Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2021 sosyal denge tazminatı hesaplama

  1 ziyaretçi

  2021 sosyal denge tazminatı hesaplama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Memur ve sözleşmeli personelin 2021 yılı sosyal denge tazminatı ne kadar?

  Memur ve sözleşmeli personelin 2021 yılı sosyal denge tazminatı ne kadar?

  Memurların 2021 yılı sosyal denge tazminatı tutarı belli oldu? Sosyal denge tazminatı kimlere ödenir ve 2021 denge tazminatı tutarı ne kadardır? Belediyelerde görevli memurların 2021 yılı birinci yarısında sosyal denge tazminatı ne kadar arttı?

  KAMU GÖREVLİLERİNE ÖDENEN DENGE TAZMİNATI 2021’DE NE KADAR?

  Kamu çalışanlarından bazılarına, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay “sosyal denge tazminatı” ödemesi yapılıyor.

  Bu tazminattan sadece bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin yararlanabiliyor.
   
  Tazminattan yararlananlar

  Sosyal denge tazminatı ödemesinden, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin bazıları yararlanabiliyor.

  Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış olan il özel idaresi ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında görev yapan memur ve sözleşmeli(4/B) personele sosyal denge tazminatı ödemesi yapılıyor. Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmamış mahalli idarelerdeki personel ise bu tazminattan yararlanamıyor.

  Öte yandan, sosyal denge tazminatı ödenirken, kamu görevlisinin sendika üyesi olup olmadığına bakılmamakta ve sadece belli bir sendikaya üye olma şartı aranmamaktadır.

  Ayrıca, ödenecek tazminatın miktarı konusunda, aynı kadro veya pozisyondaki kamu görevlileri arasında farklı uygulamaların da yapılmaması gerekiyor.

  Tazminatın aylık miktarı

  Sosyal denge tazminatının aylık miktarı, ilgili dönemin toplu sözleşmesinde belirlenen tavanı geçmemek üzere, ilgili mahalli idare (belediye veya il özel idaresi) ile bu yerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belirlenmektedir.

  2021 yılına ilişkin belirlemelere göre, sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü kadar olabilmektedir.

  Sosyal denge tazminatı ödemelerinde aylık tutar, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derece gibi kriterlere göre farklılık gösterebilmektedir.

  2021 yılının ilk yarısındaki aylarda brüt “1.578 TL” olan sosyal denge tazminat ödemelerinden gelir ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, 2021 yılının ilk yarısında, her ay ödenecek sosyal denge tazminatının net miktarı;

  -Gelir vergisinin ilk diliminde (%15) olanlar için en çok "1.327 TL" oldu.

  -Gelir vergisinin ikinci diliminde (%20) olanlar için en çok "1.248 TL" oldu.

  Sosyal denge tazminatının aylık net miktarı, 2020 yılının ikinci yarısına göre 91 TL artış gösterdi. 

  Personelin sosyal denge tazminatı alamadığı mahalli idareler

  Mahalli idarelerden;

  **Vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına olan borç toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin %10’unu aşanlar,

  **Ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunanlar,

  **Gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel gideri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin %30’unu aşanlar,

  denge tazminatı sözleşmesi yapamıyorlar. Ayrıca, sözleşme yapıldıktan sonra yukarıdaki koşulların oluşması halinde, yapılmış olan sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalıyor.

  Her personele ödenmiyor

  Mahalli idarelerden sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamış olanlarda görevli personele  ödenen sosyal denge tazminatı, mahalli idareler dışındaki kamu kurumlarında ve sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmayan mahalli idarelerde görevli olanlara ise ödenmiyor.
  memurunyeri.com

  FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.kamubiz.com

  2021 Temmuz’da memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler ne kadar arttı?

  2021 Ocak-Temmuz dönemi sosyal denge tazminatı tutarı

  2021 Ocak-Temmuz dönemi sosyal denge tazminatı tutarı

  2021 Ocak-Temmuz dönemi sosyal denge tazminatı tutarı

  Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği 375 sayılı KHK ile hükme bağlanmıştır. Ödemeden yararlanacak kamu görevlisi tanımının kapsamı ise 4688 sayılı yasada yer almaktadır. Kanunda yer alan kamu görevlisi tanımına; 4688 sayılı yasa kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan personel girmektedir.

  Belediye ve özel idarelerde görevli geçici personellere sosyal denge tazminatı ödenmeyecektir.

  Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecektir.

  Sosyal denge tazminatı tutarı, kurumla sendika arasında yapılacak sözleşme ile belirleneceğine göre, sendika üyesi olmayan personeller bu ödemeden faydalanmayacak mıdır? Bu sorunun cevabı ise 4688 sayılı yasanın 28. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı düzenlenmesine yer verilmiştir. Dolayısıyla, kurumla yapılan sözleşmede yer alan sosyal denge tazminatından anlaşmanın yapıldığı kurumda görev yapan, sendika üyesi olsun veya olmasın çalışanların tamamı faydalanır.

  5 inci toplu sözleşme döneminde uygulanacak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nda sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alınabileceğine dair düzenleme yapılmıştır. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanabilecektir.

  Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı yetkili sendika ile yapılacak toplu sözleşme ile belirlenecektir.

  Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Yerel Yönetim Hizmet kısmında 2020-2021 yılında ödenecek sosyal denge  tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'ü olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2021 Yılı Ocak-Temmuz döneminde ödenebilecek sosyal denge tazminatı tavanı brüt 1.574,97-TL oldu.

  Sosyal denge tazminatı olarak belirlenen aylık tavan tutarı brüt tutar olup memura ödenecek miktar bu rakam değildir. Sosyal denge tazminatından vergi kesintisi yapılmayacağına dair bir düzenleme yer almadığına göre toplu sözleşme sonucunda belirlenecek tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

  Sosyal denge tazminatından sgk kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusu da idareleri tereddüde düşüren hususlardan birisidir. Sayıştay Temyiz Kurulu ve Sayıştay 6. Dairesinin 27.03.2014 tarihli ve D6/2014-14/B nolu kararlarında sosyal denge tazminatından sgk kesintisi yapılması yönünde karar verilmiştir. Bu kararlara katılmamakla birlikte idarelerin sorumluluk altına girmemeleri için bu kesintiyi yapmalarının daha doğru olacağını düşünüyoruz.

  Ayrıca, sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilmesine imkan tanınmıştır.

  Sosyal denge tazminatı için imzalanan sözleşmenin süresi toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olup bu süre hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Ancak, Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

  Sosyal denge tazminatı ödemelerinde süreyle ilgili bir diğer husus ise, 4688 sayılı yasanın geçici madde 14 maddesindeki sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmış olmasıdır.

  Kamu Hakem Kurulu Kararı ile 4688 sayılı yasanın geçici 14. maddesine göre yapılan sosyal denge tazminatı ödemeleri ile ilgili önemli bir kısıtlama getirildi.2015 yılından toplu sözleşme imzalayan mahalli idareler,  4688 sayılı yasanın geçici 14 üncü maddesi hükmünü gerekçe göstererek Kanunun 32. maddesinde yer alan tavan tutarın üzerinde sosyal denge tazminatı ödüyordu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile tavan tutarın üzerinde sosyal denge tazminatı ödenmesinin önüne geçilmiştir. 

  Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, 2020-2021 yılında ödenecek sosyal denge tazminatı tutarı hiçbir personel için Devlet memuru aylığının %100'ünü geçemeyecek.

  Sosyal Tazminatı ödeyen mahalli idarenin;

  a- vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması

  b-ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması

  c- gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması (5. toplu sözleşme döneminde uygulanacak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre bu oran toplu sözleşme dönemi boyunca yüzde otuz olarak uygulanacaktır.)

  hallerinde kurumlar yetkili sendikalarla sosyal denge tazminatı ödemesi için sözleşme yapamazlar.

  Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu koşullar oluştuktan sonraki aylarda sosyal denge tazminatı ödenemez.

  Konuya nihayet vermeden önce, sosyal denge tazminatı ile ilgili olarak gerek mevzuat hükümlerinin uygulanmasında, sgk kesintisi, vergi kesintisi örneğinde olduğu gibi, kurumların uygulamalarındaki farklılıklara son verilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılmasının yerinde olacağını düşündüğümüzü ifade etmek istiyoruz.

  Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

  Yazı kaynağı : www.mevzuatinyeri.com

  Sosyal Denge Tazminatı Oranı Yükseltildi

  Yaklaşık 4 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren, 2022 ve 2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklara ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Sözleşmede mutabakata varılan hükümlere göre; 

  – 2022 yılı ilk altı ayı için % 5, ikinci altı ayı için % 7, 2023 yılı ilk altı ayı için % 8, ikinci altı ayı için % 6maaş zammı yapıldı. Ayrıca, gerçekleşmesi halinde enflasyon farkı ödemesi kararlaştırıldı.

  – Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik çalışmanın 2022 yılı içinde tamamlanması kararlaştırıldı.

  – 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışmanın 2022 yılı içinde tamamlanması kararlaştırıldı.

  – Emekli memurlara ödenen 2.560 TL tazminatın sözleşmeli personel emeklilerine de verilmesi kararlaştırıldı.

  – Sendika üyesi kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesi 135 TL’den 400 TL’ye çıkarıldı.

  – Kamu personeline 3 kat olarak ödenen tüm fazla çalışma ücretleri 4 katına çıkarıldı.

  – Sözleşmeli diş tabiplerine aylık 108 TL ek ödeme verildi.

  – 4/c den 4/b ye geçirilen personelin ek ödemeleri 180 TL artırıldı.

  – İtfaiyecilerin ek ödemeleri 90 TL artırıldı.

  – Sözleşmeli zabıt katiplerine aylık 126 TL ilave ödeme verildi.

  – Öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılı için 1.325 TL, 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarıldı.

  – Tabip dışı sağlık personelinin ek ödemeleri 360 TL artırıldı.

  – Önceden imzalanan sosyal denge sözleşmelerinin süresi 31/12/2023 tarihine uzatıldı.

  – Tüm belediye çalışanlarına yemek veya kumanya yardımı yapılmasına imkân sağlandı.

  – İtfaiye personeline orman yangınları esnasında vefat edenler gibi tazminat verilmesine imkân sağlandı.

  – PTT’de çalışan postacı, tekniker, gişe ve büro görevlilerine 300 TL ilave ücret verildi.

  – Orman muhafaza memurlarının tazminat ve ek ödemeleri 180 TL artırıldı.

  – KOSGEB taşra teşkilatı personeline 150 TL ilave ücret verildi.

  – Din görevlilerinin ek ödemeleri 90 TL artırıldı.

  Yazı kaynağı : belediyehaber.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap