Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  15 temmuz şehitleri fotoğrafları tek tek

  1 ziyaretçi

  15 temmuz şehitleri fotoğrafları tek tek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  15 Temmuz darbesi �ehitleri foto�raflar� hayat hikayeleri! 15 Temmuz �ehitleri isimleri kimdir?

  15 Temmuz darbesi �ehitleri foto�raflar� hayat hikayeleri! 15 Temmuz �ehitleri isimleri kimdir?

  15 Temmuz �ehitleri isimleri vatanda�lar taraf�ndan merak ediliyor. 15 Temmuz�da ka� ki�i �ehit oldu, �ld�? Hain darbe giri�iminin �zerinden iki yol ge�ti. . 15 Temmuz 2016�da Fethullah�� Ter�r �rg�t� (FET�)n�n darbe giri�imi Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an��n cesareti ve T�rk halk�n�n can� pahas�na �lkesini ve ba��ms�zl���n�n korumas�n�n ard�ndan ba�ar�s�z oldu. �hanet giri�imi halk�n soka�a ��kmas� ve TSK i�indeki �o�unlu�un destek vermemesi �zerine akamete u�rad�. Bu cunta giri�iminin bilan�osu ise �ok a��r oldu. T�rkiye'nin hainlere kar�� verdi�i 15 Temmuz m�cadelesinde 248 ki�i �ehit oldu, 2196 vatanda� ise yaraland�. T�rkiye, darbe giri�imi kar��s�ndaki kararl� direni�iyle d�� akt�rlerin oyununu bozarken �slam d�nyas� i�in de bir umut ����� oldu�unu g�sterdi. Hain darbe giri�imini durdurmak i�in tanklara ve helikopterlerin ya�d�rd��� kur�unlara g�vdesini siper eden �stanbullu vatanseverler en b�y�k can kayb�n� 15 Temmuz �ehitler K�pr�s�, �engelk�y, �stanbul B�y�k�ehir Belediyesinin �n� ve Atat�rk Havaliman�'nda verdi. O gece, 15 ya��ndaki Halil �brahim Y�ld�r�m'dan 16 ya��ndaki Abdullah Tayyip Ol�ok'a, ev han�mlar� T�rkan T�rkmen Tekin ve Ay�e Ayka�'tan akademisyen �lhan Varank'a, fotomuhabiri Mustafa Canbaz'dan reklamc� Erol Ol�ok'a kadar pek �ok ki�i �ehitlik mertebesine erdi. 15 Temmuz �ehitleri ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

  �MER HAL�S DEM�R

  �ehadet emrini kahramanca g�z�n� k�rpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kur�unlar�yla �ehit d��t�. Astsubay Ba��avu� �mer Halisdemir, evli ve iki �ocuk babas�yd�. �zel Kuvvetler askeri �mer Halisdemir, yurt i�i ve yurt d���nda bir�ok g�revde yer ald�. 15 Temmuz gecesi �zel Kuvvetler Komutan� Zekai Aksakall� pa�an�n, darbeci generali �vur� emrini yerine getirerek darbe giri�iminin engellenmesinde b�y�k rol oynad�.� �ehit Astsubay �mer Halisdemir, �zel Kuvvetler Komutanl����na yan�ndaki korumalar�yla birlikte girerken darbeci generali vurarak �ld�rd�. Darbeci hainler taraf�ndan 30 kur�unla �ehit edildi. Kahraman asker �mer Halisdemir�in cenazesi Ni�de�nin Bor il�esine ba�l� �ukurkuyu kasabas�nda son yolculu�una u�urland�.

  MUSTAFA CAMBAZ

  53 ya��ndaki Mustafa Cambaz, Yeni�afak Gazetesi'nde foto muhabiriydi. Bat� Trakya'n�n G�m�lcine kentinde do�an Mustafa Cambaz, Yunan ordusunda askerlik yapmay� reddetti�i i�in Yunanistan vatanda�l���ndan ��kar�lm��t�. Evli ve bir �ocuk babas�yd�. �ehidin e�i, "Gitme dedim ama 'Bu olaylar ba�lam��ken beni evde tutamazs�n' dedi." ifadesini kullan�yor. Sosyal medya adresinden, "Ba�komutan Erdo�an'�n iste�i ve emriyle soka�a ��k�yoruz." mesaj�n� payla�t�.� Ard�ndan darbecilere kar�� direnmek i�in soka�a ��kt�. �engelk�y Karakolu'nu basan darbeciler taraf�ndan g��s�nden iki kur�unla �ehit edildi. �ehit oldu�unda vatans�zd�,� 15 A�ustos'ta Bakanlar Kurulu karar�yla T�rk vatanda�l���na al�nd�. T�rkiye'deki t�m ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden biriydi.�

  �LHAN VARANK

  45 ya��ndaki Prof. Dr. �lhan Varank, Milli E�itim Bakanl��� Bursu kazanarak ABD Ohio State �niversitesinde bilgisayarl� ��retim teknolojileri alan�nda master yapt�, daha sonra ayn� alanda doktoras�n� tamamlad�.� Y�ld�z Teknik �niversitesi�nde Bilgisayar ve ��retim Teknolojileri E�itimi b�l�m ba�kanl��� g�revini y�r�t�yordu. Evli ve iki �ocu�u vard�. Cumhurba�kan� Ba�dan��man� Mustafa Varank��n da a�abeyi olan �lhan Varank, darbe giri�imini duyar duymaz soka�a ��kt�, direnen vatanda�larla birlikte darbecilere kar�� m�cadele etti. Sara�hane�deki �stanbul B�y�k�ehir binas� �n�nde darbecilerin a�t��� ate� sonucu �ehit d��t�. �ehit �lhan Varank, Fatih Camii�ndeki cenaze t�reninin ard�ndan son yolculu�una u�urland�.

  EROL OL�OK

  Dava insan�, dava yolunda �ehit d��t�.� 5 Mart 1962 y�l�nda �orum�un Mecideyekavak K�y��nde do�an Erol Ol�ok, evli ve �� �ocuk babas�yd�. 54 ya��ndaki reklamc� Erol Ol�ok, T�rkiye�de en �nemli siyasi ileti�im kampanyalar�n�n duayeniydi. 14 y�ll�k AK Parti iktidar�n�n, ba�ar�dan ba�ar�ya ko�an t�m se�im kampanyalar�nda onun damgas� vard�.� Cumhurba�kan� Erdo�an�la ili�kisini hi�bir zaman profesyonel bir ili�ki olarak tan�mlamad�. Her zaman dava, yol ve kader arkada�l��� olarak g�rd�. �lk o�luna� Abdullah Tayyip ad�n� verdi. O�luyla birlikte �ehadet �erbetini i�ti. 15 Temmuz gecesi o�lu Abdullah Tayyip ile gitti�i Bo�azi�i K�pr�s�'nde hain darbeciler taraf�ndan �ehit edildi. Cumhurba�kan� Erdo�an, cenaze t�reninde, "Erol benim bir yol arkada��md� Abdullah p�rlanta bir yavrumuzdu. Mekan� cennet olsun in�allah." diyerek g�zya�lar�n� tutamad�. �ehit Erol Ol�ok, Altunizade �lahiyat Fak�ltesi Camii�ndeki cenaze namaz� sonras� Karacaahmet Mezarl����nda evlad� Abdullah Tayyip ile yan yana defnedildi.

  ABDULLAH TAYY�P OL�OK

  Babas�n�n� �srar�na ald�rmad�, gen� ya�ta �ehadet �erbeti i�meye ko�tu. 16 ya��ndaki Abdullah Tayyip Ol�ok, duayen isim Erol Ol�ok'un o�luydu. Ko�uyolu �zel Birey Temel Lisesi�nde e�itim g�r�yordu, mezun olup hukuk fak�ltesine girecekti. 15 Temmuz gecesi babas� dava insan� Erol Ol�ok, hain darbecilere kar�� soka�a ��k�nca o da bir an bile teredd�t etmedi. Babas�yla birlikte omuz omuza direndi. Hain darbecilerin Bo�azi�i K�pr�s�'nde a�t��� ate� sonucu babas�yla birlikte �ehadet makam�n� se�ti. Ona isim verenler 11. Cumhurba�kan� Abdullah G�l ve se�ilmi� ilk Cumhurba�kan� olan Cumhurba�kan� Erdo�an cenazesinin ba��ndayd�. Cumhurba�kan� Erdo�an, �Erol benim bir yol arkada��md�; Abdullah p�rlanta bir yavrumuzdu. Mek�n� cennet olsun in�allah� derken g�zya�lar�n� tutamad�. Abdullah Tayyip Ol�ok, Altunizade �lahiyat Fak�ltesi Camii�ndeki cenaze namaz� sonras� Karacaahmet Mezarl����nda babas�yla yan yana defnedildi.

  B�LENT AYDIN

  1969 do�umlu Top�u K�demli Ba��avu� B�lent Ayd�n hain darbe gecesi ilk �ehit olan askerlerden biri oldu. �zel Kuvvetler�dendi, 5 y�l �nce emekli oldu ama "daha genciz" diyerek �al��maya devam etti. Darbeci hainler ilk olarak Genelkurmay Ba�kanl����n� basm��t�. Kara Kuvvetleri Komutan� Orgeneral Salih Zeki �olak'�n koruma astsubay� B�lent Ayd�n, komutan�n� korurken darbeci hainler taraf�ndan vuruldu. Onu almaya giden ambulansa da ate� a��ld�. Kahraman Astsubay B�lent Ayd�n �ehit oldu.� A�abeyi, "Karde�im B�lent ��le yeme�ini birlikte yedi�i arkada�� taraf�ndan �ehit edildi" dedi. Astsubay B�lent Ayd�n, darbecilere kar�� ilk kur�unu s�kanlardan� E�i �ahnaz Ayd�n, e�inin, darbecilere kar�� ilk kur�unu s�karak darbenin seyrini de�i�tirdi�ini s�yledi. �ehit B�lent Ayd�n �imdi Ankara�n�n Mamak il�esindeki Cebeci Askeri �ehitli�i�ndeki ebedi istiratgah�nda�

  HAL�L KANTARCI

  37 ya��ndaki Halil Kantarc�, k���k ya�tan beri �slami m�cadele i�indeydi. 28 �ubat d�neminde hen�z 15 ya��ndayken haks�z yere idamla yarg�land�, 10 y�l hapis yatt�, su�suz oldu�u anla��l�nca serbest b�rak�ld�. 15 Temmuz gecesi sosyal medyada arkada�lar�n� direni�e �a��rm��, " Ate� ediyorlar. Millet birikiyor. Allah b�y�k" payla��m�nda bulunmu�tu. Darbeci hainlerin a�t��� ate�te, �stanbul �engelk�y�de �ehit d��t�. Yan�ndaki a�abeyine son s�zleri, �'E�imi ve �ocuklar�m� �ok seviyorum.

  Onlar� �mmete emanet ediyorum'� oldu. �ehidin e�i, �Onunla bir m�cahit oldu�unu d���nd���m i�in evlendim, gururluyum� dedi.� Kantarc�, geride 9 ayl�k, 2,5 ya��nda ve 9 ya��nda 3 yetim evlat b�rakt�. �ehit Halil Kantarc�, Cumhurba�kan� Erdo�an��n da kat�ld��� t�renle �stanbul Fatih Camii�ndeki cenaze namaz� sonras� son yolculu�una u�urland�.

  Z�YA �LHAN DA�DA�

  5 Temmuz darbe giri�iminden 4 g�n �nce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando B�l�k Komutanl���'na tayin edilen ve bekar olan Astsubay Ba��avu� Ziya �lhan Da�da�, ev kiralay�p yerle�me haz�rl�klar� yap�yordu. Darbe gecesi Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an'�n �a�r�s� �zerine sivil k�yafetle Genelkurmay Ba�kanl���'n�n �n�ne giden Astsubay Da�da�, ba��na isabet eden tek kur�unla ya�am�n� yitirdi. 31 ya��ndaki Da�da�'�n Mu�la'da ya�ayan ailesi, darbe giri�imi sonras� o�lundan haber alamay�nca Ankara'ya gitti. �lk etapta o�lunun g�zalt�na al�nan askerler aras�nda oldu�unu d���nen anne Bilsen Da�da�, listede �ocu�unun ad�n� bulamay�nca bu kez hastanelerin yolunu tuttu. Alt� g�n o�lunu arayan anne Da�da�, son �are olarak Ankara Adli T�p Kurumu'na gitti. Burada kimliksiz cenazeler oldu�unu ��renen Bilsen Da�da�, DNA �rne�i verdi. Darbe giri�iminden tam 8 g�n sonra adli t�p kurumundaki g�revlilerin kendisini aramas�yla ac� haberi alan anne Da�da�, o�lunun� cenazesine ula�t�. Ancak durumunun belirsizli�i nedeniyle �ehit oldu�u duyurulmayan Astsubay Da�da�'�n �ehit say�lmas� i�in Ankara Cumhuriyet Ba�savc�l���'na ba�vuruldu. Savc�l�k, soru�turman�n ard�ndan Da�da�'�n FET�'c� askerler taraf�ndan �ehit edildi�ini duyurdu. �ehidin naa��, 15 Temmuz darbe giri�iminden 6 ay sonra memleketi Mu�la'daki mezarl�ktan al�narak, askeri t�renle Garnizon �ehitli�i'ne defnedildi.

  AY�E AYKA�

  44 ya��ndaki Ay�e Ayka�, ev han�m�yd�. Ev han�m� Ayka�, kalk��may� ��rendikten sonra hemen abdest alarak, namaz k�ld�. Cumhurba�kan� Erdo�an'�n "soka�a ��k�n" �a�r�s�na uyan Ayka�, evdekilerle helalle�erek vatan ve millet sevdas�yla yollara d��t�. E�iyle birlikte yan yana Bo�azi�i K�pr�s�'ne do�ru yola ��kt�. Ayka� �ifti, Altunizade'ye gelince ara�lar�ndan inerek, darbeci hainleri �nlemek i�in k�pr�ye do�ru y�r�d�. Ay�e Ayka�, k�pr�ye giri�te darbeciler taraf�ndan vatanda�lar�n �zerine a��lan ate� sonucu hayat�n� kaybetti. K�pr�ye �n saflarda y�r�yenler aras�nda bulunan Ay�e Ayka�, arkas�nda g�z� ya�l� 4 �ocuk b�rakt�. Ayka�'�n cenazesi istanbul �engelk�y'de son yolculu�una u�urland�.

  FAT�H SATIR

  26 ya��ndaki Fatih Sat�r, pilot olma hayalleri kuruyordu. Pilotluk s�nav�n� kazanm��, m�lakata girmeyi bekliyordu. "Baba �lmek var, d�nmek yok. Hakk�n� helal et. �ehit olmaktan geriye d�n�� yok. Sizi �ok seviyorum" diyerek yola ��kt�. Sar�yer�den �stinye�deki Borsa �stanbul�un �n�ne geldi. Hain darbecilerin a�t��� yayl�m ate�i sonucu �ehit d��t�. �ehidin babas�, �"�ehit o�lumun �zerindeki kanl� bayra�� asla y�katmam" diyor. Demokrasi �ehidi Fatih Sat�r'�n cenazesi �stinye Aile Kabristanl���'nda son yolculu�una u�urland�.

  AHMET ORU�

  Do�umlar� bir, �ehit olmalar� bir oldu. Adanal� ikiz karde� Ahmet ve Mehmet Oru�, Adana'da �evik Kuvvet �ube M�d�rl����nde g�rev yap�yorlard�. 6 ay arayla evlendiler, Ahmet Oru�un e�i 7 ayl�k hamileydi. Helikopter pilotu e�itimi almak i�in Ankara�ya geldiler. 15 Temmuz gecesi G�lba�� �zel Harekat Daire Ba�kanl���ndayd�lar. Hain darbeciler, ele ge�irdikleri sava� u�aklar�yla G�lba�� �zel Harekat Daire Ba�kanl����na bomba ya�d�rd�lar.

  MEHMET ORU�

  �kiz polis memurlar�, ayn� anda �ehadet �erbetini i�tiler. �kiz o�ullar�n� kaybeden Baba Hac� Ali Oru� cenaze t�reni s�ras�nda "O�ullar�m. Beni b�rak�p nereye gittiniz? Ben sizsiz ne yapaca��m." diyerek g�zya�� d�kt�. �ehitler Mehmet ve Ahmet Oru�, son yolculuklar�na Adana�da binlerce ki�inin kat�ld��� t�renle u�urland�.�

  DEMET SEZEN

  3 ya��ndaki bebe�ini yata��nda uyuttu, son g�revi i�in �zel Harekat Daire Ba�kanl����na gitti, �ehadet �erbetini i�ti. 31 ya��ndaki komiser Demet Sezen, Ankara �zel Harekat Daire Ba�kanl��� �nsan Kaynaklar� �ubesi Sosyal Hizmetler B�rosu'nda �al���yordu. En zor i�i yapanlardand�. �ehit ailelerine ac� haberi veriyor, �Yavrunuz, anneniz, baban�z �ehit oldu� diyordu. 15 Temmuz gecesi 3 ya��ndaki o�lu H�seyin Alp�i uyudu�u yata��nda b�rak�p, �zel Harekat Daire Ba�kanl����na gitti. Hain darbecilerin ele ge�irdi�i sava� u�aklar�yla yapt��� sald�r� sonras� �ehit d��t�. Bir�ok kez, �ehit yak�nlar�na, ��ehitlik, �ahadet en b�y�k mertebe� demi�ti. �ehidin ad� memleketi Nev�ehir Avanos�ta ya�ayacak.

  AD�L B�Y�KCENG�Z

  52 ya��ndaki Adil B�y�kcengiz,� evli ve 3 k�z �ocu�u babas�yd�. Deri sekt�r�nde faaliyet g�steren bir i�adam�yd�. 15 Temmuz ak�am� darbecilere direnmek i�in Sara�hane'deki �stanbul B�y�k�ehir Belediye binas�n�n �n�ne ko�tu. B�y�kcengiz, hain darbecilerin z�rhl� ara�lar�na g��s�n� siper etti ama darbecilerin halk�n �zerine ate� a�mas� sonucu s�rt�ndan vurularak �ehit edildi. �ehidin ailesi, "Bu memlekete 10 Adil feda olsun" dedi. �ehit Adil B�y�kcengiz, Zeytinburnu Yenido�an Camisi'nde k�l�nan cenaze namaz� sonras�� Edirnekap� �ehitli�i'nde son yolculu�una u�urland�. Adil B�y�kcengiz�in ad� Pendik Adil B�y�kcengiz K�z Anadolu �mam Hatip Lisesi'nde ya�ayacak.

  �M�T G�DER

  63 ya��ndaki �mit G�der, emekliydi ama ge�im zorlu�u nedeniyle bir firmada servis �of�rl��� yap�yordu. Evli ve 5 �ocuk babas�yd�. Hain darbe giri�imi s�ras�nda destan yazan Kazan'�n kahramanlar�ndan oldu. E�i ve 18 ya��ndaki o�luyla birlikte hain darbecilerin merkezi konumundaki� Ak�nc� 4.Ana Jet �s Komutanl����n�n �n�ne gitti. Hainlerin gasp etti�i sava� u�aklar�n�n kalkmas�n� engellemek isterken darbeci askerlerin a�t��� ate�le yaraland�. Hastaneye kald�r�lan G�der, 5 g�n dayanabildi ve �ehit d��t�. �ehit �mit G�der, Ankara Kazan �ehitli�i'nde defnedildi.

  EMRAH SAPA

  31 ya��ndaki Emrah Sapa, Ankara Kazan�da prefabrik yap�m i�inde �al���yordu. Evliydi. 15 Temmuz gecesi sosyal medya adresinden, "Cumhurba�kan�m, Anadolu evlatlar� b�t�n mevcudiyetiyle emrindedir, talimat�n� bekler" payla��m� yapt�. Ard�ndan hainlerin merkez �ss� konumundaki Ak�nc� �ss��ne do�ru yola ��kt�, Kazan direni�inin sembollerinden biri oldu. Ak�nc� �ss� kap�s�ndaki darbecilerin a�t��� ate� sonucu �ehit d��t�. �ehidin e�i, �Vatan sa� olsun� dedi, babas� ise, �Vatan sa� oldu, millet sa� oldu. Onlar�n, milletin sayesinde biz ayaktay�z." diye konu�tu. �ehit Emrah Sapa, memleketi Ordu�nun Korgan il�esinde aile kabristanl���nda son yolculu�una u�urland�.�

  ENG�N T�LBA�

  ��renci Hen�z 16 ya��nda olan Engin Tilba�, 15 Temmuz gecesi darbe giri�imini protesto ederken tank�n alt�nda kalarak �ehit oldu. Y�z� tan�nmaz halde oldu�u i�in kimli�i tespit edilemeyen Tilba��n ailesi, �� g�n boyunca Tilba�� arad�ktan sonra sonucu DNA testi ile gencin hayat�n� kaybetti�ini ��rendi. Gen� �ehidin annesi zihinsel, babas� fiziksel engelliydi. Malatyal� Engin Tilba�, 15 Temmuz gecesi Cumhurba�kan� Erdo�an��n �meydanlara inin� �a�r�s�yla birlikte d��ar� ��kt�.

  Fetullah�� Ter�r �rg�t�'n�n darbe giri�imini protesto eden 16 ya��ndaki Tilba�, Ba�tabya K��las� �n�ne giderek darbecilerin kar��s�na dikildi. K��ladan ��k�� yapan tanklar� engellemek isterken �ehit edilen Engin Tilba��n ailesi, memleketleri Malatya�da tatildeydi. �ocuklar�ndan 3 g�n boyunca haber alamayan zihinsel engelli anne ve fiziksel engelli babaya, aranan o�ullar�n�n ac� haberini Adi T�p verdi. Adli T�p ekiplerinin yapt��� DNA testi sonucunda k��la �n�nde tanklarla �ehit edilen siviller i�inde Sultangazili 16 ya��ndaki Engin Tilba� da bulundu. �ehit Tilba��n cenazesi, 21 Temmuz�da memleketi Malatya�ya g�t�r�lerek P�t�rge�ye defnedildi. �ehidin ismi, Ad�yaman�da bir anaokuluna verildi.

  MURAT AKDEM�R

  27 ya��ndaki Murat Akdemir, Rize'nin Kalkandere il�esine ba�l� D�lgerli K�y�ndendi. 1 �ocuk babas� Akdemir, d�r�mc� d�kkan� i�letiyordu. Darbe giri�imi gecesi, 'Reis bizi �a��r�yor anne, �ehit olmaya gidiyorum' diyerek evden ��kt�. K�pr� �zerindeki darbecileri engellemek i�in ��kt��� yolda �sk�dar �engelk�y'de darbeci bir albay�n kur�unlar�n�n hedefi oldu, �ehit d��t�. �ehit Murat Akdemir, binlerce ki�inin u�urlad��� t�renle, �sk�dar Kandilli Mezarl���'na defnedildi.

  �M�T ALKAN

  41 ya��ndaki polis memuru M�n�r Alkan, evli ve bir k�z babas�yd�. Bolu�da g�rev yapan Alkan,� bir s�re �nce �stanbul Emniyet M�d�r� Mustafa �al��kan��n koruma polisi olarak atanm��t�.� G�revini de son nefesine kadar s�rd�rd�. 15 Temmuz gecesi Bo�azi�i K�pr�s��nde darbecilerin a�t��� ate� sonucu �stanbul Emniyet M�d�r� �al��kan�� korurken �ehit d��t�.� �ehit polis memuru Alkan, baba oca�� Tekirda�da son yolculu�una u�urland�.

  YAS�N YILMAZ

  35 ya��ndaki Yasin Y�lmaz, Ankara�n�n Kazan il�esinde bir markette �al���yordu. Evli ve bir �ocuk babas�yd�. Hain giri�im s�ras�nda darbecilerin merkezi konumundaki Ak�nc� �ss�'ne gitti, darbecilere kar�� m�cadele etti. Y�lmaz, 15 Temmuz gecesi protesto g�sterisi s�ras�nda Ak�nc� �ss�'nden a��lan ate� sonucu �ehit oldu. Yasin Y�lmaz��n cenazesi memleketi Yozgat��n Akda�madeni �l�esi'ne ba�l� Oluk�z� beldesinde k�l�nan cenaze namaz�ndan sonra belde mezarl���nda son yolculu�una u�urland�.

  �EH�T ASKERLER

  Sait ERT�RK, Halit Ya�ar M�NE, �mer HAL�SDEM�R

  �EH�T POL�SLER

  Meri� ALEMDAR,

  Zafer KOYUNCU,

  �nder G�ZEL,

  Mustafa TEC�MEN,

  Fikret Metin �ZT�RK,

  Dursun ACAR,

  Ufuk BAYSAN,

  M�nir Murat ERTEK�N,

  C�neyt BURSA,

  B�lent YURTSEVEN,

  Zeynep SA�IR,

  K�bra DO�ANAY,

  Muhsin K�REM�TC�,

  G�l�ah G�LER,

  Seher YA�AR,

  Cennet Y���T,

  Varol TOSUN,

  H�seyin GORAL,

  Hur�ut UZEL,

  Erol �NCE,

  Mehmet KARACAT�LK�,

  Murat ELL�K,

  Niyazi ERG�VEN,

  Edip ZENG�N,

  Turgut SOLAK,

  Demet SEZEN,

  Hakan YORULMAZ,

  Eyy�p O�UZ,

  Feramil Ferhat KAYA,

  Mustafa SER�N,

  Halil HAMURYEN,

  Seyit Ahmet �AKIR,

  Halit G�LSER,

  Alpaslan YAZICI,

  Faruk DEM�R,

  Sevda G�NG�R,

  Mehmet Akif SANCAR,

  Aytekin KURU,

  Fevzi BA�ARAN,

  Yakup S�R�C�,

  Mustafa ASLAN,

  Akif ALTAY,

  Birol YAVUZ,

  Velid BEKDA�,

  Murat ALKAN,

  Mehmet DEM�R,

  Yasin Bahad�r Y�CE,

  Ferhat KO�,

  Yunus U�UR,

  Mehmet ORU�,

  Ahmet ORU�,

  Muhammet O�uz KILIN�,

  F�rat BULUT,

  H�seyin KALKAN,

  K�ksal KA�ALTI,

  Hasan G�LHAN,

  Mehmet �evket UZUN,

  Kemal TOSUN,

  Serdar G�KBAYRAK,

  M�n�r ALKAN,

  Ozan �ZEN,

  Mehmet �ET�N,

  Nedip Cengiz EKERI

  �EH�T S�V�LLER

  Ahmet �ZSOY,

  Akif KAPAKLI,

  Ali ALITKAN,

  Ali ANAR,

  Ali �HSAN LEZG�,

  Ali KARSLI,

  Alper KAYMAKCI,

  Ayhan KELE�,

  Battal �LG�N,

  Beytullah YE��LAY,

  B�lent KARALI,

  Cengiz POLAT,

  Cuma DA�,

  Davut KARA�AM,

  Emin G�NER,

  Emrah SAPA,

  Erkan ER,

  Erkan Y���T,

  Fatih KALU,

  Faz�l G�RS,

  Fuat BOZKURT,

  Hakan G�L�EN,

  Hakan �NVER,

  Halil I�ILAR,

  Hasan ALTIN,

  Hasan YILMAZ,

  H�seyin G�NTEK�N,

  �brahim ATE�,

  �zzet �ZKAN,

  Lokman B���NC�,

  L�tfi G�L�EN,

  Medet EK�ZCEL�,

  Mehmet G�L�EN,

  Mehmet KOCAKAYA,

  Mesut YA�AN,

  Muhammed YAL�IN,

  Mustafa KARASAKAL,

  Mustafa KO�AK,

  Mustafa SOLAK,

  Mustafa YAMAN,

  Mutlu Can KILI�,

  Muzaffer AYDO�DU,

  Necati SAYIN,

  Necmi Bahad�r DEN�ZC�O�LU,

  O�uzhan YA�AR,

  Osman ARSLAN,

  Osman EVSAH�B�O�LU,

  �mer Can A�IKG�Z,

  �mer �PEK,

  �mer TAKDEM�R,

  �zg�r GEN�ER,

  �zkan �ZEND�,

  Ramazan KONU�,

  R�stem Resul PER��N,

  Samet CANT�RK,

  Selim CANSIZ,

  Serkan G�KER,

  Suat AKINCI,

  Suat ALO�LU,

  Sultan Selim KARAKO�,

  S�mer DEN�Z,

  �ener DURSUN,

  Tevhit AKKAN,

  Uhud Kadir I�IK,

  �mit G�DER,

  Vedat B�Y�K�ZTA�,

  Volkan CAN�Z,

  Yakup KOZAN,

  Yasin YILMAZ,

  Yusuf �EL�K,

  Yusuf EL�TA�,

  �mit �OBAN,

  Volkan P�LAVCI,

  Ayd�n �OPUR,

  Adil B�Y�KCENG�Z,

  Ahmet KARA,

  Ahmet KOCABAY,

  Ak�n SERT�EL�K,

  Askeri �OBAN,

  Ay�e AYKA�,

  Bar�� EFE,

  Batuhan ERG�N,

  Burak CANT�RK,

  Burhan �NER,

  Cemal DEM�R,

  Cengiz HASBAL,

  �etin CAN,

  Emrah SA�AZ,

  Engin T�LBE�,

  Erdem D�KER,

  Erhan D�NDAR,

  Erkan PALA,

  Erol OL�OK,

  Fahrettin YAVUZ,

  Fatih DALGI�,

  Fatih SATIR,

  Ferdi YURDUSEVEN,

  G�khan ESEN,

  H. �brahim YILDIRIM,

  Haki ARAS,

  Halil KANTARCI,

  Hasan KAYA,

  Hikmet BAYSAL,

  H�seyin KISA,

  �brahim YILMAZ,

  �hsan YILDIZ,

  �lhan VARANK,

  �smail KAYIK,

  �smail KEFAL,

  Kader S�VR�,

  Kemal EK��,

  K�ksal KARM�L,

  Lokman OKTAY,

  M. Fazl� DEM�R,

  Mahir AYABAK,

  Mahmut CO�KUNSU,

  Mahmut E��T,

  Mehmet Ali KILI�,

  Mehmet G�DER,

  Mehmet KARAASLAN,

  Mehmet �efik �EFKATLIO�LU,

  Mehmet YILMAZ,

  Mete SERTBA�,

  Metin ARSLAN,

  Muhammet AKSU,

  Muhammet AMBAR,

  Muharrem Kerem YILDIZ,

  Murat AKDEM�R,

  Murat DEM�RC�,

  Murat KOCAT�RK,

  Murat MERTEL,

  Murat NA�BO�LU,

  Mustafa CAMBAZ,

  Mustafa KAYMAK�I,

  Onur Ensar AYANO�LU,

  Onur KILI�, Orhun G�YTAN,

  Osman YILMAZ,

  �mer CANKATAR,

  Ramazan ME�E,

  Recep B�Y�K,

  Recep G�ND�Z,

  Salih ALI�KAN,

  Samet USLU,

  Servet ASMAZ,

  Sevgi YE��LYURT,

  �enol SA�MAN,

  �eyhmus DEM�R,

  �irin D�R�L,

  �uayip SEFERO�LU,

  ��kr� BAYRAK�I,

  Tahsin GEREKL�,

  Timur AKTEMUR,

  Tolga ECEBALIN,

  T�rkmen TEK�N,

  �mit YOLCU,

  Vahit KA��IO�LU,

  Vedat BARCE�C�,

  Yal��n ARAN,

  Y�lmaz ERCAN,

  Yunus Emre EZER,

  Zekeriya B�TMEZ,

  Ramazan SARIKAYA,

  Ali Mehmet VUREL,

  Sedat KAPLAN,

  Jaouad MERROUNE,

  Murat �NC�,

  Abdullah Tayyip OL�OK,

  Mustafa D�REKL�,

  �zcan �ZSOY,

  Serhat �NDER,

  Yasin Naci A�ARO�LU

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  15 Temmuz şehitleri ve hikayeleri

  15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri 2022! 15 Temmuz Whatsapp SMS cep telefonu duygusal, anlamlı, resimli resimsiz mesajları!

  15 Temmuz şehitleri anma mesajları, sözleri 2022: Resimli, anlamlı Demokrasi ve Birlik Günü günü ile ilgili sözler!

  15 Temmuz şehitleri anma mesajları, sözleri 2022: Resimli, anlamlı Demokrasi ve Birlik Günü günü ile ilgili sözler!

  15 Temmuz şehitleri anma mesajları, sözleri 2022: Resimli, anlamlı Demokrasi ve Birlik Günü günü ile ilgili sözler!

  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları, sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016'nın 6. yıl dönümünde bu yıl da törenler düzenlenecek, şehitlerimiz için dualar okunacak. 2022 yılına özel en güzel, anlamlı, resimli 15 Temmuz mesajlarını, sözlerini sizler için derledik. İşte Resimli, anlamlı 15 Temmuz ile ilgili sözler, mesajlar...

  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları günün ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Tarihe kara leke olarak geçen bu darbe girişimi sonrası her yıl şehit ve gaziler anılırken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Aynı zamanda vatandaşlar birbirlerine Resimli, anlamlı, en güzel 15 Temmuz şehitleri anma mesajı ve sözlerini gönderiyorlar. Biz de sizler için Resimli, anlamlı, en güzel mesajları ve sözleri derledik.

  15 TEMMUZ İLE İLGİLİ MESAJLAR, SÖZLER 2022

  En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI,her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

  Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

  Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

  Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

  Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

  Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.
  Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

  15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!
  Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

  Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
  15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

  Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!
  Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

  15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.


  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap