Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  19 mayıs oratoryosu vatan işgal olunca

  1 ziyaretçi

  19 mayıs oratoryosu vatan işgal olunca bilgi90'dan bulabilirsiniz

  19 Mayısla İlgili Oratoryo / 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı Oratoryosu 2021-2022

  Bu Sayfada " 19 Mayısla İlgili Oratoryo / 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı Oratoryosu " adlı dosya bulunmaktadır. Download linki aktif olduğunda " 19 Mayısla İlgili Oratoryo / 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı Oratoryosu " dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. " 19 Mayısla İlgili Oratoryo / 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı Oratoryosu " dosyasını 20 sn'lik süre dolmasına rağmen indiremediyseniz, aşağıdaki kırık link aracılığıyla bize iletebilirsiniz.
  Sorun varsa en kısa zamanda düzelteceğimizden emin olabilisiniz. İlginize Teşekkür Ederiz.

  " Dosyayı indirmek için yukarıdaki geriye sayım işleminin bitmesini bekleyiniz "

  Yazı kaynağı : dersturkce.com

  19 Mayıs'la İlgili Oratoryo

  19 Mayıs'la İlgili Oratoryo

  Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı  (BİR ÖĞRENCİ)
  Selam durdu kayığı, çaparası, takası, 
  Selam durdu tayfası. 

  Bir duman tüterdi bu geminin bacasından 
  Bir duman
  Duman değildi bu 
  Memleketin uçup giden kaygılarıydı. 

  Samsun limanına bu gemiden atılan 
  Demir değil 
  Sarılan anayurda 
  Kemal Paşanın kollarıydı. 

  Selam vererek Anadolu çocuklarına 
  Çıkarken yüce komutan 
  Karadeniz'in halini görmeliydi. 

  Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar 
  Kalktı takalar, 
  İzin verseydi Kemal Paşa 
  Ardından gürleyip giderlerdi 
  Erzurum'a kadar 

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Türküz biz, şimşek gibi alev gibi
  Türküz biz, karınca gibi arı gibi
  Türküz biz, kartal gibi kurt gibi.
  Türküz biz, Alparslan’ın Atatürk'ün neferi

  Biz Tufanı yarattık uyku uyurken batı,
  Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı.
  Sorsan şöyle diyecek gök denilen şu çatı:
  Türk gücü bir yıldırım Türk bilgisi bir deniz

  Delinse yer, çökse gök yansa kül olsa dört yan,
  Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.
  Yıldırımdan tipiden kasırgadan yılmayan,
  Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz....

  Başladı şanlı tarihimiz Metehan ile
  Dünya medeniyet gördü daha o devirde
  Nerden geldin sen kutlu kumandan?
  Nasıl savaştın öyle hiç yılmadan?
  Türkün adını kitaplara yazdırdın
  Bu şanlı ordunun temelini attın

  Ben ki boy boy boylamış Oğuz Kaan
  Ben ki soy soy soylamış Metehan
  Bilsin cihan ki ben bu cihanın nesindeyim:
  Bir idealin muhabbetinin zirvesindeyim.
  Dünya denen mezellete dalsın her isteyen;
  Ben milletimin şeref taşan efsanesindeyim.
  Herkes bir özleyişle yaşar...
  Ben de öylece Altaylar'ın ve Tanrıdağ'ın çevresindeyim.
  Merdanelikle şöyle bakıp da bir dünyaya
  Kurulacak Türkiye’nin azim dolu hasretindeyim.

  Yazı kaynağı : www.ogretmensitemiz.com

  19 MAYIS ORATORYOSU

  (Cumhuriyet �ehitlerine ithaf olunur)

  G�R��

  (Slayt g�sterisi olarak Anadolu'dan g�zel manzara resimleri g�sterilecektir )

  Anadolu�m,

  Asya�dan Avrupa�ya sal�nan bir nazl� gelin.

  Anadolu�m,

  Sabah serini; �i� tanesi memleketim �

  Anadolu�m,

  �ahin bak��l� yi�itler,

  Keklik seki�li g�zeller diyar� �

  Anadolu�m,

  Umudum, usum, namusum.

  * * * * * * * * * * * * * *

  1.B�L�M

  (Slayt g�sterisi olarak Birinci D�nya Sava��ndan  resimler g�sterilirken bir ��renci de Sava�la  ilgili k�sa bilgi verecektir)

  Anadolu�m kan i�inde,

  Bir han�er yaras� g��s�nde,

  �zerinde karan�n en karas� bulutlar �

  Anadolu�mun ate� d��m�� her yerine,

  Savrulduk�a tutu�ur,

  Savrulduk�a yanar.

  * * * * * * * * *

  Hangi y�rek dayan�r bunca zulme;

  Biz ki ecdad� kahraman bir milletiz �

  Onatl� devlet kurduk tarih boyunca

  Esaret g�rmedik, g�rmeyece�iz �

  * * * * * * * * * * * * * * * * *

  2.B�L�M

  (Slayt g�sterisi olarak Band�rma Vapuru'nun Samsun'a ��k��� g�sterilirken bir ��renci de Atat�rk'�n Samsun'a ��k��� ile ilgili k�sa bilgi verecektir )

  Karadeniz �st�nde bir gemi,

  Karadeniz �st�nde bembeyaz bir umut,

  Gelen Band�rma Vapuru.

  Karadeniz �Karadeniz� olal�,

  Ta��mad� b�yle bir gururu �

  * * * * * * * * * * * * * *

  G�vertede deniz g�zl� bir adam,

  Sa�lar� ba�ak ba�ak Anadolu tarlalar�.

  Y�re�inde bu (bir) ulusun cesareti,

  19 May�s sabah� Samsun�a ayak bast�.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  3.B�L�M

  (Slayt g�sterisi olarak kongre resimleri g�sterilirken bir ��renci de Erzurum ve Sivas kongreleri ile ilgili k�sa bilgi verecektir)

  Zulme dayand�k �

  Karanl�k ayaz gecelere

  Ya�mur misali ya�an kur�unlara

  �ngiliz�e, �talyan�a, Frans�z�a

  Ac�ya ve a�l��a dayand�k

  Amasya�da, Erzurum�da, Sivas�ta

  Namluda tek kur�un

  Cephede tek v�cut olup dayand�k.

  * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Hen�z on dokuzunda bir yi�it Memed

  Di�er Memed�ler gibi;

  �ahin bak��l�, mangal y�rekli �

  * * * * * * * * * * * * * * *

  Ni�anl�s� Ay�e on yedisinde bir ince fidan

  Yedi k�yde dillere destan a�klar�.

  �ki sevdal� y�rek,

  �ki par�a can.

  * * * * * *

  Ancak hi�bir sevda (�ey) y�ce de�il vatan sevdas�ndan

  Ku�and� mavzeri, �ekti s�ng�y�

  Topra�� y�rine; y�ri topra��na emanet

  S�rd� �im�ek h�z�yla at�n� cepheye Memed

  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  4.B�L�M

  (Slayt g�sterisi olarak Kurtulu� Sava�� resimleri g�sterilirken top ve mermi sesleri de verilip, bir ��renci taraf�ndan  sava�la ilgili k�sa bilgi verecektir)

  Nice Memed�ler, Ali�ler, Ahmet�ler

  �simsiz binlerce yi�it

  Ya�lar� �ocuk; y�rekleri ceng�ver

  Geride analar�n�, sevdalar�n�, kundakta bebelerini b�rakarak �

  Ko�tular; �l�me kucak a�arak �

  * * * * * * * * * * * * * * * *

  Kara bulutlar sard� g�ky�z�n� �(T�m ��renciler yere oturacak)

  G�kten ya�mur de�il kur�undu ya�an

  Kan s�z�yordu topraktan

  Koptu ac�dan da ac� bir ���l�k;

  -  Ahmet�i vurdular (tek ��renci s�yleyecek)

  -   Vatan sa�olsun (Oturan ��rencilerden be� ��renci aya�a kalk�p s�yleyecek)

  -    Ali�yi vurdular (tek ��renci s�yleyecek)

  -    Vatan sa�olsun (Oturan ��rencilerden be� ��renci daha aya�a kalk�p s�yleyecek)

  -    Memed�i vurdular (tek ��renci s�yleyecek)

  -     Vatan sa�olsun (Oturan t�m ��renciler aya�a kalk�p s�yleyecek)

   * * * * * * * * *                                

          A�IT

  (Uzun hava �eklinde bir ��renci s�ylenirken, fon olarak kaval �flenecektir.)

  Y�r�d� Memed�im d��man �st�ne

  Gavurun kur�unu vurdu g��s�ne

  Savruldu yi�idim toprak �st�ne

  L�l olsun d��man�n a�u dilleri

  K�r�ls�n yarimi vuran elleri.

  Memed gayri sensiz nas�l ya�ar�m

  Hain d��man y�re�imi da�lad�n

  Alsan da y�rimi vermem vatan�m

  L�l olsun d��man�n a�u dilleri

  K�r�ls�n yarimi vuran elleri.

   * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Ate� d��t� da�land�,

  Da�land� da y�rekler,

  Direndi Anadolu�m.

  Ova, bay�r, da�, ta� direndi,

  Dicle, F�rat, K�z�l�rmak direndi,

  G�kte u�an ku�,

  Tarlada ba�ak ba�ak bu�day direndi.

  Davrand� Anadolu�m,

  Gen�, ya�l�, kad�n, k�z, k�zan (�ocuk)

  Namluya kur�un diye �ekip y�reklerini

  Y�r�d� d��man �st�ne.

  * * * * * * * * * * * *

  5.B�L�M

  (Slayt g�sterisi olarak �zmir'in Yunanl�lar taraf�ndan yak�l��� g�sterilirken bir ��renci de �zmir�in i�gali ve kurtulu�u ile ilgili k�sa bilgi verecektir)

  Bir Eyl�l sabah�nda �zmir

  Ege�nin nazl� gelini b�km�� boynunu

  Duva��nda ate�,

  Duva��nda kan,

  Duva��nda Yunan��n eli.

  Duman t�t�yor �zmir �st�nde

  Kan i�inde �zmir

  Ate� i�inde.

  Tek y�rek, tek yumruk oldu Anadolu

  �ndi d��man �st�ne.

  �ahin bak��l� bir efe gibi �zmir

  D�kt� d��man� denize.

  (�E�ilmez Ba��n Gibi G�kler Bulutlu Efem� t�rk�s� e�li�inde birka� ��renci zeybek oynayacak)

  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  6.B�L�M

  (Slayt g�sterisi olarak cumhuriyet sevinci ile ilgili resimler g�sterilirken bir ��renci de Cumhuriyet ilan� ile ilgili k�sa bilgi verecektir)

  Asla batmayacak bir g�ne� do�uyor art�k

  Ad� CUMHUR�YET

  Uyan�yor Anadolu topra��;

  Da�lar �i�ekleniyor

  Vurun a�alar vurun beyler saz�n teline

  Ankara�da seymenler �ahlan�yor.

          (D�rt be� seymen ��renci oyun oynayacak)

  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Bizler (ki) her kar��� kanla sulanm�� bir vatan�n evlatlar�y�z

  Bizler (ki) y�lmaz, y�k�lmaz bek�ileriyiz Cumhuriyet�in

  Bizler (ki) bu May�s sabah�nda da sava� a�t�k;

  �HANETE,

      ZAL�ML��E,

           KARANLI�A,

                    Ve de CEHALETE.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Sana Sesleniyoruz ATAM;

  (Gen�li�in Atat�rk'e hitab�n� korodan tok sesli bir ��renci okurken, daha �nce seyirciler aras�na serpi�tirilmi� be�erli d�rt ��renci grubu da ayn� anda aya�a kalkarak  gen�li�in hitab�n� tekrar edecektir)

     �EY B�y�k Ata!

     Varl���m�z�n en kutsal temeli olan, T�rk istikl�l ve cumhuriyetinin y�lmaz bek�ileriyiz. Bu karar de�i�mez irademizin ilk ve son de�i�mez ifadesidir.

  Gelecekte, hi�bir kuvvet bizi yolumuzdan d�nd�remeyecektir. Bizler b�t�n h�z�m�z� senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki s�nmez iman ate�inden al�yoruz.

     T�rk gen�li�i olarak, �zg�rl���n, ba��ms�zl���n, egemenli�in cumhuriyet ve ink�l�plar�n y�lmaz bek�ileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atat�rk ilkelerinden ayr�lmayaca��m�za, �a�da� uygarl��� ge�mek i�in b�t�n zorlu�u yenece�imize namus ve �eref s�z� verir, kendimizi B�y�k T�rk Ulusuna adar�z.

     Ne Mutlu T�rk�m Diyene.� 

                                                                                    Yazan: Emrem G�RBA� (G�RSES)

                                                                                                               Nisan 2006 - �ZM�R.  

   ( Not: Oratoryonun �zel not olmayan yerleri koro halinde okunacakt�r)

  Yazı kaynağı : g.gurses.tripod.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap