Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü kutlama mesajı

  1 ziyaretçi

  15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü kutlama mesajı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Duygusal, anlaml� 15 Temmuz s�zleri! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G�n� mesajlar� 2022

  Duygusal, anlaml� 15 Temmuz s�zleri! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G�n� mesajlar� 2022

  15 Temmuz mesajlar�, T�rkiye Cumhuriyeti'ne y�nelik darbe giri�iminin 6. y�l�nda payla��lmaya ba�land�. 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayan��ma G�n�'n� mesajlarla anmak isteyenler i�in en anlaml� 15 Temmuz mesajlar� haberimizde yer al�yor. 6 y�l �nce ger�ekle�tirilen hain darbe giri�imi s�ras�nda 251 vatanda��m�z �ehit, 2 bini a�k�n vatanda��m�z da gazi oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G�n� mesajlar� ile bu g�n� anmak isteyenler i�in Duygusal, anlaml� 15 Temmuz s�zleri...

  DUYGUSAL 15 TEMMUZ MESAJLARI

  Bu vatan topra��n kara ba�r�nda, s�ra da�lar gibi duranlar�nd�r. Bir tarih boyunca, onun u�runda, kendini tarihe verenlerindir.

  Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da b�t�n d�nyaya g�stermi�tir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hi�e sayanlar bir tek �eyi hesaba katmad�; egemenlik kay�ts�z �arts�z milletindir! Bayra��m�z� indirtmeyelim, ezan�m�z� dindirtmeyelim.

  Bir memleketin saha bak�mdan b�y�kl��� onun ger�ek b�y�kl���n� ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi de�ildir.

  Vatan�m�z i�in �ehit olmu� 249 ve gazilerimize Millet�e a�l�yoruz. �ehitler �lmez Vatan b�l�nmez.

  251 �ehit daha 251 �ift g�z daha kapand� hayata. 251 anan�n daha h��k�r�klar� kar��t� topra�a. 251 baba daha a�lad� evlad�na.

  Bayraklar� bayrak yapan �st�ndeki kand�r. Toprak, e�er u�runda �len varsa vatand�r. T�m �ehitlerimizin Ruhu �ad olsun.

  15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa �lkesi i�in �lmeyi tercih eden bir millettir T�rkiye.

  15 Temmuz m�cadelemizin zirvesi, �anl� milletin zaferidir!

  Darbe giri�imine izin vermeyen T�rk milleti hep var olsun. 15 Temmuz �ehitleri unutulmas�n.

  �ehidim ruhun g�klerde n�bette, kan�n al bayrakla en y�kseklerde.

  Bu vatan topra��n kara ba�r�nda, s�ra da�lar gibi duranlar�nd�r. Bir tarih boyunca, onun u�runda, kendini tarihe verenlerindir.

  Bayraklar� bayrak yapan �st�ndeki kand�r. Toprak, e�er u�runda �len varsa vatand�r. T�m �ehitlerimizin Ruhu �ad olsun.

  VATAN i�in ya�ay�p �ld�n�z; siz topra�a de�il, kalplere g�m�ld�n�z. 15 Temmuz �ehitlerini yad ediyoruz

  Bir �ivi bir nal�, bir nal bir at�, bir at bir insan�, bir insan da bir �lkeyi kurtar�r.

  "Vurulup tertemiz aln�ndan uzanm�� yat�yor.. Bir hil�l u�runa Ya Rabb ne g�ne�ler bat�yor..."

  Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet ya�atmas�n. Ama hainler de �unu unutmas�n... Millet bu al�aklara her zaman gerekli dersi verecektir.

  ANLAMLI 15 TEMMUZ S�ZLER�

  Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da b�t�n d�nyaya g�stermi�tir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hi�e sayanlar bir tek �eyi hesaba katmad�; egemenlik kay�ts�z �arts�z milletindir! Bayra��m�z� indirtmeyelim, ezan�m�z� dindirtmeyelim.

  Bir memleketin saha bak�mdan b�y�kl��� onun ger�ek b�y�kl���n� ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi de�ildir.

  Bayraklar� bayrak yapan �st�ndeki kand�r. Toprak, e�er u�runda �len varsa vatand�r. T�m �ehitlerimizin Ruhu �ad olsun.

  15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa �lkesi i�in �lmeyi tercih eden bir millettir T�rkiye.

  Allah yolunda �ld�r�lenlere "�l�ler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

  �ehidim ruhun g�klerde n�bette, kan�n al bayrakla en y�kseklerde.

  Vatan�m�z i�in �ehit olmu� 251 ki�i ve gazilerimize Millet�e a�l�yoruz. �ehitler �lmez vatan b�l�nmez.

  Bu vatan topra��n kara ba�r�nda, s�ra da�lar gibi duranlar�nd�r. Bir tarih boyunca, onun u�runda, kendini tarihe verenlerindir.

  15 TEMMUZ DEMOKRAS� VE M�LL� B�RL�K G�N�'N�N �NEM�

  2016 T�rkiye askeri darbe giri�imi s�ras�nda hayat�n� kaybeden 251 sivil, polis ve askeri anmak i�in genel tatil g�n� ilan edildi.

  Demokrasi ve Milli Birlik G�n�, T�rkiye'de her y�l 15 Temmuz'da kutlanan bir resmi tatildir.

  T�rkiye Cumhuriyeti'ne y�nelik darbe giri�iminin �zerinden 6 y�l ge�ti. Bu kanl� g�nde hayat�n� kaybedenler an�l�rken ve darbe giri�imi lanetlenecek.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı

  Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı

  Tarihçe

  Gizlilik ve çerez

  Aydınlatma politikası

  Podcast

  Dosyalar

  Habercilik ve KVKK İlkeleri

  Yayın ilkeleri

  Künye

  Sosyal medya

  Basın odası

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Spor camiası 15 Temmuz'u unutmadı

  Spor camiası 15 Temmuz'u unutmadı

  Tarihçe

  Gizlilik ve çerez

  Aydınlatma politikası

  Podcast

  Dosyalar

  Habercilik ve KVKK İlkeleri

  Yayın ilkeleri

  Künye

  Sosyal medya

  Basın odası

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap