Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  1982 anayasası temel hak ve özgürlükler

  1 ziyaretçi

  1982 anayasası temel hak ve özgürlükler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas� (1982)

  T�RK ANAYASA HUKUKU S�TES�

  ( www.anayasa.gen.tr )

  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

  https://www.anayasa.gen.tr/tah.htm

  Yazı kaynağı : www.anayasa.gen.tr

  ANAYASAL HAKLARIMIZ

  Hak nedir ?

  İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir.

  Özgürlük nedir?

  İnsanların hiçbir insana zarar vermeden dilediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir.

  Kişi Hakları

  1. Yaşama hakkı

  2. Kişi dokunulmazlığı

  3. Kişi hürriyeti ve güvenliği

  4. Özel hayatın gizliliği ve korunması

  5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti

  6. Din ve vicdan hürriyeti.

  7. Düşünce ve kanaat hürriyeti

  8. Bilim ve sanat hürriyeti

  9. Basın ve yayınla ilgili hürriyetler

  10. Toplantı hak ve hürriyeti

  11. Mülkiyet hakkı

  12. Hak arama hürriyeti.

  13. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

  Siyasi Haklar ve Ödevler

  1. Türk vatandaşlığı

  2. Seçme  seçilme  siyasi faaliyetlerde bulunma hakları

  3. Kamu hizmetine girme hakkı

  4. Dilekçe hakkı

  Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

  1. Ailenin korunması

  2. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

  3. Çalışma ile ilgili haklar

  4. Toplu iş sözleşmesi  grev hakkı ve lokavt

  5. Ücrette adalet sağlanması

  6. Sağlık  çevre ve konut hakkı

  7. Gençliğin korunması ve spor hakkı

  8. Sosyal güvenlik hakları

  9. Tüketici hakları

  10. Tarih  kültür ve tabiat varlıklarının korunması

  TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİN GENEL ÖZELLİKLERİ

  1- Doğumla başlar, ölümle biter.

  2- Evrenseldir. Dünya’nın her yerinde geçerlidir.

  3- Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez özellikler taşırlar.

  4- Tamamı bir bütündür. Bir tanesi bile olmazsa veya kullanılmazsa diğerleri bir işe yaramaz.

  5- Sınırlandırılamaz.(Sıkıyönetim, savaş, bulaşıcı hastalıklar, nüfus sayımları gibi olağanüstü durumlarda   yani insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda Yaşama hakkımızın dışındaki diğer tüm haklar    sınırlandırılabilir.)

   6- Başkalarının hak ve özgürlüklerinin başladığı yerde bizim hak ve özgürlüklerimiz biter.

  7- Her devlet düzenlediği anayasa ve yasalarla İnsan haklarını güvence altına almak zorundadır.

  ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ

  (Anayasa, Madde 20):Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

  Kişilerin özel hayatlarını kendilerinin izni olmaksızın topluma sergilemek doğru değildir.

  Özel Yaşam: Meydana gelen herhangi bir olay sadece bir bireyi, o bireyin ailesini veya çalışma arkadaşlarını ilgilendiriyorsa bu olay o insanın özel yaşamına ait bir olaydır.

  Genel Yaşam: Meydana gelen bir herhangi bir olay bir kişinin yanı sıra yaşadığı mahalleyi, kenti, ülkeyi veya tüm dünyayı ilgilendiriyorsa o olay genel yaşam içerisinde yer alan bir olaydır.

  Örnek: Herhangi bir insanın otomobilinin içinde ailesi ile birlikte sohbet ederek trafikte yol ilerlemesi o kişinin özel yaşamına ait bir olaydır. Fakat aynı bireyin az sonra kendisini ailesiyle yaptığı sohbete kaptırıp dikkatini dağıtması ve kaza yapması genel yaşama yönelik bir olaydır.

  HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

  (Anayasa, Madde 22):Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Bilgisi ve izni olmaksızın hiç kimsenin telefonu dinlenemez, mektupları açılıp okunamaz.Bunlar yasalarla güvence altına alınmıştır.

  BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

   (Anayasa, Madde 26):Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına

  veya toplu olarak açıklama hakkına ve yayma hakkına sahiptir.

  (Anayasa, Madde 28):Basın hürdür, sansür edilemez.

  Basın özgürlüğü de insanların fikirlerini gazete, dergi, radyo ya da televizyon aracılığı ile insanlara ulaştırma özgürlüğünü içerir.

  KONUT DOKUNULMAZLIĞI

  (Anayasa, Madde 21): Kimsenin konutuna dokunulamaz. Çeşitli nedenlerle, yasayla yetkili kılınmış kurumların yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.

  İnsanların kendi evlerinde rahatsız edilmeden yaşam sürme hakkı Anayasada güvence altına alınmıştır.

  YAŞAMA HAKKI

  (Anayasa, Madde 17):Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

  Yaşama hakkı, bütün hakların temelidir. Savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi durdurulamaz, yok edilemez.

  KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI HAKKI

  (Anayasa, Madde 17):Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya muameleye tabi tutulamaz.

  Böylece kişinin yaşaması ve vücut bütünlüğü güvence altına alınmıştır.

  SAĞLIK HAKKI

  (Anayasa, Madde 56):Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

  Sağlık hakkı insana beden ve ruh sağlığı içinde yaşama isteme hakkını verir.

  EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI

  (Anayasa, Madde 42):Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetiminde yapılır.

  İnsanın kendisini geliştirme ve sahip olduğu hakların bilincine varması eğitim yoluyla olur.

  SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

  (Anayasa, Madde 67):Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.

  Seçme ve seçilme hakkı demokratik toplumlarda temel ilkelerden biridir.

  DİLEKÇE HAKKI

  (Anayasa, Madde 74):Vatandaşlar ve karşılıklı esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin(En geç 60 gün içinde) dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

  TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KÖTÜYE KULLANILMAMASI

  (Anayasa, Madde 14):Anayasa’nın hiçbir hükmü Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şeklinde yorumlanamaz.

  Yazı kaynağı : www.pinarbasi.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap