Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2860 sayılı yardım toplama kanunu

  1 ziyaretçi

  2860 sayılı yardım toplama kanunu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ��i�leri Bakanl���ndan:

  YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLER� HAKKINDA Y�NETMEL�KTE

  DE����KL�K YAPILMASINA DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 � 27/12/1999 tarihli ve 23919 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Yard�m Toplama Esas ve Usulleri Hakk�nda Y�netmeli�in 2 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  Madde 2 � Bu Y�netmelik;

  a) Yard�m toplama faaliyetinde kullan�lacak olan makbuz ve biletlerin; �ekli, bast�r�lmas�, da��t�lmas� ve kullan�lmas�na ait esaslar�,

  b) Yard�m toplama faaliyetinde bulunacaklar�n ba�vurular�nda bulunmas� gereken hususlar� ve eklenecek belgeleri,

  c) �nternet ortam�nda ger�ekle�tirilecek yard�m toplama faaliyetlerini,

  �) �lgili Kanunlar�n uygulanmas�na ili�kin di�er hususlar�,

  kapsar.

  2860 say�l� Kanunun 2 nci maddesinin ikinci f�kras�nda say�lan dernek, vak�f ve kul�plerin kendi stat�lerine g�re �yeleri veya di�er ki�ilerden alacaklar� ba��� ve yard�mlar bu Y�netmelik kapsam� d���ndad�r.�

  MADDE 2 � Ayn� Y�netmeli�in 4 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  Madde 4 � Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Ayni yard�m: Nakit ve nakit benzeri d���ndaki t�m maddi varl�klarla yap�lan yard�mlar�,

  b) Ba���: Bir ki�inin veya ba�ka bir �zel hukuk yahut kamu t�zel ki�isinin veyahut kamu kurum ve kurulu�unun ayni veya nakdi varl�klar�ndan; bir ki�i veya ba�ka bir �zel hukuk yahut kamu t�zel ki�isine veyahut kamu kurum ve kurulu�una kendi iradesiyle ve herhangi bir kar��l�k beklemeksizin vermesini,

  c) Bakanl�k: ��i�leri Bakanl���n�,

  �) Genel M�d�rl�k: Sivil Toplumla �li�kiler Genel M�d�rl���n�,

  d) Kanun: 23/6/1983 tarihli ve 2860 say�l� Yard�m Toplama Kanununu,

  e) Sivil toplumla ili�kiler birimi: �l sivil toplumla ili�kiler m�d�rl��� ve il�e sivil toplumla ili�kiler m�d�rl��� veya �efli�ini,

  f) Sorumlu kurul: Yard�m toplama faaliyetlerinde bulunacak ger�ek ki�ilerde en az �� ki�iden, t�zel ki�ilerde y�netim organlar�ndan olu�an kurulu,

  g) Nakdi yard�m: Nakit ve nakit benzeri olarak yap�lan yard�mlar�,

  �) Yard�m: Bir ki�inin veya ba�ka bir �zel hukuk yahut kamu t�zel ki�isinin veyahut kamu kurum ve kurulu�unun ayni veya nakdi varl�klar�ndan; bir ki�i veya ba�ka bir �zel hukuk yahut kamu t�zel ki�isinin veyahut kamu kurum ve kurulu�unun ihtiyac�n� gidermek maksad�yla do�rudan veya dolayl� olarak talep edilmesi h�linde kar��l�ks�z veya �d�n� olarak vermesini,

  h) Yard�m toplama: Ger�ek ve t�zel ki�iler ile kamu kurum ve kurulu�lar�nca, kamu yarar� g�zetilmek ve belirli bir amac� ger�ekle�tirmek �zere, izin al�nmas� veya bildirimde bulunulmas� kayd�yla belirli s�re ve yerlerde ayni ve/veya nakdi yard�m istenmesini,

  �) Yard�m toplama faaliyeti: Yetkili makama ba�vuru ile ba�layan, yard�mlar�n toplanmas�, kayd�, muhafazas�, amac�na uygun bir �ekilde sarf edilmesi, kesin hesab�n ��kar�lmas� ve ilgili di�er i� ve i�lemleri kapsayan s�reci,

  i) Yetkili makam: 2860 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re belirlenecek olan izin vermeye veya bildirimi kabul etmeye yetkili valilik veya kaymakaml���,

  ifade eder.�

  MADDE 3 � Ayn� Y�netmeli�in 5 inci maddesinin birinci f�kras�na �yetkili makamlara� ibaresinden sonra gelmek �zere �faaliyet sonunda Yard�m Toplama Sonu� Bildirimi (Ek-4) formu ile� ibaresi ile ayn� f�kraya a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Bu form yard�m toplama faaliyetinin y�llara sari olmas� halinde her takvim y�l�n�n sonunda verilir.�

  MADDE 4 � Ayn� Y�netmeli�in 6 nc� maddesinin ba�l��� �Ba�vuru� olarak, ayn� maddenin birinci f�kras�nda yer alan �bir dilek�eyle� ibaresi �Yard�m Toplama Ba�vuru Formu (Ek-1) ile� olarak, ikinci f�kras�nda yer alan �M�racaat dilek�elerinde� ibaresi �Ba�vuruda� olarak ve ���nc� f�kras�nda yer alan �m�racaat dilek�esine� ibaresi �ba�vuru formuna� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 5 � Ayn� Y�netmeli�in 7 nci maddesinin ba�l���nda yer alan �M�racaat�n� ibaresi �Ba�vurular�n� olarak, ayn� maddenin birinci f�kras�nda yer alan �M�racaat dilek�eleri� ibaresi �Ba�vurular�, �dilek�e� ibaresi �ba�vuru� olarak de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye d�rd�nc� f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �Yard�m toplama izni verilenlerin, internet ortam� d�hil yard�m toplama faaliyetlerinde kullanacaklar� her t�rl� materyale Dernekler Bilgi Sistemi (DERB�S) �zerinden verilen yard�m toplama izin numaras�n�n yaz�lmas� zorunludur. Cumhurba�kan�nca izin almadan yard�m toplayabilece�i kararla�t�r�lan dernek, kurum ve vak�flar ise kendilerine verilen izin karar�n�n y�l� ve say�s�n� yazmakla yetinirler.

  Bankada hesap a�mak veya elektronik olarak i�leme t�bi tutulmu� sistemler kullanmak suretiyle yard�m toplama izni verilen ki�i ve kurulu�lar, yard�m toplama faaliyetinde kullan�lmak �zere a��lacak hesap numaralar�n�, SMS numaralar�n� ve benzeri bilgileri izni takip eden otuz g�n i�inde izin veren makama bildirirler.

  Yard�m toplama izni verilenlere ili�kin bilgiler izin veren makam ile Genel M�d�rl���n internet sayfas�nda yay�mlanabilir.�

  MADDE 6 � Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinin birinci f�kras�na �foto�rafl� bir kimlik belgesi� ibaresinden sonra gelmek �zere �(Ek-2)� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 7 � Ayn� Y�netmeli�in 11 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �Ek-1�de� ibaresi �Ek-3�te� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 8 � Ayn� Y�netmeli�in 13 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  Madde 13 � Yard�m toplamakla yetkili ve g�revli ki�iler en ge� on be� g�nde bir toplad�klar� yard�m� sorumlu sayman �yeye teslim etmek veya bu ama�la bankalarda a��lm�� bulunan hesaplara yat�rmak zorundad�rlar. Ancak toplanan yard�m miktar�n�n bilan�o esas�na g�re defter tutan dernek ve vak�flar i�in yirmi be� bin T�rk Liras�n� a�mas� halinde toplanan para bu s�re beklenmeksizin saymana teslim edilir veya bankaya yat�r�l�r. Bunun d���ndaki ki�i, kurum ve kurulu�lar i�in ise toplanan yard�m miktar�n�n on bin T�rk Liras�n� a�mas� halinde toplanan para bu s�re beklenmeksizin bankaya yat�r�l�r.

  Birinci f�krada belirtilen parasal tutar, her y�l bir �nceki y�la ili�kin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanunu uyar�nca tespit ve ilan edilen yeniden de�erleme oran�nda, takvim y�l� ba��ndan ge�erli olmak �zere artt�r�larak uygulan�r. Ancak g�ncellemede bir T�rk Liras�n�n alt�ndaki tutarlar dikkate al�nmaz.�

  MADDE 9 � Ayn� Y�netmeli�in 14 �nc� maddesinin ba�l��� �Kesin Hesap, Bildirim ve Denetim� olarak de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Kesin hesab�n verildi�i tarihten itibaren doksan g�n i�inde yard�m toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelirin harcanmas�na ili�kin bilgileri i�eren Yard�m Toplama Sonu� Bildirimi (Ek-4) izin veren makama bildirilir. Yard�m toplama amac�na ili�kin harcamalar�n bu s�re i�inde tamamlanamamas� durumunda izin veren makam�n onay�yla bu s�re uzat�labilir.�

  MADDE 10 � Ayn� Y�netmeli�e a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �� ve ��lemlerin Elektronik Ortamda Yap�lmas�

  Ek Madde 1 � Genel M�d�rl�k, bu Y�netmelik gere�ince izin veren makama yap�lacak ba�vurular�n, verilecek bildirimler ve di�er i� ve i�lemlerin g�venli elektronik imza kullan�lmak suretiyle her t�rl� elektronik bilgi ileti�im ara� ve ortam�nda yap�lmas� hususlar�nda izin vermeye, ba�vurular�n, bildirimlerin ve di�er i� ve i�lemlerin aktar�m�nda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ili�kin usul ve esaslar� tespit etmeye yetkilidir.

  Elektronik ortamda g�nderilen ba�vuru ve bildirimler, hukuki sonu�lar� bak�m�ndan ka��t ortam�nda g�nderilen ba�vuru ve bildirimler ile ayn� sonu�lar� do�urur.�

  MADDE 11 � Ayn� Y�netmeli�in Ek-1�i ekteki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� Y�netmeli�e ekte yer alan Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 eklenmi�tir.

  MADDE 12 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 13 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini ��i�leri ile Hazine ve Maliye Bakanlar� birlikte y�r�t�r.

  Ekleri i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  İzin Almadan Yardım Toplayan Vakıflar - T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü

  2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 6. Maddesine göre kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir.

  İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.

  İzin vermeye yetkili makamlar yine aynı Kanunu'nun 7. Maddesinde açıklanmıştır.

  Bu çerçevede; yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

  İZİN ALMADAN YARDIM TOPLAYAN VAKIFLAR İÇİN TIKLAYINIZ… ​​

  Yazı kaynağı : www.vgm.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap