Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2022 kira geliri istisnası işyeri

  1 ziyaretçi

  2022 kira geliri istisnası işyeri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2022 yılı kira gelirlerinin beyanı

  Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye  iradı olarak tanımlıyor. 

  Hangi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu Kanun’da tek tek  sayılmış. Bunların en yaygını tahmin edileceği gibi taşınmazlar. Bu nedenle aşağıda, taşınmaz  kiralanmasından elde edilen gelirlerle sınırlı olarak, kira gelirlerinin beyanı ve vergilemesini  özetleyeceğim. 

  Gelir ne zaman elde edilmiş sayılır? 

  Kira gelirlerinin vergilemesinde kural olarak tahsilat esası geçerli. Tahsil edilmeyen kira tutarı  beyannameye dahil edilmiyor. Peşin tahsil edilen kiralar ise tahsil edildiği yıl değil, ilgili olduğu yılda  beyan ediliyor. 

  Buna göre, mart ayı sonuna kadar verilecek 2022 yılı gelir vergisi beyannamesine dahil edilecek kira  gelirleri, 2022 ve önceki yıllara ilişkin olarak 2022 yılında tahsil edilen kira gelirlerinden oluşur. 2022 yılında tahsil edilen, 2023 ve sonrası yıllara ilişkin kira bedelleri 2022 yılı beyannamesine dahil  edilmez. 

  Kiranın döviz olarak alınması durumunda gelir tutarı nasıl hesaplanır? 

  Kira bedelinin yabancı bir para birimiyle belirlenmiş olması halinde kira geliri, kiranın tahsil edildiği  tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılarak hesaplanır. 

  Kira bedelinin para dışındaki bir değerle tahsili halinde, tahsil edilen kira emsal bedelle değerlenerek  tutarı bulunur. 

  Kira gelirlerini beyan etmek zorunda olanlar 

  2022 takvim yılında beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan gerçek  kişilerden; 

  2022 yılı kira gelirleri için beyanname vereceklerdir. 

  Yukarıda geçen 3.800 liralık sınır beyanname verme sınırı olup, gelir tutarının bu tutarı geçmesi  durumunda tamamı vergiye tabidir.  

  Vergi sistemimizde aile reisi beyanı yoktur. Beyana tabi kira geliri bulunan aile bireylerinin her  birinin geliri için ayrı beyanname verilmesi gerekir. 

  Kira gelirlerinde istisna 

  2022 yılı konut kira hasılatının 9.500 liralık kısmı gelir vergisinden istisnadır.

  İstisnadan; 

  Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanır. Bir  kişinin birden fazla konuttan kira elde etmesi halinde istisna, her bir konut için ayrı ayrı değil, kira  gelirleri toplamına bir defa uygulanır. 

  Kira gelirinden indirilecek giderler 

  Kira gelirinde gider uygulaması iki ayrı yöneteme göre yapılabiliyor. 

  Götürü gider uygulamasında, gerçek giderlere bakılmaksızın kira gelirinin %15’i götürü olarak  matrahtan indirilebilir. 

  Götürü gider usulü hem konut hem de işyeri kira gelirleri için geçerlidir. Ancak bu usulün seçilmesi  durumunda iki yıl bu usulden gerçek usule geçilemez. 

  Gerçek usulde gider uygulamasında ise kiraya verilen taşınmazla ilgili Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde sayılan giderler indirilebiliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda  indirilecek giderler konusunu bir sonraki makaleye bırakarak, burada sadece konut kira geliri elde  edilmesi nedeniyle istisnadan yararlanıldığı durumda, gider tutarının istisnaya isabet eden kısmının  hasılattan indirilemediğini söylemekle yetineyim. 

  Kira gelirlerinin beyan zamanı ve şekli 

  Beyan edilmesi gereken kira gelirlerinin mart ayının sonuna kadar vergi dairesine bir beyanname ile  beyan edilmesi gerekiyor.  

  Beyan edilecek geliri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç  ve iratlardan oluşanlar, Hazır Beyan Sistemi olarak adlandırılan sistemi kullanarak gelirlerini beyan  edebilirler. Bu sistemde, Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye tabi gelirleri çeşitli kaynaklardan topladığı  verilerle tespit ederek, mükellefin beyannamesini hazırlıyor ve internet ortamında mükellefin  bilgisine sunuyor. Mükellef bu verilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra beyannameyi onaylıyor.  Sisteme Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor. 

  Beyanname verildikten sonra hesaplanan verginin iki taksitte (Mart – Temmuz) ödenmesi gerekiyor.

  Gelir beyan edilmez veya eksik beyan edilirse ne olur? 

  Beyan edilmesi gerekmesine rağmen, kira gelirlerinin beyan edilmemesi veya eksik beyan  edilmesinin şu sonuçları var. 

  Yazı kaynağı : www.pwc.com.tr

  2022 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları

  2022 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları

  2022 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

  05 Ocak 2022

  Recep BIYIK

  Kira geliri istisna tutarı

  2022 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden müstesna. 2021 yılı gelirleri için bu tutar 7.000 lira idi.

  Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.

  İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

  Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

  Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi.

  2022 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 25.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tutar 2021 yılında elde edilen kazançlar için 19.000 lira idi.

  Bazı gelirler için beyan sınırları

  2022 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 3.800 lira.

  Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

  Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2023 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

  2021 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 2.800 lira idi.

  Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

  Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2022 yılı için aşağıdaki gibi.

  Engellilik indirimi tutarları

  Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretlilerle serbest meslek erbabı engellilik indiriminden yararlanabiliyor ve gelirlerinin bir kısmı bu çerçevede gelir vergisine tabi tutulmuyor. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de indirimden yararlanılabiliyor.

  2022 yılında dikkate alınacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi oldu:

  - Çalışma gücünün %80’ini kaybedenler için 2.000 lira.

  - Çalışma gücünün %60’ını kaybedeler için 1.170 lira.

  - Çalışma gücünün %40’ını kaybedenler için 500 lira.

  Vergiden müstesna harcırah tutarları

  Çalışanlara verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna.

  Devlet memurlarına verilen yurt içi gündelik tutarları Bütçe Kanunu’yla, yurt dışı gündelik tutarları ise Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor ve bu tutarlar özel sektörde çalışanlar için de vergiden müstesna harcırah tutarını belirliyor.

  2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveli’yle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 92,00 liralık kısmı gelir vergisinden müstesna.

  Yurt dışına yapılacak seyahatlerde personele ödenecek gündeliğin vergiden istisna edilecek kısmı son olarak 30.01.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla belirlendi. Tutar gidilen ülkeye göre değişiyor. KKTC’ye yapılacak yolculuklar için ise tutar halen 192,60 lira. Bu tutarların kısa süre içinde çıkacak yeni bir karar ile güncellenmesi beklenebilir.

  Sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları

  Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sosyal güvenlik primine esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

  2022 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt sınırı aylık 5.004,00 lira, üst sınırı ise 37.530,00 liradır.

  Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasında aranan asgari malvarlığı ve gelir tutarları

  Bakanlar Kurulu’nca vakıflara “vergiden muaf vakıf” statüsü verilebilmektedir. Bu statünün verildiği vakıflar, statünün verdiği ayrıcalıklı konum yanında, başta bunlara yapılan bağışların bağış yapanlarca belirli ölçüde matrahtan indirimi olmak üzere çeşitli vergi ayrıcalıklarına da kavuşmaktadırlar.

  Vakıfların vergiden muaf vakıf sayılabilmesinde, diğer koşulların yanında, talepte bulunan vakıfların belirli bir gelir getirici malvarlığına ve yıllık gelire sahip olmaları aranmaktadır.

  Asgari malvarlığı ve gelir tutarları yıllar itibariyle değişmektedir. 2022 yılında vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az;

  - 2.551.000 lira  gelir getirici mal varlığına ve

  - 230.000,00 lira yıllık gelire (kamu kaynaklı yardımlar ve bağışlar hariç)

  sahip olmaları gerekir. Faaliyet süresi 6-12 ay olan vakıflar için bu tutarlar iki kat olarak aranıyor.

  Fatura düzenleme sınırı

  2021 yılında 1.500 lira olan fatura düzenleme sınırı 2022 yılı için 2.000 lira oldu.

  Buna göre, 2022 yılında nihai tüketicilere yapılan 2.000 liradan daha küçük tutarlı satışlar için, müşterinin de istememesi koşuluyla, fatura düzenleme zorunluluğu yok. Bu satışlar için perakende satış fişi düzenlenmesi mümkün.

  Doğrudan gider yazma sınırı

  Satın alınan demirbaşlar için, doğrudan gider yazma sınırı, 2022 yılı için 2.000 lira oldu.

  Buna göre, 2022 yılında satın alınan demirbaşlardan bedeli bu tutarı aşmayanlar doğrudan gider kaydedilebilir.

   www.dünya.com.tr

  Yazı kaynağı : lebibyalkin.com.tr

  İş yeri kira gelirinin 2022 yılı için beyan sınırı

  İş yeri kira gelirinin 2022 yılı için beyan sınırı

  İşyeri kira geliri istisnası 2022 yılı için ne kadardır?

  İş yeri kira geliri istisnası diye bir istisna olmaz. 

  GV stopajına tabi tutulmuş Kira gelirlerinde BEYAN SINIRI vardır. 

  Bu sınır 2021 yılı için 53.000 TL, 2022 yılı için 70.000 TL’dir. 

  Bu rakamlar GVK 103. maddesindeki Gelir vergisi tarifesinin 2. dilimindeki rakamdır.

  Hisseli gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde, kira tutarlarının hissedarlardan birinin hesabına yatırılıp yatırılamayacağı

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, babanızdan dört adet daire kaldığı bir tanesinde annenizin oturduğu diğer üç tanesinin kiraya verildiği ve 9 kardeş olduğunuzu kira ödemelerinin sizin adınıza açılmış banka hesabına yattığını, söz konusu kira gelirlerinin beyan sınırını aşmadığından beyanname verilmediğini belirterek, elde edilen kira gelirlerinin sadece kendi hesabınıza yatmasının bir sakıncası olup olmadığı hususunda, Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında, bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 21 inci maddesinde ise, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (2011 yılı için uygulanacak tutar) 2.800.-TL’sinin gelir vergisinden müstesna olduğu, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların bu istisnadan faydalanamayacakları hükmüne yer verilmiştir.

  29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 01.11.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilât ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirmiştir.

  Buna göre, konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerlerinde ise aylık kira bedelleri tutarına bakılmaksızın iş yerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.

  Ortaklık halinde sahip olunan konutlarda, bir hissedara düşen miktar 500 TL’nin altında kalsa bile, kiraya verilen konutun kira bedeli 500 TL ve üzerinde ise, iş yerlerinde miktarına bakılmaksızın kira bedeli banka ya da PTT aracılığıyla mümkünse hissedarların ortak hesabına, mümkün olmaması halinde hissedarlardan birinin hesabına yatırılması ve banka dekontunun açıklama bölümüne diğer hissedarların adlarının yazılması yeterli olacaktır.

  Diğer taraftan, hissedarların elde etmiş olduğu toplam hasılatın hissedarlara hisseleri oranında paylaştırılması ve binaların mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen hasılata uygulanan istisna tutarının hissedarların hisselerine isabet eden hasılat için ayrı ayrı yani her bir hissedar için uygulanması gerekmektedir. Ayrıca her bir hissedara isabet eden hasılatın, elde edildiği yıla ilişkin istisna haddini aşması halinde beyan edilmesi gerekmekte olup,  ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların istisnadan faydalanamayacakları tabiidir.

  Kaynak: İSMMMO,GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Yazı kaynağı : www.muhasebenews.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap