Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2023 yılı eşik değerler ve parasal limitler

  1 ziyaretçi

  2023 yılı eşik değerler ve parasal limitler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  25 Ocak 2023 �AR�AMBA

  Kamu �hale Kurumundan:

  KAMU �HALE TEBL���

  (TEBL�� NO: 2023/1)

  Ama� ve kapsam

  MADDE 1- (1) Bu Tebli�in amac�, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say�l� Kamu �hale Kanununda belirtilen e�ik de�erlerin ve parasal limitlerin, T�rkiye �statistik Kurumu taraf�ndan a��klanan 2022 y�l� Aral�k ay� Yurt ��i �retici Fiyat Endeksi (Y�-�FE) y�ll�k de�i�im oran�nda (%97,72) artt�r�larak g�ncellenmesidir.

  Dayanak

  MADDE 2- (1) Bu Tebli�, 4734 say�l� Kanunun 67 nci maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  G�ncellenen hususlar

  MADDE 3- (1) Bu Tebli� ile 1/2/2023 tarihinden itibaren ge�erli olmak �zere 4734 say�l� Kanunun;

  a) 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (g) bendinde belirtilen 33.494.082,-TL (Otuz��milyond�rty�zdoksand�rtbinsekseniki T�rk Liras�) 66.224.498,-TL (Altm��alt�milyonikiy�zyirmid�rtbind�rty�zdoksansekiz T�rk Liras�),

  b) 8 inci maddesinin birinci f�kras�n�n;

  1) (a) bendinde belirtilen 4.004.034,-TL (D�rtmilyond�rtbinotuzd�rt T�rk Liras�) 7.916.776,-TL (Yedimilyondokuzy�zonalt�binyediy�zyetmi�alt� T�rk Liras�),

  2) (b) bendinde belirtilen 6.673.409,-TL (Alt�milyonalt�y�zyetmi���bind�rty�zdokuz T�rk Liras�) 13.194.664,-TL (On��milyony�zdoksand�rtbinalt�y�zaltm��d�rt T�rk Liras�),

  3) (c) bendinde belirtilen 146.815.969,-TL (Y�zk�rkalt�milyonsekizy�zonbe�bindokuzy�zaltm��dokuz T�rk Liras�) 290.284.533,-TL (�kiy�zdoksanmilyonikiy�zseksend�rtbinbe�y�zotuz�� T�rk Liras�),

  c) 13 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinin;

  1) (1) numaral� alt bendinde belirtilen 436.830,-TL (D�rty�zotuzalt�binsekizy�zotuz T�rk Liras�) 863.700,-TL (Sekizy�zaltm����binyediy�z T�rk Liras�), 873.705,-TL (Sekizy�zyetmi���binyediy�zbe� T�rk Liras�) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediy�zyirmiyedibind�rty�zseksendokuz T�rk Liras�),

  2) (2) numaral� alt bendinde belirtilen436.830,-TL(D�rty�zotuzalt�binsekizy�zotuz T�rk Liras�)�� 863.700,-TL (Sekizy�zaltm����binyediy�z T�rk Liras�),��� 873.705,-TL (Sekizy�zyetmi���binyediy�zbe� T�rk Liras�)1.727.489,-TL (Birmilyonyediy�zyirmiyedibind�rty�zseksendokuz T�rk Liras�),�� 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiy�zseksenbirbinikiy�zyetmi�sekiz T�rk Liras�) 14.396.542,-TL (Ond�rtmilyon��y�zdoksanalt�binbe�y�zk�rkiki T�rk Liras�),

  3) (3) numaral� alt bendinde belirtilen 873.705,-TL (Sekizy�zyetmi���binyediy�zbe� T�rk Liras�) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediy�zyirmiyedibind�rty�zseksendokuz T�rk Liras�), 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiy�zseksenbirbinikiy�zyetmi�sekiz T�rk Liras�) 14.396.542,-TL (Ond�rtmilyon��y�zdoksanalt�binbe�y�zk�rkiki T�rk Liras�),

  �) 21 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (f) bendinde belirtilen 728.072,-TL (Yediy�zyirmisekizbinyetmi�iki T�rk Liras�) 1.439.543,-TL (Birmilyond�rty�zotuzdokuzbinbe�y�zk�rk�� T�rk Liras�),

  d) 22 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (d) bendinde belirtilen 218.395,-TL (�kiy�zonsekizbin��y�zdoksanbe� T�rk Liras�) 431.810,-TL (D�rty�zotuzbirbinsekizy�zon T�rk Liras�),���������� 72.752,-TL (Yetmi�ikibinyediy�zelliiki T�rk Liras�) 143.845,-TL (Y�zk�rk��binsekizy�zk�rkbe� T�rk Liras�),

  e) 53 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (j) bendinin;

  1) (1) numaral� alt bendinde belirtilen 1.456.202,-TL (Birmilyond�rty�zellialt�binikiy�ziki T�rk Liras�) 2.879.202,-TL (�kimilyonsekizy�zyetmi�dokuzbinikiy�ziki T�rk Liras�),

  2) (2) numaral� alt bendinde belirtilen 2.305.178,-TL (�kimilyon��y�zbe�biny�zyetmi�sekiz T�rk Liras�) 4.557.797,-TL (D�rtmilyonbe�y�zelliyedibinyediy�zdoksanyedi T�rk Liras�), 13.819,-TL (On��binsekizy�zondokuz T�rk Liras�) 27.322,-TL (Yirmiyedibin��y�zyirmiiki T�rk Liras�), 9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiy�zyirmibinyediy�zk�rkd�rt T�rk Liras�) 18.231.255,-TL (Onsekizmilyonikiy�zotuzbirbinikiy�zellibe� T�rk Liras�), 27.654,-TL (Yirmiyedibinalt�y�zellid�rt T�rk Liras�) 54.677,-TL (Ellid�rtbinalt�y�zyetmi�yedi T�rk Liras�), 69.155.600,-TL (Altm��dokuzmilyony�zellibe�binalt�y�z T�rk Liras�) 136.734.452,-TL (Y�zotuzalt�milyonyediy�zotuzd�rtbind�rty�zelliiki T�rk Liras�), 41.482,-TL (K�rkbirbind�rty�zsekseniki T�rk Liras�) 82.018,-TL (Seksenikibinonsekiz T�rk Liras�), 55.316,-TL (Ellibe�bin��y�zonalt� T�rk Liras�) 109.370,-TL (Y�zdokuzbin��y�zyetmi� T�rk Liras�),

  f) 62 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (h) bendinde belirtilen 808.172,-TL (Sekizy�zsekizbiny�zyetmi�iki T�rk Liras�) 1.597.917,-TL (Birmilyonbe�y�zdoksanyedibindokuzy�zonyedi T�rk Liras�),

  olarak g�ncellenmi�tir.

  (2) Birinci f�krada belirtilen e�ik de�erler ve parasal limitlere ili�kin olarak, bir �nceki d�nem ile kar��la�t�rmal� de�erler, ayr�ca tablo halinde Ekte yer almaktad�r.

  �nceki b�t�e stat�leri

  MADDE 4- (1) �darelerin tabi olduklar� e�ik de�erler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununun y�r�rl��e girmesinden �nceki b�t�e stat�leri g�z �n�nde bulundurulur.

  Y�r�rl�k

  MADDE 5- (1) Bu Tebli� 1/2/2023 tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 6- (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Kamu �hale Kurumu Ba�kan� y�r�t�r.

  Eki i�in t�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Kamu �halelerinde E�ik De�erler Ve Parasal Limitler Y�zde 97,72 Art�r�ld� - Memurlar.Net

  Kamu �halelerinde E�ik De�erler Ve Parasal Limitler Y�zde 97,72 Art�r�ld� - Memurlar.Net

  Kamu �hale Kurumu taraf�ndan haz�rlanan Kamu �hale Tebli�i, Resmi Gazete'de yay�mland�.

  Buna g�re, Kamu �hale Kanunu'nda belirtilen e�ik de�erler ve parasal limitler, T�rkiye �statistik Kurumu taraf�ndan a��klanan Aral�k 2022 d�nemi Yurt ��i �retici Fiyat Endeksi (Y�-�FE) y�ll�k de�i�im oran�nda (y�zde 97,72) art�r�larak g�ncellendi.

  Tebli�, 1 �ubat 2023'ten itibaren y�r�rl��e girecek.

  E�ik de�erler ile parasal limitler ve tutarlar�n bir �nceki d�nemle kar��la�t�rmas� ��yle:

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı

  Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı

  Şirket haberleri

  Finans terminali

  Anadolu images

  Enerji terminali

  Haber Akademisi

  Yeşilhat

  Ayrımcılık Hattı

  Teyit Hattı

  Kariyer AA

  Kurumsal haberler

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap