Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 9 uncu maddesi

  1 ziyaretçi

  375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 9 uncu maddesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  SA�LIKLA �LG�L� BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN H�KM�NDE

  KARARNAMEDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

  Kanun No. 7411�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kabul Tarihi: 16/6/2022

  MADDE 1- 11/4/1928 tarihli ve 1219 say�l� Tababet ve �uabat� San�atlar�n�n Tarz� �cras�na Dair Kanunun ge�ici 9 uncu maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �1/1/2020� ibaresi �1/1/2029� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanununun ek 84 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �(17.000)� ibaresi �(26.000)� �eklinde, �(13.000)� ibaresi �(20.000)� �eklinde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Yukar�daki h�k�mler 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�ndaki sigortal�lar ile hak sahipleri hakk�nda ilgisine g�re uygulan�r.�

  MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 209 say�l� Sa�l�k Bakanl���na Ba�l� Sa�l�k Kurumlar� ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek D�ner Sermaye Hakk�nda Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�na birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�, f�kran�n mevcut ikinci c�mlesi ile maddenin ikinci, ���nc�, d�rd�nc� ve be�inci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve alt�nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �Her bir sa�l�k tesisinde ek �demeye esas i�lemleri denetlemek �zere inceleme heyetleri olu�turulur.�

  �Sa�l�k kurum ve kurulu�lar�nda Bakanl�k�a belirlenen hizmet sunum �artlar� ve kriterleri, personelin unvan�, g�revi, disiplin durumu, �al��ma �artlar� ve s�resi, hizmete katk�s�, performans�, tetkik, e�itim-��retim ve ara�t�rma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, giri�imsel i�lemler ve �zellik arz eden riskli b�l�mlerde �al��ma gibi unsurlar dikkate al�nmak suretiyle ek �demenin oran�, usul ve esaslar� ile inceleme heyetlerinin yap�s�, �al��ma usul ve esaslar� Hazine ve Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� �zerine Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.�

  �Bakanl�k merkez te�kilat�nda (laboratuvarlar hari�) g�rev yapanlar d���ndaki personele, d�ner sermaye gelirlerinden, T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczac� unvanl� kadrolar�nda �al��anlar ile sa�l�k ve yard�mc� sa�l�k hizmetleri ile teknik hizmetler s�n�f� kadrolar�na atanm�� olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlar�nda fiilen g�rev yapan personele d�ner sermaye gelirlerinden d�rd�nc� f�kra uyar�nca Bakanl�k d�ner sermaye hesab�na aktar�lan tutardan birinci f�krada belirtilen esaslar �er�evesinde bir ayda yap�lacak ek �demenin tutar�, ilgili personelin bir ayda alaca�� ayl�k (ek g�sterge d�hil), yan �deme ve her t�rl� tazminat (makam, temsil ve g�rev tazminat� ile yabanc� dil tazminat� hari�) toplam�n�n; e�itim g�revlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profes�r ve do�entlerde y�zde 950�sini, uzman tabip ve t�pta uzmanl�k mevzuat�nda belirtilen dallarda bu mevzuat h�k�mlerine g�re uzman olanlar ile uzman di� tabiplerinde y�zde 850�sini, pratisyen tabip ve di� tabipleri ile uzman eczac�larda y�zde 650�sini, T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumunda g�rev yapan eczac�lara y�zde 350�sini, hastane m�d�r� ve eczac�larda y�zde 305�ini, di�er personelde ise y�zde 225�ini ge�emez. Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan, Hazine ve Maliye Bakanl���n�n onay� ile belirlenen �zellikli t�bbi i�lemler kar��l��� yap�lacak ek �demelerde, y�zde 950 ve y�zde 850 oranlar� be� kat art�r�larak uygulan�r. ��in ve hizmetin �zelli�i dikkate al�narak yo�un bak�m, do�umhane, yenido�an, s�t �ocu�u, yan�k, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, �zel bak�m gerektiren ruh sa�l���, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sa�l�k hizmetlerinde �al��an personel i�in y�zde 225 oran�, y�zde 260 olarak uygulan�r. N�bet hizmetleri hari� olmak �zere mesai saatleri d���nda gelir getirici �al��malar�ndan do�an katk�lar�na kar��l�k olarak profes�r, do�ent ve e�itim g�revlilerine bu f�kradaki oranlar�n y�zde 50�sini, tabip, di� tabibi ve t�pta uzmanl�k mevzuat�na g�re uzman olanlara bu f�kradaki oranlar�n y�zde 30�unu, di�er personele y�zde 20�sini ge�meyecek �ekilde ayr�ca ek �deme yap�l�r. S�zle�meli olarak istihdam edilen personele yap�lacak ek �demenin tutar� ise, ayn� birimde ayn� unvanl� kadroda �al��an ve hizmet y�l� ayn� olan emsali personel esas al�narak belirlenir ve bunlara yap�lacak ek �deme hi�bir �ekilde emsaline yap�labilecek ek �deme �st s�n�r�n� ge�emez. Bu f�kra uyar�nca personele her ay yap�lacak ek �deme net tutar�, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar�nca kadro ve g�rev unvan� veya pozisyon unvan� itibar�yla belirlenmi� olan ek �deme net tutar�ndan az olamaz ve bu kapsamda s�z konusu ek 9 uncu maddeye g�re belirlenen ek �deme tutar� bu f�kra uyar�nca d�ner sermaye gelirlerinden yap�lacak ek �demeden mahsup edilmek �zere merkez� y�netim b�t�esinden kar��lan�r. Bu madde uyar�nca yap�lacak �deme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

  Bakanl�k ba���, faiz ve kira gelirleri d���ndaki d�ner sermaye gelirleri, Sosyal G�venlik Kurumundan elde edilen t�m kaynaklar ile di�er nakit kaynaklar�n� personele ek �deme da��t�m�nda kullanabilir. Bu maddenin ikinci f�kras�n�n alt�nc� c�mlesi ile ek 3 �nc� madde kapsam�nda yap�lacak �demeler d���nda da��t�lacak ek �demenin y�ll�k toplam�, da��t�mda kullan�labilecek toplam tutar�n y�zde 50�sini a�amaz.

  Bakanl�k d�ner sermaye i�letmeleri; sa�l�k hizmetlerinin iyile�tirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun te�vik edilmesi, sa�l�k kurum ve kurulu�lar�n�n kendi imk�nlar�yla kar��layamad�klar� ihtiya�lar�n giderilmesi, e�itim, ara�t�rma ve geli�tirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanl�k ta�ra te�kilat�n�n desteklenmesi amac�yla yap�lacak giderlere i�tirak etmek i�in ayl�k gayrisafi has�lattan ayl�k tahsil edilen tutar�n y�zde 6�s�n� ge�memek �zere Bakanl�k�a belirlenecek oran� Bakanl�k D�ner Sermaye Merkez Saymanl��� hesab�na aktar�r.

  Bu hesaplarda toplanacak tutarlar�n da��l�m ve harcanmas�na ili�kin kriterler Hazine ve Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� �zerine Sa�l�k Bakanl���nca belirlenir.�

  MADDE 4- 209 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n birinci c�mlesinde yer alan �(alt�nc� f�kras� hari�)� ibaresi madde metninden ��kar�lm��, c�mlede yer alan �% 180�i� ibaresi �% 265�i� �eklinde, �d�ner sermaye gelirlerinden ek �deme yap�l�r� ibaresi �merkez� y�netim b�t�esinden ek �deme yap�l�r� �eklinde de�i�tirilmi� ve ikinci c�mlesinde yer alan �istihdam edilen tabipler� ibaresinden sonra gelmek �zere �ile Bakanl�k veya ba�l� kurulu�lar�n�n kadrosunda t�pta ve di� hekimli�inde uzmanl�k mevzuat�na g�re di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda uzmanl�k e�itimi veya yan dal uzmanl�k e�itimi yapt�r�lanlar� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 5- 209 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 9- Sa�l�k Bakanl���na ba�l� sa�l�k tesislerince; sa�l�k hizmeti verildi�i d�nemde herhangi bir sebeple ilgili mevzuat� kapsam�nda sa�l�k sigortas�ndan yararlanamayan ger�ek ki�ilere sunulan sa�l�k hizmet bedellerinden 31/12/2021 tarihine kadar tahsil edilememi� alacak tutarlar�n�n %50�sinin bu maddenin yay�m� tarihinden itibaren bir y�l i�erisinde ilgililerce defaten veya taksitle �denmesi h�linde, geri kalan k�sm� fer�leriyle birlikte terkin edilir. �u kadar ki, alacak tutar� 10.000 T�rk liras� ve alt�nda ise tamam� resen terkin edilir; alacak tutar�n�n yar�s�n�n 10.000 T�rk liras�n�n alt�nda olmas� h�linde 10.000 T�rk liras� terkin edilerek bakiye k�s�m tahsil edilir.

  Bu alacaklar�n tahsili i�in a��lm�� davalar ile y�r�t�len icra takiplerinde;

  a) Derdest davalar bak�m�ndan, defaten �deme ve terkin h�linde karar verilmesine yer olmad���na, icra takipleri bak�m�ndan takibin iptaline,

  b) Taksitle �deme h�linde, taksit �deme s�resince davan�n durdurulmas�na, icra takiplerinde takibin geri b�rak�lmas�na; taksitlerin �denmemesi h�linde davan�n ve takibin devam�na; �deme tamam oldu�unda davalarda karar verilmesine yer olmad���na, takiplerde takibin iptaline,

  karar verilir.

  Karar verilmesine yer olmad���na veya takibin iptaline karar verilen h�llerde yap�lan masraflar taraflar �zerinde b�rak�l�r ve vek�let �cretine h�kmolunmaz.

  Davan�n durdurulmas� veya takibin geri b�rak�lmas� h�llerinde zamana��m� s�releri durur.�

  MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 58 inci maddesinin;

  a) (c) f�kras�n�n (1) numaral� bendinde yer alan �800��n��, �500��n��, �600��n�� ve �300��n�� ibareleri s�ras�yla �950�sini�, �650�sini�, �750�sini� ve �375�ini� �eklinde,

  b) (c) f�kras�n�n (2) numaral� bendinde s�ras�yla yer alan �600��n��, �250�sini�, �200��n�,�, �150�sini� ve �200��n�� ibareleri s�ras�yla �750�sini�, �305�ini�, �255�ini,�, �225�ini� ve �260��n�� �eklinde,

  c) (h) f�kras�nda yer alan �800��n��, �800� ve �1600��n�� ibareleri s�ras�yla �950�sini�, �950� ve �1900��n�� �eklinde,

  de�i�tirilmi� ve maddenin (i) f�kras�n�n ���nc� paragraf� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  ��niversitelerin (c) ve (f) f�kralar� kapsam�ndaki personeline bu madde uyar�nca her ay yap�lacak ek �demenin net tutar�, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar�nca kadro ve g�rev unvan� veya pozisyon unvan� itibar�yla belirlenmi� olan ek �demenin net tutar�ndan az olamaz ve bu kapsamda s�z konusu ek 9 uncu maddeye g�re belirlenen ek �deme tutar� bu f�kralar uyar�nca d�ner sermaye gelirlerinden yap�lacak ek �demeden mahsup edilmek �zere merkez� y�netim b�t�esinden kar��lan�r.�

  MADDE 7- 14/4/1982 tarihli ve 2659 say�l� Adli T�p Kurumu ile �lgili Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanunun 30 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �g�revli personele� ibaresi �g�revli memur ve s�zle�meli personele� �eklinde, ikinci f�kras�n�n (i) bendinde yer alan �% 200��n�� ibaresi �%215�ini� �eklinde, (j) bendinde yer alan �% 150�sini� ibaresi �%200��n�� �eklinde de�i�tirilmi�, f�kraya birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi� ve mevcut ikinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �S�zle�meli olarak istihdam edilen personele yap�lacak ek �demenin tutar� ise, ayn� birimde ayn� unvanl� kadroda �al��an ve hizmet y�l� ayn� olan emsali personel esas al�narak belirlenir ve bunlara yap�lacak ek �deme hi�bir �ekilde emsaline yap�labilecek ek �deme �st s�n�r�n� ge�emez.�

  �Bu f�kra uyar�nca personele her ay yap�lacak ek �deme net tutar�, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar�nca kadro ve g�rev unvan� veya pozisyon unvan� itibar�yla belirlenmi� olan ek �deme net tutar�ndan az olamaz ve bu kapsamda s�z konusu ek 9 uncu maddeye g�re belirlenen ek �deme tutar� d�ner sermaye gelirlerinden yap�lacak ek �demeden mahsup edilmek �zere merkezi y�netim b�t�esinden kar��lan�r.�

  MADDE 8- 7/5/1987 tarihli ve 3359 say�l� Sa�l�k Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesi ve ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Kuraya ili�kin usul ve esaslar ile bunlar�n Sa�l�k Bakanl���ndaki atamalar�na ili�kin usul ve esaslar Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.�

  �T�pta ve di� hekimli�inde uzmanl�k e�itimi, ilgili dalda t�pta uzmanl�k mevzuat�na g�re uzman olan profes�r, do�ent, doktor ��retim �yesi, e�itim g�revlisi ve ba�asistanlar taraf�ndan verilir. Doktor ��retim �yesi ve ba�asistanlar�n t�pta uzmanl�k e�itimi verebilmeleri i�in uzman� olduklar� alanda fiilen en az bir y�l �al��m�� olmalar� �artt�r.�

  MADDE 9- 3359 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �veya ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 say�l� Kanuna t�bi s�zle�meli sa�l�k personeli� ibaresi madde metninden ��kar�lm�� ve f�kraya birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Devlet hizmeti y�k�ml�l���n� yapmakta olan personel, bulunduklar� ilde 10/7/2003 tarihli ve 4924 say�l� Eleman Temininde G��l�k �ekilen Yerlerde S�zle�meli Sa�l�k Personeli �al��t�r�lmas� ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanuna tabi s�zle�meli sa�l�k personeli olarak �al��abilir.�

  MADDE 10- 10/7/2003 tarihli ve 4924 say�l� Eleman Temininde G��l�k �ekilen Yerlerde S�zle�meli Sa�l�k Personeli �al��t�r�lmas� ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �22000�i� ibaresi �27.000�i� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 11- 24/11/2004 tarihli ve 5258 say�l� Aile Hekimli�i Kanununun 3 �nc� maddesinin dokuzuncu f�kras�n�n be�inci c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��, alt�nc� c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve f�kraya a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Bu �demelerden yararlanan personele, �al��malar� sebebiyle 4/1/1961 tarihli ve 209 say�l� Sa�l�k Bakanl���na Ba�l� Sa�l�k Kurumlar� ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek D�ner Sermaye Hakk�nda Kanunun 5 inci ve ek 3 �nc� maddeleri ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesi uyar�nca hizmet sunum �artlar� ve kriterleri de dikkate al�nmak suretiyle �deme yap�l�r.�

  �Bu �demeler toplam� ilgisine g�re 209 say�l� Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmi� olan tavanlar� ge�emez.�

  MADDE 12- 27/6/1989 tarihli ve 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin sekizinci f�kras�nda yer alan �, Sa�l�k Bakanl���n�n, T�rkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun� ve �T�rkiye Halk Sa�l��� Kurumu,� ibareleri madde metninden ��kar�lm�� ve f�krada yer alan �Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���,� ibaresi �Ula�t�rma ve Altyap� Bakanl���,� �eklinde de�i�tirilmi� ve ge�ici 11 inci maddesinin ���nc� f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �ve ek �demeleri d�ner sermaye b�t�esinden �denmek� ibaresi madde metninden ��kar�lm��t�r.

  MADDE 13- Bu Kanunun;

  a) 2 nci, 11 inci maddeleri ve 6 nc� maddesi ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesinin (c) f�kras�n�n (1) ve (2) numaral� bentleri ile (h) f�kras�nda yap�lan de�i�iklik yay�m�n� takip eden ay�n birinde,

  b) 3 �nc� maddesi ile 209 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin de�i�tirilen ikinci f�kras�n�n alt�nc� c�mlesi yay�m�n� takip eden ay�n on be�inde, maddenin di�er h�k�mleri yay�m�n� takip eden ay�n birinde,

  c) 4 �nc�, 12 nci maddeleri ve 6 nc� maddesi ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesinin (i) f�kras�nda yap�lan de�i�iklik yay�m�n� takip eden ay�n on be�inde,

  d) 7 nci maddesi ile 2659 say�l� Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci f�kras�n�n de�i�tirilen ikinci c�mlesinde yap�lan de�i�iklik yay�m�n� takip eden ay�n on be�inde, maddenin di�er h�k�mleri yay�m�n� takip eden ay�n birinde,

  e) Di�er maddeleri yay�m� tarihinde,

  y�r�rl��e girer.

  MADDE 14- Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

  22/6/2022

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap