Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  24 haziran terazi burcu yorumu

  1 ziyaretçi

  24 haziran terazi burcu yorumu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Günlük burç yorumları: 24 Haziran 2022 Cuma

  Günlük burç yorumları: 24 Haziran 2022 Cuma

  BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

  Kişisel özgürlükle ilgili konular bugün yükümlülüklerinizle çatışabilir. Sizi bağlayan veya alıkoyan bir iş ortaya çıkabilir ya da tam yenilmez hissettiğinizde bir engel belirebilir. Bunlar muhtemelen yalnızca geçici aksaklıklardır, bu nedenle olumlu kalmayı hedefleyin. Önceliklerinize odaklanırken, bugün bazı sorunları çözmek veya hataları düzeltmek için iyi bir gün.

  Yazı kaynağı : hthayat.haberturk.com

  24 Haziran g�nl�k bur� yorumlar�! Temmuz ay� bu burca yarayacak! A�k, kariyer, para hepsi onlarda

  24 Haziran g�nl�k bur� yorumlar�! Temmuz ay� bu burca yarayacak! A�k, kariyer, para hepsi onlarda

  24 Haziran g�n� Yay burcu sab�rl� olmal�. Bal�k burcu rahats�zl�klar� n�ksedebilir. Peki 24 Haziran 2022 g�nl�k bur� yorumlar�nda neler var? ��te yan�t�...

  24 HAZ�RAN G�NL�K BUR� YORUMLARI

  Ko� Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

  �li�kinizin i�indeki problemleri mi ��zeceksiniz? Yoksa aniden bu birlikten vaz m� ge�eceksiniz? Bug�n bu sorular�n cevab�n� bulmak i�in e� zamanl�klar� dinlemelisiniz. I� yerinizde duygusal mutsuzluklar�n�z� yans�tt���n�z i�in dikkatleri �ekiyor olabilirsiniz. G�n i�erisinde yapaca��n�z derin meditasyonlar enerjinizi toparlaman�za yard�mc� olacakt�r.

  Bo�a Burcu (21 Nisan- 20 May�s)

  Bug�n ev i�inde aniden olu�acak kazalara dikkat ederek g�ne ba�l�yorsunuz. El kesikleri ve yan�klara �ok ama �ok dikkat etmelisiniz. �li�kinizi gizli tutma konusunda art�k pek �ok ki�iyi �a��rtacak kararlar vermek �zeresiniz. A��klad���n�z ger�ekler kar��s�nda pek �ok ki�inin ikinci y�z�n� g�rmeye kendinizi haz�rlay�n.

  �kizler Burcu (21 May�s- 20 Haziran)

  A�k ve ili�kilerde senenin ba��nda ba�layan ama ayr�l�k ile sonu�lanan bir ili�kiniz var ise bug�nlerde haberler alabilirsiniz. S�rpiz kar��la�malara ve haberlere haz�rlan�n. Bu ili�kiye tekrar �ans vermek isterseniz �ans ve f�rsat�n�z bulunuyor ama size yap�lan b�y�k haks�zl�klar varsa zamana yaymak en iyisi.

  Yenge� Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

  �li�kinizin i�inde d���ncesizce olan davran��lar ve gerginliklere olduk�a dikkat etmelisiniz. Olu�an anla�mazl�klar �n�m�zdeki g�nlerde ili�kinizin bitmesine sebep olabilir. Ben merkezden uzakla��p daha alttan al�c�, kar�� taraf� d���nerek ad�m atman�z ilerleyen g�nlerde ya�ayaca��n�z gerginlikleri azaltacakt�r. Biten bir ili�ki i�in �z�lmeyin Temmuz ay� sizin ay�n�z olacak.

  Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 A�ustos)

  Ay ba��nda i�inizi kemiren pek �ok konunun arka plan�n� ��reneceksiniz. Can�n�z� yakan durumlar kar��s�nda yak�n�n�zdaki insanlar� da kaybetme ihtimaliniz oldu�unu bilmelisiniz. Ge�mi�teki baz� yanl�� anla��lmalar� sonu�land�rmak i�in f�rsat�n�z bulunuyor, temkinli ad�mlarla ilerlemelisiniz. K�sa yolculuklar yapmak, �ehir i�inde park veya ormanl�k alanlarda y�r�y��ler g�n�n enerjisini dengelemeniz i�in iyi gelebilir.

  Ba�ak Burcu (23 A�ustos- 22 Eyl�l)

  Sa�l�k probleminiz var ise bug�n kontrollerinizi yapt�rmak i�in g�ky�z� olduk�a uygun. Sizi seven pek �ok ki�inin varl���n� hissetti�iniz i�in olduk�a mutlu olacaks�n�z. Yaraland���n�z yerlerden �ifa bulaca��n�z ki�iler �evrenizde art�yor. Parasal kaynaklar, hem i� ortaklar�n�z hem de sizin a��n�zdan artmaya ba�layacak. Yeni projelere haz�rl�kl� olun.

  Terazi Burcu (23 Eyl�l- 22 Ekim)

  Pek �ok ki�inin ilgisinin �zerinizde topland��� g�nlerdesiniz ama bu ki�iler dost mu d��man m�? �evrenizdeki pek �ok ki�inin ger�ek y�z�n� anlamland�racaks�n�z. Gizli kalan ne varsa �imdi sahne �n�nde olacak. Aile bireylerinden alaca��n�z destek ile daha g��l� hissedeceksiniz. Evinizin i�inde ��kabilecek ar�zalar olursa paniklemeyin. Belki de negatif enerjiler sizden ��kaca��na mal�n�zdan ��k�yordur.

  Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kas�m)

  Aile b�y�kleriniz ile uzunca s�redir probleminiz var ise g�n�l almak i�in g�zel bir g�n. A�k ve ikili ili�kilerde depresyona me�illi tutumlar�n�z �n�m�zdeki g�nlerde daha �ok �z�lmenize sebebiyet verecektir. Kar��n�za ��kan yeni tan�d���n�z ki�iler kafan�z� kar��t�r�yor olabilir. Kendi ili�kinizdeki problemleri ��zmeye odaklan�rsan�z ilerde ya�ayaca��n�z pek �ok problemin de �n�ne ge�mi� olursunuz.

  Yay Burcu (22 Kas�m - 21 Aral�k)

  �ans�n�z�n t�kand���n� d���nd���n�z konular ile kar��la�abilirsiniz. Az�c�k sab�r etmekte fayda bulunuyor. 4 Hazirandan sonra bug�n ki kadar �anss�z hissetmeyeceksiniz. Uzunca s�redir aran�z�n a��k oldu�u eski sevgiliniz ile aniden kar��la�maya haz�rlan�n. Aran�zdaki karmik problemleri ��zemezseniz yeni ili�kilerinizde mutlulu�u yakalayamayabilirsiniz.

  O�lak Burcu (22 Aral�k - 19 Ocak)

  Kendinizi anlat�rken bug�n daha sab�rl� olmal�, ileti�im dilinizde kar�� taraf� k�rmamaya �zen g�stermelisiniz. Ani ��kabilecek kazalara kar�� dikkatli olmal�s�n�z. Seyahat planl�yorsan�z daha sonraki g�nlere �telemeniz sizi daha mutlu edebilir. G�n boyu sakinli�inizi korumak i�in dua etmek ve meditasyon yapmak ruhunuza olduk�a iyi gelecek.

  Kova Burcu (20 Ocak - 18 �ubat)

  Yak�n akrabalar�n�zdan gelecek ani haberlerle �ok �a��racaks�n�z. Ge�ti�imiz g�nlerde ya�ad���n�z gerginlikleri bir kenara b�rakabilirseniz �n�m�zdeki g�nlerde daha da mutlu olaca��n�z g�zellikler ya�ayacaks�n�z. Parasal konularda aniden ��kan masraflara kar�� dikkatli harcamalar yapmal�s�n�z. �z�ld���n�z konularla alakal� �ifa bulacaks�n�z.

  Bal�k Burcu (19 �ubat - 20 Mart)

  Rahats�zl��� olan Bal�k bur�lar� eski rahats�zl�klar�n�n tekrarlama ihtimalleri bulunuyor. Kalabal�k ortamlarda m�mk�n oldu�unca daha az kalarak kendinizi korumal�s�n�z. A�k konusunda kendinizi ifade edemedi�inizi, isteklerinizi net bir �ekilde belli edemeseniz de sevgilinizin size ani yapaca�� s�rpizlerle mutlu olabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  24 Haziran 2022 günlük burç yorumları: Hangi burçta neler oluyor?

  24 Haziran 2022 günlük burç yorumları: Hangi burçta neler oluyor?

  Maddi konuların öne çıkacağı bir gün sizi bekliyor. Hafta sonuna ilerlerken sahip olduklarınızı, varlıklarınızı, yeteneklerinizi öne çıkarmaya odaklanabilirsiniz. Kendinize güveninizi tazelemek istediğiniz bir gün olabilir.

  KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  KOÇ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

  Ay burcunuzda ilerlerken kendinizden eminsiniz ve ne istediğinizi biliyorsunuz. İddialı ve rekabetçi yönünüzü daha çok ortaya çıkarabilirsiniz. Cesur davranabilirsiniz, girişken davranacağınız bir gündesiniz.

  BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  BOĞA BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Etrafınızda pek çok şey hareket halindeyken siz hayatı akışa bırakabileceğiniz bir gündesiniz. Evrensel, manevi ve dini konulara ilginiz artarken, bunu yapmakta zorlanmayacaksınız.

  İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  İKİZLER BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Arkadaşlarınıza duygusal yönlerinizi gösterebileceğiniz, duygusal paylaşımlarda bulunabileceğiniz bir gündesiniz. Şefkatinizi, koruyucu yönlerinizi özellikle sosyal gruplarınız içinde daha çok sergileyebilirsiniz.

  YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  YENGEÇ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Görev ve sorumluluklarınızın daha fazla peşinde olacağınız bir gün sizi beklerken duygularınızı göstermekten de geri durmayabilirsiniz. Değişik tepkileriniz dikkat çekici olabilir. Her zamankinden farklı ve görünür bir şekilde reaksiyon verebilirsiniz.

  ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  ASLAN BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Farklı insanlar, kültürler tanımak hoşunuza giderken fikirlerinizi anlatmaktan, yazmaktan, yaymaktan keyif alabilirsiniz. Sosyal paylaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir gün olabilir.

  BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  BAŞAK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Psikolojik ve derin konulara ilgi duyabilirsiniz. Olayların gizemli ve kapalı yönlerini keşfetmek hoşunuza gidebilir. Araştırmacı yönünüzü daha çok ortaya çıkarabilirsiniz. Polisiye, detektif romanlarına, filmlerine, psikolojik konulara ilgi duyabilirsiniz.

  TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  TERAZİ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Ay karşıt burcunuzda ilerlerken evliliğiniz veya beraberliğiniz mercek altında olabilir. Eşinizle daha çok ilgilenebilirsiniz. Yalnız olmak istemeyeceksiniz ancak karşınızdaki kişiye bağımlı kalmak durumunda olabilirsiniz.

  AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  AKREP BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Günlük yaşamınızın koşuşturması artabilir, detay gerektiren konular, işlerle uğraşabilirsiniz. İnce hesaplar aşırı titiz davranmanıza neden olabilir. Kaygı ve kuruntuları bir kenara atıp odaklanabilmelisiniz.

  YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  YAY BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Yaşamın keyifli yönlerine ağırlık verebilirsiniz bugün. Yemeğin dozunu kaçırabilirsiniz ancak gönlünüze göre hareket edebiliyor olmak hoşunuza gidebilir. Aşka dair konular gündeme gelebilir.

  OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  OĞLAK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Ay Boğa burcunda ilerlerken ev ve aile konuları ön plana çıkıyor. Yemekler yapabilir, evinizde davetler verebilirsiniz. Duygularınızı ailenizle daha yakın şekilde paylaşabilirsiniz.

  KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  KOVA BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Yakın çevrenizde iletişim dolu hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Kardeşlerinizden haber alabilirsiniz. Görüşmeler, kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Duygularınızı ifade edebileceğiniz bir gündesiniz.

  BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  BALIK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Tarot falı meraklılarını böyle alalım!

  Hangi burca ne hediye alınır?

  Burç uyumunuzu biliyor musunuz?

  Hangi burç nasıl ilan-ı aşk eder?

  Yazı kaynağı : www.elle.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap