Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2023 mayıs celbi ne zaman askere gider

  1 ziyaretçi

  2023 mayıs celbi ne zaman askere gider bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenimleri süresi içinde ÖİDB tarafından yürütülen askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esaslarına göre yürütülür.

  I. GENEL BİLGİLER

  Askerlik celp (çağrı) dönemleri:

  Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin tabi oldukları celp döneminde askere gitmek isteyenler belirtilen tarihler arasında ilgili A.Ş.B’ye,  lisansüstü öğrencilerin tabi oldukları celp dönemi için sevk tehiri yaptırmak üzere belirtilen tarihler arasında ÖİDB Lisansüstü Askerlik Sorumlusuna başvuru yapması gerekir.

  Azami eğitim öğretim süresi:

  Öğrencilerin azami süresine katılan/katılmayan durumlar ilgili yönetmeliklerde belirtilir.

  A) NORMAL ÖĞRENİM SÜRELERİ İÇİNDE İŞLETİLEN KURALLAR :

  1) Askerlik çağı gelmemiş öğrencilerden ilk kayıtlarda belge istenmez. Örneğin; 1986 ve üstü.

  2) Askerlik çağına  gelmiş ve daha yukarı yaştaki erkek adaylardan ilk kayıtlarda, "Okullara kayıt yaptırmasında sakınca olmadığına" dair belge veya sevk edilmiş yükümlülerin sevk evrakının tasdikli bir sureti istenir.
  Üniversiteye giriş sınavları sonucunda üniversiteye girmeye hak kazanan askerlikle ilişkili öğrencilerin kayıt haklarının askerlik terhisini izleyen ilk öğrenim yılı başına kadar saklı tutulması gerekmektedir. (Bu öğrencilerin, askerlik süresince izinli sayılabilmeleri için, kayıt yaptırmış olduğu okula başvurarak, kayıt talebi dilekçesini ve sevk belgesini vermesi gerekmektedir.)

  3) Hiçbir erteleme hakkı kalmayıp derhal sevki gereken yükümlülerden bir yükseköğrenim kurumunu kazandığını belgeleyenlere istekleri halinde askerlik şubesince, okula kayıt yaptırabilmeleri için sevk evraklarının teslimini müteakip EK-L belgesi verilir. Ancak bu yükümlüler, okullarına kayıt yaptırmalarına müteakip haklarında öğrenci durum belgesi gönderilse dahi askerlikleri ertesi yıla ertelenmez.

  4) Askerlikle ilişiksiz belgesi olmaksızın kayıt yapan okul yöneticileri hakkında işlem yapılması MSB tarafından Rektörlükten istenir.

  5) Yüksek öğretim kurumları tarafından okullara  kayıtları yapılan öğrenciler için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından iki suret EK-C2 belgesi düzenlenir. Bir sureti öğrencilerin kayıt tarihlerini takip eden iki ay içerisinde yerli askerlik şubelerine gönderilir. Bir sureti okuldaki öğrenci dosyasına takılır.

  6) Askerlik çağına girmeden önce gönderilen öğrenci durum belgeleri  askerlik çağına girdikten sonra işlem yapılmak üzere ayrı bir klasörde bekletilir.

  7) Öğrencilerin; mezuniyet, ilişik kesme, yatay geçiş, ilave öğrenim süresi kazanma, kayıt dondurma, kayıt canlandırma, kayıt yeniletmeme, açık öğretim programlarında üst üste iki yıl sınıfta kalma  vb. her türlü durum ve değişiklikler okullar tarafından en geç iki ay içinde yerli askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi (EK-C2)  ile bildirilir.

  8) Askerlik Kanunun ilgili maddeleri gereğince yapılan ertesi yıla bırakma ve sevk tehiri işlemlerinde 29 yaş sınırı aşılamaz.

  9) Yönetmelikte belirtilen mazeretleri nedeniyle kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanmak suretiyle azami öğrencilik süresine ilave edilir.

  10) İntibak programında geçirilen süreler, azami öğrencilik sürelerini etkilemez.

  11) İki veya üç yıl süreli yüksek okullardan mezun olanlarla, öğrenim gördükleri fakülte ve yüksekokulları terk edip askerliklerine karar alınanlardan öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin askere celp ve sevkleri istekleri halinde bir yıl tehir edilir.

  12) 2-3 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile fakülte/yüksekokul terklerin askere sevkleri bir defa veya bir yıl süreyle tehir edilir. İkinci defa kayıt yaptırdıkları fakülte ve yüksekokuldan ayrılmaları halinde ise sevkleri tehir edilmez.

  13) Okumakta olduğu fakülte veya yüksekokullardan ayrılanlar, ayrıldıkları okul veya bölümü yeniden kazanmış olsalar dahi, istekleri halinde kendilerine kayıt yaptırmak için Askerlikle İlişiksiz Belgesi verilir.

  14) İzin alan veya kayıt donduran öğrenciler için tanzim edilecek öğrenci durum belgelerinin notlar hanesine izin/kayıt dondurmanın hangi sebeple verildiği ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararının tarih/sayısı yazılır.

  15) Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve orta öğretim alan öğretmenliği eğitimi yapanların 33 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere tabi oldukları yönetmeliklerde belirlenen azami süreler kadar tecil hakları bulunmaktadır.

  B) ÖĞRENİME ARA VERME, KAYIT DONDURMA, İNTİBAK DÖNEMİ, HAZIRLIK DÖNEMİ VE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA İŞLETİLEN KURALLAR :

  1) Öğrenimlerine çeşitli nedenlerle ara verdikten sonra yeniden öğrencilik statüsü kazananların azami öğrencilik  sürelerinin tespitinde, okullarınca belirlenen yeni azami öğrencilik süreleri esas alınır.

  2) Hazırlık sınıflarında geçen süreler, azami öğrencilik sürelerine dahil değildir.

  3) Yönetmelikte belirtilen mazeretleri nedeniyle kayıtları dondurulanlar veya izinli sayılanların bu süreleri, tam yıla tamamlanmak suretiyle azami öğrencilik süresine ilave edilir. Bu süre hiçbir zaman için iki yılı veya dört dönemi (sömestr) geçemez. Yükümlü, kaydını dondurduğu süre içerisinde öğrenci kabul edilir ve ertesi yıla bırakılır.

  4) İşledikleri disiplin suçları sebebiyle en az bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası alanların bu süreleri, tam yıla tamamlanmak suretiyle azami öğrencilik süresine ilave edilir. Bu süre hiçbir zaman için bir yılı veya iki dönemi geçemez. Yükümlü okuldan uzaklaştırıldığı süre içerisinde öğrenci olarak kabul edilir ve ertesi yıla bırakılır.

  5) Askerlik çağına girmeden önce okullara kayıt yaptıran öğrencilerin azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında, okullara kayıt yılı esas alınır.

  6) İntibak programlarında geçirilen süreler, azami öğrencilik sürelerini etkilemez.

  7) İki veya üç yıllık önlisans programlarından mezun olup da lisans programlarına devam edenlerin azami öğrenim süresi iki yıl süreli okullarda olduğu gibi dört yıl olup, önlisansda geçen sürelerden bağımsız olarak hesaplanır.

  8) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44 üncü maddesi gereğince, azami öğrencilik süreleri sonunda, mezun      olamayan son sınıf öğrencilerine ilave sınav hakları verilmektedir. Buna göre; kayıtlı oldukları öğretim kurumundan mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden; (Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Açık öğretim programları hariç)

        a) Alt sınıflar veya son sınıftan toplam 4 veya 5 dersi olanlara iki yarıyıl (bir yıl), bu süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını 3 veya daha    az sayıya düşürememiş ise iki yarıyıl (bir yıl) daha ilave öğrenim süresi verilir.

        b) Alt sınıflar veya son sınıftan doğrudan 3 ve daha az sayıda dersi kalanlara dört yarıyıl ilave öğrenim süresi verilir.

        c)  4 ve 5 dersi olanlardan kendisine birinci defa tanınan ek iki yarıyıl (bir yıl) süre sonunda başarısız olduğu ders  sayısını üç veya daha az sayıya indirenlerin ise sınırsız sınavlara girme hakları olduğundan ve sınav hakları dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarından bunlar ertesi yıla bırakılmaz.

  AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ ( 4 - 7 YIL ) SONUNDA ASKERLİK TECİLİ ; 

  1) Başarısız Ders Sayısı                        Başarısız ders sayısını                                Başarısız Ders Sayısını

          4 veya 5 ise                                        3 veya daha az sayıya                                 3'e düşürenlere sınırsız

       askerlik tecili için                                 düşüremeyenlere askerlik                                   sınav hakkı verilir

        1 yıl ilave süre                                  tecili için 1 yıl daha ilave süre                             Askerlik tecili yapılmaz

  2) Başarısız Ders Sayısı                                                   Başarısız Ders sayısını

    4 veya 5 ise askerlik tecili                                                     3 veya daha az sayıya

        için 1 yıl ilave süre                                düşürenlere sınırsız sınav hakkı verilir, Askerlik tecili yapılmaz

  3) Başarısız ders sayısı                            Mezun olamayanlara               

     3 veya daha az sayıda                             sınırsız sınav hakkı verilir

     olanlara  askerlik tecili                              Askerlik tecili yapılmaz            

          4 yy ilave süre       

  Yazı kaynağı : oidb.ahievran.edu.tr

  MSB askerlik celp tarihleri 2023… Askerlik yerleri (seçim ve sınıflandırma sonuçları) ne zaman açıklanacak?

  MSB askerlik celp tarihleri 2023… Askerlik yerleri (seçim ve sınıflandırma sonuçları) ne zaman açıklanacak?

  MSB askerlik celp tarihleri 2023… Askerlik yerleri (seçim ve sınıflandırma sonuçları) ne zaman açıklanacak?

  Askerlik için tecillerini bozduracak olan vatandaşlar, 2023 yılında askerlik celp tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB 2023 askerlik celp tarihleri…

  Askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklandı.

  ASKERLİK YERLERİ 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

  MSB 2023 ASKERLİK CELP TARİHLERİ

  Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

  Yükümlü       Sevk Tarihleri

  Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 02 Şubat 2023

  Er (2’nci Grup)        02 Mart 2023

  Er (3’üncü Grup)    06 Nisan 2023

  Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 askerlik celp tarihleri

  2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 askerlik celp tarihleri

  Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

  Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

  Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

  7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

  Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap