Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2023 eşik değerler ve parasal limitler

  1 ziyaretçi

  2023 eşik değerler ve parasal limitler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  25 Ocak 2023 �AR�AMBA

  Kamu �hale Kurumundan:

  KAMU �HALE TEBL���

  (TEBL�� NO: 2023/1)

  Ama� ve kapsam

  MADDE 1- (1) Bu Tebli�in amac�, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say�l� Kamu �hale Kanununda belirtilen e�ik de�erlerin ve parasal limitlerin, T�rkiye �statistik Kurumu taraf�ndan a��klanan 2022 y�l� Aral�k ay� Yurt ��i �retici Fiyat Endeksi (Y�-�FE) y�ll�k de�i�im oran�nda (%97,72) artt�r�larak g�ncellenmesidir.

  Dayanak

  MADDE 2- (1) Bu Tebli�, 4734 say�l� Kanunun 67 nci maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  G�ncellenen hususlar

  MADDE 3- (1) Bu Tebli� ile 1/2/2023 tarihinden itibaren ge�erli olmak �zere 4734 say�l� Kanunun;

  a) 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (g) bendinde belirtilen 33.494.082,-TL (Otuz��milyond�rty�zdoksand�rtbinsekseniki T�rk Liras�) 66.224.498,-TL (Altm��alt�milyonikiy�zyirmid�rtbind�rty�zdoksansekiz T�rk Liras�),

  b) 8 inci maddesinin birinci f�kras�n�n;

  1) (a) bendinde belirtilen 4.004.034,-TL (D�rtmilyond�rtbinotuzd�rt T�rk Liras�) 7.916.776,-TL (Yedimilyondokuzy�zonalt�binyediy�zyetmi�alt� T�rk Liras�),

  2) (b) bendinde belirtilen 6.673.409,-TL (Alt�milyonalt�y�zyetmi���bind�rty�zdokuz T�rk Liras�) 13.194.664,-TL (On��milyony�zdoksand�rtbinalt�y�zaltm��d�rt T�rk Liras�),

  3) (c) bendinde belirtilen 146.815.969,-TL (Y�zk�rkalt�milyonsekizy�zonbe�bindokuzy�zaltm��dokuz T�rk Liras�) 290.284.533,-TL (�kiy�zdoksanmilyonikiy�zseksend�rtbinbe�y�zotuz�� T�rk Liras�),

  c) 13 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinin;

  1) (1) numaral� alt bendinde belirtilen 436.830,-TL (D�rty�zotuzalt�binsekizy�zotuz T�rk Liras�) 863.700,-TL (Sekizy�zaltm����binyediy�z T�rk Liras�), 873.705,-TL (Sekizy�zyetmi���binyediy�zbe� T�rk Liras�) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediy�zyirmiyedibind�rty�zseksendokuz T�rk Liras�),

  2) (2) numaral� alt bendinde belirtilen436.830,-TL(D�rty�zotuzalt�binsekizy�zotuz T�rk Liras�)�� 863.700,-TL (Sekizy�zaltm����binyediy�z T�rk Liras�),��� 873.705,-TL (Sekizy�zyetmi���binyediy�zbe� T�rk Liras�)1.727.489,-TL (Birmilyonyediy�zyirmiyedibind�rty�zseksendokuz T�rk Liras�),�� 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiy�zseksenbirbinikiy�zyetmi�sekiz T�rk Liras�) 14.396.542,-TL (Ond�rtmilyon��y�zdoksanalt�binbe�y�zk�rkiki T�rk Liras�),

  3) (3) numaral� alt bendinde belirtilen 873.705,-TL (Sekizy�zyetmi���binyediy�zbe� T�rk Liras�) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediy�zyirmiyedibind�rty�zseksendokuz T�rk Liras�), 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiy�zseksenbirbinikiy�zyetmi�sekiz T�rk Liras�) 14.396.542,-TL (Ond�rtmilyon��y�zdoksanalt�binbe�y�zk�rkiki T�rk Liras�),

  �) 21 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (f) bendinde belirtilen 728.072,-TL (Yediy�zyirmisekizbinyetmi�iki T�rk Liras�) 1.439.543,-TL (Birmilyond�rty�zotuzdokuzbinbe�y�zk�rk�� T�rk Liras�),

  d) 22 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (d) bendinde belirtilen 218.395,-TL (�kiy�zonsekizbin��y�zdoksanbe� T�rk Liras�) 431.810,-TL (D�rty�zotuzbirbinsekizy�zon T�rk Liras�),���������� 72.752,-TL (Yetmi�ikibinyediy�zelliiki T�rk Liras�) 143.845,-TL (Y�zk�rk��binsekizy�zk�rkbe� T�rk Liras�),

  e) 53 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (j) bendinin;

  1) (1) numaral� alt bendinde belirtilen 1.456.202,-TL (Birmilyond�rty�zellialt�binikiy�ziki T�rk Liras�) 2.879.202,-TL (�kimilyonsekizy�zyetmi�dokuzbinikiy�ziki T�rk Liras�),

  2) (2) numaral� alt bendinde belirtilen 2.305.178,-TL (�kimilyon��y�zbe�biny�zyetmi�sekiz T�rk Liras�) 4.557.797,-TL (D�rtmilyonbe�y�zelliyedibinyediy�zdoksanyedi T�rk Liras�), 13.819,-TL (On��binsekizy�zondokuz T�rk Liras�) 27.322,-TL (Yirmiyedibin��y�zyirmiiki T�rk Liras�), 9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiy�zyirmibinyediy�zk�rkd�rt T�rk Liras�) 18.231.255,-TL (Onsekizmilyonikiy�zotuzbirbinikiy�zellibe� T�rk Liras�), 27.654,-TL (Yirmiyedibinalt�y�zellid�rt T�rk Liras�) 54.677,-TL (Ellid�rtbinalt�y�zyetmi�yedi T�rk Liras�), 69.155.600,-TL (Altm��dokuzmilyony�zellibe�binalt�y�z T�rk Liras�) 136.734.452,-TL (Y�zotuzalt�milyonyediy�zotuzd�rtbind�rty�zelliiki T�rk Liras�), 41.482,-TL (K�rkbirbind�rty�zsekseniki T�rk Liras�) 82.018,-TL (Seksenikibinonsekiz T�rk Liras�), 55.316,-TL (Ellibe�bin��y�zonalt� T�rk Liras�) 109.370,-TL (Y�zdokuzbin��y�zyetmi� T�rk Liras�),

  f) 62 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (h) bendinde belirtilen 808.172,-TL (Sekizy�zsekizbiny�zyetmi�iki T�rk Liras�) 1.597.917,-TL (Birmilyonbe�y�zdoksanyedibindokuzy�zonyedi T�rk Liras�),

  olarak g�ncellenmi�tir.

  (2) Birinci f�krada belirtilen e�ik de�erler ve parasal limitlere ili�kin olarak, bir �nceki d�nem ile kar��la�t�rmal� de�erler, ayr�ca tablo halinde Ekte yer almaktad�r.

  �nceki b�t�e stat�leri

  MADDE 4- (1) �darelerin tabi olduklar� e�ik de�erler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununun y�r�rl��e girmesinden �nceki b�t�e stat�leri g�z �n�nde bulundurulur.

  Y�r�rl�k

  MADDE 5- (1) Bu Tebli� 1/2/2023 tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 6- (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Kamu �hale Kurumu Ba�kan� y�r�t�r.

  Eki i�in t�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı

  Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı

  Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2022 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 97,72) artırılarak güncellendi.

  Tebliğ, 1 Şubat 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

  Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2023 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi

  Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2023 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2023/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenerek Resmi Gazetede yayımlanmak üzere gönderilmiştir.

  İdarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  1. Güncellenen eşik değerler ve parasal limitlerin sisteme uyarlama çalışmaları tamamlanarak 1 Şubat 2023 tarihinde devreye alınmış olacaktır. 31 Ocak 2023 tarihinden sonra yayımlanacak ilanların ve buna ilişkin ihale dokümanlarının bu değerlere dikkat edilerek hazırlanması ve yayımlanması gerekmektedir.

  2. 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan eşik değerler ve parasal limitlere göre hazırlanmış ihale dokümanlarına ait ön yeterlik/ihale ilanlarının geçerli olabilmesi için en son 31 Ocak 2023 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir. İdarelerin bu kapsamda yayım için hazırlık aşamasında oldukları ön yeterlik/ihale ilanları ile ilgili tüm işlemlerini en son 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat: 14:00’e kadar tamamlaması zorunludur.

  3. İhale Dokümanlarında ve ön yeterlik/ihale ilanlarında hatalı durum ortaya çıkmaması için; 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat: 14:00’e kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlanmayan ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

  4. 30 Ocak 2023 tarihi saat 14:00’den 1 Şubat 2023 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

  5. Bu ilanların ve ilanlara esas ihale dokümanlarının güncellenen eşik değerler ve parasal limitlere göre EKAP üzerinden tekrar oluşturularak 1 Şubat 2023 tarihi ve sonrasında gönderilmesi gerekecektir.

  6. Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanların bir adedinin yayın ücretinin 01.02.2023-31.01.2024 dönemi için 3.000-TL + KDV olarak  belirlenmiş olup, 01.02.2023 tarihinden itibaren Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanları için  3.000TL + KDV(%18) =  3.540 TL  ücret  yatırılması gerekmektedir.

  7. 01.02.2023 tarihinden önce İlan Ücreti (1.770TL) yatırılmış ihalelere (İKN bazında) ait tüm ilanların en son 31 Ocak 2023 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir.

  8. 01.02.2023 tarihinden itibaren Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlar için ilan ücreti olarak
  3.540 TL yatırılmamış ilanların yayınlanması mümkün olmayacaktır.

  Kurum-Banka yazılım sistemlerinde bir İKN bazında bir ücret yatırılabilmekte olup eksik kalan ücret için ikinci bir ücret yatırılamayacağı için 31 Ocak 2023 tarihine kadar yayımlanamayan bu kapsamdaki ihalelerin (İKN bazında)  ilan ücretlerinin Kurumdan iade alınması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmaması için bu tarihler dikkate alınarak ilanların yayımlanması için gerekli işlemlerin tamamlanması önem arz etmektedir.

  Tüm idarelere önemle duyurulur.

  Yazı kaynağı : salimdemirel.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap