Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  28 dönem yedek kaça kadar gelir

  1 ziyaretçi

  28 dönem yedek kaça kadar gelir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  28. Dönem POMEM Yedek Alımı Kaça Kadar Gelir?

  28. Dönem POMEM Yedek Alımı Kaça Kadar Gelir?

  PolisAdayları, bu yazımızda sizlere 28. Dönem POMEM Yedek Alımı Kaça Kadar Gelir?   hakkında bilgiler vereceğiz.

  28. Dönem POMEM Yedek Alımı Kaça Kadar Gelir?

  Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan alımlarda Ön Sağlık – Parkur ve Mülakat aşamasından sonra Polis Akademisi kendi resmi sitesi üzerinden sınav sonuçlarını yayınlar bu sonuçlar doğrultusunda ASİL ve YEDEK adaylar belirlenir. Yedek adayların belirlenmesi POMEM Giriş Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Aşağıda sizlere yönetmelikteki ilgili maddeyi vereceğim. ASİL olarak kazanan aday direk okula yerleşmiştir. YEDEK olan aday ise ASİL adaylardan okula kayıt olmayan, Sağlık durumu sebebi ile elenenler ve ya güvelik soruşturması olumsuz gelenlerin yerine YEDEK adaylardan alım yapılır. YEDEK aday kesin olarak kazanmış değildir. YEDEK sırası gelmeyen adayların YEDEK işlemleri bir süre sonra sonlandırılır.

  UYARI: Aşağıdaki yedek alımlarının tamamı Polis Akademisi tarafından açıklanan resmi rakamlardır. Aşağıdaki açıklamalardan hariç herhangi bir yedek alım duyurusu yoktur. 

  27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine lisans mezunu 669 erkek, ön lisans mezunu 136 erkeklisans mezunu 30 kadın, ön lisans mezunu 6 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

  27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, Lisans mezunu 201 erkek, Ön lisans mezunu 22 erkek, Lisans mezunu 3 kadın, Ön lisans mezunu 3 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

  27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, Lisans mezunu 77 erkek, Ön lisans mezunu 12 erkek, Lisans mezunu 2 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

  26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (572) erkek, ön lisans mezunu (132) erkek, lisans mezunu (16) kadın, ön lisans mezunu (8) kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

  26. Dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (121) erkek, ön lisans mezunu (23) erkek adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

  26. Dönem POMEM 3. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (70) erkek, ön lisans mezunu (21) erkek adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

  25. Dönem POMEM (PÖH) Yedek Alımı 

  Bu alım sadece 500 Bayan PÖH alımı olduğundan bu alıma ait yedek alımı Polis Akademisi tarafından açıklanmamıştır.

  24. Dönem POMEM Yedek Alımı 

  24. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 24. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu 79 kadın, ön lisans mezunu 10 kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

  23. Dönem POMEM Yedek Alımı 

  23. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 23. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu 20 kadın, ön lisans mezunu 7 kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

  2. yedek planlamada ise lisans mezunu kadın yedek adayların 21. sırasından başlanarak 7 aday, ön lisans mezunu kadın yedek adayların 8. sırasından başlanarak 1 aday POMEM Müdürlüklerine planlanmıştır.

  22. Dönem POMEM Yedek Alımı 

  22. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 22. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu 17 kadın, ön lisans mezunu 103 erkek, ön lisans mezunu 3 kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

  2. yedek planlamada ise lisans mezunu kadın yedek adayların 18. sırasından başlanarak 8 aday, önlisans mezunu erkek yedek adayların 104. sırasından başlanarak 33 aday POMEM Müdürlüklerine planlanmıştır.

  21. Dönem POMEM Yedek Alımı 

  21. Dönem POMEM 1.yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 21. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu 10 kadın, ön lisans mezunu 140 erkek, ön lisans mezunu 2 kadın adayın yerine POMEM Müdürlüklerine planlama yapılmıştır.

  2. yedek planlamada ise lisans mezunu kadın yedek adayların 11. sırasından başlanarak 7 aday, önlisans mezunu erkek yedek adayların 141. sırasından başlanarak 36 aday ve önlisans mezunu kadın yedek adayların 3. sırasından başlanarak 3 aday POMEM Müdürlüklerine planlanmıştır.

  20. Dönem POMEM Yedek Alımı 

  20.Dönem POMEM 1.yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 20.Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan 12 kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

  20. Dönem POMEM 2.yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.  20. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan adayların yerine, kadın adayların 13’üncü sırasından başlanarak 11 yedek adayın planlaması yapılmıştır.

  19. Dönem POMEM(PÖH) Yedek Alımı 

  19. Dönem POMEM 1.yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 19. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Özel Harekat branşlı polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan 863 adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

  19. Dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.19. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Özel Harekat branşlı polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan adayların yerine, 864’üncü sıradan başlanarak 348 yedek adayın (yedek 1.211’e kadar) planlaması yapılmıştır

  Yazı kaynağı : buradanogren.com

  POMEM yedek al�m� nas�l olur? 28. d�nem POMEM yedek ka�a kadar gelir?

  POMEM yedek al�m� nas�l olur? 28. d�nem POMEM yedek ka�a kadar gelir?

  28. d�nem POMEM sonu�lar�n a��klanmas�yla birlikte POMEM yedek al�m� hakk�nda detaylar merak edildi. POMEM'de yedek numaras� 600 ve �zeri olan adaylar ka��nc� yede�e kadar al�naca��n� sorguluyor. Ge�en sene polis meslek e�itimi i�in 3 yedek al�m�nda 1163 yedek aday�n planlamas� yap�lm��t�. Buna g�re 28. d�nem POMEM yedek al�m� nas�l olur? POMEM yedek ka�a kadar gelir? ��te y�llara g�re yedek al�m�

  POMEM YEDEK ALIMI NASIL OLUR?

  POMEM'de yedek al�m�; AS�L adaylardan okula kay�t olmayan, Sa�l�k durumu sebebi ile elenenler ve ya g�velik soru�turmas� olumsuz gelenlerin yerine se�ilen adaylardan yap�l�r.

  Polis Akademisi Ba�kanl��� taraf�ndan yap�lan al�mlarda �n Sa�l�k – Parkur ve M�lakat a�amas�ndan sonra Polis Akademisi kendi resmi sitesi �zerinden s�nav sonu�lar�n� yay�nlar bu sonu�lar do�rultusunda AS�L ve YEDEK adaylar belirlenir. Yedek adaylar�n belirlenmesi POMEM Giri� Y�netmeli�ine g�re yap�lmaktad�r.

  28. D�NEM POMEM YEDEK KA�A KADAR GEL�R?

  POMEM Yedek al�m planlamalar�na ili�kin sonu�lar Polis Akademisi Ba�kanl���'n�n resmi sitesi �zerinden a��klanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya di�er ileti�im ara�lar�yla herhangi bir bildirimde bulunulmayacakt�r. Bu nedenle s�nav sonucunda POMEM'de yedek olarak belirlenen adaylar�n yap�lacak yedek planlamalar ile ilgili olarak detaylar i�in https://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

  POL�S AKADEM�S� DUYURULAR SAYFASI ���N TIKLAYIN

  Ge�en sene 3 yedek al�m�nda 1163 ki�i i�in planlama yap�lm��t�r. Ge�mi� d�nem al�mlara bak�ld���ndan genellikle yedek 100'e kadar s�ra geliyor.

  27. D�NEM YEDEK ALIM RAKAMLARI

  27. D�NEM POMEM 1.YEDEK ALIMI

  27. D�nem polis meslek e�itimi i�in Polis Meslek E�itim Merkezlerine as�l olarak planlanan adaylardan kay�t yapt�rmayan ve istifa eden adaylar�n yerine lisans mezunu 669 erkek, �n lisans mezunu 136 erkek, lisans mezunu 30 kad�n, �n lisans mezunu 6 kad�n yedek aday�n planlamas� yap�lm��t�r.

  27. D�NEM POMEM 2.YEDEK ALIMI

  27. D�nem polis meslek e�itimi i�in Polis Meslek E�itim Merkezlerine planlanan adaylardan kay�t yapt�rmayan ve istifa eden adaylar�n yerine, Lisans mezunu 201 erkek, �n lisans mezunu 22 erkek, Lisans mezunu 3 kad�n, �n lisans mezunu 3 kad�n yedek aday�n planlamas� yap�lm��t�r.

  27. D�NEM POMEM 3.YEDEK ALIMI

  27. D�nem polis meslek e�itimi i�in Polis Meslek E�itim Merkezlerine planlanan adaylardan kay�t yapt�rmayan ve istifa eden adaylar�n yerine, Lisans mezunu 77 erkek, �n lisans mezunu 12 erkek, Lisans mezunu 2 kad�n yedek aday�n planlamas� yap�lm��t�r.

  26. D�NEM POMEM 1.YEDEK ALIMI

  26. D�nem POMEM 1. yedek aday yerle�tirme sonu�lar� a��klanm��t�r. 26. D�nem polis meslek e�itimi i�in Polis Meslek E�itim Merkezlerine polis memuru olarak yeti�tirilmek �zere planlanan as�l adaylardan lisans mezunu (572) erkek, �n lisans mezunu (132) erkek, lisans mezunu (16) kad�n, �n lisans mezunu (8) kad�n aday�n yerine yedek aday planlamas� yap�lm��t�r.

  26. D�NEM POMEM 2.YEDEK ALIMI

  26. D�nem POMEM 2. yedek aday yerle�tirme sonu�lar� a��klanm��t�r. 26. D�nem polis meslek e�itimi i�in Polis Meslek E�itim Merkezlerine polis memuru olarak yeti�tirilmek �zere planlanan as�l adaylardan lisans mezunu (121) erkek, �n lisans mezunu (23) erkek aday�n yerine yedek aday planlamas� yap�lm��t�r.

  26. D�NEM POMEM 3.YEDEK ALIMI

  26. D�nem POMEM 3. yedek aday yerle�tirme sonu�lar� a��klanm��t�r. 26. D�nem polis meslek e�itimi i�in Polis Meslek E�itim Merkezlerine polis memuru olarak yeti�tirilmek �zere planlanan as�l adaylardan lisans mezunu (70) erkek, �n lisans mezunu (21) erkek aday�n yerine yedek aday planlamas� yap�lm��t�r.

  25. D�NEM POMEM (P�H) YEDEK ALIMI

  Bu al�m sadece 500 Bayan P�H al�m� oldu�undan bu al�ma ait yedek al�m� Polis Akademisi taraf�ndan a��klanmam��t�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  28. DÖNEM POMEM yedek sonuçları açıklandı! İşte POMEM sınavı 3. yedek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

  28. DÖNEM POMEM yedek sonuçları açıklandı! İşte POMEM sınavı 3. yedek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

  28. Dönem POMEM 3. yedek sonuçları 17 Ağustos tarihinde ilan edildi. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28. Dönem POMEM 3. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır." ifadesi yer aldı. 28. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, yedek adayların yerleştirmesi gerçekleşti. Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulayabilecekler.

  28. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 3.YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI

  Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

  28. Dönem POMEM 3. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır.

  28. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, Lisans mezunu 67 erkek, ön lisans mezunu 19 erkek, lisans mezunu 8 kadın, ön lisans mezunu 3 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

  Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

  28. Dönem polis meslek eğitimi için yedek aday planlamaları 3. yedek planlama ile birlikte sonlandırılmıştır.

  SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

  29. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 28. Dönem POMEM alımı duyurusu aralık ayında açıklanmış ön başvurular 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı. 29. Dönem POMEM ilanının da yıl sonunda açıklanması tahmin ediliyor.

  Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap