Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  193 sayılı gelir vergisi kanunu 31. maddesi

  1 ziyaretçi

  193 sayılı gelir vergisi kanunu 31. maddesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 222)

  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 222)
  1. Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimine yönelik hükümlerine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 


  1. AMAÇ 

  2. Özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla öteden beri vergi hukukunda çeşitli düzenlemeler yer almıştır. Bunlardan birisi de özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan sakatlık indirimi uygulamasıdır. 

  3. 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, sakatlık indiriminin kapsamı genişletilmiş, aşağıda da açıklanacağı üzere sakatlık indiriminden yararlananların içine; hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler, özürlü serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ile basit usulde vergilenen bazı esnaf ve sanatkar da dahil edilmiştir. 


  2. SAKATLIK İNDİRİMİ İLE İLGİLİ KANUN MADDELERİ 

  4. Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimi ile ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir: 

  Madde 31 

  “... 

  2. Sakatlık İndirimi: Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar. 

  Sakatlık indirimi özel indirim tutarının;

  - Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 

  - İkinci derece sakatlar için dört katı, 

  - Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 

  Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir. 

  Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir. 

  Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının her birinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır.” 

  Madde 89 

  “Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden aşağıdaki indirimleri yapabilirler: 

  ….. 

  3. Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır. İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.” 


  3. SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR 

  5. Sakatlık indirimi; 

  - Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabına, 

  - Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabına, 

  - Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) özürlülere, 

  uygulanmaktadır. 


  4. SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAKLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER 

  6. Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurması gerekmektedir. 

  7. Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır: 

  Özürlü hizmet erbabı için; 

  a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, 

  b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 

  Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için; 

  a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, 

  b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, 

  c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge. 

  Özürlü serbest meslek erbabı için; 

  a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge, 

  b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 

  Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için; 

  a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge, 

  b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, 

  c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge. 

  Sakatlık indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için; 

  a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge, 

  b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 


  5. MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILACAK İŞLEMLER 

  8. Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin eki rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan en yakınına sevk edeceklerdir. 

  9. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Bununla birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce ödevlilerce ilgili müdürlüklere müracaat etmeden alınan raporların, yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilmesi, sağlık kurulunun iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji ve/veya psikiyatri uzmanından oluşması halinde bu raporlar işleme konulacak ve varsa diğer eksikliklerinin de tamamlaması şartıyla incelenmek üzere Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. 

  10. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere ilgili Defterdarlığa gönderilecektir. 

  11. Sakatlık derecelerine veya raporlarda yer almayan bulgular gibi sebeplere dayanan itiraz ve şikayet mahiyetindeki başvurular da ilgili müdürlüklere yapılacak ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem görecektir. 


  6. SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI 

  6.1. Özürlü Hizmet Erbabı ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişi Bulunan Hizmet Erbabında Uygulama 

  12. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari; 

  - % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece, 

  - % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece , 

  -% 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derece , 

  sakat sayılmakta ve sakatlık indirimi, özel indirim tutarının 

  - Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 

  - İkinci derece sakatlar için dört katı, 

  - Üçüncü derece sakatlar için iki katı, 

  olarak uygulanmaktadır. Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her biri için ayrı ayrı yapılacak ve indirim uygulanmasında toplu olarak dikkate alınacaktır. 

  13. Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin aylık tutarının hizmet erbabının aylık tevkifat matrahından indirilmesi gerekmektedir. Sakatlık indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave edileceği açıktır. 

  14. Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık indirimi özel indirimin uygulandığı ücret gelirine uygulanacaktır. 

  15. Farklı özel indirim tutarı belirlenen illerde çalışan özürlü hizmet erbabı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu özürlülerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında bu illerde uygulanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır. 

  6.2. Özürlü Serbest Meslek Erbabı İle Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişi Bulunan Serbest Meslek Erbabında ve Basit Usulde Vergilendirilenlerde Uygulama 

  16. Özürlü serbest meslek erbabı ile serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde bir önceki bölümde açıklanan şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin yıllık tutarı, serbest meslek erbabının beyan edeceği serbest meslek kazancından düşülecektir. İndirimden yararlanma hakkına sahip basit usülde vergilendirilen özürlülere uygulanacak sakatlık indiriminin yıllık tutarı ise, 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde esasları belirlenen vergi tarhına esas kazançlarından indirilecektir. İndirim, beyan edilecek serbest meslek kazancı ve basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile sınırlı olup, kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir. 

  17. Farklı özel indirim tutarı belirlenen illerde faaliyet gösterenlerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında bu illerde uygulanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır.


  7. SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASINDA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMA TABİRİ VE BU DURUMUN BELGELENDİRİLMESİ 

  18. Sakatlık indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olunan kişi tabirinden; özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır. 

  19. Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan; 

  - Hizmet erbabı, çalıştığı işyerinden veya duruma göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini, 

  - Serbest meslek erbabı, kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini, bakmakla yükümlü olduğuna dair belge olarak ilgili müdürlüklere verecektir. 

  Tebliğ olunur.

  Yazı kaynağı : www.aile.gov.tr

  Hazine ve Maliye Bakanl��� (Gelir �daresi Ba�kanl���)�ndan:

  GEL�R VERG�S� GENEL TEBL���

  (SER� NO: 319)

  B�R�NC� B�L�M

  Ama� ve Kapsam

  Ama� ve kapsam

  MADDE 1 � (1) Bu Tebli�in amac�, 31/12/1960 tarihli ve 193 say�l� Gelir Vergisi Kanununda, 22/12/2021 tarihli ve 7349 say�l� Gelir Vergisi Kanunu ile Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun ile yap�lan de�i�ikliklere ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  �K�NC� B�L�M

  �cret �stisnas�na �li�kin D�zenleme

  Yasal d�zenleme

  MADDE 2 � (1) 7349 say�l� Kanunun 2 nci maddesi ile 193 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki bent eklenmi�tir.

  �18. Hizmet erbab�n�n, �demenin yap�ld��� ayda ge�erli olan asgari �cretin ayl�k br�t tutar�ndan i��i sosyal g�venlik kurumu primi ve i�sizlik sigorta primi d���ld�kten sonra kalan tutar�na isabet eden �cretleri (�u kadar ki, istisnay� a�an �cret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanaca�� gelir dilim tutarlar� ve oranlar�, istisna kapsam�ndaki tutarlar da dikkate al�narak belirlenir. �denecek vergi tutar�, bu suretle bulunan vergi tutar�n�n i�inde istisna tutara isabet eden k�s�m d���lmek suretiyle hesaplan�r. �stisna nedeniyle al�nmayacak olan vergi ilgili ayda ayl�k asgari �cret �zerinden hesaplanmas� gereken vergiyi a�amaz. Birden fazla i�verenden �cret alanlarda bu istisna sadece en y�ksek olan �crete uygulan�r.).�

  (2) 7349 say�l� Kanunun 3 �nc� maddesi ile 193 say�l� Kanunun;

  a) 106 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (2) numaral� bendinde yer alan �Di�er �cretlerde, gezici olarak �al��anlar�n� ibaresi �Gezici olarak �al��anlar�n� �eklinde de�i�tirilmi�, bentte yer alan ��cret ve� ibaresi madde metninden ��kar�lm��t�r.

  b) 32 nci maddesi, 64 �nc� maddesi, 108 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (3) numaral� bendi, 109 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (2) numaral� bendi ile ikinci ve ���nc� f�kralar�, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  (3) 7349 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesi ile 1/7/1964 tarihli ve 488 say�l� Damga Vergisi Kanununa ekli (2) say�l� tablonun �IV- Ticari ve medeni i�lerle ilgili k���tlar� ba�l�kl� b�l�m�n�n (34) numaral� f�kras�nda yer alan ��cretlere ili�kin ka��tlar� ibaresinden sonra gelmek �zere (Bu maddenin birinci f�kras�n�n (18) numaral� bendinde d�zenlenen �cretlerde istisna, ayl�k br�t asgari �crete isabet eden k�s�m i�in uygulan�r.) �eklinde parantez i�i h�k�m eklenmi�tir.

  �cret gelirlerinin vergilendirilmesi

  MADDE 3 � (1) 193 say�l� Kanunun 61 inci maddesinde �cret, i�verene tabi ve belirli bir i�yerine ba�l� olarak �al��anlara hizmet kar��l��� verilen para ve ay�nlar ile sa�lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tan�mlanm�� ve �cretin �denek, tazminat, kasa tazminat� (mali sorumluluk tazminat�), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk�, prim, ikramiye, gider kar��l��� veya ba�ka adlar alt�nda �denmi� olmas� veya bir ortakl�k m�nasebeti niteli�inde olmamak �art� ile kazanc�n belli bir y�zdesi �eklinde tayin edilmi� bulunmas�n�n onun mahiyetini de�i�tirmeyece�i belirtilmi�tir. Dolay�s�yla, hizmet erbab�na �denen ayl�k �cret, mesai, prim, ikramiye, gider kar��l��� ve sair adlarla yap�lan t�m �demeler ve sa�lanan menfaatler de �cret kapsam�nda de�erlendirilmektedir.

  (2) 193 say�l� Kanunun 63 �nc� maddesinde �cretin ger�ek safi de�erinin, i�veren taraf�ndan verilen para ve ay�nlarla sa�lanan menfaatler toplam�ndan sigorta primi, �ah�s sigortas� primi ve sendika aidat� gibi kesinti ve �demeler indirildikten sonra kalan miktar oldu�u h�k�m alt�na al�nm��t�r.

  (3) 193 say�l� Kanunun 23 �nc� ve m�teakip maddelerinde gelir vergisinden istisna edilen �cret �demelerine, ayn� Kanunun 31 inci maddesinde ise engellilik indirimine yer verilmi�tir. �stisna ve indirimler �cret bordrosunda g�sterilmekte, ancak gelir vergisi matrah�na d�hil edilmemektedir.

  (4) 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan m�kellefler say�lm��, ayn� maddenin birinci f�kras�n�n (1) numaral� bendinde, hizmet erbab�na �denen �cretler ile 61 inci maddede yaz�l� olup �cret say�lan �demelerden 103 ve 104 �nc� maddelere g�re vergi tevkifat� yap�laca�� belirtilmi�tir.

  (5) �cret gelirleri genel olarak tevkif suretiyle vergilendirilmekte olup, yap�lan kesintiler i�verenler taraf�ndan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilmek suretiyle �denmektedir. Ancak, tevkif suretiyle vergilendirilmemi� �cret gelirleri ise tutar� ne olursa olsun 193 say�l� Kanunun 95 inci maddesi h�km�ne istinaden y�ll�k beyannameyle beyan edilmektedir.

  (6) 193 say�l� Kanunun 86 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda tevkif suretiyle vergilendirilmi�;

  a) Tek i�verenden �cret geliri elde eden m�kelleflerin, �cret gelirleri toplam�n�n 103 �nc� maddede yaz�l� tarifenin d�rd�nc� gelir diliminde yer alan tutar� (2022 y�l� i�in 880.000 TL) a�mas�,

  b) Birden fazla i�verenden �cret geliri elde eden m�kelleflerin, birinci i�verenden ald�klar� �cret gelirleri de d�hil olmak �zere �cretleri toplam�n�n gelir vergisi tarifesinin d�rd�nc� gelir diliminde yer alan tutar� (2022 y�l� i�in 880.000 TL) a�mas�,

  c) Birden fazla i�verenden �cret geliri elde eden m�kelleflerin, birden sonraki i�verenden al�nan �cretleri toplam�n�n gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutar� (2022 y�l� i�in 70.000 TL) a�mas�,

  halinde, �cret gelirleri y�ll�k beyanname ile beyan edilmektedir.

  (7) Y�ll�k beyannamede hesaplanan gelir vergisinden, 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesine g�re y�l i�inde tevkif suretiyle �denen vergiler mahsup edilmektedir.

  (8) �cret gelirleri i�in y�ll�k beyanname verilmesi durumunda, 193 say�l� Kanunun 89 uncu maddesinde yer alan e�itim ve sa�l�k harcamalar� ile ba��� ve yard�mlar gibi baz� harcamalar da beyan edilen gelirden indirim konusu yap�labilmektedir.

  �stisnan�n kapsam� ve uygulamas�

  MADDE 4 � (1) 7349 say�l� Kanunla, 193 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�na eklenen (18) numaral� bent ile 1/1/2022 tarihinden itibaren yap�lan �cret �demelerine uygulanmak �zere, hizmet erbab�n�n �demenin yap�ld��� ayda ge�erli olan asgari �cretin ayl�k br�t tutar�ndan i��i sosyal g�venlik kurumu primi ve i�sizlik sigorta primi d���ld�kten sonra kalan tutar�na isabet eden �cretleri gelir vergisinden istisna edilmi�tir.

  (2) �stisnay� a�an �cret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbab�n�n ilgili aydaki gelirine ili�kin verginin hesaplanaca�� gelir dilim tutarlar� ve oranlar�, istisna kapsam�ndaki tutarlar da dikkate al�narak belirlenecektir.

  (3) �stisna nedeniyle al�nmayacak olan vergi, ilgili ayda ayl�k asgari �cret �zerinden hesaplanmas� gereken vergiyi a�mayacakt�r.

  (4) Hizmet erbab�n�n birden fazla i�verenden �cret almas� halinde istisna sadece en y�ksek olan �crete uygulanacakt�r.

  (5) �cret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maa� �demesinin yan� s�ra ayn� d�nemde yap�lan ve �cret olarak de�erlendirilen prim, ikramiye, huzur hakk�, mesai �creti, d�ner sermaye �creti, ek ders �creti gibi �demeler de dikkate al�nmak suretiyle k�m�latif matrah esas al�narak vergilendirme yap�lmaktad�r. �lgili d�nemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu �demelerin toplam�na bir kez uygulanmaktad�r. Dolay�s�yla ilgili ayda yap�lan �cret ve �cret say�lan �demelerin toplam�na an�lan istisnan�n bir kez uygulanmas� gerekmektedir.

  (6) 193 say�l� Kanunun 61 inci maddesinin ���nc� f�kras�nda, bu Kanunun uygulamas�nda �cret say�lan �demeler d�zenlenmi�tir. Ayn� Kanunun 62 nci maddesinde, i�verenler hizmet erbab�n� i�e alan, emir ve talimatlar� kapsam�nda �al��t�ran ger�ek ve t�zel ki�iler olarak tan�mlanm�� ve 61 inci maddenin ���nc� f�kras�nda belirtilen �cret say�lan �demeleri yapanlar da bu Kanunda yaz�lan �devleri yerine getirmek bak�m�ndan i�veren olarak kabul edilmi�tir. Dolay�s�yla, y�netim ve denetim kurulu �yelerine �denen huzur hakk�, bilirki�ilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yap�lan �demeler gibi �cret say�lan �demelerin vergilendirilmesinde, Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (18) numaral� bendinde d�zenlenen istisnan�n uygulanmas� m�mk�nd�r.

  (7) Yap�lan d�zenleme ile 1/1/2022 tarihinden itibaren 193 say�l� Kanunun 32 nci maddesinde d�zenlenmi� bulunan asgari ge�im indirimi uygulamas� kald�r�ld���ndan bu tarihten itibaren yap�lan �cret �demelerinde asgari ge�im indirimi uygulanmayacakt�r.

  (8) Asgari �cretle �al��an ve istisna uygulamas� nedeniyle vergi �demeyecek olan hizmet erbab� da dahil olmak �zere 193 say�l� Kanunun 31 inci maddesi kapsam�nda vergi indiriminden faydalanmak �zere ba�vuruda bulunanlar�n engellilik indirimine ili�kin i�lemleri �nceden oldu�u gibi Gelir �daresi Ba�kanl���nca de�erlendirilerek sonu�land�r�lacakt�r. Asgari �cretli olarak �al��an ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi �demeyecek olan hizmet erbab�, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan ba�vurular� �zerine �artlar� dahilinde emeklilik ba�vurular�n� yapabilecektir. Asgari �cretin �zerinde �cret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbab�n�n, gelir vergisi matrah�n�n yeterli olmas� halinde, hem engellilik indiriminden hem de ayn� Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (18) numaral� bendinde d�zenlenen istisnadan faydalanmas� m�mk�n bulunmaktad�r.

  Asgari �cretli olarak �al��anlarda gelir vergisi istisnas�

  MADDE 5 � (1) Hizmet erbab�n�n �cret gelirinin, ilgili ayda ge�erli olan asgari �cretin br�t tutar� kadar olmas� halinde, br�t tutardan, i��i sosyal g�venlik kurumu primi ve i�sizlik sigorta primi kesintisi yap�lacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yap�lmayacakt�r.

  �rnek 1: ��veren (A)�n�n i�yerinde asgari �cretli olarak �al��an Bay (B)�nin, 2022 y�l� i�in br�t �creti 5.004 TL�dir. Bay (B)�ye bu �creti d���nda, mesai, sosyal yard�m, prim ve benzeri ba�kaca bir �deme yap�lmamaktad�r.

  Bay (B)�ye 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  (2) Hizmet erbab�n�n asgari �cretiyle birlikte mesai �creti, sosyal yard�m, ikramiye gibi �cret say�lan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam �cret gelirinin; ilgili ayda ge�erli olan asgari �cretin ayl�k br�t tutar�ndan i��i sosyal g�venlik kurumu primi ve i�sizlik sigorta primi d���ld�kten sonra kalan k�sm� gelir vergisinden istisna olacak, bu tutar� a�an k�s�m vergilendirilecektir. �stisna tutar�n� a�an k�sm�n vergilendirilmesinde, istisna kapsam�nda olan matrah da dikkate al�narak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oran� belirlenecektir. �stisna suretiyle sa�lanan menfaat asgari �cretin ilgili ayda hesaplanan vergisini ge�emeyecektir.

  �rnek 2: ��veren (C)�nin i�yerinde asgari �cretli olarak �al��an Bayan (D)�nin, 2022 y�l� i�in br�t �creti 5.004 TL�dir. Bayan (D)�ye bu �creti d���nda, ayl�k mesai ve sosyal yard�m olarak da 996 TL �deme yap�lmaktad�r.

  Bayan (D)�ye 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  �rnek 3: ��veren (E)�nin i�yerinde asgari �cretli olarak �al��an Bayan (F)�nin, 2022 y�l� i�in br�t �creti 5.004 TL�dir. Bayan (F)�ye bu �creti d���nda, Ocak ve Temmuz aylar�nda 10.000 TL ikramiye �demesi yap�lmaktad�r.

  Bayan (F)�ye 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  (3) 193 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (18) numaral� bendinde yap�lan d�zenleme ile getirilen istisna, �demenin yap�ld��� ayda ge�erli olan asgari �cretin ayl�k br�t tutar�ndan i��i sosyal g�venlik kurumu primi ve i�sizlik sigorta primi d���ld�kten sonra kalan tutar�na isabet eden �cretleri ile s�n�rl� olup, 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununa tabi sigortal� olarak sosyal g�venlik destek primi �demek suretiyle yeniden �al��maya ba�layan hizmet erbab�n�n �deyece�i sosyal g�venlik destek primi i��i pay�n�n % 7,5 olmas� istisna tutar�n� de�i�tirmeyecektir.

  �rnek 4: Bay (G), emekli olduktan sonra i�veren (H)�nin yan�nda asgari �cretle �al��maya ba�lam��t�r. Bay (G)�nin �cretinden %7,5 oran�nda sosyal g�venlik destek primi kesilmektedir.

  Bay (G)�ye 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  Asgari �cretin �zerinde �cret geliri elde edenlerde gelir vergisi istisnas�

  MADDE 6 � (1) Hizmet erbab�n�n elde etti�i �cret ve �cret say�lan gelirlerinden 193 say�l� Kanunun 31 ve 63 �nc� maddesinde yer alan indirimler d���lecek ve varsa Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (18) numaral� bendi hari� 23 ve m�teakip maddelerinde d�zenlenen istisna kapsam�ndaki �cret �demeleri gelir vergisi matrah�na dahil edilmeyecektir. Bu �ekilde belirlenen gelir vergisi matrah�na gelir vergisi tarifesi uygulanarak vergi hesaplanacakt�r. Bu suretle hesaplanan vergiden istisna tutara isabet eden vergi d���lmek suretiyle �denecek vergi belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sa�lanan menfaat asgari �cretin ilgili ayda hesaplanan vergisini ge�emeyecektir.

  (2) Tam zamanl� �al��mayan hizmet erbab�na yap�lan �cret �demeleri ile yeni i�e ba�layan ve i�ten ayr�lan hizmet erbab�na yap�lan k�st �cret �demelerine istisna tam olarak uygulanacakt�r.

  �rnek 5: ��veren (I)�n�n i�yerinde �al��an Bay (�)�nin, 2022 y�l� i�in br�t �creti 8.000 TL�dir. Bay (�)�ye ba�kaca bir �deme yap�lmamakta ve Bay (�)�nin 193 say�l� Kanunun 63 �nc� maddesi uyar�nca, kesilen sigorta primi d���nda bir indirimi bulunmamaktad�r.

  Bay (�)�ye 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  �rnek 6: ��veren (J)�nin i�yerinde �al��an Bayan (K)�nin, 2022 y�l� i�in br�t �creti 9.000 TL�dir. ��veren (J), ayr�ca, Bayan (K)�ye �al��t��� her bir g�n i�in yemek hizmetinde kullan�lmak �zere yemek kart�na g�nl�k 34 TL, ula��m hizmetinde kullan�lmak �zere ula��m kart�na g�nl�k 17 TL y�klemekte, �ocu�unu g�nderdi�i �zel kre� i�in de kre� i�letmesine 193 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (16) numaral� bendi kapsam�nda 1.000 TL �deme yapmaktad�r.

  Bayan (K)�nin kendi ad�na �dedi�i 500 TL �ah�s sigorta primi �demesi bulunmaktad�r. Bayan (K), 3. derece (2022 y�l� i�in 500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktad�r.

  Bayan (K)�ye 2022 y�l� ilgili aylarda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  �rnek 7: Bay (L) 10.000 TL br�t �cret ile 16 Eyl�l 2022 tarihinde, i�veren (M)�nin i�yerinde �al��maya ba�lam��t�r.

  Bay (L)�ye 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  �rnek 8: 12.000 TL br�t �cret ile i�veren (N)�nin i�yerinde �al��an Bayan (O), 10 A�ustos 2022 tarihinde i�ten ayr�lm��t�r.

  Bayan (O)�ya 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  �rnek 9: ��veren (�)�n�n i�yerinde ayl�k 15 g�n �al��an Bayan (P)�ye bu �al��mas� kar��l��� ayl�k br�t 4.000 TL �denmektedir.

  Bayan (P)�ye 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  Bayan (P)�nin, 15 g�n �al��mas� kar��l��� ayl�k br�t �cretinin 5.500 TL oldu�u durumda, 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demesi a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  Birden fazla i�verenden �cret al�nmas� durumunda istisnan�n uygulanmas�

  MADDE 7 � (1) Ayn� zamanda birden fazla i�verenden �cret al�nmas� halinde, istisna uygulamas�, sadece en y�ksek �cretin elde edildi�i i�veren taraf�ndan ger�ekle�tirilecektir. S�z konusu i�verene bu durumu bildirme y�k�ml�l��� hizmet erbab�na aittir. Birden fazla i�verenden ayn� tutarda �cret al�nd��� durumda, istisnay� uygulayacak olan i�vereni hizmet erbab� kendisi belirleyecektir. �stisnadan faydalan�lan i�verende, istisnan�n tamam�ndan faydalan�lamamas� durumunda kalan tutar i�in di�er i�verende istisnadan faydalan�lmas� m�mk�n de�ildir.

  �rnek 10: Bay (R) iki ayr� i�yerinde i�veren (S) ve i�veren (�)�nin yan�nda �al��maktad�r. ��veren (S)�den br�t 7.000 TL, i�veren (�)�den ise br�t 3.000 TL �cret geliri elde etmektedir.

  Bay (R)�ye (S) i�vereni taraf�ndan �denen �crete istisna uygulanacak ve 2022 y�l� ilgili aylarda yap�lacak net �cret �demeleri a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  �rnek 11: Bayan (T) iki ayr� i�verenin yan�nda �al��maktad�r. ��veren (U)�dan br�t 4.000 TL ve i�veren (�)�den br�t 4.000 TL �cret geliri elde etmektedir.

  Bayan (T), (U) i�vereninden istisna uygulamas�n� talep etmi�tir. Bayan (T)�ye sadece (U) i�vereni taraf�ndan �denen �crete istisna uygulanacak olup, 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demeleri a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  Te�vik ve istisna kapsam�ndaki �cret �demeleri

  MADDE 8 � (1) 16/12/1999 tarihli ve 4490 say�l� T�rk Uluslararas� Gemi Sicili Kanunu ile 491 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamede De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanunun 12 nci maddesine g�re, T�rk Uluslararas� Gemi Sicilinde kay�tl� gemilerde ve yatlarda �al��an personele �denen �cretler gelir vergisinden istisna edilmi�tir. Bu Kanun kapsam�nda �al��an ve �artlar� ta��yan hizmet erbab�na yap�lan �cret �demeleri �zerinden gelir vergisi kesintisi yap�lmamaktad�r. Dolay�s�yla, istisna kapsam�ndaki bu �cretlere 193 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (18) numaral� bendi uyar�nca ayr�ca istisna uygulanmas� s�z konusu de�ildir.

  (2) a) 6/6/1985 tarihli ve 3218 say�l� Serbest B�lgeler Kanununun ge�ici 3 �nc� maddesi uyar�nca b�lgede imalat faaliyetlerinde �al��an personele �denen �cretleri �zerinden,

  b) 26/6/2001 tarihli ve 4691 say�l� Teknoloji Geli�tirme B�lgeleri Kanununun ge�ici 2 nci maddesine g�re Ar-Ge, tasar�m ve destek personeline �denen �cretleri �zerinden,

  c) 28/2/2008 tarihli ve 5746 say�l� Ara�t�rma, Geli�tirme ve Tasar�m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk�nda Kanunun 3 �nc� maddesinin ikinci f�kras�na g�re, Ar-Ge, tasar�m ve destek personeline �denen �cretleri �zerinden,

  �) 25/8/1999 tarihli ve 4447 say�l� ��sizlik Sigortas� Kanununun ge�ici 21 inci maddesine g�re, ilgili y�lda uygulanan asgar� �cretin ayl�k br�t tutar�n�n prim �deme g�n say�s�na isabet eden tutar� �zerinden,

  hesaplanan gelir vergisinin asgar� ge�im indirimi uyguland�ktan sonra kalan k�sm�, verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi �zerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmekteydi.

  193 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (18) numaral� bendiyle ihdas edilen istisna uygulamas� ve asgari ge�im indirimi uygulamas�n�n kald�r�lmas� nedeniyle, te�vik kapsam�ndaki bu �cret �demelerine, �ncelikle 193 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (18) numaral� bendinde d�zenlenen istisna uygulanacak ve istisna sonras� vergi, ilgili d�zenlemelerdeki s�n�rlamalar �er�evesinde tahakkuktan terkin edilecektir. Asgari �crete isabet eden verginin tahakkuktan terkin edilmesini �ng�ren d�zenlemelere g�re ise istisna uygulamas� nedeniyle asgari �cretten vergi al�nmad���ndan tahakkuktan terkini gerekecek bir vergi hesab� yap�lmayacakt�r.

  (3) Di�er kanunlarda yer alan benzer istisna ve te�vikler i�in de hesaplama ayn� �ekilde olacakt�r.

  �rnek 12: ��veren (V)�nin i�yerinde �al��an Bay (Y), ayl�k br�t 10.000 TL �cret geliri elde etmektedir.

  Bay (Y)�nin 3218 say�l� Kanun kapsam�nda �al��mas� ve �cretinin te�vik kapsam�nda olmas� durumunda, 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demeleri a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  Bay (Y)�nin 4691 say�l� Kanun kapsam�nda �al��mas� ve �cretinin te�vik kapsam�nda olmas� durumunda, 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demeleri a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  Bay (Y)�nin 5746 say�l� Kanun kapsam�nda �al��mas� ve �cretinin te�vik kapsam�nda olmas� durumunda, 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demeleri a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  Bay (Y)�nin 4447 say�l� Kanun kapsam�nda �al��mas� ve �cretinin te�vik kapsam�nda olmas� durumunda, 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demeleri a�a��daki �ekilde hesaplanacakt�r.

  Y�ll�k beyanname verilmesi halinde istisna uygulamas�

  MADDE 9 � (1) Hizmet erbab�n�n �cret gelirlerinin 193 say�l� Kanunun 86 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendine g�re y�ll�k beyanname ile beyan edilmesinin gerekmesi durumunda, y�l i�inde istisna uygulamas�ndan faydalan�ld��� i�in y�ll�k beyannamede s�z konusu istisna uygulamas�na yer verilmeyecek ve y�ll�k beyannamede �cret gelirlerinin toplam� �zerinden hesaplanan vergiden, y�l i�inde istisna �ncesi hesaplanan vergiler mahsup edilecektir.

  (2) Tevkif suretiyle vergilendirilmemi� �cret gelirlerinin y�ll�k gelir vergisi matrah�n�n, asgari �cretin y�ll�k gelir vergisi matrah�n� a�mamas� halinde, bu gelirler beyan edilmeyecektir. S�z konusu, gelirlerin asgari �cretin y�ll�k gelir vergisi matrah�n� a�mas� halinde ise bu gelirlerin tamam� beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari �cretin y�ll�k matrah� �zerinden hesaplanan vergi indirim konusu yap�lacakt�r.

  �rnek 13: ��veren (Z)�nin i�yerinde �al��an Bay (A), ayl�k br�t 100.000 TL �cret geliri elde etmektedir.

  Bay (A)�n�n 2022 y�l� y�ll�k gelir vergisi matrah� gelir vergisi tarifesinin d�rd�nc� dilimindeki tutar� (2022 y�l� i�in 880.000 TL) a�t���ndan, Bay (A)�n�n �cret gelirini y�ll�k beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

  Bay (A)�ya 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demelerine ili�kin hesaplama ile Bay (A)�n�n y�ll�k beyan� �zerine yap�lacak hesaplamalar a�a��daki �ekilde olacakt�r.

  �rnek 14: Bayan (B) iki ayr� i� yerinde i�veren (C) ve i�veren (D)�nin yan�nda �al��maktad�r. ��veren (C)�den br�t 10.000 TL ve i�veren (D)�den br�t 8.000 TL �cret geliri elde etmektedir.

  Bayan (B)�nin ikinci i�verenden elde etti�i �cret geliri 2022 y�l� gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutar� (2022 y�l� i�in 70.000 TL) a�t���ndan, Bayan (B)�nin �cret gelirini y�ll�k beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

  Bayan (B)�ye 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demelerine ili�kin hesaplamalar ile Bayan (B)�nin y�ll�k beyan� �zerine yap�lacak hesaplamalar a�a��daki �ekilde olacakt�r.

  �rnek 15: Bay (E), 15.000 TL br�t �cretle �al��t��� i�veren (F)�deki i�inden 15 Temmuz 2022 tarihi itibar�yla ayr�lm�� ve 16 Temmuz 2022 tarihi itibariyle i�veren (G)�nin yan�nda 20.000 TL br�t �cretle �al��maya ba�lam��t�r.

  Bay (E)�nin ikinci i�verenden elde etti�i �cret geliri 2022 y�l� gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutar� (2022 y�l� i�in 70.000 TL) a�t���ndan, Bay (E)�nin �cret gelirini y�ll�k beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

  Bay (E)�ye 2022 y�l�n�n ilgili aylar�nda yap�lacak net �cret �demelerine ili�kin hesaplamalar ile Bay (E)�nin y�ll�k beyan� �zerine yap�lacak hesaplamalar a�a��daki �ekilde olacakt�r.

  �rnek 16: Bay (H) tevkif suretiyle vergilendirilmemi� ayl�k br�t 7.000 TL �cret geliri elde etmektedir.

  �cret geliri tevkif suretiyle vergilendirilmedi�inden, Bay (H)�nin �cret gelirini y�ll�k beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

  Bay (H)�nin 2022 y�l� y�ll�k beyan� �zerine yap�lacak hesaplama a�a��daki �ekilde olacakt�r.

  �cret bordrosu ve hesaplamalar

  MADDE 10 � (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesinde �cret bordrosuna ili�kin h�k�mlere yer verilmi� ve �cret bordrosunda yer almas� gereken bilgiler say�lm�� olup, i�verenlerin bu bilgilere yer vermek suretiyle �cret bordrolar�n� diledikleri �ekilde d�zenleyebilecekleri belirtilmi�tir. Bu Tebli�in �nceki b�l�mlerinde yer verilen �rnekler istisna suretiyle al�nmayacak olan vergi tutar�n�n belirlenebilmesine y�nelik olarak haz�rlanm��t�r. Dolay�s�yla �cret bordrolar�n�n ve bordro d�zenlenmesine esas hesaplamalar�n, �rneklerle ayn� sonucu do�uracak, di�er bir ifadeyle, istisna nedeniyle al�nmayacak verginin ilgili aydaki asgari �cretin vergisini ge�meyecek �ekilde, farkl� y�ntemlerle yap�lmas� m�mk�nd�r.

  193 say�l� Kanunun kald�r�lan 64 �nc� maddesi kapsam�nda bulunan di�er �cretlilerin durumu

  MADDE 11 � (1) 7349 say�l� Kanunun 3 �nc� maddesi ile 193 say�l� Kanunun 64 �nc� maddesi 1/1/2022 tarihinden ge�erli olmak �zere y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r. S�z konusu d�zenleme ile bu madde kapsam�nda bulunan;

  a) Kazan�lar� basit usulde tespit edilen ticaret erbab� yan�nda �al��anlar�n,

  b) �zel hizmetlerde �al��an �of�rlerin,

  c) �zel in�aat sahiplerinin �cretle �al��t�rd��� in�aat i��ilerinin,

  �) Gayrimenkul sermaye irad� sahibi yan�nda �al��anlar�n,

  elde ettikleri �cretler, i�verenlerin tevkifat yapma y�k�ml�l��� bulunmad���ndan tevkifata tabi olmayan �cret kapsam�nda de�erlendirilecektir.

  (2) 193 say�l� Kanunun 64 �nc� maddesinin y�r�rl�kten kald�r�lmas� nedeniyle, bu kapsamda bulunan hizmet erbab�n�n vergi karnesi almas�na ve karnesini vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmesine gerek bulunmamaktad�r. Bu kapsamda olanlar�n 1/1/2022 tarihinden itibaren elde ettikleri tevkif suretiyle vergilendirilmemi� �cret gelirleri Kanunun genel h�k�mlerine tabi olacakt�r.

  (3) 193 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (18) numaral� bendi uyar�nca, bu kapsamda bulunan hizmet erbab�n�n 1/1/2022 tarihinden itibaren elde etti�i �cret gelirlerine ili�kin matrahlar�n�n, asgari �cretin y�ll�k gelir vergisi matrah�n� a�mamas� halinde, istisna kapsam�na giren bu �cretleri i�in y�ll�k beyanname verilmeyecektir.

  (4) Hizmet erbab�n�n elde etti�i �cret gelirlerinin, istisna tutar�n� a�mas� halinde ise elde edilen �cret gelirinin tamam� y�ll�k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari �cret �zerinden hesaplanan y�ll�k gelir vergisi mahsup edilerek �denecek vergi hesaplanacakt�r.

  �rnek 17: Basit usule tabi m�kellefin yan�nda �al��an Bay (I), tevkif suretiyle vergilendirilmemi� ayl�k br�t 5.004 TL �cret geliri elde etmektedir.

  Bay (I)�n�n 2022 y�l�nda elde etti�i �cret gelirinin gelir vergisi matrah�, asgari �cretin y�ll�k gelir vergisi matrah�n� a�mad���ndan, istisna kapsam�nda kalan bu �cret geliri i�in y�ll�k beyanname verilmeyecektir.

  �rnek 18: Basit usule tabi m�kellefin yan�nda �al��an Bay (�), tevkif suretiyle vergilendirilmemi� ayl�k br�t 6.000 TL �cret geliri elde etmektedir.

  Bay (�) tevkif suretiyle vergilendirilmemi� 2022 y�l� toplam �cret gelirini y�ll�k beyannameyle beyan edecek ve y�ll�k beyan� �zerine yap�lacak hesaplama a�a��daki �ekilde olacakt�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 12 � (1) Bu Tebli� yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 13 � (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Hazine ve Maliye Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Engelli vergi indirimi nedir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır?

  Engelli vergi indirimi nedir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır?

  Engelli vergi indirimi nedir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır?

  Engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi hukukunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri olan engelli vergi indirimi nedir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır? Merak edilenler haberimizde…

  Kişilerin engellilik oranlarına göre belirlenen engelli vergi indirimi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Engelli vergi indirimi nedir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır?

  ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

  Gelir Vergisi Kanununa göre, çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

  Engellilik indirimi; çalışanın kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin en az %40 engelli olması durumunda, uygulanacak indirimle gelir vergisi tutarının düşürülmesidir.

  VERGİ MUAFİYETİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31’inci maddesi ile birlikte çalışma gücünün asgarî %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılmakta ve engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir. Ayrıca 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde de serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engelliler ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı kişilerin gelirlerin/ücretlerinden de 31 inci maddede yer alan esaslara göre indirim yapılmaktadır. Buna göre;

  – Ücretle çalışan engelli bireyin kendisi,
  – Bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu engelli olan hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı,
  – Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbabı kişiler, vergi indiriminden yararlanabilmektedir.

  Ücretlerinden gelir vergisi indirimi söz konusu olduğundan çalışmayan engelliler vergi indirimi için başvurumazlar. Ayrıca serbest meslek erbabı veya basit usul mükellefiyeti olmayanlar da bu indirimden faydalanamazlar.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap