�lmas�n� engellemeye veya sat���n i�leyi�i ile d�zenini bozmaya y�nelik eylemlerde bulunanlar ile ses ve g�r�nt� kayd� almaya �al��anlar Sat�� Komisyonu taraf�ndan salondan ��kart�labilir. Sat�� i�in belirlenen saatten sonra sat�� salonuna kimse al�nmaz.

  (7) Sat��a kat�lan kat�l�mc�lar�n kimli�i kontrol edilerek bir tutanak ile kay�t alt�na al�n�r. Kat�l�mc� durumunu g�steren tutana��n tanziminden sonra Komisyon Ba�kan�nca, sat��a ��kar�lan arsa paylar�na ili�kin bilgiler sat��a kat�lanlara bildirilir ve sat�� i�lemi ba�lat�l�r. Komisyon Ba�kan�, rayi� bedelin alt�nda olmamak �zere sat��a kat�lan payda�lardan, s�zl� olarak pey s�rmelerini ister. S�r�len peyler artt�rma tutana��na yaz�larak, kar��l��� pey sahibi taraf�ndan imzalan�r. Artt�rma i�lemine devam etmeyecek kat�l�mc�lar�n keyfiyeti, artt�rma tutana��na yazmas� ve imzalamas� zorunludur.

  (8) Komisyon, yedinci f�krada belirtilen �ekilde yap�lan sat�� i�lemi sonunda, tespit edilen rayi� bedelden az olmamak �zere, en y�ksek bedeli teklif eden kat�l�mc�ya sat�� yap�lmas�n� karara ba�lar ve bu kat�l�mc�dan sat�� bedelini yedi g�n i�erisinde banka nezdinde a�t�r�lacak vadeli hesaba yat�rmas� istenir. Bu s�re i�erisinde sat�� bedeli yat�r�lmaz ise pey s�ren di�er kat�l�mc�lara s�ras�yla bildirimde bulunulur ve sat�� bedelini yat�ran kat�l�mc�ya sat�� yap�l�r.

  (9) Sat��a i�tirak eden tek bir kat�l�mc� olmas� halinde, belirlenen rayi� de�erinden az olmamak �zere bu kat�l�mc�n�n verece�i teklif ge�erli kabul edilir.

  (10) Sat�� bedelinin yat�r�lmas�ndan sonra, sat�� i�lemi, tapuda yeni malik ad�na tescil yap�lmak �zere, ilgili tapu m�d�rl���ne bildirilir. Tapu m�d�rl���nce tescil i�lemi tamamland�ktan sonra, yeni tapu kayd� M�d�rl��e veya �dareye g�nderilir ve M�d�rl�k veya �darece durum pay� sat�lan ilgiliye bildirilir.

  (11) Yap�lan ilk sat��ta anla�ma sa�layan payda�lara sat�� ger�ekle�tirilemedi�i takdirde, anla�ma sa�layan payda�lara veya anla�ma sa�layan payda�lar�n karar� ile yap�lan anla�maya uyularak i�lem yap�lmas�n� kabul etmek �art�yla ���nc� �ah�slara sat�� yap�l�ncaya kadar sat�� i�lemi tekrarlan�r.

  (12) Yap�lan ilk sat��ta sat�lacak hissenin anla�ma sa�layan payda�larca al�nmak istenmemesi durumunda; yeniden yap�lacak sat�� i�leminin yeri ve hangi tarih ve saatte yap�laca�� belirlenerek tutana�a ba�lan�r. Bu tutana��n bir �rne�i sat�� i�in huzurda bulunan maliklere verilir. Sat��� yap�lacak hisseye ili�kin bilgiler ile sat���n yap�laca�� yer, tarih ve saat M�d�rl�k yay�n ara�lar�yla ve ilan panosuna as�lacak yaz� ile ilan edilir. Yeniden yap�lacak sat�� i�lemi neticesinde yine sat�� ger�ekle�mez ise, sat�� ger�ekle�inceye kadar her sat�� i�leminin sonunda yap�lacak di�er sat���n yeri, tarihi ve saati bu f�kra h�k�mlerine g�re belirlenerek ilan edilir.

  (13) �lk sat��tan sonra yap�lacak di�er sat��lara en az ��te iki �o�unluk ile anla�an payda�lar ile birlikte ���nc� �ah�slar�n da kat�labilmesi i�in, bunlar�n sat��tan �nce ��te iki �o�unluk ile al�nan karar� kabul edeceklerini ve ��te iki �o�unluk ile al�nan karar do�rultusunda yap�lan s�zle�meyi ve yap�lacak uygulaman�n gerektirdi�i di�er belgeleri imzalayacaklar�n� yaz�l� olarak beyan etmeleri ve sat��� yap�lacak arsa pay�n�n ���nc� f�kra uyar�nca belirlenen rayi� de�erinin y�zde onu oran�nda nakit teminat vermeleri �artt�r.

  (14) Sat��a kat�lacak ���nc� �ah�slar�n verecekleri nakit teminat�n ilgili muhasebe birimine yat�r�lmas� zorunludur. Yap�lacak sat�� neticesinde sat�� ihalesi �zerinde kalmayanlar�n teminatlar� hemen geri verilir. Sat�� ihalesi �zerinde kalan ���nc� �ahs�n teminat� ise, sat�� bedelinin yat�r�lmas�ndan ve tapuda yeni malik ad�na tescil i�leminden sonra, bu �ahs�n yedi g�n i�inde ��te iki �o�unluk ile al�nan karar do�rultusunda yap�lan s�zle�meyi ve yap�lacak uygulaman�n gerektirdi�i di�er belgeleri anla�an di�er malikler gibi �arts�z ve �erhsiz olarak imzalayarak M�d�rl��e vermesinden sonra iade edilir.

  (15) Sat�� ihalesi �zerinde kalan ���nc� �ahs�n s�resi i�inde sat�� bedelini yat�rmamas� durumunda teminat� Hazineye gelir kaydedilir ve sekizinci f�kra h�km�ne g�re i�lem yap�l�r. Sat�� ihalesi �zerinde kalan ���nc� �ahs�n tapuda tescil i�leminden sonra yedi g�n i�inde ��te iki �o�unluk ile al�nan karar do�rultusunda yap�lan s�zle�meyi ve di�er belgeleri imzalayarak M�d�rl��e sunmamas� durumunda teminat� Hazineye gelir kaydedilir ve anla�mama iradesi g�sterdi�i i�in hissesinin sat��� i�in Kanun kapsam�nda yeniden sat�� i�lemi yap�l�r.�

  MADDE 12 � Ayn� Y�netmeli�in 16 nc� maddesinin birinci, d�rd�nc�, be�inci, alt�nc� ve dokuzuncu f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �(1) Anla�ma ile tahliye edilen uygulama alan�ndaki yap�lar�n maliklerine tahliye veya y�k�m tarihinden itibaren Bakanl�k�a kararla�t�r�lacak ayl�k kira yard�m� yap�labilir. Yard�m s�resi riskli alan d���ndaki riskli yap�larda 18 ayd�r. Riskli ve rezerv yap� alanlar�nda kira yard�m� s�resi 36 ay� ge�memek �art� ile ilgili kurumca belirlenir. Ayl�k kira bedeli, Bakanl�k�a belirlenir ve her y�l T�rkiye �statistik Kurumu taraf�ndan yay�mlanan T�ketici Fiyat Endeksi (T�FE - oniki ayl�k ortalamalara g�re y�zde de�i�im) oran�nda g�ncellenir. �n�aat halinde olup i�inde ikamet edilen yap�larda kira yard�m� veya faiz deste�inden, sadece in�aat halindeki yap�da ikamet edilen ba��ms�z b�l�mlerin malik, kirac� ve s�n�rl� ayni sahipleri faydalan�r. Anla�ma ile tahliye edilen yap�lar�n maliklerine m�mk�n olmas� h�linde, kira yard�m� yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve i�yerlerinin teslim tarihine kadar ge�ici konut veya i�yeri tahsisi yap�labilir.�

  �(4) Kira yard�m� ba�vurular�; tahliye tarihinden itibaren bir y�l i�inde veya riskli yap�n�n y�kt�r�ld��� tarihten itibaren �� ay i�inde, Bakanl�k�a belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yap� alanlar�nda ilgili kuruma, riskli yap�larda ise M�d�rl��e veya Bakanl�k�a yetki devri yap�lmas� durumunda �dareye yap�l�r. Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi uyar�nca belirlenen riskli alanlarda kira yard�m� s�resi yap�n�n tahliye edildi�i tarihten itibaren ba�lat�l�r.

  (5) Kira yard�mlar�;

  a) Uygulama alan�nda talebin uygulamay� yapan �dare veya TOK� taraf�ndan uygun g�r�lmesi ve onaylanmak �zere Bakanl��a g�nderilmesi �zerine, ilgililerine �denmek �zere �dare veya TOKݒnin hesab�na,

  b) Riskli yap�larda talebin M�d�rl�k�e veya Bakanl�k�a yetki devri yap�lmas� durumunda �darece uygun g�r�lmesi ve onaylanmas� �zerine, do�rudan riskli yap� maliklerinin hesap numaralar�na veya ilgililerine �denmek �zere �darenin hesab�na,

  yap�l�r. D�n���m projeleri �zel hesab�n�n finansman durumu g�zetilerek Bakanl�k�a uygun g�r�lmesi halinde kira yard�m�n�n ilk (5) aya kadar olan k�sm� pe�in olarak �denebilir.

  (6) Kanun kapsam�nda, ger�ek veya t�zel ki�ilerin bankalardan, �darenin ise �ller Bankas� Anonim �irketinden veya bankalardan kullanaca�� kredilere; Cumhurba�kan�nca belirlenen oranlarda D�n���m Projeleri �zel Hesab�ndan kar��lanmak �zere faiz deste�i verilebilir. Ger�ek veya t�zel ki�ilere faiz deste�i verilebilmesi i�in tahliye veya y�k�m tarihinden itibaren en ge� bir y�l i�inde kredi almak �zere Bakanl�kla protokol imzalam�� bankalara ba�vurulmu� olmas� gerekir.�

  �(9) Kanun kapsam�ndaki vergi, har� ve �cret muafiyetleri, uygulama alan�ndaki mevcut yap�lar�n imar mevzuat�na uygun olup olmad���na bak�lmaks�z�n, Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu f�kralar� ile bu maddenin on ila on ikinci f�kralar�nda belirtilen �artlar dahilinde uygulan�r.�

  �(10) Riskli alanlarda, rezerv yap� alanlar�nda ve riskli yap�lar�n bulundu�u parsellerde, ger�ek ki�ilerce ve �zel hukuk t�zel ki�ilerince uygulamada bulunulmas� halinde, fonksiyon de�i�ikli�ine bak�lmaks�z�n mevcut in�aat alan�n�n bir bu�uk kat�na kadar olan yeni in�aat alan� i�in belediyelerce har� ve �cret al�nmaz. Yeni in�aat konut ve i�yerinden olu�uyor ise, muaf olunan in�aat alan�, yeni in�a edilen binadaki konut ve i�yerinin bina i�indeki metrekare cinsinden oranlar� �er�evesinde uygulan�r.

  (11) Riskli yap�n�n bulundu�u parselin bo� parsellerle tevhit edilerek uygulamada bulunulmas� durumunda, tapu har� ve �cret muafiyetlerinden, riskli yap�n�n bulundu�u parselin alan�n�n tevhid neticesinde olu�an yeni parselin alan�na oran� nispetinde faydalan�l�r.

  (12) Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu f�kralar�nda belirtilen �artlar dahilinde al�nmamas� gereken har�, vergi ve �cretler �unlard�r:

  a) 2/7/1964 tarihli ve 492 say�l� Har�lar Kanununun 38 inci maddesi uyar�nca al�nan noter har�lar�.

  b) Har�lar Kanununun 57 nci maddesi uyar�nca al�nan tapu ve kadastro har�lar�.

  c) 26/5/1981 tarihli ve 2464 say�l� Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, m�kerrer 79 uncu, 80 inci ve ek 1 inci maddeleri uyar�nca belediyelerce al�nan har�lar.

  �) 1/7/1964 tarihli ve 488 say�l� Damga Vergisi Kanunu uyar�nca damga vergisine t�bi k���tlar sebebiyle al�nan damga vergisi.

  d) 8/6/1959 tarihli ve 7338 say�l� Veraset ve �ntikal Vergisi Kanunu uyar�nca al�nan veraset ve intikal vergisi.

  e) Kulland�r�lacak kredilerden dolay� lehe al�nacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 say�l� Gider Vergileri Kanunu uyar�nca al�nmas� gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.

  f) Kurum ve kurulu�larca d�ner sermaye �creti ad� alt�nda al�nan b�t�n �cretler ile riskli olarak tespit edilen yap� ile bu yap�n�n yerine yap�lacak yeni yap�ya ili�kin olarak belediye meclisi karar� ile belirlenen ve al�nan her t�rl� �cret.�

  MADDE 13 � Ayn� Y�netmeli�in 18 inci maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Bakanl�k;

  a) Riskli alan ve rezerv yap� alan� ile riskli yap�lar�n bulundu�u ta��nmazlara ili�kin her t�r ve �l�ekteki plan� resen yapmaya, yapt�rmaya ve onaylamaya,

  b) Riskli alanlar, rezerv yap� alanlar� ve riskli yap�lar�n bulundu�u parsellerdeki uygulamalarda faydalan�lmak �zere; �zel kanunlar ile �ng�r�len alanlara ili�kin olanlar da d�hil, her t�r ve �l�ekteki planlama i�lemlerine esas te�kil edecek standartlar� belirlemeye ve gerek g�r�lmesi h�linde bu standartlar� plan kararlar� ile tayin etmeye veya �zel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasar�m projeleri yapmaya, yapt�rmaya ve onaylamaya,

  c) Parselasyon planlar�nda, gerekli g�r�lmesi h�linde varsa ilk uygulamadaki d�zenleme ortakl�k pay� oran�n� tamamlamak �zere d�zenleme ortakl�k pay� kesintisi yapmaya,

  yetkilidir.�

  MADDE 14 � Ayn� Y�netmeli�in Ek-1�i ekteki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 15 � Ayn� Y�netmeli�in Ek-2�sinin;

  a) �Simgeler� b�l�m�nde yeralan BB , BD , mt, Vt ve VtB simgeleri ve a��klamalar� y�r�rl�kten kald�r�lm�� ve bu b�l�me Vkmr ��simge ve a��klamas�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki simge ve a��klamas� eklenmi�tir.

  �Vmanto Kolonda �elik manto veya lifli polimer bulunmas� durumunda mantonun kesme kapasitesine katk�s� [kN]�

  b) 3.8 maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �3.8 Tablo 3.1�de tan�mlanan Az Katl� Binalar i�in zemin s�n�f�n�n ZF olmas� durumunda yerel zemin etki katsay�lar� ZE zemin s�n�f� ile ayn� al�nacakt�r. Orta Katl� Binalar i�in ise zemin s�n�f�n�n ZF olmas� durumunda, ZE zemin s�n�f�na kar��l�k gelen yerel zemin etki katsay�lar� 1.4 ile �arp�larak Denklem 2.2�de kullan�lacakt�r.

  c) 4.1.10 maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �a. T�m kenarlar� betonarme manto ile g��lendirilmi� kolonlar, mantolu kolon olarak dikkate al�nacakt�r. Bunun d���ndaki durumlarda, manto ihmal edilerek mevcut betonarme eleman i�in r�l�ve i�lemleri ger�ekle�tirilecektir. Betonarme mantolu kolonlar�n manto kal�nl���, manto b�lgesindeki boyuna donat� t�r�, �ap�, d�zeni ile enine donat� t�r�, �ap�, aral��� ve kanca durumu belirlenecektir. Betonarme mantolu kolonlar i�erisinde manto b�lgesinde olmak �zere toplam mantolu kolon say�s�n�n, 3 adetten az olmamak �zere, en az %10�unda beton numunesi al�nacak ve en az yar�s�nda kabuk betonu s�yr�larak donat� tespiti yap�lacakt�r. Mantolu kolon say�s�n�n 3 adetten az olmas� durumunda t�m mantolu kolonlardan beton numunesi al�nacak ve en az yar�s�nda kabuk betonu s�yr�larak donat� tespiti yap�lacakt�r.

  b. T�m �elik mantolu kolonlar�n �elik manto kal�nl��� ve akma dayan�m�, �elik manto yerle�tirme aral��� ve d�zeni belirlenecektir.

  c. T�m lifli polimer sarg�l� kolonlar�n lifli polimer kal�nl��� ve kopma dayan�m�, yerle�tirme aral��� belirlenecektir.

  d. G��lendirme perdelerinde ba�l�k b�lgesi, boyuna donat� t�r�, �ap�, d�zeni, enine donat� t�r�, �ap� ve aral��� ile bu perdelere biti�ik kolonlar�n orta ve sar�lma b�lgelerinde enine donat� t�r�, �ap�, kanca durumu, boyuna donat� yerle�imi, enine donat� aral�klar� ve detaylar� belirlenecektir. G��lendirme perde say�s�n�n en az %10�unda, 3 adetten az olmamak �zere beton numunesi al�nacak ve donat� tespiti yap�lacakt�r. Toplam g��lendirme perde say�s�n�n 3 adetten az olmas� durumunda mevcut g��lendirme perde say�s� kadar beton numunesi al�nacak ve donat� tespiti yap�lacakt�r. Tespit yap�lan g��lendirme perdelerinin en az yar�s�nda kabuk betonu s�yr�larak donat� tespiti yap�lacakt�r.�

  �) 5.3.4 maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �5.3.4 5.3.3�e g�re elde edilen t�m kolon u�lar�nda ve perde elemanlar�n�n alt ucunda yer de�i�tirme eksen d�nme de�erleri EK-G�ye g�re hesaplanacakt�r. Hesaplanan bu de�erlerin Tablo 4.4 ve Tablo 4.5�te verilen kolon ve perde kat �telenme oranlar� s�n�r de�erlerinin 1.4 kat�n� (1.4(δ/h)s�n�r) a�mas� durumunda eleman�n Risk S�n�r�n� a�t��� kabul edilecektir.�

  d) 7.1.1 maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �7.1.1 Bina ta��y�c� sistem �zellikleri, inceleme kat�nda ve t�m bodrum katlarda al�nacak r�l�veler ile belirlenecektir. �nceleme Kat�, kat y�ksekli�i boyunca t�m cepheleri a��kta olan en alt bina kat�d�r. Ta��y�c� sistem d��ey eleman (y��ma duvar) s�reksizli�i bulunan katlardan da r�l�ve al�nacakt�r.�

  e) 7.2.1 maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �7.2.1 Yap�n�n 3-Boyutlu analizi i�in sonlu elemanlar modeli haz�rlanacakt�r. Y��ma duvarlar kesit a��rl�k merkezlerinde �ubuk veya kabuk sonlu elemanlar kullan�larak, d��emeler ise kabuk sonlu elemanlar kullan�larak modellenecektir. Duvar serbest y�ksekli�i, alt d��eme �st kotundan �st d��eme hat�l alt kotuna kadar olan y�kseklik olarak, duvar uzunlu�u ise bo�luklar aras�nda kalan duvar par�as� uzunlu�u olarak al�nacakt�r. Yatay hat�l olmad��� durumda duvar serbest y�ksekli�i k�gir duvar y�ksekli�i olarak al�nacakt�r. D��emelerden duvarlara y�k aktar�m� kabuk sonlu eleman modeli kullan�larak ger�ekle�tirilecektir.�

  f) 7.3.5 maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �7.3.5 Deprem etkileri alt�nda d�zlem d��� g��me riski bulunan ta��y�c� y��ma duvar�n belirlenebilmesi i�in tam g�m�l� bodrum katlar� hari� her katta bulunan t�m duvar par�alar�n�n�� Hd/t oran� hesaplanacakt�r. Tablo 7.3�de verilen Hd/t risk s�n�r de�erlerinden b�y�k Hd/t oran�na sahip duvarlar d��ey y�k ve deprem hesaplar�nda modele d�hil edilecek ancak, Risk S�n�r�n� a�an elemanlar olarak de�erlendirilecektir. D��emeleri betonarme olmayan ve rijit diyafram davran��� g�stermeyen katlardaki duvar par�alar� i�in Tablo 7.3�de verilen Hd/t s�n�r de�erleri 0.55 ile �arp�larak kullan�lacakt�r.

  g) Eki EK-C�nin C.7 maddesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �) Eki EK-D�nin D.2 maddesinde yer alan (D.4.c) ve (D.4.f) denklemleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  h) Eki EK-E�nin E.2 maddesinde yer alan (E.2.b) ve (E.2.c) denklemleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �) Eki EK-F�nin F.9 maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �F.9 Kolonlar ve perdeler i�in F.6 ve F.8�e g�re azalt�lan Etkin E�ilme Rijitlikleri kullan�larak yap� titre�im periyotlar� ile mod �ekilleri tekrar hesaplanacakt�r. F.1�de her mod i�in hesaplanan spektral deplasman de�erleri ve azalt�lm�� e�ilme rijitlikleri ile hesaplanan titre�im periyotlar� kullan�larak her mod i�in spektral ivme de�erleri bulunacakt�r. Hesaplanan spektral ivme de�erleri ile azalt�lm�� rijitliklere sahip yap� deprem etkileri i�in Do�rusal Elastik Hesap ile Mod Birle�tirme Y�ntemi ile tekrar analiz edilecektir. Bu analiz sonucunda elde edilen istem de�erleri, azalt�lmam�� e�ilme rijitlikleri ile (G + nQ) y�k birle�imi i�in hesaplanan de�erlerle toplanacakt�r.�

  MADDE 16 � Ayn� Y�netmeli�in ge�ici 2 nci maddesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 17 � Bu Y�netmeli�in 9 uncu maddesi ile de�i�tirilen 13 �nc� maddenin yedinci, dokuzuncu ve onuncu f�kralar� 2/3/2019 tarihli ve 30702 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Yap� M�teahhitlerinin S�n�fland�r�lmas� ve Kay�tlar�n�n Tutulmas� Hakk�nda Y�netmeli�in 14 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�n�n y�r�rl��e girdi�i tarihte, di�er h�k�mleri ise yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 18 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini �evre ve �ehircilik Bakan� y�r�t�r.

  Eki i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE TESPİTİ-I

  RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE TESPİTİ

  Riskli yapı kavramının yasal dayanağı 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ dur. Kavramın tanımlanmasından önce ilgili metnin kanunlaştırılma süreci hakkında kısaca bilgi verilmesi gerektiği kanaatindeyim.

  6306 SAYILI KANUNUN HAZIRLANMA SÜRECİ

  Türkiye, tektonik yapısı gereği her an deprem tehlikesi altında bulunan bir bölgede bulunmaktadır. Keza yakın tarihe bakıldığında “99 Depremi” olarak adlandırılan yıkıcı depremde on binlerce yurttaş hayatını kaybetmiştir. 2011 yılındaysa Van Depreminde ciddi can kayıpları ortaya çıkmış ve bir düzenleme yapma zorunluluğu doğmuştur.

  Yukarıda açıklanan olgular doğrultusunda harekete geçen TBMM kanun hazırlıklarına başlamıştır. Hazırlanan Komisyon Raporunun “Genel Gerekçe” kısmında gösterildiği üzere devletin; sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmesi Anayasal bir görevdir.[1] Hele Türkiye gibi orta derece şiddetteki depremlerde dahi hasar gören yapıların bulunduğu bir ülkede aynı zamanda sosyal devlet olmanın gereklerinden birisi, bu konuda düzenleme yapmaktır. Anılan gerekçede; önceki kanunda kentsel dönüşümün gerektiği yerlerin “zorlama” yoluyla tasfiyesi sağlanırken yeni düzenleme ile “gönüllülük” esasının devreye sokulmasının hedeflendiğinin altı çizilmiştir. Pek tabii gönüllülüğün olmadığı durumlarda devlet cebri icra yetkilerini kullanabilecektir.

  Tasarının kendi açımdan en çok dikkat çeken cümlesi “Tasarı, afet meydana geldikten sonra “yara sarma” değil de “yara almama” anlayışına dayanmakta; böylece Anayasadaki “sosyal hukuk devleti” ilkesinin hayata geçirilmesi için önemli ve etkili bir adım atılmasını temin etmektedir.”[2]

  Komisyon raporunun devamında açıklanan, tasarının madde gerekçelerinde “ Riskli Yapı”  kavramına ilk kez 2.maddenin tanımlar kısmında rastlamaktayız. Peşi sıra gelen 3.maddede tanıma uygun şekildeki alanlar bakımından uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesi ve ilgili alanlara uygulanacak usul ve esaslardan sorumlu olanların belirtildiği ifade edilmiştir. Gerekçe kısmını kısaca özetlemek gerekirse riskli yapının tanımı, riskli yapıya uygulanacak usul ve esaslar, sorumlular ve bağlanan sonuçlar açıklanmıştır.

  Komisyon Raporu’nda yapılan açıklamalara göre; Türkiye’nin %90’ ı deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Keza afet riskinin yanında kaçak yapıların yaygınlığı da kanunda bahsi geçen dönüşümü gerekli kılmaktadır.

  İlgili tasarıya yapılan eleştiriler; yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması sebebiyle ortaya çıkacak mağduriyetlerin giderilmesinin zorlaşacağı, gönüllülük esasının tam olarak yerleştirilmediği, tespitlere yapılacak itirazları inceleyecek heyetin oluşumunun hakkaniyetli olmadığı ve belediyelerin kentsel dönüşüme ilişkin yetkilerinin geçersiz kaldığı yönünde yoğunlaşmıştır.[3]/[4]

  RİSKLİ YAPI KAVRAMI NEDİR?

  Riskli yapı kavramının kanuni tanımından önce yapı kavramından ne anlamamız gerektiğini incelememiz gerekmektedir.

  Yapı; kendi başına kullanılabilen, insanların oturma, çalışma, dinlenme, ulaşım, eğlenme ve ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasını sağlayan, karada ve suda, daimi veya geçici, yer altı ve yer üstü inşaatı ile bunların tamirlerini içine alan tesislere denir.[5]

  6306 Sayılı Kanun’un 2.maddesine göre riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

  Riskli yapının tanımında yer verilen riskli alan ifadesi ise zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

  Riskli yapı ve riskli alan ilişkisine değinmek gerekirse; bir yapının riskli alan içinde yer alması o yapının riskli yapı olarak tespit edilmesine yol açabilir.

  Riskli yapı tespiti yapılabilecek hallerden biri de yapının riskli alan içinde bulunmasıdır. Ancak bir yapının riskli alan içinde bulunması o yapının riskli yapı olduğunu göstermez. Riskli alan içinde bulunan yapı için de riskli yapı tespitinin ayrıca yapılması gerekmektedir.[6]

  İlgili kanun maddesinden anlaşıldığı üzere, bir yapının riskli yapı olarak kabul edilebilmesi için söz konusu yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olması veya yıkılma ve ağır hasar görme tehdidi altında bulunması gerekir. Bunun yanında ekonomik ömrün tamamlanmış olması hali ile yıkılma ve ağır hasar görme riskinin bulunması halinin ilmi ve teknik verilere göre tespit edilmesi şarttır.[7]

  Aynı kanunun 7.maddesi gereği riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar, risklilik kriterleri hususları yönetmelikle düzenlenmiştir.

  6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesinde; riskli yapı tespitinin kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılacağı belirtilmiştir.

  Riskli yapı tespitinin hangi yapılarda yapılacağının kanunda açıkça gösterilmemesine rağmen uygulama yönetmeliğinin işaret edilen hükmü “yapı” kavramını açıklayıcı fonksiyon üstlenmiştir.

  Yönetmeliğin belirlediği kapsama göre her türlü binanın, kafenin, ahırın, ardiyenin ve benzer işlevleri gören üstü kapalı yerlerin kanunun belirlediği yapıya dahil olduğu kabul edileceğini düşünmekteyim. Kaldı ki aynı maddenin devamında da metruk binaların, ikamet edilmeyen yapıların ve bütünlüğü bozulmuş yapıların riskli yapı tespitine konu olamayacağı belirtilmiştir.

  Dolayısıyla kanun koyucunun da esas amacı olan afet risklerinin yaşanmadan atlatılması için insanların sıklıkla yerleşik olduğu, bir arada yaşadığı yapıların bu kapsamda olduğu yönünde bir yorum amaç ile uyumlu olur.

  Kısacası

  Riskli yapı kapsamında değerlendirilemezler.

              Riskli yapının unsurlarının tasnifine gelindiğinde ise

  hususları gözlenmektedir.

  [1] TBMM,  Sıra No:180, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu, s.4

  [2] TBMM, Sıra No:180

  [3] TBMM, Sıra No:180, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu/ Muhalefet Şerhi

  [4] TBMM Genel Kurul Tutanağı, 24.Dönem 2.Yasama Yılı, 78.Birleşim, s.35

  [5] KINAŞ Özcan, Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları, Tunceli Örneği, Yüksek Lisans Tezi Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalı, s.31

  [6] KARAKOCALI/TOKBAŞ/SENCER/KURŞUN, Sorularla Kentsel Dönüşüm Hukuku, İstanbul  2017,s.23

  [7] ÇINAR Burak Halil, Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Kavramı ve Riskli Yapının Unsurları, İstanbul Barosu Dergisi, C.92, S.2018/6, s.196

  TÜMAY DÖNMEZ

  Yazı kaynağı : www.hukukfuar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap