Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  18 agustos gunluk burc yorumlari

  1 ziyaretçi

  18 agustos gunluk burc yorumlari bilgi90'dan bulabilirsiniz

  18 A�ustos 2022 Per�embe g�nl�k bur� yorumlar�! �kizler a��k Bo�a ba�ar�l�

  18 A�ustos 2022 Per�embe g�nl�k bur� yorumlar�! �kizler a��k Bo�a ba�ar�l�

  G�nl�k bnur� yorumlar� ara�t�r�l�yor. 18 A�ustos g�n� Akrep burcu mutlulu�u yakalamaya haz�r olmal�. Ba�ak burcu i�in s�rprizlere a��k bir g�n. Peki 18 A�ustos 2022 Per�embe g�nl�k bur� yorumlar�nda neler var? ��te yan�t�...

  18 A�USTOS 2022 PER�EMBE G�NL�K BUR� YORUMLARI

  Ko� Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

  Bug�n e�inize yapaca��n�z ufak s�rprizler her ikinizi de mutlu edebilir. Bilin�d���n�z�n yaral� oldu�unu biliyorum belki baz� �eyleri zamana yaymak her ikinize de iyi gelecektir. Kendi ile temas etmekte zorlanan Ko� bur�lar� mutlaka uzman bir hekimden yard�m almal�. ��inize atmadan yola devam etmek ve kendiniz ile temas edecek yollar bulman�z Aral�k sonuna kadar olan d�ng�de size rahatlatacakt�r.

  Bo�a Burcu (21 Nisan- 20 May�s)

  Bug�n sevginizi �ok de�i�ik yollarla ifade ederken sevgilinizi �a��rtacaks�n�z. Yeni tan��t���n�z i� arkada�lar� ve ses getirecek projelerle ilgili geli�meler y�z�n�z� g�ld�recek cinsten. Kalbi bo� olan Bo�a bur�lar� a�k ve sevgi i�in kalplerini a�maya haz�rlanmal�lar. Yara ald���n�z yerler sar�lacak.

  �kizler Burcu (21 May�s- 20 Haziran)

  S�rpiz bir a�ka yelken a�mak �zeresiniz ama bu a�k� bir m�ddet gizli tutmay� tercih edeceksiniz. Dostlar�n�zdan yana �ansl�s�n�z. Ortakl�klar ve size sunulan projeler kar��s�nda gelir art��� ya�ayaca��n�z projeler bulunmakta. Elinize aniden ge�en b�y�k paralar� tutmal�s�n�z.

  Yenge� Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

  Bug�n uzunca s�redir k�s kald���n�z dostlar�n�zdan gelen ani haberlerle birlikte mutlu olacaks�n�z. Eski g�nlerin hatr�na arkada�l���n�za bir kez daha �ans verebilirsiniz kim bilir. Uzunca s�redir bebek planlayan ama sonu� alamayan Yenge� bur�lar� s�rpiz gebelik haberleri ile evlerinde sevin� ya�ayabilir. Aile b�y�klerinizin maddi manevi deste�i sizi pek �ok konuda mutlu edecek.

  Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 A�ustos)

  �� hayat�n�zda umulmad�k terfiler ve mali anlamda geli�melere haz�rl�kl� olmal�s�n�z. D�� g�r�n���n�zle ilgili uzunca zamand�r d���nd���n�z ama cesaret edemedi�iniz estetik operasyonlarla ilgili kararlar almak �zeresiniz. Kas�m ay�n�n ikinci haftas� bu i�lemler i�in daha verimli olabilir.

  Ba�ak Burcu (23 A�ustos- 22 Eyl�l)

  Ge�ti�imiz aylarda be�endi�iniz ve g�r��t���n�z ki�iyle alakal� ili�kinizde yol katedememi� olabilirsiniz. Beni seviyor mu acaba sorular� kalbinizden ge�erken i�ten i�e �z�lm�� olabilirsiniz. B�yle bir ili�kiniz var ise bug�n o ki�iden gelen haberlere ve hediyelere haz�rl�kl� olmal�s�n�z. S�rprizlere a��k bir g�n.

  Terazi Burcu (23 Eyl�l- 22 Ekim)

  Bug�n �ok uzunca s�redir g�rmedi�iniz dostlar�n�zdan aniden haberler alarak g�ne ba�layacaks�n�z. Eski ya�ad���n�z �ehirler, eski hat�ralar g�z�n�zde canlanabilir. Sevgilinizden alaca��n�z destekler ve s�rpiz hediyeler size �ok mutlu edecek.

  Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kas�m)

  Bug�n hayat�n�zda sizi k�ran ve yoran ne varsa b�rakacak ve ar�nacaks�n�z. �� ve a�k konular�nda mutlulu�u yakalayaca��n�z g�nler �ok yak�nda. Aniden biten giden her�eyi oldu�u gibi kabul edip bazen yola devam etmek gerekir. G�n�n negative y�nlerini bir kenara b�rak�rsak i� hayat�n�zda geli�ecek s�rpiz projelere kendinizi haz�rlamal�s�n�z.

  Yay Burcu (22 Kas�m - 21 Aral�k)

  A�k ve ili�kilerde uzunca s�redir �ans vermem dedi�iniz birini bug�n itibariyle hayat�n�za dahil edebilirsiniz. Aran�z�n a��k oldu�u �ocuklar�n�z var ise onlardan alaca��n�z haberler ile mutlu olacaks�n�z. Eski a�klarla alakal� i�inizde yar�m kalan bir �zlem var ise bug�n s�rpiz geli�meler de ya�ayabilirsiniz. Sonra iki ki�i aras�nda kalmay�n aman dikkat.

  O�lak Burcu (22 Aral�k - 19 Ocak)

  �imdi k�rg�nl�klar� bir kenara b�rakma zaman�. Siz hayatta neler ya�amad�n�z ki ? Vefas�zl�k yapanlar k�ymet bilmeyenler �n�m�zdeki g�nlerde �ok pi�man olacak. Yeni i� projeleri haz�rlayaca��n�z s�rpiz ortakl�klar g�ndeminizde olacak. Karar vermeden �nce biraz daha d���nerek ad�mlar atman�z Aral�k sonras�nda rahat etmenizi sa�layacakt�r.

  Kova Burcu (20 Ocak - 18 �ubat)

  Yolculuk yaparak size gelen yak�n akrabalar�n�zla eviniz �enlenecek. ��inizde sakl� kalan duygular� daha rahat ifade ederken, yanl�� anla��lmalar�n �n�ne ge�ebileceksiniz. Hayat�n�zdaki uzunca s�redir ya�ad���n�z s�k�nt�lar� �imdi kenara atma zaman�. E�iniz ve aileniz ile kenetlenerek huzuru deneyimleyebilirsiniz.

  Bal�k Burcu (19 �ubat - 20 Mart)

  Parasal kaynaklar�n�zda ani geli�en s�rpizlere a��k bir g�ndesiniz. Gelen paran�n bir k�sm� bor�lar�n�za gitse de kendinizi d�nd�rebilmenin mutlulu�unu ya��yorsunuz. E�iniz ve ailesinden gelen destekler size �ok mutlu ediyor. Kalbi bo� olan Bal�klar kar��lar�na yeni e� adaylar� ��kabilir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Günlük burç yorumları: 18 Ağustos 2022 Perşembe

  Günlük burç yorumları: 18 Ağustos 2022 Perşembe

  KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

  Bunu gerçekleştirmek için çalışmaya hazırsanız, mevcut finansal hedeflerinize ulaşmak mümkün olabilir. İstediğiniz gibi gitmeyen durumlar için otorite figürlerini suçlamak kolay gelse de, muhtemelen düşündüğünüzden daha fazla payınız var. Sadece, denenmiş ve gerçek bir yol yerine, kişisel seçimler yapmaktan vazgeçmelisiniz. Bir şeyler yanlış gitmiş olabilir ancak bu kimsenin sucu olmak zorunda değil.

  Yazı kaynağı : hthayat.haberturk.com

  18 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

  18 Ağustos Burç Yorumları 2022: 18 Ağustos günlük burç yorumları! Aşk, evlilik, sağlık, kariyer burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?

  18 Ağustos Burç Yorumları 2022: 18 Ağustos günlük burç yorumları! Aşk, evlilik, sağlık, kariyer burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?

  Günlük burç yorumları merak ediliyor. 18 Ağustos günlük burç yorumları bize neler söylüyor? Haftalık, günlük burç yorumları meraklıları aşk, evlilik, sağlık, kariyer gibi konularda 18 Ağustos 2022 burç yorumları araştırmaları ile neler yaşanacak merak ediyor. Haftalık burç yorumları takip ediliyor. İşte, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Balık, Yay, Oğlak, Kova ve Akrep burcu günlük yorum ve haftalık burç yorumu! Yarınki burç yorumları haberimizde... İşte, 18 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları, 15 - 21 Ağustos haftalık burç yorumları , aylık burç yorumları...

  GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 AĞUSTOS

  Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

  Böylesi bir berraklık ve sakinlik durumunu nadiren yaşarsınız. İş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla eski anlaşmazlıklarınızı çözmek istiyorsanız, bu durumun size çok faydası olacak. Hepsinden önemlisi, daha düne kadar asla çözülemeyeceğini düşündüğünüz sorunlar sonunda ortadan kaybolacak. Geçmişin yüklerinden kurtularak olumlu davranışlarınızla desteklendiğinizde, geleceğinizi biçimlendirmek için yeni bir özgürlük alanı bulacaksınız. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

  Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız, bu zor zamanı sadece kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

  Bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan, günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. El üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın. Bu pozitif enerjiyi, günlük hayatın streslerinden uzaklaşmak ve gevşemek için kullanın. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

  Bu dönemi aileniz ve akrabalarınızla bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Akraba ilişkilerinize göstereceğiniz ihtimam, herkes tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılanacak. Aile içinde eskiden kalan düşmanlıklar varsa, bunları çözmek için son derece uygun bir zamandasınız. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

  Hayatınızda artık daha fazla ertelemek istemediğiniz bir değişim gerçekleştirmek niyetindesiniz. Kendinize güven ve heyecan dolu yaklaşımınızla planınızı hayata geçirebileceksiniz. Bu dönemdeki enerjiden yararlanarak ilk adımlarınızı atın. Ailenize ve arkadaşlarınıza da planınızdan bahsedin. Arkanızda olacak ve sizi kuvvetle destekleyecekler. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

  İster yeni ister eski olsun, her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz. Yine de, sadece bu bağlantılarınızın size faydalarını düşünmekle kalmayıp, duygusal düzeyde de ilişki kurun. Aksi takdirde bu bağlantıların faydası da, uyumu da fazla uzun sürmeyecek. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

  Şu anda her şey her zamankinden çok daha kolay geliyor, yaptığınız işlerden gerçekten keyif alıyorsunuz. Bunun yaparken arkanızdan karizmatik bir iz de bırakıyorsunuz. Tanıdığınız kişiler gelip sırlarını veya gizli fikirlerini sizinle paylaşırlarsa şaşırmayın. Kibirli davranmayın – farklı projelere gerçekten de katılın, bunlar kendi planlarınız için de esin kaynağı olabilir. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

  Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun, ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için, kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

  İşte başarılısınız - hiç kimse fark etmese veya herhangi bir takdir göstermese bile, başkalarına yardım etmeye ve destek olmaya her an hazır olmanız size fayda sağlayacak. Sevdikleriniz size destek vermek istiyor. Şu anda sahnede kimse olmasa da, gerçek aşkı bulmak için bir gözünüzü açık tutmanız gerekebilir. Tembellik ve isteksizlik zamanı geçti – enerjiniz artık sınır tanımıyor. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

  Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart, yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

  Azminiz övgüyü hak ediyor, ancak hayatta sadece başarıdan fazlası olduğunu unutmuş görünüyorsunuz. Israrla çabalıyorsunuz ancak hayatta yenilgilerin de olduğunu kabul etmelisiniz. Hedeflerinize daha rahat ulaşmak için kendinize biraz daha zaman ayırın. Sadece bu şekilde başarınızın tadını çıkarabileceksiniz. Kendinizi biraz da hayatın akışına bırakın; yoksa hayat sizi pas geçecek. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

  Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. İşyerinde güçlüklerle karşılaşırsanız, kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın ve sorunları çözmenin en iyi yolunu arayın. Engeller, ders alabilmemiz için karşımıza çıkarlar. Bu zamanı olumlu bir şekilde kullanın ve gereken becerilerinizi iyileştirin. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap