Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6 ağustos günlük burç yorumları

  1 ziyaretçi

  6 ağustos günlük burç yorumları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

  Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

  Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 19.39’da Yay burcuna geçiyor. Cesaret illâ ki kükremek değildir... Bazen, gün biterken, usulca “Yarın yeniden deneyeceğim” demektir. Planlarının gerçekleşmediğini düşünüyorsan, eksikleri bul, yoluna devam et! Hata yapmanın da şansa dahil olduğunu düşün. Bu sana nasıl yol alman gerektiğini daha iyi gösterecektir.

  Motivasyon Sözü: “Servet, cesur ve atılgan insanların yüzüne güler.” - Vergilius

  6 Ağustos Koç burcu yorumu

  Uğraşlarınız ve ilgi alanlarınız konusunda istediğiniz noktada olmadığınızı düşünmeyin. 

  KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Boğa burcu yorumu

  Kendinizi hafiflemiş hissedebilirsiniz.

  BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos İkizler burcu yorumu

  İlişkileriniz açıdan keyifli bir gün olabilir.

  İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Yengeç burcu yorumu

  İşlerinizi tamamlamak, dikkatinizi toplu tutmak zor olabilir.

  YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Aslan burcu yorumu

  Çocuklarınızla, sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.

  ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Başak burcu yorumu

  Ailenizi ziyaret edebilir, geniş bir masa kurarak herkesi bir araya getirebilirsiniz. 

  BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Terazi burcu yorumu

  Sosyal medyalardaki paylaşımlarınız dikkat çekebilir, geniş kitlelere yayılabilir. 

  TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Akrep burcu yorumu

  Parasal konularda şanslı olabilirsiniz.

  AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Yay burcu yorumu

  Tüm haftanın yorgunluğunu atmak için bugünü kendi planlarınıza ayırabilirsiniz. 

  YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Oğlak burcu yorumu

  İçinizde halletmeye çalıştığınız konular karşısında daha ılımlı ve yapıcı bir tutumunuz olabilir.

  OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Kova burcu yorumu

  Arkadaş çevrenizle bir araya geleceğiniz bir gün olabilir.

  KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  6 Ağustos Balık burcu yorumu

  Mesaiye devam edebilirsiniz.

  BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  6 A�ustos bur� yorumlar�! A�k, para, sa�l�k ve t�m konular bur�larda

  6 A�ustos bur� yorumlar�! A�k, para, sa�l�k ve t�m konular bur�larda

  G�nl�k bur� yorumlar� 6 A�ustos 2022 tarihi i�in ara�t�r�l�yor. Bur�lar her konuda yol g�steriyor. 6 A�ustos'ta Terazi burcunu sa�l�k sorunlar� bekliyor, Akrep burcuna i� teklifi gelebilir. Bo�a burcu ise k�sl�kleri telafi edebilir. A�k, sa�l�k ve para konular�nda g�nl�k bur� yorumlar�n� kaleme alan Astrolog �zlem Recep'in notlar� haberimizde...

  KO�: �� anla�malar� yapmak ve kendinizi g�stermek i�in g�ky�z� sizi destekliyor. Y�neticilerinizden destek alacaks�n�z. Aile b�y�klerinizin size ihtiya� duymas� ve olas� sa�l�k s�k�nt�lar� bulunuyor, ilgilenmeyi ihmal etmeyiniz.

  BO�A: Bug�n hafta i�inde fark etti�iniz ve sizi �zen ki�ilerle ilgili bar��malar ve konu�malar ya�ayacaks�n�z. Aile b�y�klerinize ve e�inize odaklanarak onlardan gelen desteklerle ilerlemelisiniz. Hak edi�lerinizin tad�n� ��kar�rken, bug�n birinin g�nl�n� kazan�p yard�m etmek size �ok iyi gelecektir.

  �K�ZLER: �� ve aile ya�am�n�zdaki belirsizliklerin ray�na oturdu�u bir d�nemden ge�iyorsunuz. Hayallerinizi ger�e�e d�n��t�rmek i�in bug�n g�ksel kombinasyon sizin yan�n�zda. Ancak g�nl�k ya�ant�n�zda gizli d��manlar�n�z�n arkan�zdan s�ylediklerini ��renmenize az kald�. Sizi s�k�nt�ya sokan ki�ilere kar�� sakinli�inizi koruman�z ve olaylar� zamana yayman�z� �neriyorum. D�r�stl�k ve erdemlikten yana �a�mad�ysan�z �d�l�n�z� alaca��n�z g�nler yak�nda.

  YENGE�: Kalbi bo� olan Yenge� bur�lar� bug�n eski a�k ve e�ten haberler alabilir. Hayat�n�zda kendi ideallerinize bakman�z gereken bir d�nemdesiniz. Evli olanlar ise e�lerinin aileleri ile anla��lmas� zor diyaloglara girebilirler, morallerini bozmas�nlar. �� hayat�nda tamamlad���n�z projeler ile bug�n takdirleri alabilirsiniz. Maa� art��� konu�malar� i�in uygun bir g�n.

  ASLAN: Bug�n uzunca s�redir huzursuz oldu�unuz enerjilerden kurtuldu�unuzu fark edeceksiniz. Evinizi sirkeli su ve dualarla silmek sizi bundan sonras�nda pek �ok k�t� enerjiden de koruyacakt�r. Bebek bekleyen baz� Aslan bur�lar� yak�n bir zamanda m�jdeli bir haber alabilir. �� hayat�n�zdaki pek �ok belirsiz konuyu kendi lehinize �evirdi�inizi g�rmenin mutlulu�unu ya�arken, kararl� yap�n�z uzun vadede size �d�ller sunacak.

  BA�AK: Bug�n sevdi�iniz ki�inin kalbini ve kendini d���n�rken kendinizi bulabilirsiniz. Kalbinizi �alan bu ki�iyle ge�mi�teki problemlerinizi ��z�mleyebilirseniz hayallerinizi ger�ekle�tirebilirsiniz. �� temponuz yava� yava� artarken, kendinizi fazla yormamal�s�n�z.

  TERAZ�: Bug�n ba��rsak ve idrar yollar�n�zda s�k�nt� ya�ayabilirsiniz. �� yerinizde hukuki anlamda bir problem ya��yorsan�z, �nemli bir al�m sat�m s�recine girdiyseniz, bug�n itibar�yla ��z�m yollar� bulaca��n�z yeni bir d�ng�n�n i�inde bulacaks�n�z kendinizi. Sevdi�iniz ki�i ile ufak tefek s�k�nt�lar� b�y�tmemeli, kar��n�zdaki ki�inin beklentilerini anlamland�rmak i�in onun duygular�n� �nemsemeyi ihmal etmemelisiniz.

  AKREP: Bug�n ileti�im kurmaya �al��t���n�z kad�nlar�n farkl� bir y�z�n� hissedece�iniz ve �a��raca��n�z bir g�n. Parasal anlamda uzunca zamand�r ya�ad���n�z krizler d�n���rken yeni i� tekliflerini de�erlendirmeden �nce biraz zamana yaymak sizin i�in iyi olabilir. Sa�l���n�za dikkat etmelisiniz.

  YAY: R�yalar�n�z �ok aktifle�ecek, psi�ik yetenekleriniz olduk�a g��lenecek. Kalbi bo� olanlar kimseye s�ylemek istemedi�i bir beraberli�e merhaba diyebilir. �zel hayat�n�z�n s�rlar�n�z� sadece kendinizde saklamal�s�n�z. Ev alma ya da ba�ka bir �ehre yer de�i�ikli�i yapmak i�in haz�rl�k s�recinde olabilirsiniz.

  KOVA: Bug�n mucizelere kalbinizi a�mal�s�n�z. S�rpriz hediyeler ve haberlerle birlikte g�ne ba�lamak ruhunuza �ok iyi gelecek. Sevdi�iniz ki�i ile gelece�e dair hayaller kurmak ve hepsini ger�ekle�tirmek i�in �n�m�zdeki d�ng�de �ans ve f�rsatlar sizinle birlikte olacak.

  BALIK: Bug�n gayrimenkul sat�n almak isteyenler kar��n�za g�zel bir ev ��kabilir ancak arka planda tapu i�leri s�ras�nda �ok ama �ok dikkatli olmal�s�n�z... Sevdi�iniz ki�i uzunca zamand�r hayalini kurdu�unuz mutlulu�u hanenizde size hediyelerle vermek istiyor. Problemlerinizi ��z�mleyeceksiniz, size de�er verenlere k�ymet vermek �nemli.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos, Günlük Burç Yorumunuzu Okudunuz mu? Akrep, İkizler, Yengeç, Balık, Koç, Başak Erkeği – Kadını günlük Burç Yorumları

  6 Ağustos 2022 Günlük Burç Yorumunuzu Okudunuz mu?

  Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos ; Bugün yıldızlar tarafından aşk, sağlık, para gibi konularda size neler söyleniyor? Koç Burcu, Boğa Burcu, İkizler Burcu, Yengeç Burcu, Aslan Burcu, Başak Burcu, Terazi Burcu, Akrep Burcu, Yay Burcu, Oğlak Burcu, Kova Burcu, Balık Burcu günlük astroloji yorumları.

  Koç Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Hayatınızı oturtmakta ve vereceğiniz kararları uygulamakta aceleci ve özgür olsanızda, başkaları ve onların düşünceleri bu dönem umurunuzda olmayacak. Kendi sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde, bir takım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz. Enerjiniz düştüğü zaman, iş veriminiz azalıyor. Bugün, çalışmalarınıza üst düzeyde yön verecek farklı kişilerle bir araya gelmenin planlarını yapabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz konular, sizden çok fazla uzakta değil.

  Bugünün uğurlu sayısı: 1

  Bugünün uğurlu rengi: Pembe

  Bugünün falı: Kainat Falı

  Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  İlişkilerinizde zorlanmalar, geri çekilmeler, fedakarlıklar görülebilir. Yine bu üç haftalık dönem içerisinde tutkularınızla hareket edebilir ve gizli saklı işlerin ve ilişkilerin peşinde koşabilirsiniz, kafanıza göre davranmaya müsait olabilirsiniz. Kendi sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde, bir takım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz. Enerjiniz düştüğü zaman, iş veriminiz azalıyor. Bugün, çalışmalarınıza üst düzeyde yön verecek farklı kişilerle bir araya gelmenin planlarını yapabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz konular, sizden çok fazla uzakta değil.

  Bugünün uğurlu sayısı: 4

  Bugünün uğurlu rengi: Kırmızı

  Bugünün falı: Tarot Falı

  İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

   Sosyal çevrenizden ve arkadaşlıklarınızdan fayda ve yarar görebilirsiniz. Bireysel ve biraz kaba olabilir, arkadaşlarınıza karşı ısrarcı ve baskın tavırlar sergileyebilirsiniz. Fikir dağınıklığı yaşasanız bile, olaylara anında müdahale edebilecek işlek bir zekaya sahipsiniz. Bugün, birçok fırsatı bir arada yakalayabilir ve yaşamınızı zenginleştirecek kaynakları bulabilirsiniz. Ay’ın bulunduğu konum sayesinde, uzak yollarla ilgili yeni yapılanmalar söz konusu olabilir. Kendinizi ön plana atmaktan hoşlanıyorsunuz.

  Bugünün uğurlu sayısı: 6

  Bugünün uğurlu rengi: Mor

  Bugünün falı: Rumi Tarot

  Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Bugün itibarıyla iş ilişkileriniz öne çıkmaya başlıyor. Kendinizi iş alanınızda göstereceğiniz ve iyi ilişkiler kurmaya çalışacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Yine de lider ve cesur yönlerinizle, iş ve kariyer alanlarınızda sabırsız ve baskın olmamaya çalışın. Maddi konularla ilgili özgürlük arayışları içinde olsanız bile, geleneksel yapınızın üzerine çıkmak istemiyor ve olaylara dikkatli bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Bugün, birçok ayrıntı üzerinde yoğunlaşma fırsatı yakalayacak ve kendinize destek verecek şartlarınızı oluşturacaksınız. Güven konusunu çok fazla aklınıza takmamalısınız.

  Bugünün uğurlu sayısı: 7

  Bugünün uğurlu rengi: Siyah

  Bugünün falı: Çakra Açma

  Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Venüs sizin uzak çevre, seyahat, medya, ticaret, yabancı ortaklı işler, hukuk ve eğitim alanlarınızda güzellikler yaşamanıza ve güzel ilişkiler içine girmenize neden olacak. Yine de kıskanç, huzursuz, cesur ve lider yapınızla bazı ilişkilerinizi de zorlayabilirsiniz. Ay karşıt burcunuz Kova’da ilerlerken, bireysel ilişkilerinizde daha yapıcı ve esnek davranmayı tercih edeceksiniz. Partnerinizle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Alışkanlıklarınızın size sağladığı avantajlardan uzak kalmak gibi bir isteğiniz yok. Olaylara farklı açılardan yaklaşıyor olmanız, bazı durumlarda sizi, onunla karşı karşıya getiriyor.

  Bugünün uğurlu sayısı: 3

  Bugünün uğurlu rengi: Turuncu

  Bugünün falı: Bioenerji Seansı

  Başak Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Ortaklaşa giderler ve gelirler alanlarınızda özgür ve rahat tavırlarınız ön planda olacak. Kredi, borç, nafaka, miras, banka ödemeleri, stopaj, vergi, prim alanlarınızda güzel ilişkiler geliştireceksiniz. Özel hayatınızdaysa tutkularınıza sarılarak içgüdüsel ve baskın davranabilirsiniz. Zeki ve olayları çabuk kavrayan yapınız olmasına rağmen, küçük detayların sizi oyalamasına izin verdiğiniz müddetçe, başarı oranınız önemli ölçüde azalabiliyor. Bugün Ay’ın bulunduğu konum, kendinizi ispat etmeniz konusunda size olumlu destek verirken, eleştirici davranmaktan da sakınmanızı öneriyor. Daha dikkatli olmalısınız.

  Bugünün uğurlu sayısı: 5

  Bugünün uğurlu rengi: Mavi

  Bugünün falı: Gizemli Fal

  Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Bugün itibarıyla bekar olanlar artık basit bir flörtten daha ciddi bir ilişkiye geçişi tadabilirler. Evliyseniz bu süreçte ilişkinizi zorlayacak baskı ve yönlendirmelerden kaçının. Onun dışında ilişkileriniz için güzel bir dönem altında olacaksınız. Sosyalliğiniz artmaya başlayacak. Sizin dengeli davranışlarınız başkalarına çok farklı gelebilir. Herkesin algılama kapasitesi farklı olduğu için, küçük ayrıntıların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Bugün Ay, kombinasyon burcunuz Kova’da ilerliyor ve aşk yaşantınızda

  Bugünün uğurlu sayısı: 5

  Bugünün uğurlu rengi: Mavi

  Bugünün falı: Melek Falı

  Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  İş, hizmet ve sağlık alanınızda üç hafta boyunca güzel ilişkiler, güzel etkileşimler içinde olacaksınız çünkü Venüs bu alanlarınızda dolaşmaya başlayacak. İş ortamlarınızda lider ve başınıza buyruk hareket etmeye dikkat edin. Bu üç haftalık dönem içinde aşırı protein tüketimi sizi zorlayabilir. Düşüncelerinizi saklama gereği duymak istemeyebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmeniz söz konusu ve çevrenizi yargılamadan önce, empati yeteneğinizi kullanmalısınız. Bugün olayları farklı açıdan değerlendirirseniz, ortalama sonuca gideceksiniz. Başarı çok uzak değil.

  Bugünün uğurlu sayısı: 8

  Bugünün uğurlu rengi: Sarı

  Bugünün falı: Tesbih Falı

  Yay Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Venüs, üç hafta boyunca aşkla, çocuklarınızla veya yaratıcılıkla ilgili konularda ilişkilerinizi düzelterek, güzelleştirecek. Yine de ilişkilerinizde zorlanmalar ve bağımsızlık ön plana çıkabilir. Kıskançlık ve huzursuzluklar yaratmamaya özen gösterin. Kişisel ilişkilerinizde farklı ve entelektüel kişilerden hoşlanıyor olmanız, bazı gerçekleri görmezlikten gelmenize neden olabilir. Yanılma payınızın fazla olabileceğini düşünerek, yeni tanışacağınız kişilere daha dikkatli yaklaşmalısınız. Duygusal konularınızı, çevrenizle paylaşmadan önce, içsel sesinizi bir kez daha gözden geçirin.

  Bugünün uğurlu sayısı: 3

  Bugünün uğurlu rengi: Siyah

  Bugünün falı: El Falı

  Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Venüs, ev ve aile alanlarınızda iyi ilişkiler kurmanız için size destek verecek. Venüs Koç Burcu’nda aceleci ve ateşli yönlerinizi ortaya çıkaracağından, tadilat, dekorasyon, tamirat, boya, badana işleriniz varsa bir takım aksiliklere tepkisel yaklaşabilirsiniz. Eski ve yeni dostların bir araya geleceği bir ortamı paylaşabilirsiniz. Bugün alışkanlıklarınızdan sıkılarak, kendinizi yenilemek isteyeceksiniz. Artık bir takım değişimlere siz de ihtiyaç duyuyorsunuz. Yönetici ruhunuzu yeniden ortaya çıkarmak zorundasınız ve kendinize bir kez daha şans vereceksiniz.

  Bugünün uğurlu sayısı: 2

  Bugünün uğurlu rengi: Beyaz

  Bugünün falı: Küre Falı

  Kova Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Üç haftalık dönem içinde yakın çevrenizde ve iletişimle ilgili işlerinizde güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Girişken ve lider tavırlarınız bilgisayar, yayıncılık, reklam, satış, pazarlama alanlarınızda size yeni kapılar açabilir. Sevdiklerinize karşı baskın tavırlar sergileyebilirsiniz. Ay burcunuzda ilerlerken, daha duygulu ve alıngan olacaksınız. Bugün,partnerinize çok şey düşüyor ve birlikteliğinizden fazla şey bekliyorsunuz. Karşı tarafa bu kadar fazla yüklenmemelisiniz. Olayların gidiş yönünde sizi aşan problemler olabilir. Her zamanki gibi güçlü mantığınız işe yarayacaktır.

  Bugünün uğurlu sayısı: 5

  Bugünün uğurlu rengi: Turkuaz

  Bugünün falı: Ebced Tarotu

  Balık Burcu Günlük Burç Yorumları 6 Ağustos

  Para evinize giren Venüs size bu alanlarda kıyak geçmeye başlayacak. Üç hafta boyunca para konularında çeşitli şanslarla ve iyi ilişkilerle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınız fazlasıyla artabilir. Gezmeye, görmeye, spor ve değişik seyahatler ve aktivitelere para harcayabilirsiniz. Sezgilerinizi akılcı bir yaklaşımla sentezleyebiliyorsunuz. Bugün, bilinçaltınız çok yoğun.Aynı anda bir çok konu, kafanızda adeta dans ediyor. Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içinde olabilir ve olanak sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Her şeye rağmen dikkatli olmalısınız.

  Bugünün uğurlu sayısı: 6

  Bugünün uğurlu rengi: Yeşil

  Bugünün falı: Bakla Falı

  Yazı kaynağı : www.turuncufalcafe.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap