Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  24 haziran boğa burcu yorumu

  1 ziyaretçi

  24 haziran boğa burcu yorumu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Günlük burç yorumları: 24 Haziran 2022 Cuma

  Günlük burç yorumları: 24 Haziran 2022 Cuma

  BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

  Kişisel özgürlükle ilgili konular bugün yükümlülüklerinizle çatışabilir. Sizi bağlayan veya alıkoyan bir iş ortaya çıkabilir ya da tam yenilmez hissettiğinizde bir engel belirebilir. Bunlar muhtemelen yalnızca geçici aksaklıklardır, bu nedenle olumlu kalmayı hedefleyin. Önceliklerinize odaklanırken, bugün bazı sorunları çözmek veya hataları düzeltmek için iyi bir gün.

  Yazı kaynağı : hthayat.haberturk.com

  24 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

  24 Haziran g�nl�k bur� yorumlar�! Temmuz ay� bu burca yarayacak! A�k, kariyer, para hepsi onlarda

  24 Haziran g�nl�k bur� yorumlar�! Temmuz ay� bu burca yarayacak! A�k, kariyer, para hepsi onlarda

  24 Haziran g�n� Yay burcu sab�rl� olmal�. Bal�k burcu rahats�zl�klar� n�ksedebilir. Peki 24 Haziran 2022 g�nl�k bur� yorumlar�nda neler var? ��te yan�t�...

  24 HAZ�RAN G�NL�K BUR� YORUMLARI

  Ko� Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

  �li�kinizin i�indeki problemleri mi ��zeceksiniz? Yoksa aniden bu birlikten vaz m� ge�eceksiniz? Bug�n bu sorular�n cevab�n� bulmak i�in e� zamanl�klar� dinlemelisiniz. I� yerinizde duygusal mutsuzluklar�n�z� yans�tt���n�z i�in dikkatleri �ekiyor olabilirsiniz. G�n i�erisinde yapaca��n�z derin meditasyonlar enerjinizi toparlaman�za yard�mc� olacakt�r.

  Bo�a Burcu (21 Nisan- 20 May�s)

  Bug�n ev i�inde aniden olu�acak kazalara dikkat ederek g�ne ba�l�yorsunuz. El kesikleri ve yan�klara �ok ama �ok dikkat etmelisiniz. �li�kinizi gizli tutma konusunda art�k pek �ok ki�iyi �a��rtacak kararlar vermek �zeresiniz. A��klad���n�z ger�ekler kar��s�nda pek �ok ki�inin ikinci y�z�n� g�rmeye kendinizi haz�rlay�n.

  �kizler Burcu (21 May�s- 20 Haziran)

  A�k ve ili�kilerde senenin ba��nda ba�layan ama ayr�l�k ile sonu�lanan bir ili�kiniz var ise bug�nlerde haberler alabilirsiniz. S�rpiz kar��la�malara ve haberlere haz�rlan�n. Bu ili�kiye tekrar �ans vermek isterseniz �ans ve f�rsat�n�z bulunuyor ama size yap�lan b�y�k haks�zl�klar varsa zamana yaymak en iyisi.

  Yenge� Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

  �li�kinizin i�inde d���ncesizce olan davran��lar ve gerginliklere olduk�a dikkat etmelisiniz. Olu�an anla�mazl�klar �n�m�zdeki g�nlerde ili�kinizin bitmesine sebep olabilir. Ben merkezden uzakla��p daha alttan al�c�, kar�� taraf� d���nerek ad�m atman�z ilerleyen g�nlerde ya�ayaca��n�z gerginlikleri azaltacakt�r. Biten bir ili�ki i�in �z�lmeyin Temmuz ay� sizin ay�n�z olacak.

  Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 A�ustos)

  Ay ba��nda i�inizi kemiren pek �ok konunun arka plan�n� ��reneceksiniz. Can�n�z� yakan durumlar kar��s�nda yak�n�n�zdaki insanlar� da kaybetme ihtimaliniz oldu�unu bilmelisiniz. Ge�mi�teki baz� yanl�� anla��lmalar� sonu�land�rmak i�in f�rsat�n�z bulunuyor, temkinli ad�mlarla ilerlemelisiniz. K�sa yolculuklar yapmak, �ehir i�inde park veya ormanl�k alanlarda y�r�y��ler g�n�n enerjisini dengelemeniz i�in iyi gelebilir.

  Ba�ak Burcu (23 A�ustos- 22 Eyl�l)

  Sa�l�k probleminiz var ise bug�n kontrollerinizi yapt�rmak i�in g�ky�z� olduk�a uygun. Sizi seven pek �ok ki�inin varl���n� hissetti�iniz i�in olduk�a mutlu olacaks�n�z. Yaraland���n�z yerlerden �ifa bulaca��n�z ki�iler �evrenizde art�yor. Parasal kaynaklar, hem i� ortaklar�n�z hem de sizin a��n�zdan artmaya ba�layacak. Yeni projelere haz�rl�kl� olun.

  Terazi Burcu (23 Eyl�l- 22 Ekim)

  Pek �ok ki�inin ilgisinin �zerinizde topland��� g�nlerdesiniz ama bu ki�iler dost mu d��man m�? �evrenizdeki pek �ok ki�inin ger�ek y�z�n� anlamland�racaks�n�z. Gizli kalan ne varsa �imdi sahne �n�nde olacak. Aile bireylerinden alaca��n�z destek ile daha g��l� hissedeceksiniz. Evinizin i�inde ��kabilecek ar�zalar olursa paniklemeyin. Belki de negatif enerjiler sizden ��kaca��na mal�n�zdan ��k�yordur.

  Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kas�m)

  Aile b�y�kleriniz ile uzunca s�redir probleminiz var ise g�n�l almak i�in g�zel bir g�n. A�k ve ikili ili�kilerde depresyona me�illi tutumlar�n�z �n�m�zdeki g�nlerde daha �ok �z�lmenize sebebiyet verecektir. Kar��n�za ��kan yeni tan�d���n�z ki�iler kafan�z� kar��t�r�yor olabilir. Kendi ili�kinizdeki problemleri ��zmeye odaklan�rsan�z ilerde ya�ayaca��n�z pek �ok problemin de �n�ne ge�mi� olursunuz.

  Yay Burcu (22 Kas�m - 21 Aral�k)

  �ans�n�z�n t�kand���n� d���nd���n�z konular ile kar��la�abilirsiniz. Az�c�k sab�r etmekte fayda bulunuyor. 4 Hazirandan sonra bug�n ki kadar �anss�z hissetmeyeceksiniz. Uzunca s�redir aran�z�n a��k oldu�u eski sevgiliniz ile aniden kar��la�maya haz�rlan�n. Aran�zdaki karmik problemleri ��zemezseniz yeni ili�kilerinizde mutlulu�u yakalayamayabilirsiniz.

  O�lak Burcu (22 Aral�k - 19 Ocak)

  Kendinizi anlat�rken bug�n daha sab�rl� olmal�, ileti�im dilinizde kar�� taraf� k�rmamaya �zen g�stermelisiniz. Ani ��kabilecek kazalara kar�� dikkatli olmal�s�n�z. Seyahat planl�yorsan�z daha sonraki g�nlere �telemeniz sizi daha mutlu edebilir. G�n boyu sakinli�inizi korumak i�in dua etmek ve meditasyon yapmak ruhunuza olduk�a iyi gelecek.

  Kova Burcu (20 Ocak - 18 �ubat)

  Yak�n akrabalar�n�zdan gelecek ani haberlerle �ok �a��racaks�n�z. Ge�ti�imiz g�nlerde ya�ad���n�z gerginlikleri bir kenara b�rakabilirseniz �n�m�zdeki g�nlerde daha da mutlu olaca��n�z g�zellikler ya�ayacaks�n�z. Parasal konularda aniden ��kan masraflara kar�� dikkatli harcamalar yapmal�s�n�z. �z�ld���n�z konularla alakal� �ifa bulacaks�n�z.

  Bal�k Burcu (19 �ubat - 20 Mart)

  Rahats�zl��� olan Bal�k bur�lar� eski rahats�zl�klar�n�n tekrarlama ihtimalleri bulunuyor. Kalabal�k ortamlarda m�mk�n oldu�unca daha az kalarak kendinizi korumal�s�n�z. A�k konusunda kendinizi ifade edemedi�inizi, isteklerinizi net bir �ekilde belli edemeseniz de sevgilinizin size ani yapaca�� s�rpizlerle mutlu olabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  24 Haziran 2022 Cuma burç yorumu – Günlük burç yorumları

  24 Haziran 2022 Cuma burç yorumu – Günlük burç yorumları

  Bugün ne yapılabilir? Boğa burcunda ilerleyen Ay parasal konulara, kazanç ve harcamalarımıza vurgu getiriyor. Maddi alanda hassasiyetler ve dalgalanmalar var. Kazançlarımız üzerinde daha çok düşünebiliriz. Aynı zamanda elimizden gelen çabayı gösterebileceğimiz bir gündeyiz. Bugün sanatsal konular ve yeteneklerimiz yönünde çok şey yapabiliriz.

  Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca sürprizler de dikkat çekiyor. Planlarımızda, düşüncelerimizde alternatifler yapmaya çalışalım. Sabah saatlerinde maddi konularda biraz daha net ve uyanık olmak gerekebilir. Günün geç saatlerinde heyecan ve sürpriz içeren koşullar olabilir.

  Maya takviminde bugün

  Galaktik ton 5/ Süpürge    Oldukça hareketli bir gündeyiz. Maya takvimine göre ise Süpürge günündeyiz.  Bugün kendi iç dengemizi daha iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Anlaşmalarda daha dikkatli olmalıyız. Engelleri bilinçli bir şekilde aşacağız.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap