Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  23 nisanla ilgili 2 kıtalık şiirler

  1 ziyaretçi

  23 nisanla ilgili 2 kıtalık şiirler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  K�sa, 2-3 k�tal�k, En g�zel 23 Nisan �iirleri! 1. s�n�f, 3. ve 5. s�n�f 23 Nisan �iirleri!

  K�sa, 2-3 k�tal�k, En g�zel 23 Nisan �iirleri! 1. s�n�f, 3. ve 5. s�n�f 23 Nisan �iirleri!

  23 Nisan �iirleri, Ulusal Egemenlik ve �ocuk Bayram� �ncesinde 1. s�n�f, 3. ve 5. s�n�f ��rencileri taraf�ndan aran�yor. 23 Nisan 2022'de kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve �ocuk Bayram� i�in haz�rl�klar�n� s�rd�ren binlerce ��renci; 2 k�tal�k, K�sa, anlaml� ve en g�zel 23 Nisan �iirlerini ara�t�r�yor. ��te 1. s�n�f, 3. ve 5. s�n�f ��rencileri i�in K�sa, 2-3 k�tal�k en g�zel 23 Nisan �iirleri

  23 N�SAN

  Sana arma�an etti,

  Ata bu g�zel g�n�,

  23 Nisan bug�n,

  �ocuk Bayram� g�n�.

  Sevin, oyna, gez, dola�,

  Senin bayram�n bug�n.

  Bayra�� sev arkada�.

  Dalgaland�k�a ���n.

  R.G�kalp ARKIN

  23 N�SAN

  Bug�n bir ba�ka ayd�nl�k yery�z�,

  Bir ba�ka a�a�lar�n, evlerin y�z�.

  Bug�n �ocuklar g�zel.

  Bug�n sokaklar g�zel...

  Elimizden tutan her el

  Daha sa�lam

  Daha mavi g�ky�z�;

  Bayraklar daha yak�n.

  Bak�n: ge�iyor yar�n�n b�y�kleri;

  �ark�lar tutuyor g�kleri.

  �OCUKLARIMA

  Dalga m� ge�iyorsun d��ler mi kuruyorsun

  �yle sonsuz s�n�rs�z d��ler kur ki �ocu�um

  D��lerini som somut g�r�p �a�s�nlar

  B�yle bir dalgac� daha d�nyaya gelmedi desinler

  D�nyada yap�lmam�� i�ler �oktur �ocu�um

  Derlerse ki bu i�ler bir �eye yaramaz

  De ki b�t�n i�e yarayanlar

  ��e yaramaz san�lanlardan ��kar

  23 N�SAN

  D�n sabah anneci�im

  �perek, dedi: Uyan

  Bug�n senin bayram�n,

  Kalk, bak s�slendi her yan.

  Bakt�m her taraf s�sl�,

  Sokaklar dolu insan.

  Dedim: Anne bu neden

  Dedi: 23 Nisan.

  Temel bayramm��, inan

  Kutlu olsun karde�im

  Geldi 23 Nisan.

  R. G�kalp ARKIN

  D�NYAYI VEREL�M �OCUKLARA

  D�nyay� verelim �ocuklara hi� de�ilse bir g�nl���ne

  all� pullu bir balon gibi verelim oynas�nlar

  oynas�nlar t�rk�ler s�yleyerek y�ld�zlar�n aras�nda

  d�nyay� �ocuklara verelim

  kocaman bir elma gibi verelim s�cac�k bir ekmek somunu gibi

  hi� de�ilse bir g�nl���ne doysunlar

  d�nyay� �ocuklara verelim

  bir g�nl�k de olsa ��rensin d�nya arkada�l���

  �ocuklar d�nyay� alacak elimizden

  �l�ms�z a�a�lar dikecekler

  23 N�SAN

  Bug�n bir ba�ka ayd�nl�k yery�z�,

  Bir ba�ka a�a�lar�n, evlerin y�z�.

  Bug�n �ocuklar g�zel.

  Bug�n sokaklar g�zel...

  Elimizden tutan her el

  Daha sa�lam

  Daha mavi g�ky�z�;

  Bayraklar daha yak�n.

  Bak�n: ge�iyor yar�n�n b�y�kleri;

  �ark�lar tutuyor g�kleri.

  Adnan ARDA�I

  23 N�SAN

  Nas�l sevinmez insan?

  Bug�n 23 N�SAN.

  Bak s�slenmi� d�rt bir yan,

  Ya�as�n 23 Nisan

  Millet Meclisi kurduk,

  D��man� yurttan kovduk.

  H�rriyete kavu�tuk;

  Ya�as�n 23 Nisan.

  Egemenlik ulusun,

  Sen bir T�rk o�lusun.

  Yurdumuzu korursun,

  Ya�as�n 23 Nisan.

  Bug�n gen�lik g�n�d�r.

  T�rklerin d���n�d�r.

  Milletimin �n�d�r.

  Ya�as�n 23 Nisan.

  Sami TUNCA

  23 N�SAN

  Sevin�liyiz hepimiz,

  Ta�t� bug�n ne�emiz.

  E�leniriz, g�leriz,

  Geldi 23 Nisan.

  S�sleriz biz her yan�,

  Geldi �ocuk bayram�.

  Atat�rk'�n arma�an�,

  Ya�a 23 Nisan.

  HAKKI ERCAN

  23 N�SAN

  �u 23 Nisan'da,

  Do�du Millet Meclisi.

  ��te o g�n her yanda,

  Y�kseldi T�rk�n sesi,

  Bunu her y�l �ocuklar,

  Kutlayal�m sevin�le,

  Egemenlik de ya�ar,

  Hep verirsek el ele.

  23 N�SAN G�N�

  Bayram yapar �ocuklar,

  23 Nisan g�n�

  B�y�k bir sevin� kaplar,

  B�t�n yurdun �st�n�

  Bin dokuz y�z yirmide

  Duyuldu halk�n sesi

  A��ld� bu tarihte

  B�y�k Millet Meclisi

  Bug�n edildi il�n

  Yeni bir T�rk devleti

  Bundan, 23 Nisan

  Sevindirir milleti

  �. Hakk� SUNAT

  T�RK �OCU�UYUM BEN

  Bug�nlerin k�����,

  Yar�nlar�n b�y���,

  Hep �al���p ��renen

  T�rk �ocu�uyum ben.

  �lkesini �ok seven,

  Milletiyle �v�nen,

  Hep �al���p �reten

  T�rk �ocu�uyum ben.

  Atat�rk'�n izinde,

  �lkelerinin pe�inde,

  Hi� durmadan y�r�yen

  T�rk �ocu�uyum ben.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  23 Nisanla ilgili şiirler: 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri

  23 Nisanla ilgili şiirler: 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri

  23 Nisan'la ilgili şiirler bu dönemde sıkça aranıyor. İlk okul ve orta okul öğrencileri yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan'la ilgili şiirler: 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri başlığıyla internetten arama yapıyor. 23 Nisan şiirleri kısa uzun 2,3,4 kıtalık şiirler yoğun ilgi görüyor. Özellikle öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri hakkında araştırma yapıyor. Milli bayramlarımızdan birisi olan 23 Nisan’a ilgili öğrenciler şiir ödevi hazırlıyor. 23 Nisan'la ilgili şiirler haberimizde...

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılı itibariyle yine törenlerle şiirlerle kutlanacak. TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı'nda şiir okumak isteyen öğrenciler, 23 Nisan'la ilgili şiirler: 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri başlığıyla internetten okuyacakları şiirleri seçiyor.

  18-04/17/aums6_1523521510_6418.jpg

  23 NİSAN NE ZAMAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

  2019 yılı itibariyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor.  Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklamasına göre her sene olduğu gibi bu sene 23 Nisan resmi tatil olacak.

  23 NİSAN 1 KITALIK ŞİİR

  Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
  Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
  Bugün çocuklar güzel.
  Bugün sokaklar güzel...
  Elimizden tutan her el
  Daha sağlam
  Daha mavi gökyüzü;
  Bayraklar daha yakın.
  Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
  Şarkılar tutuyor gökleri.

  ANLAMLI 23 NİSAN ŞİİRi

  23 Nisan
  Baharın mutlu günü
  Yurdumun kutlu günü
  Neşelerin düğünü
  Güzel 23 Nisan
  İnanarak yürekten
  Hız aldık Atatürk'ten
  Bizi ona yükselten
  Bir el 23 Nisan

  18-04/17/pmy7i_1523521350_333.jpg

  23 NİSAN 2 KITALIK ŞİİR

  Şu 23 Nisanda,
  Doğdu Millet Meclisi.
  İşte o gün her yanda,
  Yükseldi Türkün sesi,

  Bunu her yıl çocuklar,
  Kutlayalım sevinçle,
  Egemenlik de yaşar,
  Hep verirsek el ele.

  23 NİSAN 3 KITALIK ŞİİR

  Bayram yapar çocuklar,
  23 Nisan günü
  Büyük bir sevinç kaplar,
  Bütün yurdun üstünü

  Bin dokuz yüz yirmide
  Duyuldu halkın sesi
  Açıldı bu tarihte
  Büyük Millet Meclisi

  Bugün edildi ilan
  Yeni bir Türk devleti
  Bundan, 23 Nisan
  Sevindirir milleti

  23 NİSAN 4 KITALIK ŞİİR

  Daha bir ballanır uyku
  Çocuklar kardeş oldu mu
  Barışır artık kurt kuzu
  Çocuklar kardeş oldu mu.

  Düşler denizine doğru
  Mutluluk bir yelken açar
  Her yürek bir altın pınar
  Çocuklar kardeş oldu mu.

  Daha bir ışıldar akarsu
  Çocuklar kardeş oldu mu
  Kucaklaşır batıyla doğu
  Çocuklar kardeş oldu mu.

  Ne açlık kalır ne korku
  Korudaki fidanlar gibi
  Sevip sevip birbirini
  Çocuklar kardeş oldu mu.

  18-04/17/i6bvm_1523521422_0015.jpg

  23 NİSAN 5 KITALIK ŞİİR

  Kiminin saçı siyah,
  Kiminin saçı sarı...
  Ankara'da buluştu,
  Dünyanın çocukları.

  Her Yirmi Üç Nisan'da
  Tekrarlanır bu olay.
  Buluşma nedenini,
  Açıklamak çok kolay.

  Bu kocaman dünyada
  Ülke sayısı çoktur.
  Oysa ki hiç birinin
  Çocuk Bayramı yoktur.

  Dünyanın çocukları
  Yurdumuza koşuyor,
  Her Yirmi Üç Nisan'da
  Cıvıldaşıp coşuyor.

  Türkiye konuklarla,
  Kalpler sevgiyle dolsun.
  Dünya Çocuk Bayramı
  Herkese mutlu olsun!

  18-04/17/8baie_1523521380_6559.jpg

  Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,
  23 Nisan bu, 23 Nisan.
  Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,
  Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.

  Kalmış bir sultanın keyfine işler.
  Nice yıllar olmuş Türkler perişan.
  Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,
  Dört yandan üstüne saldırmış düşman.

  Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,
  Canının derdine düşmüş de Sultan...
  Ansızın işlerin başına geçmiş,
  Milletin bağrından kopan kahraman...

  Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,
  Sultana isyan bu, cihana isyan
  Millet öyle büyük, baş öyle büyük,
  Bakmış, parmağını ısırmış cihan...

  Ana toprak için al bayrak için,
  Tepe tepe gövde, dere dere kan...
  Türk hak edince egemenliği,
  Açılmış önünde bir şanlı meydan...

  Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,
  Toplandığı tarih: 23 Nisan
  Milletin adına Millet Meclisi,
  Milletin isteği olsun her zaman...

  23 Nisan'la ilgili şiirler merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça 23 Nisan'la ilgili şiirler: 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri başlığıyla internetten arama yapılıyor. 99. yılı kutlanacak olan 23 Nisan için hazırlıklar devam ediyor. İlk okul ve orta okul öğrencileri 23 Nisan'la ilgili şiir ezberlemek için harekete geçti. 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık 23 Nisan şiirlerini sizler için derledik...

  Yazı kaynağı : www.karar.com

  En güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri

  En güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri

  En güzel 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri, öğrenciler tarafından online ortamda seslendirilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TRT EBA TV'den özel programlar yer alacak. Bu yıl cuma gününe denk gelen 23 Nisan 2021 tarihinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtelim. Okulların kapalı olması ve uzaktan eğitime devam etmesi nedeniyle vatandaşlar 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlayacak. 

  23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİNİ

  23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihi gündür.

  Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar verdi. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da bu bayramı çocuklara armağan etti ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlandı. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

  nisan05.jpg

  EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ

  Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmesini ifade eder.

  23 NİSAN

  Bugün bizim günümüz
  En büyük düğünümüz
  Yaşa sen 23 Nisan
  Yayıldı bak ünümüz.

  Atatürk bize verdi
  Kutlayın, koruyun dedi
  Yurduma değen eli
  Yiğitçe yere serdi.

  Yüreğimde ki sevinç
  Yansıdı bak bayrağa
  Kalktık bak gidiyoruz
  Atatürk ile atağa

  Sevinç, coş bugün senin
  Bayrak salla Dünyaya
  Özgürce yaşamak hakkın
  Gelen, 23 Nisanla..

  -Nizami Sunguroğlu

  23 NİSAN

  Sevinçliyiz hepimiz,
  Taştı bugün neşemiz.
  Eğleniriz, güleriz,
  Geldi 23 Nisan.

  Süsleriz biz her yanı,
  Geldi çocuk bayramı.
  Atatürk'ün armağanı,
  Yaşa 23 Nisan.

  -Hakkı Ercan

  23 NİSAN

  Şu 23 Nisanda,
  Doğdu Millet Meclisi.
  İşte o gün her yanda,
  Yükseldi Türkün sesi,
  Bunu her yıl çocuklar,
  Kutlayalım sevinçle,
  Egemenlik de yaşar,
  Hep verirsek el ele.

  -Sabri Cemil Yalkut

  0420201508281350881.jpg

  ANLAMLI 23 NİSAN ŞİİRİ

  23 Nisan
  Baharın mutlu günü
  Yurdumun kutlu günü
  Neşelerin düğünü
  Güzel 23 Nisan
  İnanarak yürekten
  Hız aldık Atatürk'ten
  Bizi ona yükselten
  Bir el 23 Nisan

  23 NİSAN 1 KITALIK ŞİİR

  Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
  Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
  Bugün çocuklar güzel.
  Bugün sokaklar güzel...
  Elimizden tutan her el
  Daha sağlam
  Daha mavi gökyüzü;
  Bayraklar daha yakın.
  Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
  Şarkılar tutuyor gökleri.

  23 NİSAN 2 KITALIK ŞİİR

  Şu 23 Nisanda,
  Doğdu Millet Meclisi.
  İşte o gün her yanda,
  Yükseldi Türkün sesi,

  Bunu her yıl çocuklar,
  Kutlayalım sevinçle,
  Egemenlik de yaşar,
  Hep verirsek el ele.

  0420201508061355634.jpg

  23 NİSAN 3 KITALIK ŞİİR

  Bayram yapar çocuklar,
  23 Nisan günü
  Büyük bir sevinç kaplar,
  Bütün yurdun üstünü

  Bin dokuz yüz yirmide
  Duyuldu halkın sesi
  Açıldı bu tarihte
  Büyük Millet Meclisi

  Bugün edildi ilan
  Yeni bir Türk devleti
  Bundan, 23 Nisan
  Sevindirir milleti

  23 NİSAN 4 KITALIK ŞİİR

  Daha bir ballanır uyku
  Çocuklar kardeş oldu mu
  Barışır artık kurt kuzu
  Çocuklar kardeş oldu mu.

  Düşler denizine doğru
  Mutluluk bir yelken açar
  Her yürek bir altın pınar
  Çocuklar kardeş oldu mu.

  Daha bir ışıldar akarsu
  Çocuklar kardeş oldu mu
  Kucaklaşır batıyla doğu
  Çocuklar kardeş oldu mu.

  Ne açlık kalır ne korku
  Korudaki fidanlar gibi
  Sevip sevip birbirini
  Çocuklar kardeş oldu mu.

  0420201506131351624.jpg

  23 NİSAN 5 KITALIK ŞİİR

  Kiminin saçı siyah,
  Kiminin saçı sarı...
  Ankara'da buluştu,
  Dünyanın çocukları.

  Her Yirmi Üç Nisan'da
  Tekrarlanır bu olay.
  Buluşma nedenini,
  Açıklamak çok kolay.

  Bu kocaman dünyada
  Ülke sayısı çoktur.
  Oysa ki hiç birinin
  Çocuk Bayramı yoktur.

  Dünyanın çocukları
  Yurdumuza koşuyor,
  Her Yirmi Üç Nisan'da
  Cıvıldaşıp coşuyor.

  Türkiye konuklarla,
  Kalpler sevgiyle dolsun.
  Dünya Çocuk Bayramı
  Herkese mutlu olsun!

  23 NİSAN 6 KITALIK ŞİİR

  Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,
  23 Nisan bu, 23 Nisan.
  Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,
  Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.

  Kalmış bir sultanın keyfine işler.
  Nice yıllar olmuş Türkler perişan.
  Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,
  Dört yandan üstüne saldırmış düşman.

  Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,
  Canının derdine düşmüş de Sultan...
  Ansızın işlerin başına geçmiş,
  Milletin bağrından kopan kahraman...

  Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,
  Sultana isyan bu, cihana isyan
  Millet öyle büyük, baş öyle büyük,
  Bakmış, parmağını ısırmış cihan...

  Ana toprak için al bayrak için,
  Tepe tepe gövde, dere dere kan...
  Türk hak edince egemenliği,
  Açılmış önünde bir şanlı meydan...

  Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,
  Toplandığı tarih: 23 Nisan
  Milletin adına Millet Meclisi,
  Milletin isteği olsun her zaman...

  0420201508571352047.jpg

  23 NİSAN'IN TARİHÇESİ NEDİR?

  23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.

  TBMM'nin açılışından 2000'li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bu ulusal bayram konusunda eksik bilgilenme ve yanlış tarihlendirmeye çokça rastlanmıştır. Hatta bazı tarihçilerce böyle bir günün tarihinin genişçe araştırılmamış olması büyük bir eksiklikti. Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın 1997'de yayımlanan bir makalesiyle bu eksikliği gidermeye çalışmıştır.

  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır. Çocuk Bayramı tamamen ayrı bir kavram olarak gelişirken, Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Bayramları baştan ayrı bayramlarken, birleşmişler; en son da onlara Çocuk Bayramı katılmıştır.

  ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

  Yazı kaynağı : www.karar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap