Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  1999 öncesi erkeklerde prim gün sayısı

  1 ziyaretçi

  1999 öncesi erkeklerde prim gün sayısı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Son gelişmelere göre 10 soruda EYT

  Son gelişmelere göre 10 soruda EYT

  Kamuoyunda uzun zamandır tartışıla gelen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda sona doğru yaklaşıldığı anlaşılıyor.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularına cevap olarak özetle “sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesinde olan yaklaşık 4,5 milyon kişi olduğu, bunlardan 2022/Haziran ayı itibariyle prim gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran ve yaş şartı kaldırıldığında hemen emekli olabilecek kişi sayısının 1,5 milyon civarında bulunduğu, yılsonu itibariyle bu sayının bir miktar değişebileceği (muhtemelen artacak),  geriye kalanların da zaman içinde sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayıp emeklilik hakkı elde edeceği, EYT'lilerin büyük çoğunluğunu SSK primi ödeyen 4/a’lıların oluşturduğu ve yüzde 87'sinin bir işte çalıştığı, bu nedenle EYT düzenlemesinin çıkmasıyla özel sektörün kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacağı,  prime takılma gibi bir durum olmayacağı, çünkü 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartının değiştirilmeyeceği, yapılacak olan düzenlemenin sınır koyan bir düzenleme olmayacağı, herkesi kapsayan bir düzenleme olacağı” yönünde önceki açıklamalarına göre biraz daha net açıklamalarda bulunmuştur.

   Yazımızda Bakanın son açıklamaları da dikkate alınarak EYT’deki son durum ve merak edilen sorular cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

  Kimler EYT kapsamına giriyor

  Daha önce DÜNYA gazetesindeki 8 Ekim 2022 tarihli yazımızda da değinildiği üzere, EYT kapsamına ilk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olup, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak yaşını dolduramamış olanlar girmektedir.

  Bakanın son açıklamasına göre, emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarının aranacağı, bu çerçevede 5000 prim gün sayısı + kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanların yaş şartı aranmadan emekli olabileceği anlaşılmaktadır.

  Bakanın açıklamasında 8 Eylül 1999 öncesindeki diğer emeklilik alternatifleri olan;

  -Kadınlarda 50 yaş + 5000 prim gün sayısı veya 15 yıl sigortalılık süresi+ 50 yaş + 3600 prim gün sayısı,

  -Erkeklerde ise 55 yaş + 5000 prim gün sayısı veya 15 yıl sigortalılık süresi+ 55 yaş + 3600 prim gün sayısı

  Emeklilik seçenekleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış ise de, belirtildiği gibi eğer 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarına tamamen dönülecekse, bu şartlarla da EYT kapsamında emekli olmak mümkün olacaktır.

  - 8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve prim gününü dolduranlar EYT kapsamında emekli olabilecek mi?

  TBMM’ye gelecek yasa teklifinde eğer farklı bir düzenleme olmazsa, ilk sigortalılık başlangıcı 9 Eylül 1999 ve sonrası olan kişiler EYT kapsamına girmediklerinden bu durumda olan sigortalılar emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını (7000 gün) doldurmuş olsalar dahi EYT kapsamında emekli olamayacaklardır. Bu durumda olanlar prim gün sayısının yanı sıra kanunda öngörülen yaş şartlarını (kadın ise 58 yaş, erkek ise 60 yaş) yerine getirmek suretiyle emekli olabileceklerdir.

  Doğal olarak durum, önümüzdeki yıllarda yeni bir EYT sorununu (ikinci EYT’liler) gündeme getirecektir.

  Örneğin, 1 Ocak 2000 tarihinde 22 yaşında işe başlamış ve bugüne kadar da kesintisiz çalışarak 8000 günden fazla prim gününe ulaşmış 44 yaşındaki bir kadın emeklilik için 58 yaşını,  erkek ise 60 yaşını bekleyecektir.

  - Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilebilir mi?

  Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilip girilemeyeceği, kişinin ilk sigortalılık başlangıç tarihine, askerlik hizmetinin ilk sigortalılık başlangıç tarihinden önce yapılıp yapılmadığına ve kaç ay borçlanma yapılacağına göre değişmektedir.

  Askerlik hizmeti eğer ilk sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yapılmışsa, yapılacak askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girmek mümkün olmayacaktır.

  Eğer, askerlik hizmeti ilk sigortalılık başlangıcından önce yapılmış ise, borçlanma durumunda borçlanılacak süre kadar sigortalılık başlangıcı geriye gitmektedir.

  Dolayısıyla, ilk sigortalılık başlangıcından önceki askerlik hizmetinin borçlanılması durumunda, ilk sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren borçlanılan süre kadar geriye gidildiğinde bulunacak tarih 8 Eylül 1999 ve öncesine gidiyorsa prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını yerine getirerek EYT kapsamında emekli olmak mümkün olabilecektir.

  Aday çırak, çırak veya stajyer sigortalılık başlangıcı olanlar EYT’li olabilir mi?

  Aday çırak, çırak veya stajyer sigortalılıklarında sadece kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık) primi ödenmekte, uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) primi ise ödenmemektir.

  Dolayısıyla, aday çırak, çırak veya stajyer sigortalılıklarında emeklilik primi ödenmediğinden, bu tür sigortalılık başlangıçları emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınmamaktadır.

  Bu çerçevede, şu andaki mevzuata göre bir kişinin 8 Eylül 1999 ve öncesi bir tarihte aday çırak, çırak veya stajyer sigortalılıktan kaynaklanan bir başlangıcı olsa dahi (bu tür sigortalılıklara borçlanma gibi bir imkan getirilmediği sürece) EYT düzenlemesi kapsamında emekli olması mümkün olmayacaktır.

  - EYT kapsamında emekli olacak işçiler ihbar süresine uymak zorunda mı?

  İhbar tazminatı, sözleşmeyi fesheden tarafın, bu durumu kanuni ihbar önellerine uygun bir şekilde karşı tarafa bildirmemesi halinde ödemesi gereken bir tazminattır.

  Yargıtay’ın 22. H.D. 2016/27701 Esas ve 2020/630 Karar sayılı kararında; “İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.” denilerek buna ilişkin görüş ortaya konulmuştur.

  Dolayısıyla, çıkacak EYT düzenlemesi kapsamında iş sözleşmesini feshedecek olan işçinin ihbar süresine uyma zorunluluğu olmadığı gibi, işçi veya işveren ihbar tazminatına da hak kazanamamaktadır.

  - EYT’den yararlanmak için belli bir başvuru süresi olacak mı?

  İlk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için yaş şartının kaldırılması durumunda EYT kapsamında emekli olabilmeleri için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını yerine getirmeleri gerecektir.

  Bakanın açıklamasında da belirttiği üzere, yaş şartı kaldırıldığında sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurması nedeniyle hemen emekli olabilecek 1,5 milyon kişi olduğu gibi, zaman içerisinde bu şartları yerine getirecek yaklaşık 3 milyon kişi daha bulunmakta olup, yapılacak olan düzenlemenin sınır koyan bir düzenleme olmayacağı belirtilmiştir.

  Dolayısıyla, çıkarılacak olan EYT düzenlemesinde, emeklilik için belli bir tarihe kadar başvuruda bulunma şeklinde sınırlayıcı bir düzenleme olmayacaktır. Aksi bir durum pek çok kişinin mağduriyetine yol açacaktır.

  - EYT kapsamında emeklilik hakkını kazanan kişileri işveren işten çıkmaya zorlayabilir mi?

  Sosyal güvenlik mevzuatında emekli aylığı kişinin talebi/başvurusu üzerine bağlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, bütün emeklilik şartları yerine getirilmiş olsa dahi, SGK kişinin talebi olmaksızın kendiliğinden emekli aylığı bağlamamaktadır.

  4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesinde; “... işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

  İş Kanunu’nun 18’ inci maddesinde geçerli fesih halleri arasında emeklilik olgusuna yer verilmemiştir. 

  Nitekim, Y9.HD.nin 27.10.2003 Ta., 18257/ 17985 sayılı kararında da “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının fesih tarihinde emekliliğe hak kazandığı sabit olup, uyuşmazlık dışıdır. Belirtmek gerekir ki bu salt emeklilik fesih için geçerli bir neden olamaz. Emekliliğin fesih için geçerli bir neden teşkil edeceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir.” denilerek emekliliğin tek başına fesih için geçerli bir neden olamayacağına dikkat çekilmiştir.

  Dolayısıyla, EYT kapsamında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmasına rağmen, emekli olmayarak çalışmayı tercih edecek personelin, işveren tarafından salt emeklilik şartlarını yerine getirdiğinden bahisle işten çıkmaya zorlanamayacak olup, aksi halde işçinin işe iade davası açma hakkı gündeme gelebilecektir.

  - EYT kapsamında emekli olacak kişiler aynı veya farklı bir işyerinde çalışmaya devam edebilir mi?

  Sosyal güvenlik destek primi uygulaması, belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış kişilerin emekli aylıkları kesilmeden çalışmalarını sürdürmelerine imkan veren bir uygulamadır.

  Dolayısıyla, aksine bir düzenleme yapılmaması durumunda, EYT kapsamında emekli olacak olan kişiler işverenin de kabul etmesi durumunda aynı veya farklı bir işyerinde Sosyal Güvenlik Destek Primli (SGDP) olarak çalışabilecektir.

  - EYT kapsamında emekli olduktan sonra SGDP’li çalışmanın emekli aylığına bir katkısı olacak mı?

  Sosyal güvenlik destek primi içinde emeklilik (malullük, yaşlılık ve ölüm) primleri olmadığından, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmanın emekli aylığına herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.

  Ayrıca, sosyal güvenlik destek primleri toptan ödeme olarak iade edilmemekte ve hizmet birleştirilmelerinde dikkate alınmamaktadır.

  - EYT kapsamında emekli olan kişi BES’ten de yaşını beklemeden emekli olabilir mi?

  Bireysel Emeklilik Sistemi (BES/OKS) kamu sosyal güvenlik sisteminin (SGK) tamamlayıcısı niteliğinde olmakla birlikte, her iki sistemin tabi olduğu mevzuat, sağlandığı haklar ve bu haklardan yararlanma şartları farklıdır.

  Dolayısıyla, bir kişinin yaş şartı kaldırılarak SGK’dan EYT kapsamında emekli olması, o kişinin varsa BES’ten de emekli olacağı anlamına gelmemektedir.

  Bireysel emekliliğe hak kazanılabilmesi için ilgili kişin bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlaması gerekmektedir.

  Yazı kaynağı : www.dunya.com

  EYT’de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartı değişecek mi? EYT’de son durum - Yeni Şafak

  1999 öncesi EYT emeklilik tablosu nedir? 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartları nedir? Son dakika... Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

  1999 öncesi EYT emeklilik tablosu nedir? 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartları nedir? Son dakika... Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

  Son dakika... Bakan Bilgin'den EYT açıklaması:Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Peki, 1999 öncesi EYT emeklilik tablosu nedir? 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur?

  1999 ÖNCESİ EYT EMEKLİLİK TABLOSU NEDİR?

  Bakan Bilgin, milletvekillerinin EYT ile ilgili sorularına şöyle yanıt verdi:

  "EYT düzenlemesi konusunda çok açık söyledim, bugün tespit ettiğimiz 1,5 milyon civarında dediğim rakam bizim haziran ayında aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Prim gün sayısı, 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. Yani, EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. Kadınlar için 20 yıl erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler."

  Bakan Bilgin, yıl sonunda emekli olacaklardan sonra geriye kalan 4 milyon civarında kişinin de sigorta prim ve sigortalılık yılını doldurdukça emekli olacağını söyleyerek, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme. Sınır koyan bir düzenleme değil" açıklamasında bulundu.

  8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ PRİM GÜN ŞARTLARI NELERDİR?

  Prim günleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin şunları söyledi: “Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.”

  1999 öncesi sistemde yaş, prim ve sigortalık gününü doldurma gibi şartları tamamlayanlar emekli olabilirken bazı durumlarda bu süreler düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri oluşabiliyor. 

  9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez SSK’lı olanlar erkeklerin 60 yaş ve 7.000 prim günü, kadınların ise 58 yaş 7.000 prim günü doldurması gerekiyor.

  Emeklilikte yaşa takılanlar, 9 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla ortaya çıktılar. Bu tarihten önce SSK’lılar üç farklı koşulla emekli olabiliyorlardı.

  İlk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK’lı olmuş bir kadın, sigortalı olduğu tarihten 20 yıl sonra, 13 yıl 10 ay 20 gün çalıştığı takdirde emekli olabiliyordu.

  EYT’de prim gün sayısı ve yıl sayısı değişmeyecek. Bu düzenleme yapıldığında yaklaşık 4 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl çalışma şartı bulunuyor.

  ÇOCUK İŞÇİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

  Bakan Bilgin, çocuk işçiler ile ilgili, "Yıllar itibariyle özellikle çocuk işçiliğindeki rakamlarla ilgili yanlış bilgiler verildi. 1994 yılında yüzde 15.2 olan çocuk işçiliği oranı 2022 yılında yüzde 3 civarında. Mücadelenin bir netice verdiğini, bu yaklaşımın bir netice verdiğini görmemiz lazım" dedi. ​Bakan Bilgin, kadın istihdamına yönelik sorulara ilişkin, "Kadınların iş gücüne katılımı arttıkça istihdam edilme oranlarının da arttığını görüyoruz. 2000'li yılların başında kadın çalışanlarımızın sayısı 6 milyonken bugün 9 milyon emekçi kadın var" yanıtını verdi.

  Görüşmelerin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 Yılı bütçesi kabul edildi.

  1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

  Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor.

  KİMLER KAPSAMDA?

  8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup prim ve yıl şartını tamamlayanlara yasayla emeklilik yolunun açılması bekleniyor. Eğer yaş şartı kaldırılır ve ek bir şart da getirilmezse 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan SSK'lılardan işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi bulunanlar, kadınsa 20, erkek ise 25 yılı tamamlamışsa emekli olabilecek. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak yeterli olacak. Prim ve yıl şartlarını tamamlayamayanlar, şartları sağladıklarında emekli aylığına kavuşacak.

  YIL ŞARTINDA SON TARİH 8 EYLÜL 2024

  EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık süreyi doldurmuş durumda. Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak.

  PRİM EKSİĞİ VARSA NE YAPILACAK?

  Yıl şartını tamamlayıp prim günü eksiği olanlar eğer şartları sağlıyorsa borçlanma da yapabilecek. Borçlanma imkanı sadece askerlik ve doğumlarla sınırlı değil. Doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabiliyor.

  Gurbetçiler de yurt dışı borçlanması yapabiliyor. Ancak borçlanma tutarları yeni yılla birlikte asgari ücret artışı oranında artacak. Bu nedenle borçlanmayı bu yıl bitmeden yapanlar avantajlı olacak. Borçlanmanın gerekip gerekmediğini görmek için Aralık ayında düzenlemenin detaylarının açıklanması beklenebilir. Borçlanma yapıp ihtiyacı olmadığını anlayanlar da emekli aylığı bağlanmadan önce başvurup iade alabilir.

  NE KADAR ÖDENİYOR?

  Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için 2 bin 70 lira 72 kuruş. Yani 1 aylık borçlanma için en az 2 bin 70 lira ödeniyor. En çok da bunun 7.5 katına kadar ödeme yapılabiliyor. Günlük borçlanma tutarı da en düşük 69,02 lira. En çok da günlük 517,68 lira ödenebiliyor.

  İHYA DA YAPILABİLİR

  Doğum ve askerlik borçlanması primleri tamamlamak için öne çıkarken, Bağ-Kur'lular için 'ihya' formülü de var. Aralarında esnafın da olduğu Bağ-Kur'lulardan prim borcu bulunanlara 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında çıkarılan düzenlemelerle önemli bir imkan sağlandı.

  .

  Yazı kaynağı : www.turkiyegazetesi.com.tr

  O Tarihten Sonra Sigortal� Olanlar Y�l �art�ndan Kurtuluyor!

  9 Eylül 1999’da her şey değişti

  9 Eylül 1999’da her şey değişti

  Sigortalı çalışanların prim ödeme günü ve sigortalılık süresi koşullarını yerine getirerek emekli olabilmelerini sağlayan yasa, 9 Eylül 1999’da değişti. Emekli olabilmek için belirli bir yaş şartı da konulunca yasa öncesi sigortalı olmuş kişilerin bir kısmı, prim ve sigortalılık koşullarını yerine getirseler bile yaşa takılır hale geldiler

  Toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren EYT konusunda sorularınızı, yazı dizimiz boyunca yanıtlayacağız.

  Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) nedir, kimler EYT’li?

  Emeklilikte yaşa takılmak olarak kamuoyunda bilinen durum, 1999 yılında hayata geçen 4447 sayılı Kanunla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için emeklilik koşullarının ağırlaştırılması sonrası ortaya çıktı. 9 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren Kanunla emekliliğe ilişkin koşullar Kanunun yürürlük tarihinden önceki kişiler için de değiştirildi. Böyle olunca da ilk kez çalışmaya başladığında emekli olmak için planını buna göre yapmış kişilerin planları değişti. Diğer yandan bu değişikliğe sebep olan ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle bu değişikliğe gidildi. Nitekim daha sonra 2006 yılında sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altına birleştirilmesi, 2008 yılında ise 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle emeklilik için koşullar tekrar değiştirildi ve emeklilik için 65 yaş şartının bütün sigortalılar için 2048 yılı ve sonrasında geçerli olması sağlandı.

  1999 yılında 4447 sayılı Kanunla emeklilik koşullarının 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez SSK’lı olanlar erkeklerin 60 yaş ve 7.000 prim günü, kadınların ise 58 yaş 7.000 prim günü olarak belirlenmesi ve ayrıca kanunun yürürlük tarihinden önce yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olanlar için de mevcut emeklilik koşullarının ağırlaştırılması ile ortaya çıktı.

  İlk kez sigortalı olduğu tarihte 5.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabilecek bir erkek sigortalı için, Kanun yürürlüğe girdikten sonra hem emekli olmak için gerekli prim günü sayısı arttı, hem de yalnızca sigortalılık süresi ve prim günüyle emekli olma imkanı ortadan kalktı, ayrıca aylık bağlatabilmek için belirlenen yaşa da gelmesi gerekliliği doğdu. İşte daha önce yalnızca prim günü ve sigortalılık süresiyle emekli olabilecek kişilerin hem prim günlerinin artırılması hem de yaş şartının eklenmesi ile ortaya çıkan bu durum kamuoyunda emeklilikte yaşa takılma olarak adlandırılıyor.

  Bu kapsamda 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş kişiler, ilk kez sigortalı oldukları tarihte yalnızca sigortalılık süresi ve prim ödeme günüyle emekli olabilecekken 9 Eylül 1999’da yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla yalnızca sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısıyla emekli olamamaya başladılar. Bu nedenle de 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş kişiler emeklilikte sonradan kesin olarak yaş şartına tabi oldukları için kamuoyunda bilinen adıyla emeklilikte yaşa takılanlar olarak ifade ediliyorlar.

  EYT sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı?

  Emeklilikte yaşa takılanlar, 9 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla ortaya çıktılar. Bu tarihten önce SSK’lılar üç farklı koşulla emekli olabiliyorlardı.

  Kadın sigortalılar 20 yıl, erkek sigortalılar 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme şartlarıyla,

  15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme şartını sağlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurma şartlarıyla,

  5000 gün prim ödeme gün sayısını tamamlayan kadın sigortalılar 50, erkek sigortalılar ise 55 yaşını doldurma şartlarıyla.
  Dolayısıyla ilk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK’lı olmuş bir kadın, sigortalı olduğu tarihten 20 yıl sonra, 13 yıl 10 ay 20 gün çalışması varsa emekli olabiliyordu. İkinci alternatifte ise 15 yıl sigortalılık süresini ve 3.600 prim gününü tamamlayıp kadınsa 50, erkekse 55 yaşını doldurup aylık bağlatabiliyordu. Son koşulda ise 13 yıl 10 ay 20 gün çalışıp kadınsa 50, erkekse 55 yaşını doldurup aylık bağlatabiliyordu. Bu koşullardan en makulü 20 yıl sigortalılık ve bu 20 yılın 13 yıl 10 ay 20 gününde prim ödemek olduğu için yaş beklemeden pek çok kişi emekli aylığı bağlatabiliyordu. 4447 sayılı Kanunla en sık aylık bağlanan durum olan birinci alternatife kademeli olarak yaş da eklenince emeklilikte yaşa takılma durumu ortaya çıktı.

  Mevcut koşullarda nasıl emekli olunuyor?

  8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olanlar için devreye giren kademeli geçiş sonrası 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez sigortalı olan erkekler için emeklilik şartları 7.000 gün ve 60 yaş ya da 4.500 gün 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş olarak, kadınlar için ise 7.000 gün ve 58 yaş ya da 4.500 gün 20 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş olarak belirlendi.

  Daha sonra gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu ile birlikte ilk kez 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar erkekler için 60 yaş ve 7.200 prim günü, kadınlar için ise 58 yaş ve 7.200 prim günü şartları geçerli olmaya başladı. Diğer yandan 01.01.2048 ve sonrasında 7.200 prim gününü dolduracak durumdaki erkek ve kadınlar için yaş şartının 65 olarak uygulanması söz konusu oldu.

  Düzenlemenin kaç kişiyi kapsayacağı henüz net değil

  EYT’li kaç kişi var, EYT düzenlemesi yapılıp da yürürlüğe girerse kaç kişi hemen emekli olacak?

  İlk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmuş kişiler ile sigorta girişini geriye çekecek borçlanma türlerinden borçlanma yaparak sigorta girişini 8 Eylül 1999 ve öncesine çekebilecek kişiler hayata geçirilecek düzenlemeden faydalanabilecekler.

  SGK bu konuda bir çalışma yürüterek kapsamı belirlemeye çalışıyor. Diğer yandan EYT düzenlemesinden yararlanacak kişi sayısının net olarak ortaya konulması şu an için çok zor.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap