Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2023 yılı işyeri kira beyan sınırı

  1 ziyaretçi

  2023 yılı işyeri kira beyan sınırı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  NAZALI GUNDEM | 2023 YILI GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK BEYAN/İNDİRİM/İSTİSNA TUTARLARI VE VERGİ TARİFESİ

  2023 YILI GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK BEYAN/İNDİRİM/İSTİSNA TUTARLARI VE VERGİ TARİFESİ

  İmdat TÜRKAY/Gelir İdaresi Grup Başkanı

  Özet: Her yıl olduğu gibi 2022 yılı sonunda yayımlanan genel tebliğlerle 2023 yılında geçerli olacak beyanname verme tutarları, vergi tarifesi, vergiden istisna edilecek kazanç ve iratlar, binek otomobillerde gider indirim tutarları, vergi matrahından ve yıllık beyannameden yapılacak indirim tutarları gibi Gelir Vergisi Kanununda bazı kazanç ve iratların vergilendirilmesinde her yıl uygulanacak olan maktu had ve tutarlar 30.12.2022 tarihli (2. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Özellikle tüm çalışanları ilgilendiren vergi tarifesinde gelir dilimlerinde yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yüksek oranda artış yapılmış ve ücretlilerin bir üst vergi dilimlerine daha geç girmeleri sağlanarak daha yüksek vergi oranlarından vergi ödemelerinin önüne geçilmiştir. Bu arada 2022 yılı gelirlerinin Mart/2023 ayında yıllık beyanında 2022 yılı için belirlenmiş olan maktu had ve tutarlar dikkate alınacaktır.

  Anahtar kelimeler: Yeniden değerleme oranı, beyan sınırı, vergi tarifesi, istisna ve indirim,   binek otomobilde gider/amortisman kısıtlaması.

  Giriş

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2023 yılında geçerli olacak; gelir vergisi tarifesi, mesken istisna tutarı, çalışanlara verilecek yemek ve servis bedeline ilişkin istisna tutarı, binek otomobillere ait gider ve amortisman sınırları, engellilik indirimi tutarları, basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarına ilişkin hadler, diğer kazanç ve iratlara ilişkin istisna tutarları, yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek kazanç ve iratlara ilişkin beyanname verme sınırları gibi maktu had ve tutarlar, 2022 yılı için %122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranını dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca aynı Genel Tebliğde, basit usulde kazanç tespiti ile ilgili hususlar ve menkul sermaye iradının beyanında indirim oranı uygulaması hakkında uyulacak esaslarda belirlenmiştir.

  Maktu had ve tutarlara geçmeden önce her yıl için yapılan bu artışların yasal dayanaklarına kısaca değinmekte fayda vardır. Bilindiği üzere, GVK’nın mükerrer 121 inci maddesinde yer alan hükme göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan uyumlu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir vergisinden indirilmektedir. Hesaplanan indirim tutarı her yıl için belirlenen sınırı geçemez ve bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkili bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, 193 sayılı GVK’nın mükerrer 123 üncü maddesinde; GVK’nın 9/10, 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89/15 numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. Ayrıca, GVK’nın 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında da bu hükümler uygulanır.

  1. 2023 Yılında Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

  2023 yılı için belirlenen tutarlara yeniden değerleme oranını da dikkate alarak baktığımızda mükellefler lehine yeni tutarların belirlendiği görülmektedir. Bazı kazanç ve iratlar için beyanname verme sınırları yükseltilmiş, istisna tutarları artırılmış ve özellikle binek otomobillere ilişkin gider olarak indirilecek tutarlar yükseltilmiştir. Çalışanlara 1.1.2023 tarihinden itibaren ücret ve ücret kapsamındaki tüm ödemelere uygulanan vergi tarifesinde ise ücretliler ve gelir vergisi mükellefleri lehine  gelir dilimleri artırılmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, GVK’nın 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2022 yılında uygulanan had ve tutarlar, 24/11/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 542 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için % 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiş ve 2023 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar tespit edilmiştir. 2023 yılında geçerli olan tutarlar belirtildikten sonra, 2022 yılında geçerli olan ve Mart/2023 ayında yapılacak yıllık beyannamede dikkate alınacak olan tutarlarda ayrıca belirtilmiştir.

  GVK’nın vergiden muaf esnafı anlatan 9 uncu maddesinin 10 uncu bendine göre; ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar gelir vergisinden muaftır.

  Bu kişilerin esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz.

  Ancak, muafiyet kapsamında elde edilen hasılatın 2022 yılı için 320.000 TL’yi aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

  323 seri no.lu GVGT ile yapılan düzenleme ile GVK’nın 9/10 numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 2023 yılında uygulanmak üzere 700.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu durumda,  muafiyet kapsamında elde edilen hasılatın 2023 yılı için 700.000 TL’yi aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten faydalanamayacaktır.

  Ücret ödemelerine ilişkin istisnaların yer aldığı GVK’nın 23 üncü maddesinde yer alan 8 numaralı bendinde yer alan, işverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere 110 TL olarak belirlenmiştir.

  Bilindiği üzere 7420 sayılı Kanunla, 1/12/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, GVK’nın 23/8 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, işverenler tarafından hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. Bu konuda gerekli açıklamalar, 30.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 322 seri no.lu GVGT’de yapılmış bulunmaktadır. 

  GVK’nın 23/10 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2022 yılı için 56 TL olarak belirlenmiştir.

  193 sayılı GVK’nın 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

  olarak belirlenmiştir.

  Yine benzer düzenlemenin yer aldığı GVK’nın 68 inci maddenin birinci fıkrasının;

  olarak belirlenmiştir.

  Basit usule tabi olmanın genel şartları ile ilgili olarak, GVK’nın 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı 2023 yılı için; Büyükşehir belediye sınırları içinde 35.000 TL, diğer yerlerde 22.000 TL olarak tespit edilmiştir. Basit usule tabi olmanın özel şartları ile ilgili olarak GVK’nın 48. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler 2023 yılı için;

  olarak tespit edilmiştir.

  Bu tutarların altında kalan değer artış kazançları için gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

  Yıllık olarak belirlenen bu tutarların altında kalan arizi kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecektir.

  2023 yılında ücret ödemeleri başta olmak üzere gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan vergi tarifesi, 323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde 3 üncü gelir diliminden itibaren farklılaştırılmış vergi dilimleri dikkate alınacaktır.

  Ancak, 2022 yılında elde edilen ve 1-31 Mart 2023 ayında yıllık beyanname ile beyan edilecek gelirlerin beyanında 2022 yılında geçerli olan aşağıdaki veri tarifesi uygulanacaktır.

  193 sayılı GVK’nın mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), maddede belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

  Ancak, hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde yıllık olarak belirlenen tutardan fazla olamaz. Bilindiği üzere, %5 indirim tutarının üst limiti, 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 2.000.000 TL olarak tespit edilmişti.

  Ancak, 323 seri no.lu GVGT ile daha önceki tutar, 1/1/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 4.400.000 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2022 yılına ilişkin olarak Mart-Nisan/2022 aylarında verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde belirlenen bu yeni tutar dikkate alınacaktır.

  2. Basit Usulde Kazanç Tespitine İlişkin Hususlar ve Toplu Belge Düzenlenmesi

  Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir belirleme de kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirlenmiştir. GVK’nın 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı kendi yetkisini kullanılarak 2022 yılı için 317 seri no.lu GVGT ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

  Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2023 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2022 tarihi itibarıyla 323 seri no.lu GVGT’nin üçüncü bölümündeki tabloda yer alan hadleri aşmaması gerekmektedir. Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından belirtilen hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  Ayrıca, basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili olarak 215 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulama 31/12/2023 tarihine kadar tekrar uzatılmıştır.

  3. Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması

  323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, 2022 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması şöyle olacaktır.

  Sonuç                                                                                   

  2023 yılında gelir vergisi uygulamalarında dikkate alınacak vergi tarifesi, indirim, istisna ve beyanname verme sınırlarına baktığımızda en dikkat çekici olanı şüphesiz milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi tarifesindeki dilim tutarlarındaki artış olmuştur. Bu yıl muhtemelen düşük ve orta düzeyde ücret geliri elde eden çalışanların ikinci ve üçüncü gelir dilimine girmeleri önceki yıla göre biraz daha zorlaşacak ve ücretlilerin ödediği gelir vergisi azalmış olacaktır. Ayrıca, yıllık beyanname verilmemesini sağlayan istisna tutarlarındaki ve beyanname verme sınırlarındaki artışlar da mükelleflerin lehine olmuştur.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda kazanç ve iratların toplamından oluşan gelirin, gerek yıl içinde tevkif suretiyle vergilendirilmesinde gerekse yıllık beyanında; belirlenen istisna ve indirim tutarları, gider ve amortisman kısıtlamaları, beyanname verme hadleri, uygulanacak vergi tarifesi gibi unsurlar 2023 yılı için 323 seri no.lu GVGT ile yapılmış bulunmaktadır. Gelir sahiplerinin sürpriz vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve usulsüzlük cezaları ile karşılaşmamaları için beyan sınırlarını, istisna ve indirim tutarlarını takip etmeleri ve ona göre hareket etmelerinde fayda vardır.

  NAZALI VERGI & HUKUK

  [email protected]

  Yazı kaynağı : nazaligundem.com

  2023 Y�l� Gelir Vergisi Dilimleri | 2023 Yemek Yard�m� �stisnas� 110 TL | Kira Geliri �stisnas� 21.000 TL - Verginet

  VERG� S�RK�LER�

  NO: 2022/143

  KONU: 2023 Y�l� Gelir Vergisi Dilimleri ile Di�er �e�itli Had ve Tutarlar

  30 Aral�k 2022 tarihli ve 32059 (2. M�kerrer) say�l� Resmi Gazete�de yay�mlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli�i ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, m�kerrer 80, 82, 86 ve 103 �nc� maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2023 takvim y�l�nda uygulanmak �zere yeniden belirlenmi�tir.

  S�z konusu had ve tutarlar a�a��da bilgilerinize sunulmu�tur.

  1. Yeniden De�erleme Oran�nda Artt�r�lan Had ve Tutarlar

  1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Al�nan Tarife

  Gelir Vergisi Kanununun 103 �nc� maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas al�nan tarife,�2023 takvim y�l� gelirlerinin vergilendirilmesinde�esas al�nmak �zere a�a��daki �ekilde yeniden belirlenmi�tir.

  Yeni belirlenen kriterlere g�re maa� hesaplama sayfam�z g�ncellenmi�tir.

  1.2. Mesken kira gelirleri i�in uygulanan istisna tutar� 21.000 TL

  Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri i�in uygulanan istisna tutar�,�2023 takvim y�l�nda�elde edilen kira gelirleri i�in�21.000 TL olarak tespit edilmi�tir.

  1.3. Yemek Paras� �stisnas�: 110 TL

  Gelir Vergisi Kanununun 23 �nc� maddesinin 8 numaral� bendinde yer alan, i�verenlerce i�yeri veya i�yerinin m��temilat� d���nda kalan yerlerde hizmet erbab�na yemek verilmek suretiyle sa�lanan menfaatlere ili�kin istisna tutar�,�2023 takvim y�l�nda�uygulanmak �zere�110 TL�olarak tespit edilmi�tir.

  1.4. Yol Yard�m Tutar: 56 TL

  Gelir Vergisi Kanununun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (10) numaral� bendinde yer alan, i�verenlerce hizmet erbab�n�n i�yerine gidip gelmesi i�in sa�lanan menfaatlere ili�kin istisna tutar��2023 takvim y�l�nda�uygulanmak �zere�56 TL�olarak tespit edilmi�tir.

  1.5. Engellilik �ndirimi Tutarlar�

  Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatl�k indirimi tutarlar�,�2023 takvim y�l�nda�uygulanmak �zere;

  - Birinci derece engelliler i�in: 4.400 TL,

  - �kinci derece engelliler i�in: 2.600 TL,

  - ���nc� derece engelliler i�in: 1.100 TL,

  olarak tespit edilmi�tir.

  1.6. Ta��t Giderlerine �li�kin �ndirim Tutarlar�

  Gelir Vergisi Kanununun 40 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n;

  - (1) numaral� bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ili�kin ayl�k kira bedeli 17.000 TL,

  - (1) Gider olarak indirim konusu yap�labilecek �zel t�ketim vergisi ve katma de�er vergisinin toplam tutar� 440.000 TL,

  - (7) numaral� bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yap�labilecek tutar; �zel t�ketim vergisi ve katma de�er vergisi hari� 500.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendi�i veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildi�i hallerde 950.000 TL,

  olarak belirlenmi�tir.

  1.7. Basit Usule Tabi Olman�n Genel �artlar�ndan Olan ��yeri Kira Bedeline �li�kin Tutar

  Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (2) numaral� bendinde yer alan y�ll�k kira bedeli toplam�,�2023 takvim y�l�nda�uygulanmak �zere b�y�k�ehir belediye s�n�rlar� i�inde�35.000 TL,�di�er yerlerde�22.000 TL�olarak tespit edilmi�tir.

  1.8. Basit Usule Tabi Olman�n �zel �artlar�n� Belirleyen Hadler

  Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan hadler,�2023 takvim y�l�nda�uygulanmak �zere;

  -(1) numaral� bent i�in 440.000 TL ve 700.000 TL,

  -(2) numaral� bent i�in 220.000 TL,

  -(3) numaral� bent i�in 440.000 TL,

  �) 68 inci maddesinin birinci f�kras�n�n;

  - (4) numaral� bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yap�labilecek tutar; �zel t�ketim vergisi ve katma de�er vergisi hari� 500.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendi�i veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildi�i hallerde 950.000 TL,

  - (5) numaral� bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ili�kin ayl�k kira bedeli 17.000 TL, gider olarak indirim konusu yap�labilecek �zel t�ketim vergisi ve katma de�er vergisinin toplam tutar� 440.000 TL,

  olarak tespit edilmi�tir.

  1.9. De�er Art��� Kazan�lar�na �li�kin �stisna Tutar�: 55.000 TL

  Gelir Vergisi Kanununun m�kerrer 80 inci maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan de�er art��� kazan�lar�na ili�kin istisna tutar�,�2023 takvim y�l��gelirlerine uygulanmak �zere�55.000 TL�olarak tespit edilmi�tir.

  2. Ar�zi Kazan�lara �li�kin �stisna Tutar�: 129.000.- TL.

  Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan ar�zi kazan�lara ili�kin istisna tutar�,�2023 takvim y�l��gelirlerine uygulanmak �zere�129.000 TL�olarak tespit edilmi�tir.

  2.1. Tevkifata ve �stisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye �ratlar�na �li�kin Beyanname Verme S�n�r�: 8.400.-TL

  Gelir Vergisi Kanununun 86 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (1) numaral� bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar�na ili�kin beyanname verme s�n�r�,�2023 takvim y�l��gelirlerine uygulanmak �zere 8.400 TL�olarak tespit edilmi�tir.

  2.2. K�r Hadleri Emsallerine G�re D���k Olarak Tespit Edilmi� Bulunan Emtia ��in �zel Hadler

  Milli piyango bileti, akaryak�t, �eker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine g�re d���k olarak tespit edilmi� bulunan emtia i�in �zel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanl���na verilmi�tir. Bu yetki kullan�larak 2016 y�l� i�in 25/12/2015 tarihli ve 29573 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Gelir Vergisi Genel Tebli�i (Seri No: 290) ile belirlenen tutarlar yeniden art�r�lm��t�r.

  Belirtilen bu mallar�n al�m sat�m� ile u�ra�anlar hakk�nda, basit usul�n �zel �artlar� bak�m�ndan yukar�daki hadler dikkate al�nmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli�indeki hesaplamalar�do�rultusunda i�lem yap�lacakt�r.

  3. Basit Usule Tabi M�kelleflerde G�n Sonunda Toplu Belge D�zenleme Uygulamas�

  Basit usule tabi m�kelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Gelir Vergisi Genel Tebli�i (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri g�nl�k has�latlar� i�in g�n sonunda tek bir fatura d�zenlenmesine ili�kin uygulaman�n, 31/12/2023 tarihine kadar devam etmesi uygun g�r�lm��t�r.

  4. 2022 takvim y�l�nda elde edilen bir k�s�m menkul sermaye irad�n�n beyan�nda dikkate al�nacak indirim oran� uygulamas�

  Gelir Vergisi Kanununun 76 nc� maddesinin 5281 say�l� Kanunun 44 �nc� maddesiyle y�r�rl�kten kald�r�lan ikinci f�kras�nda, 193 say�l� Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (5), (6), (7), (12) ve (14) numaral� bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlar�na (d�viz cinsinden a��lan hesaplara �denen faiz ve k�r paylar�, d�vize, alt�na veya ba�ka bir de�ere endeksli menkul k�ymetler ile d�viz cinsinden ihra� edilen menkul k�ymetlerden elde edilenler hari�) f�krada belirtilen indirim oran�n�n uygulanmas� suretiyle bulunacak k�sm�n, bu iratlar�n beyan� s�ras�nda indirim olarak dikkate al�naca�� belirtilmi�ti.

  Gelir Vergisi Kanununun indirim oran� uygulamas�na y�nelik 76 nc� maddesinin ikinci f�kras� 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak �zere 5281 say�l� Kanunla y�r�rl�kten kald�r�lmakla birlikte, an�lan Kanunun ge�ici 67 nci maddesinin dokuzuncu f�kras� h�km� gere�ince 1/1/2006 tarihinden �nce ihra� edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolar�ndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde y�r�rl�kte olan h�k�mler esas al�naca��ndan, indirim oran� uygulamas� bahsi ge�en menkul k�ymet gelirleri i�in devam etmektedir.

  �ndirim oran�; 213 say�l� Kanuna g�re o y�l i�in tespit edilmi� olan yeniden de�erleme oran�n�n, ayn� d�nemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde olu�an bile�ik ortalama faiz oran�na b�l�nmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re 2022 y�l� i�in tespit edilmi� olan yeniden de�erleme oran� % 122,93't�r. Bu d�nemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde olu�an bile�ik ortalama faiz oran� ise % 18,14�t�r. Buna g�re, 2022 y�l�nda elde edilen bir k�s�m menkul sermaye irad�n�n beyan�nda uygulanacak indirim oran� (%122,93 / %18,14=)% 677,67 olmaktad�r.

  Bu oranlar dikkate al�nd���nda, 2022 y�l� gelirlerine uygulanacak indirim oran� birden b�y�k ��kmaktad�r.

  Bu kapsamda, 2022 y�l�nda elde edilen menkul sermaye iratlar�ndan,1/1/2006 tarihinden �nce ihra� edilmi� olan ve 193 say�l� Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (5) numaral� bendinde say�lan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut �daresi ve �zelle�tirme �daresince ��kar�lan menkul k�ymetlerden sa�lanan gelirler indirim oran�n�n birden b�y�k olmas� dolay�s�yla beyan edilmeyecektir.

  D�vize, alt�na veya ba�ka bir de�ere endeksli menkul k�ymetler ile d�viz cinsinden ihra� edilen menkul k�ymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlar�n�n ve ticari i�letmelere dahil kazan� ve iratlar�n beyan�nda indirim oran� uygulanmamaktad�r.

  193 say�l� Kanunun ge�ici 67 nci maddesinin d�rd�nc� f�kras� uyar�nca, an�lan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (7), (12) ve (14) numaral� bentlerinde yaz�l� menkul sermaye iratlar� 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyan� ve bu gelirlere indirim oran� uygulanmas� s�z konusu de�ildir.

  S�z konusu tebli�e a�a��daki ba�lant� yard�m�yla ula�abilirsiniz.

  Gelir Vergisi Genel Tebli�i (Seri No: 323)

  Sayg�lar�m�zla.

  Deloitte T�rkiye.

  Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme ama�l�d�r ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun �ye firmalar� veya ili�kili kurulu�lar� (birlikte, �Deloitte Network� olarak an�lacakt�r) taraf�ndan profesyonel ba�lamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmay� ama�lamamaktad�r. �irketinizi, i�inizi, finansman�n�z� ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana dan���n. Deloitte Network b�nyesinde bulunan hi�bir kurulu�, bu belgede yer alan bilgilerin ���nc� ki�iler taraf�ndan kullan�lmas� sonucunda ortaya ��kabilecek zarar veya ziyandan sorumlu de�ildir.

  Yazı kaynağı : www.verginet.net

  2023 yılı kira vergisi istisna tutarı belli oldu

  2023 yılı kira vergisi istisna tutarı belli oldu

  Gelir Vergisi Kanununda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi.

  2023 yılı kira vergisi istisna tutarı belli oldu - Resim: 2

  Kira gelirinde muafiyet yani istisna miktarı belli oldu ve Resmi Gazete'de yayımlandı.Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğler yeni yılda yürürlüğe girecek.

  Kira gelirlerindeki 9 bin 500 lira olan istisna tutarı, 21 bin liraya çıkarıldı. Böylece 2023 yılında elde edilen kira gelirlerinin 21 bin lirası vergiden istisna olacak. Kira gelirinin 21 bin lirayı aşmaması halinde beyanname verilmeyecek.

  Değer artış kazançlarındaki 25 bin lira istisna tutarı, 55 bin lira olarak belirlendi. Örneğin, sahip olunan gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıldan önce satılması halinde, bu satış nedeniyle elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor.

  2023 yılında elde edilen değer artış kazancının 55 bin lirayı aşması halinde, beyanname verilecek ancak 55 bin lira istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülecek.

  Arızi kazançlardaki 58 bin lira istisna tutarı, 129 bin liraya çıkarıldı. Örneğin, arızi olarak yapılan bir danışmanlık hizmetinden 2023 yılında elde edilen ve istisna tutarı olan 129 bin lirayı geçmeyen kazançlar vergilendirilmeyecek.

  Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 3 bin 800 liradan, 8 bin 400 liraya çıktı.

  2023 yılı kira vergisi istisna tutarı belli oldu - Resim: 8

  Bazı hallerde basit usule tabi mükelleflere kiralanan iş yerlerinden elde edilen kira gelirlerinde tevkifat yapılmıyor.

  2023 yılında elde edilen ve tevkifat ve istisnaya konu olmayan bu gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşmaması halinde beyanname verilmeyecek.

  2023 yılı kira vergisi istisna tutarı belli oldu - Resim: 10

  Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kullanılan binek otomobillerin kiralık olması durumunda ödenen aylık kira tutarı ile işletmeye kayıtlı binek otomobillerinin amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli ile ilgili indirim tutarları da yükseltildi

  Bu çerçevede, binek otomobiller için ödenen aylık kira gideri 8 bin liradan 17 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı da 430 bin liradan 950 bin liraya çıkarıldı.

  Yazı kaynağı : www.yurtgazetesi.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap