Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6292 sayılı kanun gereği satış işlemi

  1 ziyaretçi

  6292 sayılı kanun gereği satış işlemi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  6292 SAYILI KANUNUN 12. MADDESİ GEREĞİNCE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA DUYURU

  Bilindiği üzere;

  Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların da yer aldığı “6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ” 26 Nisan 2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.       

  Söz konusu Kanun kapsamanda hiç başvuru yapmayanların başvuru süresi 07.09.2017 tarihinde, başvurusu olup da satış bedelini ödemeyenler ve sözleşme yaptığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için sağlanan haklar için başvuru süresi ise 30.11.2018 tarihinde sona ermişti.

  10.07.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 6292 sayılı Kanuna Geçici Madde 9 eklenerek 2/B taşınmazlarına ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 16.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

  Buna göre;

  6292 sayılı Kanunun 12 inci maddesi gereğince;

  Kanunun yürürlüğe girdiği 26.04.2012 tarihi itibariyle geçerli olan Belediye ve Mücavir alan Sınırları dışında bulunan Hazineye ait tarım arazilerinin,

  - 31.12.2011 tarihi itibariyle en az 3 yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,

  - 31.12.2011 tarihi itibariyle en az 3 yıldan beri tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları ve

  - Hissedarlarından

  1- 6292 sayılı Kanunun 12. maddesi kapsamında hiç başvuru yapmayanlar (1- Satın alma talebini içeren dilekçe, 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3- Varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ödendiğine ilişkin belge örneği ile birlikte) 16.12.2019 tarihine kadar İdareye (Milli Emlak Müdürlükleri/Milli Emlak Şeflikleri) müracaat etmeleri ve kendilerine yapılacak tebligatta belirtilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri ve satış bedelinin  %50 sini kendilerine yapılan tebligattan itibaren 3 ay içerisinde ödemeleri halinde süre uzatımından faydalanacaklardır.

  2- Önceden kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlerin ödeme süresi ise, 6292 sayılı kanun kapsamında kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden 7181 sayılı kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Satış bedeli TÜFE aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak satış bedelinin %50 sini 16.12.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde Kanundan faydalanabileceklerdir.

  3- Taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerden, Önceden ipotekli satış yapılmış olup da ipoteği paraya çevrilenler hariç Hak Sahipleri tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen/feshedilmesi gerekenler (İpotekli satışlarda ise ipoteğin paraya çevrilmesi işlemleri başlayan/başlaması gerekenler) de vadesi geçmiş ve ödenmemiş olan taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanarak tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise %50 sinin 16.12.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde Kanun kapsamından faydalanabileceklerdir.

  Kanunun kiracısına, kullanıcısına veya hissedarına doğrudan satış ile getirmiş olduğu avantajlar;

  1) Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50’si olarak belirlenmiştir.

  2) Satış bedelinin faizsiz taksitle ödenebilmesi imkânı bulunmaktadır.

  3)Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacaktır.

  4) Satış bedelinden, başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir.

  Yukarıda genel hatları ile yapılan açıklamalar doğrultusunda Hazineye ait tarım arazilerinin 7181 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi işleminde erken ödeme yapanlar Tüketici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları artışlarından daha az etkileneceklerdir.

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  Yazı kaynağı : sivas.csb.gov.tr

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  Maliye Bakanl���ndan:

  M�LL� EMLAK GENEL TEBL���

  (SIRA NO: 355)

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Genel Tebli�in amac�, 19/4/2012 tarihli ve 6292 say�l� Orman K�yl�lerinin Kalk�nmalar�n�n Desteklenmesi ve Hazine Ad�na Orman S�n�rlar� D���na ��kar�lan Yerlerin De�erlendirilmesi ile Hazineye Ait Tar�m Arazilerinin Sat��� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re Hazineye ait tar�m arazilerinin sat���na ili�kin usul ve esaslar�n belirlenmesidir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Genel Tebli�, 6292 say�l� Kanunun 12 nci maddesi uyar�nca Hazineye ait tar�m arazilerinin sat���na ili�kin i�lemleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Genel Tebli�, 19/4/2012 tarihli ve 6292 say�l� Orman K�yl�lerinin Kalk�nmalar�n�n Desteklenmesi ve Hazine Ad�na Orman S�n�rlar� D���na ��kar�lan Yerlerin De�erlendirilmesi ile Hazineye Ait Tar�m Arazilerinin Sat��� Hakk�nda Kanunun 12 nci maddesi ile 14 �nc� maddesinin alt�nc� f�kras�na dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Genel Tebli�de ge�en;

  a) Bakanl�k: Maliye Bakanl���n� (Milli Emlak Genel M�d�rl���),

  b) Hak sahibi: Hazineye ait tar�m arazilerinin; 31/12/2011 tarihi itibar�yla en az �� y�ldan beri tar�msal ama�la kiralayan ve kira s�zle�mesi halen devam eden kirac�lar� veya bu arazileri ayn� s�reyle tar�msal ama�la kullanan ve kullan�mlar�n�n halen devam etti�i �darece belirlenen kullan�c�lar� ya da payda�lar�ndan; 6292 say�l� Kanunun y�r�rl��e girdi�i 26/4/2012 tarihinden itibaren iki y�l i�erisinde bu arazileri bedeli kar��l���nda do�rudan sat�n almak i�in �dareye ba�vuran ve �darece tespit ve tebli� edilen sat�� bedelini itiraz etmeksizin kabul edenleri,

  c) �dare: �llerde defterdarl�klar�, il�elerde malm�d�rl�klerini,

  �) Kanun: 19/4/2012 tarihli ve 6292 say�l� Orman K�yl�lerinin Kalk�nmalar�n�n Desteklenmesi ve Hazine Ad�na Orman S�n�rlar� D���na ��kar�lan Yerlerin De�erlendirilmesi ile Hazineye Ait Tar�m Arazilerinin Sat��� Hakk�nda Kanunu,

  d) Rayi� bedel: Ta��nmaz�n, 8/9/1983 tarihli ve 2886 say�l� Devlet �hale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 say�l� Hazineye Ait Ta��nmaz Mallar�n De�erlendirilmesi ve Katma De�er Vergisi Kanununda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re tespit ve takdir edilen bedelini,

  e) Sat�� bedeli: Rayi� bedelin y�zde ellisini,

  f) Sat�� i�lemleri: Pe�in sat��larda bedelin tahsilinden fera� d�hil di�er i�lemlere, taksitli sat��larda ise s�zle�menin d�zenlenmesine kadar olan s�reci,

  g) Tar�m arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel �zellikleri tar�msal �retim i�in uygun olup, h�lihaz�rda tar�msal �retim yap�lan veya yap�lmaya uygun olan veya imar, ihya, �slah edilerek tar�msal �retim yap�lmaya uygun hale d�n��t�r�lebilen arazileri,

  �) Tar�msal ama�l� yap�: Toprak koruma ve sulamaya y�nelik altyap� tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvanc�l�k ve su �r�nleri �retim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan m��temilat�, mand�ra, a��l, k�mes, �reticinin bitkisel �retime ba�l� olarak elde etti�i �r�n� i�in ihtiya� duyaca�� yeterli boyut ve hacimde depolar, un de�irmeni, tar�m alet ve makinelerinin muhafazas�nda kullan�lan sundurma ve �iftlik at�lyeleri, seralar, tar�msal i�letmede �retilen �r�n�n �zelli�i itibar�yla hasattan sonra iki saat i�inde i�lenmedi�i takdirde �r�n�n kalite ve besin de�eri kaybolmas� s�z konusu ise bu �r�nlerin i�lenmesi i�in kurulan tesisler ile G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl��� taraf�ndan tar�msal ama�l� oldu�u kabul edilen entegre nitelikte olmayan di�er tesisleri,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Hak Sahipli�i, Ba�vuru S�resi ve Sat�� ��lemleri

  Hak sahibi olabilme ko�ullar� ve ba�vuru s�resi

  MADDE 5 � (1) Hazineye ait tar�m arazilerinin do�rudan sat�n al�nmas�nda hak sahibi olunabilmesi i�in;

  a) Bu ta��nmazlar�n kirac�lar�n�n 31/12/2011 tarihi itibar�yla en az �� y�ldan beri ta��nmaz� kiralam�� olmalar� ve halen kira s�zle�mesinin devam ediyor olmas�, kullan�c�lar�n�n ise bu ta��nmazlar� 31/12/2011 tarihi itibar�yla en az �� y�ldan beri tar�msal ama�l� kullan�yor olmalar� ve kullan�mlar�n�n halen devam etti�inin �darece belirlenmi� olmas� ya da bu ta��nmazlar�n kullan�m ve s�re �artlar�na tabi olunmaks�z�n payda�� olunmas�,

  b) Kanunun y�r�rl��e girdi�i 26/4/2012 tarihinden itibaren iki y�l i�erisinde bu ta��nmazlar� Kanun h�k�mlerine g�re do�rudan sat�n almak i�in �dareye ba�vurulmu� olmas�,

  c) �darece tespit ve tebli� edilen sat�� bedelinin itiraz edilmeksizin kabul edilmesi,

  gerekir.

  (2) Payl� ta��nmazlar�n payda�lar� d���nda kirac� veya ba�ka bir ki�i taraf�ndan kullan�lmas� halinde, �ncelik payda�lara tan�n�r. Payda�lar taraf�ndan sat�n al�nmamas� halinde ta��nmaz varsa s�ras�yla hak sahibi kirac�ya veya kullan�c�s�na sat�labilir.

  (3) Ta��nmazlar�n kullan�m s�relerinin tespitinde; kirac� veya kullan�c� hak sahiplerinin ta��nmaz� kesintisiz olarak kiralad��� veya kulland��� s�relerin toplam� dikkate al�n�r. Hak sahibi olmayan �nceki kullan�c�lar�n kullan�m s�releri dikkate al�nmaz. Nadasa b�rak�lan arazilerde nadas s�resi, kullan�m s�resine d�hil olacak �ekilde dikkate al�n�r.

  �rnek-1: Yozgat �linde bulunan ve belediye ve m�cavir alan s�n�rlar� d���nda kalan 1461 parsel numaral� ta��nmaz�n (E) adl� ki�i taraf�ndan 15/5/2008-10/2/2010 tarihleri aras�nda kullan�ld��� ve bu kullan�m�na ili�kin ecrimisil tahsil edildi�i, daha sonra 10/2/2010 tarihinden itibaren 5 y�ll�k kira s�zle�mesi yap�ld���, kira s�zle�mesinin devam etti�i ve ad� ge�en ki�inin s�resi i�erisinde bu ta��nmaz� do�rudan sat�n alma talebinde bulundu�u anla��lm��t�r. Buna g�re, (E)�nin kullan�m�nda ge�en s�re ile kira s�zle�mesinde ge�en s�reler birlikte de�erlendirilerek, ad� ge�enin ba�vurusu kabul edilir.

  �rnek-2: Amasya �linde bulunan ve belediye ve m�cavir alan s�n�rlar� d���nda kalan 5 parsel numaral� ta��nmaz (C) adl� ki�i taraf�ndan 2007-2009 y�llar� aras�nda kullan�lm��t�r. 31/12/2011 tarihi itibar�yla bu ta��nmaz�n kullan�c�s� olan (D) taraf�ndan 12/2/2013 tarihinde ta��nmaz� do�rudan sat�n alma talebinde bulunulmu�tur. (D)�nin 31/12/2011 tarihi itibar�yla en az �� y�ll�k kullan�m s�resi bulunmad���ndan ba�vurusu reddedilir.

  Payda�lara sat��

  MADDE 6 � (1) Tar�m arazilerindeki Hazine pay�; kullan�m ve s�re �artlar�na bak�lmaks�z�n, di�er payda��na, birden fazla payda��n olmas� halinde paylar� oran�nda di�er payda�lara veya lehine muvafakatname verilmesi halinde ilgili payda�a do�rudan sat�labilir.

  (2) Payl� ta��nmazlar�n payda�lar� d���nda kirac� veya ba�ka ki�iler taraf�ndan kullan�lmas� ve payda�lar�n da Hazine pay�n� sat�n almak istemedi�ine dair noter onayl� muvafakatname vermeleri halinde, Hazine pay� s�ras�yla muvafakatname alan kirac�s�na veya kullan�c�s�na sat�labilir.

  Kirac�lara sat��

  MADDE 7 � (1) Hazineye ait tar�m arazileri, 31/12/2011 tarihi itibar�yla en az �� y�ldan beri tar�msal ama�la kiralayan ve kira s�zle�mesi halen devam eden kirac�lar�na do�rudan sat�labilir. Ancak sat�� i�leminde; kira s�resinin �� y�ldan az olmas� halinde varsa kullan�m�nda ge�en s�re ile kira s�zle�mesinde ge�en s�reler birlikte de�erlendirilir.

  (2) 2886 say�l� Devlet �hale Kanununun 67 nci maddesine uygun olarak miras��lar�n kira s�zle�mesini devralmalar� halinde miras��lar da do�rudan sat�� hakk�ndan yararlanabilir.

  Kullan�c�lara sat��

  MADDE 8 � (1) Hazineye ait tar�m arazileri, 31/12/2011 tarihi itibar�yla en az �� y�ldan beri tar�msal ama�la kullanan ve kullan�mlar�n�n halen devam etti�i �darece belirlenen kullan�c�lar�na do�rudan sat�labilir. Ancak sat�� i�leminde; kullan�m s�resinin �� y�ldan az olmas� halinde varsa kiralamada ge�en s�re ile kullan�mda ge�en s�reler birlikte de�erlendirilir.

  (2) �darece ta��nmazlar�n 31/12/2011 tarihinden �nceki tar�msal ama�l� kullan�m�n�n tespitinin bu tarihten sonra yap�lmas� da m�mk�nd�r. Ta��nmazlar�n 31/12/2011 tarihi itibar�yla en az �� y�ldan beri tar�msal ama�la kullan�ld���n�n belirlenmesi i�lemi; milli emlak veya muhakemat birimlerinin kay�tlar�nda bulunan ve birbirini do�rulayan bilgi veya belgeler (tespit tutana��, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzlar�, mahkeme kay�tlar�, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n yaz�lar�, muhtar ve bilirki�ilerin yaz�l� beyanlar�, kadastro veya tapulama kay�tlar�, varsa hava foto�raflar�, tapu k�t���nde yer alan �erh, belirtmeler vb.) dikkate al�narak yap�l�r.

  �rnek-1: Karaman �linde bulunan ve belediye m�cavir alan s�n�rlar� d���nda kalan 105 ada 77 parsel numaral� 12.200 m2 y�z�l��ml� ta��nmaz�n 29/5/2009 tarihinden itibaren (A) taraf�ndan kullan�ld��� tespit edilmi�tir. (A) halen kullan�c�s� oldu�u bu ta��nmaza y�nelik olarak 30/5/2013 tarihinde �dareye do�rudan sat�n alma ba�vurusunda bulunmu�tur. Buna g�re; Kanunda 31/12/2011 tarihi itibar�yla en az �� y�ldan beri kullan�m �art�n�n yerine getirilmemi� olmas� nedeniyle (A)�n�n do�rudan sat�n alma talebi reddedilir.

  Tapuda lehine �erh ve belirtme bulunanlara sat��

  MADDE 9 � (1) Hazineye ait tar�m arazilerinden m�lga 28/6/1966 tarihli ve 766 say�l� Tapulama Kanununun 37 nci maddesi gere�ince tapu k�t�klerine �erh veya belirtme konulan ve 21/6/1987 tarihli ve 3402 say�l� Kadastro Kanununun 46 nc� maddesine g�re ilgililerince talep ve dava edilmemi� olanlar ile davalar� devam edenlerden davas�ndan vazge�ilenler; �erh veya belirtme lehtarlar� veya bunlar�n kanuni miras��lar�ndan Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren iki y�l i�erisinde fiili kullan�m �art� aranmaks�z�n ba�vuranlara do�rudan sat�labilir. S�resi i�erisinde sat�n al�nma talebinde bulunulmayan ta��nmazlar�n tapu k�t�klerindeki �erhler ve belirtmeler, �darenin talebi �zerine tapu idarelerince terkin edilir ve bu ta��nmazlar genel h�k�mlere g�re de�erlendirilir.

  (2) Ta��nmaz�n hak sahipleri taraf�ndan ba�vuru s�resi i�erisinde sat�n al�nmak �zere talep edilmemesi veya talep edilip de �zerlerine d��en y�k�ml�l�kleri yerine getirmemeleri nedeniyle sat�lamamas� halinde �darece, ta��nmazlar�n tapu k�t�klerindeki �erh ve belirtmelerin terkin edilmesi tapu idarelerinden istenilir.

  Sat�� yetkisi ve i�lemlerin tamamlanma s�resi

  MADDE 10 � (1) Hazineye ait tar�m arazilerinin do�rudan sat���na defterdarl�klar ve malm�d�rl�kleri yetkilidir.

  (2) Sat�� i�lemleri, hak sahiplerinin ba�vuru tarihinden itibaren en ge� bir y�l i�erisinde sonu�land�r�l�r. Ta��nmazlar�n �zel kanunlar kapsam�nda kal�p kalmad��� konusunda iki ay i�erisinde g�r�� vermemeleri halinde olumlu g�r�� verdikleri kabul edilerek i�lemlerin buna g�re tamamlanaca�� hususu da belirtilerek, ilgili kurum ve kurulu�lardan nihai g�r��lerinin verilmesi istenilir.

  Ba�vuruda istenecek belgeler

  MADDE 11 � (1) Ba�vuru sahiplerinden;

  a) Sat�n alma talebini i�eren �rne�i bu Genel Tebli�in ekinde (EK-1) yer alan dilek�e,

  b) T.C. kimlik numaras� beyan�,

  c) Varsa ecrimisil ihbarnamesi veya �dendi�ine ili�kin belge �rne�i,

  �) T�zel ki�iler i�in, ayr�ca ta��nmaz tasarrufuna yetkili oldu�unu ve temsilcisini g�sterir yetki belgesi ile imza sirk�leri,

  d) Payl� ta��nmazlarda payda�, kirac� veya kullan�c�lar�n�n, varsa Hazine pay�n� sat�n almak istemeyen payda�lardan alacaklar� noter onayl� muvafakatname,

  istenir.

  Tebligat

  MADDE 12 � (1) S�resi i�inde yap�lan ba�vurular de�erlendirilerek hak sahipli�i tespit edilenlerin adreslerine �darece sat�� i�lemlerinin tamamlanma s�resi de dikkate al�narak bu Genel Tebli�in ekinde (EK-2) yer alan yaz�yla;

  a) Ta��nmaz�n sat�� bedelini, pe�in veya taksitle �denmesi halinde tahsil edilecek bedeli, �deme ko�ullar�n� ve �deme s�resini,

  b) Sat�� bedelinin itiraz edilmesinin hak sahipli�ini ve do�rudan sat�n alma hakk�n� d���rece�ini,

  c) Sat�� bedelinin yat�r�laca�� yeri,

  �) �stenilen belgeleri (tapuda fera� i�lemleri i�in �� adet vesikal�k foto�raf, t�zel ki�iler i�in ayr�ca ta��nmaz tasarrufuna yetkili oldu�unu ve temsilcisini g�sterir yetki belgesi ile imza sirk�leri),

  g�steren tebligat yap�l�r.

  Sat�� bedeli ve tahsili, ecrimisil ve kira bedellerinin mahsubu

  MADDE 13 � (1) Hazineye ait tar�m arazilerinden tamamen ve m�nhas�ran bilfiil tar�msal ama�l� olarak kullan�lanlar ile bu arazilerin �zerinde tar�msal ama�l� yap�lar ve s�rekli ikamet edilen konutlar�n bulundu�u k�s�mlar�n sat�� bedeli, rayi� bedelin y�zde ellisi �zerinden belirlenir. Bu nitelikteki ta��nmazlar�n �zerinde bulunan konut ama�l� yap�lar�n k�smen i�yeri olarak kullan�lmas� halinde de bu kapsamda de�erlendirme yap�l�r. Bu �ekilde sat�lan ta��nmaz�n sonradan farkl� ama�la kullan�lmas� halinde, ta��nmaz�n sat�� tarihi itibariyle rayi� bedelinin y�zde yetmi�i �zerinden hesaplanacak bedel esas al�narak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte, 2886 say�l� Devlet �hale Kanununun 75 inci maddesi uyar�nca ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanun h�k�mleri gere�ince ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ili�kin usullere g�re son kay�t malikinden tahsil edilir.

  (2) Sat�� bedeli pe�in veya taksitle �denebilir. Pe�in �demelerde sat�� bedeline y�zde yirmi oran�nda indirim uygulan�r ve bu bedel �darece yap�lacak tebligat tarihinden itibaren en ge� �� ay i�inde �denir. Taksitli sat��larda; sat�� bedeline y�zde on indirim yap�lmas�ndan yararlanmak istenilmesi halinde, bu �ekilde belirlenen tutar�n en az yar�s�, en az yar�s�n�n pe�in �denmek istenilmemesi halinde ise, sat�� bedelinin y�zde onu yap�lacak tebligat tarihinden itibaren en ge� �� ay i�inde �denir. Kalan� ise, en fazla alt� y�lda on iki e�it taksitle faizsiz olarak �denir. Taksit d�nemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate al�narak belirlenir ve bu Genel Tebli�in ekinde (EK-3) yer alan taksitli sat�� s�zle�mesi d�zenlenir.

  (3) Taksitli sat��larda; tahsil edilen bedeller d���ld�kten sonra kalan miktar� kar��layacak tutarda kesin ve s�resi son taksit tarihini alt� ay ge�ecek �ekilde banka teminat mektubu verilmesi veya sat��� yap�lan ta��nmaz�n �zerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 say�l� T�rk Meden� Kanunu h�k�mleri uyar�nca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, ta��nmaz, tapuda hak sahibi ad�na devredilir.

  (4) �darece; hak sahibinin sat�n ald��� ta��nmaza ili�kin bilgiler ile T.C. kimlik numaras�, n�fus bilgileri, foto�raf� ve imzas�n� i�erecek �ekilde d�zenlenen bu Genel Tebli�in ekinde (EK-4) yer alan �Do�rudan Sat�� Hak Sahipli�i Belgesi� d�zenlenir ve bu Genel Tebli� ekinde (EK-5/A) yer alan yaz�yla tapu idaresine bildirilir. Devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilir.

  (5) �potek tesis edilerek devredilen ta��nmazlar i�in bu Genel Tebli�in ekinde (EK-4) yer alan �Do�rudan Sat�� Hak Sahipli�i Belgesi�, kalan taksit tutar�n� da g�sterecek �ekilde d�zenlenir. Bu ta��nmazlar�n ���nc� ki�ilere sat�lmas� halinde borcun kalan tutar�ndan al�c�lar�n sorumlu olaca��na y�nelik tapu k�t���nde gerekli belirtmenin konulmas� bu Genel Tebli� ekinde (EK-5/B) yer alan yaz�yla tapu idaresine bildirilir.

  (6) Bedelin yetkili kredi kurulu�lar�ndan kredi temin edilerek �denmek istenilmesi halinde, hak sahibi taraf�ndan ilgili kredi kurulu�u ile yap�lan kredi s�zle�mesi veya kredi a��ld���na dair kredi kurulu�unun resm� yaz�s� verilir ve kredi kurulu�u taraf�ndan bedel ilgili muhasebe biriminde a��lacak emanet hesab�na aktar�l�r. �darece, bu Genel Tebli�in ekinde (EK-4) yer alan �Do�rudan Sat�� Hak Sahipli�i Belgesi� d�zenlenerek tapu m�d�rl�klerine kredi kurulu�u lehine ipotek tesis edilmesi ve al�c� ad�na tescil i�leminin yap�lmas� hususunda bu Genel Tebli�in ekinde (EK-5/C) yer alan yaz�yla bildirilir. Fera� ve ipotek tesisi i�lemi yap�ld�ktan sonra emanet hesab�nda tutulan bedel b�t�e hesab�na aktar�l�r.

  (7) M�lkiyet devredilmeden yap�lan taksitli sat��larda, iki taksidin �denmemesi halinde on be� g�n i�inde hak sahibine yap�lacak tebligatta; iki taksidin s�resi i�inde �denmedi�i ve bu taksit bedellerinin s�zle�me s�resinin sonuna kadar �denebilece�i ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin �denmemesi durumunda s�zle�menin feshedilece�i bildirilir. �dare, bu durumlar�n tespitini m�teakip en ge� on be� g�n i�inde tahsil edilen tutar�, tebli� tarihinden itibaren otuz g�n i�inde ba�vuru �zerine aynen ve faizsiz olarak ilgilisine iade eder.

  (8) Pe�in sat��larda sat�� bedelinin tamam�n�, taksitli sat��larda ise pe�inat� s�resi i�inde �demeyenler ile hak sahibi ad�na m�lkiyet devredilmeden yap�lan taksitli sat��larda y�k�ml�l�klerini s�resi i�inde yerine getirmeyenlerin do�rudan sat�n alma haklar� d��er. Vadesinde �denmeyen taksit tutarlar�na 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanunun 51 inci maddesine g�re belirlenen oranda gecikme zamm� uygulan�r.

  (9) Do�rudan sat��a konu edilecek ta��nmazlardan ba�vuru tarihi itibar�yla son be� y�l i�in tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri sat�� bedelinden mahsup edilir. Sat�� bedelinden fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmez. Bu bedeller gecikme zamm�yla tahsil edilmi�se gecikme zamm� miktar� mahsupla�mada dikkate al�nmaz.

  �rnek-1: Tahsil edilen ecrimisil bedelleri d�nemler itibar�yla a�a��daki gibidir:

  Ecrimisil D�nemi������������� Ecrimisil Bedeli������������� Tahsilat Tarihi

  �� 2006���������������������������������� 1.000.-TL������������������������ 2008

  �� 2007���������������������������������� 1.100.-TL������������������������ 2009

  �� 2008���������������������������������� 1.500.-TL������������������������ 2010

  �� 2009���������������������������������� 2.000.-TL������������������������ 2010

  �� 2010���������������������������������� 2.300.-TL������������������������ 2011

  �� 2011���������������������������������� 2.500.-TL������������������������ 2011

  �� 2012���������������������������������� 3.000.-TL������������������������ Tahsil edilememi�tir.

  Ta��nmaz�n 31/12/2012 tarihinde kullan�c�s� taraf�ndan sat��� talep edilmi�tir.

  �darece a�a��daki �ekilde i�lem yap�l�r:

  Kanunda yer alan h�k�mlere g�re, ba�vuru tarihi itibar�yla son be� y�l i�in tahsil edilen ecrimisilin sat�� bedelinden mahsup edilmesi gerekmektedir.

  Buna g�re, 2006 ve 2007 d�nemlerine ili�kin ecrimisil (tahsilat tarihi son be� y�l i�inde olmas�na ra�men) sat�� bedelinden mahsup edilmez.

  2008, 2009, 2010 ve 2011 d�nemleri i�in tahsil edilen toplam 8.300.-TL ecrimisil (ba�vuru tarihi itibar�yla son be� y�l i�in tahsil edilen) sat�� bedelinden mahsup edilir.

  Kanuna g�re tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilmeyen ecrimisil terkin edilece�inden; 2012 y�l� i�in tahsil edilmeyen 3.000.-TL ise terkin edilir.

  (10) M�lga 16/2/1995 tarihli ve 4070 say�l� Hazineye Ait Tar�m Arazilerinin Sat��� Hakk�nda Kanunun 5 inci, 6 nc� ve 7 nci maddelerine g�re s�resi i�erisinde �dareye ba�vuruda bulunanlardan halen hak sahipli�i �artlar�n� ta��yanlar Kanunun 12 nci maddesine g�re hak sahibi say�l�r ve Kanunda yer alan sat�� bedeli ve �deme ko�ullar�ndan ta��nmaz�n varsa imar plan�nda tar�msal kullan�m d���ndaki ama�lara ayr�lmamas� ve fiilen tar�msal ama�l� olarak kullan�l�yor olmas� �art�yla aynen yararlan�r. Kanunun 12 nci maddesinin yedinci f�kras�nda ba�vuru tarihi itibar�yla son be� y�l i�in tahsil edilen ecrimisil ve kira bedellerinin sat�� bedelinden mahsup edilece�i belirtildi�inden; bu kapsamda kalan hak sahiplerinin daha �nce yapt�klar� ba�vurular Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla yap�lm�� kabul edilir.

  �rnek-2: Tahsil edilen ecrimisil d�nemler itibar�yla a�a��daki gibidir:

  Ecrimisil D�nemi ������������� Ecrimisil (TL)��������� Tahsilat Tarihi

  ��� 2008������������������������������������ 2.500��������������������� 2010

  ��� 2009������������������������������������ 3.000��������������������� 2010

  ��� 2010������������������������������������ 3.500��������������������� 2011

  ��� 2011������������������������������������ 4.000��������������������� 2011

  ��� 2012������������������������������������ 1.000��������������������� Tahsil edilmemi�tir.

  Ta��nmaz�n 4070 say�l� Kanun uyar�nca (H) taraf�ndan 19/4/2006 tarihinde sat��� i�in ba�vuruda bulunuldu�u, �darece yap�lan tespitte halen ta��nmaz�n kullan�c�s� oldu�u anla��lm��t�r. (H)�nin yapt��� ba�vurunun Kanunun y�r�rl��e girdi�i 26/4/2012 tarihinde yap�lm�� oldu�u kabul edilerek, 2008-2011 d�nemine ait 13.000.-TL ecrimisil mahsup edilir, 2012 y�l�na ait 1.000.-TL ecrimisil ise terkin edilir.

  �rnek-3: Edirne �li belediye ve m�cavir alan s�n�rlar� d���nda bulunan 1396 ada 25 parsel numaral� 40.000 m2 y�z�l��ml� rayi� bedeli 100.000.-TL olan ta��nmaza (B) taraf�ndan s�resi i�inde bedele itiraz edilmeksizin sat�n alma talebinde bulunulmu�tur. �darece yap�lan inceleme sonucunda ta��nmaz�n (B) taraf�ndan 2005 y�l�ndan beri kullan�ld��� anla��lm��t�r. (B)�den ayr�ca, 2008-2009 y�llar� aras�nda 1.000.-TL kira bedeli, 2009-2012 y�llar� aras�nda 3.000.-TL ecrimisil bedeli tahsil edilmi�tir.

  Buna g�re;

  a) Sat�� bedelinin pe�in �denmesi durumunda

  b) Sat�� bedelinin en az yar�s�n�n pe�in �denmesi durumunda

  c) Taksitli sat��larda

  Sat��a konu edilebilecek ve sat�� kapsam� d���nda tutulacak Hazineye ait tar�m arazileri

  MADDE 14 � (1) Hazineye ait tar�m arazilerinden,

  a) Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen bu ama�la kullan�lmayanlar,

  b) Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihte ge�erli olan belediye ve m�cavir alan s�n�rlar� d���nda bulunanlar,

  c) Belediye ve m�cavir alan s�n�rlar� d���nda olan ve kamu kurum ve kurulu�lar�n�n haz�rlad�klar� planlar gere�ince tar�msal kullan�ma imk�n veren alanlarda bulunanlar,

  �) Deniz k�y� kenar �izgisine be� bin metre mesafenin d���nda bulunanlar,

  d) Tabii ve suni g�llerin k�y� kenar �izgisine be� y�z metre mesafenin d���nda bulunanlar,

  e) ��me suyu ama�l� barajlar�n mutlak ve k�sa mesafeli koruma alanlar� d���nda kalanlar,

  f) Sat�� tarihi itibar�yla arazi toplula�t�r�lmas� yap�lmayacaklar,

  g) �zel kanunlar kapsam�nda kalmayanlar,

  �) Kadastrosu yap�lanlar,

  sat��a konu edilebilir.

  (2) Hazineye ait tar�m arazilerinden Hatay �li s�n�rlar� i�erisinde bulunanlar ile �anakkale �linin Bozcaada ve G�k�eada �l�eleri s�n�rlar� i�erisinde bulunanlar sat��a konu edilmez ve sat�� kapsam� d���nda tutulur. Ayr�ca, Bakanl�k�a sat�lamayaca�� tespit edilen ve valiliklere (defterdarl�k) bildirilen il, il�e ve k�ylerde bulunan Hazineye ait di�er tar�m arazileri de sat��a konu edilmez ve sat�� kapsam� d���nda tutulur.

  ���NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Di�er i�lemler

  MADDE 15 � (1) Ta��nmazlar�n rayi� bedellerinin belirlenmesi a�amas�nda bu Genel Tebli� ekinde (EK-6) yer alan form mahallinde d�zenlenerek, bu �al��malar sonucunda elde edilen verilere g�re yap�lacak k�ymet takdirinde dikkate al�n�r. Birbirine yak�n ve emsal olabilecek ta��nmazlarda tutars�z rayi� bedellerin belirlenmesini engellemeye y�nelik olarak il, il�e ve k�y ge�i�lerinde k�ymet takdirlerinin birbirleriyle tutarl�l��� sa�lan�r.

  (2) Hak sahiplerine sat�lacak Hazineye ait tar�m arazilerinden tek parselde birden fazla hak sahibinin olmas� ve bu hak sahiplerine sat�lacak arazinin ifraz� h�linde y�z�l��m�n�n 3/7/2005 tarihli ve 5403 say�l� Toprak Koruma ve Arazi Kullan�m� Kanununda belirtilen b�l�nemez b�y�kl���n alt�na d��mesi h�linde; bu araziler, b�l�nemez b�y�kl���n alt�na d��memek kayd�yla, di�er hak sahiplerinin yaz�l� olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden hak sahiplerine sat�labilir. Y�z�l��m� b�l�nemez b�y�kl���n �zerinde ve birden fazla kullan�c�s� olan ta��nmazlarda, b�l�nemez b�y�kl���n alt�na d��ecek �ekilde ifraz edilmemek �art�yla oran�na bak�lmaks�z�n payl� olarak sat�labilir. Ancak, ta��nmaz�n bir k�sm�n�n 14 �nc� maddenin birinci f�kras� kapsam�nda kalmamas� yani sat�labilecek ta��nmazlardan olmamas� durumunda bu ta��nmazlar, an�lan f�kra kapsam�nda kalan ta��nmazlarla payl� olarak sat�� i�lemine konu edilemez. 5403 say�l� Kanunun 8 inci maddesinde; �ay, f�nd�k, zeytin gibi �zel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yeti�ti�i yerler ile seralar�n bulundu�u alanlarda, y�renin arazi �zellikleri daha k���k parsellerin olu�mas�n� gerekli k�ld��� takdirde, G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���n�n uygun g�r��� ile daha k���k parseller olu�turulabilece�i y�n�nde h�k�m bulundu�undan; bu nitelikteki ta��nmazlar�n ifrazlar�n�n gerekmesi durumunda G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k �l M�d�rl�klerinin g�r��leri do�rultusunda i�lem tesis edilir.

  �rnek-1: Kastamonu �linde belediye ve m�cavir alan s�n�rlar� d���nda bulunan tar�msal niteli�e sahip ve tamam� mutlak tar�m arazisi s�n�f�nda olan 1864 parsel numaral� 21.000 m2 y�z�l��ml� ta��nmaz�n 10.000 m2�lik k�sm�n�n (A) taraf�ndan kullan�ld���, 7.000 m2�lik k�sm�n�n (B) taraf�ndan kiraland���, 4.000 m2�lik k�sm�n�n ise (C) taraf�ndan kullan�ld��� ve bu ki�ilerin do�rudan sat�� hakk�ndan yararlanabilecekleri belirlenmi�tir. Hak sahipleri ta��nmaz�n m�stakil parseller halinde do�rudan sat���n� 25/2/2013 tarihinde talep etmi�tir.

  Buna g�re, 5403 say�l� Kanun uyar�nca; sat��� istenilen tar�m arazisinin mutlak tar�m arazisi s�n�f�nda olmas� ve bu araziler i�in �ng�r�len b�l�nemez b�y�kl���n 2 hektar (20.000 m2) olmas� nedeniyle; (A), (B) ve (C) adl� ki�ilerin sat���n� talep ettikleri k�s�mlar�n b�l�nemez b�y�kl���n alt�nda oldu�undan ve bu ta��nmaz�n ifraz edilerek her birine ayr� ayr� sat��� yap�lamayaca��ndan; kulland�klar� miktarlar dikkate al�narak payl� olarak veya (A)�ya b�l�nemez b�y�kl���n alt�na d��memek kayd�yla (B) ve (C)�den noterde d�zenlenecek muvafakat almas� �art�yla do�rudan sat�labilir. Ta��nmaz ayn� ko�ullarla (B) veya (C)�ye de do�rudan sat�labilir.

  (3) Kanunda yer alan y�k�ml�l�klerin yerine getirilmesi durumunda, ta��nmazlar�n �zerinde bulunan yap�lar hakk�nda 4706 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin son f�kras�nda yer alan �bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten (19/7/2003 tarihinden) sonra Hazineye ait ta��nmazlar �zerinde yap�lan her t�rl� yap� ve tesislerin ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n Hazineye intikal edece�ine� ili�kin h�k�m uygulanmaz.

  (4) M�lga 4070 say�l� Kanunun 10 uncu maddesi kapsam�nda tapu k�t�klerine konulan �Bu Kanuna g�re sat�lan tar�m arazileri 10 y�l s�reyle tar�m d��� ama�larla kullan�lamaz� �eklindeki belirtmeler aynen korunur ve bu belirtmelerin kald�r�lmas�na y�nelik talepler reddedilir. Bu s�reninin sonunda tar�m d��� ama�la kullan�ma konu ta��nmaz�n tapu k�t���ndeki belirtmelerin kald�r�lmas� i�lemleri, G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k �l M�d�rl�klerinden uygun g�r�� al�nmak suretiyle ilgili defterdarl�klar taraf�ndan sonu�land�r�l�r.

  (5) Hazineye ait tar�m arazilerinden hen�z kadastrosu yap�lmayan yerler kadastrosu yap�ld�ktan, tescil harici olanlar ise tapuda Hazine ad�na tescil edildikten sonra Kanunun 12 nci maddesi ve bu Genel Tebli� h�k�mlerine g�re de�erlendirilir. Kadastrosu yap�lmam�� olan yerler; 21/6/1987 tarihli ve 3402 say�l� Kadastro Kanunu ya da bu Kanundan �nceki mevzuat gere�ince hi� �al��ma yap�lmam�� olan k�y ya da mahalle �al��ma alan� i�indeki yerler ile kadastro �al��malar� halen devam eden, tespit ve tahdit i�lemleri tamamlanmad��� i�in ask� ilanlar� yap�lmam�� olan yerler olarak kabul edilir. 3402 say�l� Kadastro Kanunu �er�evesinde tespit ve tahdit i�lemleri tamamlanarak ask� ilan�na ��km�� olan yerler, Kanunun ba�vuru s�resi i�inde ask� ilan�na ��kma i�leminin yap�lm�� olmas� �art�yla, Kanun kapsam�nda de�erlendirilir. Ask� ilan� s�resinin ba�vuru s�resinden sonra bitmi� olmas�, Kanunun uygulanmas�na engel te�kil etmez, ancak uygulama ask� ilan�n�n kesinle�mesinden sonra yap�l�r. Kadastro g�ren yerlerden iken tescil harici b�rak�lan yerler ile Hazine veya �ah�slar taraf�ndan kadastro tespitine yap�lan itiraz ve a��lan davalar sonucunda Hazine ad�na tescil edilecek ta��nmazlar da Kanunun 12 nci maddesi ile bu Genel Tebli� kapsam�nda de�erlendirilir.

  (6) Tar�m arazisi niteli�inde olmas� ve fiilen tar�msal ama�la kullan�lmas� ko�uluyla tapudaki vas�flar�na bak�lmaks�z�n Hazinenin �zel m�lkiyetindeki ta��nmazlar ile imar ve ihya edilerek tar�m arazisi niteli�i kazand�r�lan ve fiilen tar�msal ama�la kullan�lan ta�l�k, kayal�k, �al�l�k gibi tescil harici Devletin h�k�m ve tasarrufu alt�ndaki yerler Kanunun 12 nci maddesi ile bu Genel Tebli� kapsam�nda de�erlendirilir.

  (7) Hazineye ait tar�m arazilerinin sat���nda, Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarih itibariyle ge�erli olan belediye ve m�cavir alan s�n�rlar� esas al�naca��ndan; bu araziler daha sonra belediye ve m�cavir alan s�n�rlar� i�ine al�nm�� olsa dahi yap�lan ba�vurular de�erlendirilerek sat�� i�lemleri sonu�land�r�l�r.

  Denizli �li, Beya�a� ve Kale �l�elerindeki ta��nmazlara ili�kin i�lemler

  MADDE 16 � (1) Denizli �li, Beya�a� ve Kale �l�eleri s�n�rlar� i�erisinde bulunan ve 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 say�l� Hil�fetin �lgas�na ve Hanedan� Osmaninin T�rkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine ��kar�lmas�na Dair Kanun h�k�mleri gere�ince millete (Hazineye) intikal eden ta��nmazlardan olmamas�na ve 16/2/1995 tarihli ve 4071 say�l� 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 say�l� Kanunla Hazineye Kalan Ta��nmaz Mallardan Baz�lar�n�n Zilyedlerine Devri Hakk�nda Kanun kapsam�na girmemesine ra�men, yap�lan kadastro �al��malar�nda 431 say�l� Kanuna g�re Hazineye intikal eden ta��nmazlardan oldu�u zannedilerek sehven 4071 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi gere�ince, 3402 say�l� Kanunun 14 �nc� maddesinde belirtilen zilyetlik �artlar�n� ta��d�klar� gerek�esiyle zilyet olarak isimleri kadastro tutana��nda belirtilerek Hazine ad�na tespit ve tescil edilen ve tapu k�t�klerine zilyetlik veya 4071 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi kapsam�nda oldu�u y�n�nde �erhler veya belirtmeler konulan ta��nmazlar�n tapu k�t�klerindeki �erhler veya belirtmeler tapu idaresince resen terkin edilir.

  (2) Bu ta��nmazlar�n tapu k�t�klerinde yer alan �erhlerin veya belirtmelerin terkini amac�yla Hazinece a��lan davalardan vazge�ilir, dava a��lmas� gerekenler hakk�nda dava a��lmaz.

  (3) Birinci f�krada belirtilen ta��nmazlar�n tapu k�t�klerinde lehine �erh veya belirtme konulmu� olan ki�iler veya kanuni miras��lar�n�n Kanunun y�r�rl��e girdi�i 26/4/2012 tarihinden itibaren iki y�l i�erisinde �dareye ba�vurmalar� halinde, bu ta��nmazlar�n kendilerine do�rudan sat��� yap�labilir.

  (4) Sat�n alma talebi �zerine, ta��nmazlar�n tapu k�t�kleri incelenerek, birinci f�kra kapsam�nda kal�p kalmad�klar� gerekti�inde ilgili tapu m�d�rl���nden sorularak belirlenir.

  (5) S�resi i�erisinde ba�vuruda bulunmad���, birinci f�kra kapsam�nda kalmad��� ve/veya bu Genel Tebli�de belirtilen �artlar� ta��mad��� tespit edilenlerin talepleri reddedilir.

  (6) Yap�lacak inceleme sonucunda sat���nda herhangi bir sak�nca bulunmad��� tespit edilen ta��nmazlar, emlak vergi de�eri �zerinden ve bu Genel Tebli�de belirtilen �deme ve taksit ko�ullar�yla kendilerine do�rudan sat�l�r.

  (7) Bu ta��nmazlar hakk�nda yukar�daki f�kralarda belirtildi�i �ekilde i�lem yap�lmas� h�linde, bu ta��nmazlar�n tapu k�t�klerinde yer alan �erhlerin veya belirtmelerin terkini amac�yla Hazine taraf�ndan ki�iler aleyhine a��lan davalarda mahkemelerce verilecek kararlarda yarg�lama giderlerinin taraflar�n �zerlerine b�rak�lmas�na karar verilmesi, Hazine lehine vek�let �cretine h�kmedilmemesi gerekti�inden, bu hususlar titizlikle takip edilir. Verilmi� olan kararlardan hen�z infaz edilmeyenlerle Hazine lehine h�k�m alt�na al�nan bu alacaklar tahsil edilmez.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan h�k�mler

  MADDE 17 � (1) 29/8/2007 tarihli ve 26628 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Milli Emlak Genel Tebli�inin (S�ra No: 313) �XI. Sat�� Usulleri� b�l�m�n�n �C) �zel Kanun H�k�mlerine G�re Sat��� ba�l�kl� alt b�l�m�n�n �4070 Say�l� Hazineye Ait Tar�m Arazilerinin Sat��� Hakk�nda Kanun H�k�mlerine G�re Sat��� ba�l�kl� birinci b�l�m� ile �XV. Son H�k�mler� ba�l�kl� b�l�m�n�n birinci f�kras�n�n (h) bendinde yer alan �4070� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 18 � (1) Bu Genel Tebli� yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 19 � (1) Bu Genel Tebli� h�k�mlerini Maliye Bakan� y�r�t�r.

  Ekleri i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Başak Hukuk Arabuluculuk | Başak Hukuk Bürosu |Başak Hukuk Avukatlık

  2B Arazisinin Tanımı

  Hazineye ait orman arazilerinin vasıflarını yitirmesi gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılması ile oluşan alanlar, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (B) bendinde tanımlandığından 2B arazisi olarak anılmaktadır. Buna göre kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler 2B olarak tanımlanmaktadır.

  Yetkili İdare

  Halk arasında “2B Yasası” olarak bilinen 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun ile orman vasfını yitiren arazilerin belirlenmesi, satış yönteminin ne olacağı, satış tutarının ve ödeme şeklinin nasıl olacağı, kimlere satılacağı gibi hususlar düzenlenmiştir. Bu kanun ile hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, diğer bir ifadeyle orman kadastro komisyonlarınca belirlenen 2B alanlarının, kanun kapsamında değerlendirilmesi Maliye Bakanlığı’nın tasarrufuna bırakılmıştır.

  2B Kapsamına Alınacak Alanlar

  6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B bendine göre; 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları orman sınırları dışına çıkartılır. Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır.

  Hak Sahiplerinin Belirlenmesi ve Satış Usulü

  6292 sayılı yasanın 6.maddesinde hak sahiplerinin kimler olduğu belirlenmiş ve satış usulüne ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Buna göre 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında 6292 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler kanuna göre hak sahibi sayılmıştır.

  2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında 6292 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten (26.04.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir) önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre hak sahibi sayılanlar 6292 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilme hakkı tanınmıştı.

  2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında 6292 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre hak sahibi sayılanlar güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebileceklerdir.

  Kanun uyarınca hak sahiplerine satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle orman dışına çıkartılma işleminin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  6292 sayılı yasanın 6.maddesinin 4.fıkrası uyarınca hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacaktır. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması hâlinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacaktır. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi hâlinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, taşınmazın sadece dört yüz metrekaresi için ve hak sahiplerinin hisselerine oranlanarak uygulanacaktır. Ancak, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanacak ve bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması hâlinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıt malikinden tahsil edilecektir.

  6292 sayılı yasanın 6.maddesinin 8.fıkrasında satış bedelinin peşin veya taksitle ödenebileceği belirtilmiş ve satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on oranında indirim uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak bu bedellerin idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Aynı fıkrada tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyeceği ve satış bedeline karşı dava açılamayacağı da ifade edilmiştir.

  Taksitli satışlarda taşınmazın tapuda hak sahibi adına devredilebilmesi için kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi gerekmektedir. İdare tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan taşınmaz satış sözleşmeleri ile kanuni ipotek sözleşmelerinde resmî şekil şartı aranmaz. Hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda ise, hak sahibi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutar hak sahibine aynen ve faizsiz olarak iade edilir.

  İdarenin Belirlediği Bedele Karşı Yargı Yolu Kapatılmıştır

  6292 sayılı yasanın 6.maddesinin 13.fıkrası uyarınca hak sahiplerinden idarenin teklifini kabul etmeyenler doğrudan satış hakkından yararlanamayacak, başkaca talepte bulunamayacak, hak ve tazminat talep edemeyecek ve dava açamayacaklardır. Hak sahiplerinin bu şekilde idarenin teklifini kabul etmemesi, başvuruda bulunmaması ya da taşınmazı satın almaması durumunda idare (Maliye Bakanlığı) bu taşınmazları satış dahil genel hükümlere göre değerlendirecek, taşınmazların üzerindeki yapı ve tesisatlar da hazineye intikal edecektir. Ayrıca idarenin teklifini kabul etmeyen hak sahiplerinden ecrimisil bedelleri de tahsil edilecektir.

  2B Arazileri Hakkında Yargıtay Kararları

  v   Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 2015/15285 Esas ve 2017/3975 Karar sayılı dosyasından 04.05.2017 tarihinde verdiği kararda şu ifadeler yer almaktadır: “……Dava konusu taşınmazın bulunduğu yörede yapılan orman tahdidine, 2/B uygulamalarına ait davaya konu ve çevresindeki parsellere ait sınırlandırma bilgilerini içeren tutanaklar ile bütün işe başlama, çalışma, işi bitirme ve sonuçlarının askı ilan tutanakları ile taşınmazın bulunduğu yeri orman tahdit sınır noktalarıyla birlikte gösterir onaylı orman tahdit harita örneğinin dosyada yer alması ve diğer eksikliklerin giderilmesi için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesi gerekir…”

  v   Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 2017/5201 Esas ve 2017/4602 Karar sayılı dosyasından 23.5.2017 tarihinde verdiği karar şu şekildedir: “…İlk orman kadastrosunda Devlet ormanı sınırları içinde kaldığı, tahdidin kesinleşmesiyle Temmuz 1947 tarih 56 Sayılı orman niteliğinde tapu kaydı oluşturulduğu, arazi kadastrosunda da orman niteliğiyle tespit ve tescil edildiği, davacı ve bir kısım müdahillerin dayandığı kök temessük kaydından gelen tapu kayıtlarının 4785 Sayılı Kanun karşısında hukuki değerini yitirdiği, 5658 Sayılı Kanuna göre iade edilecek yerlerden olmadığı, öncesi Devlet ormanı olup da sonradan 1981 yılında XV, XVII, XVIII, XIX, XX poligon numaraları verilerek 1744 Sayılı Kanun'un 2/B madde uygulaması ile orman sınırı dışına çıkarıldığı, davacı gerçek kişilerin talepleri çıkarmanın kendi adlarına olması gerektiği iddiasına dayalı ise de bu imkanın sadece ilk orman kadastrosunun yapıldığı tarihten daha önceki zamanlarda ve öncesi de orman olmayan yerler için oluşturulan tapu kayıtlarına dair olduğu, çekişmeli taşınmazların öncesi Devlet ormanı olduğundan Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmalarının yasal zorunluluktan kaynaklandığı, bu yerlerde imar uygulaması da yapılamayacağı, zilyetlikle kazanılmasının da mümkün olmadığı belirlenerek, gerek tapuya, gerekse zilyetliğe dayalı davaların reddine; orman sınırı dışına çıkarmaya dair askı ilanından sonra doğan tapu dışı temlik ve devirlere dayanan müdahiller yönünden mahkemenin görevsizliğine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır, ancak; dava mülkiyete değil, orman sınırı dışına çıkarma işlemine itiraz niteliğinde olup, bu davalarda mahkemece tapuya tescil yönünde hüküm kurulamayacağı, davanın kabulü veya reddi ile yetinilmesi gerektiği halde; “2/B niteliğiyle Hazine adına tapuya tescili “ yönünde hüküm kurulmuş olması doğru değil ise de bu yanılgının giderilmesi hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir…”

  v   Yargıtay 16. Hukuk Dairesi’nin 2017/3441 Esas ve 2017/4977 Karar sayılı dosyasından 22.06.2017 tarihinde verdiği karar şu şekildedir: “Davacı ... özetle, çekişmeli 166 ada ... parsel sayılı taşınmazın tamamen kendi zilyetliğinde bulunduğunu ancak 2B arazisinin satışı yoluyla kendisiyle birlikte diğer davalılar adına da hisseli olarak tescil edildiğini belirterek, davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile tamamının kendi adına tescilini istemiştir. Mahkemece, …2009 tarihinde güncelleme çalışmaları yapılmışsa da bu sırada taşınmazların zilyet ve yüzölçümlerinde değişiklik yapılmadığı, davacının güncelleme çalışmalarına karşı değil, tesis kadastrosundan önceki sebebe dayanarak dava açtığı, buna göre Kadastro Kanunu'nun ... maddesi gereğince hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına, usul ve Yasa'ya uygun düşmemektedir. Dava esasen, 6292 Sayılı Kanun gereği davalılara yapılan satış işleminin ve bunun sonucu oluşan tapu kaydının yolsuz şekilde oluştuğu iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine dair olup, kadastro öncesi hukuki sebebe dayanmamaktadır. Bu nedenle, Kadastro Kanunu'nun ... maddesinde öngörülen hak düşürücü süre burada uygulanamaz. Hal böyle olunca işin esasına girilerek araştırma ve inceleme yapılıp bir karar verilmesi gerekirken Mahkemece davanın nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek davanın hak düşürücü süre sebebiyle reddine dair hüküm kurulması isabetsiz olup, davacı ... vekilinin temyiz itirazları açıklanan sebepler yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA…”

  v   Yargıtay 16. Hukuk Dairesi’nin 2017/719 Esas ve 2017/3140 Karar sayılı dosyasından 04.05.2017 tarihinde verdiği karar şu şekildedir: “…Dava, 2/B uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazın beyanlar hanesine kullanım şerhi verilmesi istemine ilişkindir. Aynı taşınmazlar hakkında “2/B çalışmaları sırasında hatalı uygulama yapılarak halen orman niteliğini taşıyan yerlerin orman sınırları dışına çıkarıldığı gerekçesiyle taşınmazlara ait 2/B çalışmalarının yok hükmünde sayılması, taşınmazların vasfının orman olarak düzeltilmesi istemi ile” açılan ve derdest olan davalar bulunduğu anlaşılmaktadır. Kullanım kadastrosuna dair davanın görülebilmesi için, taşınmazın 6831 Sayılı Kanun'un 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olduğunun, başka bir ifade ile mülkiyet durumunun kesinleşmesi zorunludur. Sözü edilen mülkiyete dair davanın bu dava yönünden bekletici mesele yapılması, davanın sonucuna göre davaya devamla deliller değerlendirilip bir hüküm kurulması gerekir…”

  Yazı kaynağı : basakhukukarabuluculuk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap