Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  10.sınıf felsefe din felsefesi ders notları

  1 ziyaretçi

  10.sınıf felsefe din felsefesi ders notları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Din Felsefesi konulu ders ve çalışma notu, konu özeti

  Din Felsefesi

  Din, bireysel ve toplumsal yanı bulunan, düşünce ve uygulama açısından sistemleşmiş olan, insanlara bir yaşam biçimi sunan, onları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan kurumdur.

  Hayatın her yanı ile ilgilenen din ile felsefe, konu ve problemleri itibarıyle yanyanadır; ama alanları ayrıdır. Din felsefesi, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel, kapsamlı ve tutarlı bir şekilde düşünmektir. Dinin doğası, özü, değeri hakkında fikir yürütmektir; dini, düşünme konusu yapmaktır.

  1. Teoloji İle Din Felsefesinin Farkı

  ·         Teoloji (İlahiyat), dini konu edinir; amacı dini temellendirmek ve açıklamak, böylece inananların inançlarını güçlendirmektir.

  ·         Teoloji, doğrudan doğruya inanca dayanır. Dini yargıları hiç bir şekilde sorgulamaz; bu yönüyle dogmatiktir. Oysa din felsefesi, özgür düşünmeyi, nesnel olmayı ve sorgulamayı temel alır.

  ·         Teoloji belirli bir dini ve bu dine ait problemleri ele alır. Dolayısıyla Yahudi teolojisinden, Hıristiyan teolojisinden söz edilebilmektedir. Din felsefesi ise dini veya dinleri genel olarak ele almaktadır.

  2. Dinin Felsefi Temellendirilmesi

  ·         Din felsefesi, dine rasyonel olarak bakmak, aklın bütün olanaklarıyla dinin temel tezlerini gözden geçirmek, onları sorgulamak durumundadır. Bu ise, dinin temel ilke ve inançlarını akla dayanarak akıl ve mantıksal analiz yoluyla temellendirmek anlamına gelir.

  ·         Din felsefesinin dine bakış açısı tutarlı olmalıdır. Tutarlılık ise, açıklamalarda çelişmelere düşülmemesi, uyuşmazlıkların ve tutarsızlıkların ortadan kaldırılması anlamına gelir.

  ·         Din felsefesi, dine mümkün olduğunca kapsamlı ve kuşatıcı bir bakışla yaklaşmalıdır. Örneğin, din felsefesiyle ilgilenen filozof, ruhun ölümsüzlüğü veya ahiretin varlığı problemini ele almışsa, bu konuyu bütün yönleriyle değerlendirmelidir.

  ·         Din felsefesi rasyonel olmalıdır. Dinin lehinde ve aleyhinde bir anlayış içine girmemesi gerekir. Din felsefesi, genel olarak Tanrı var mıdır? Evren yaratılmış mıdır? Vahiy mümkün müdür? Ruh ölümsüz müdür? gibi sorular üzerinde durur.

  3. Din Felsefesinin Temel Sorunları

  a. Tanrı'nın Varlığı Sorunu

  Din felsefesinin merkezinde, Tanrı'nın var oluşuyla ilgili kanıtlar bulunmaktadır.

  Çünkü dinin temellendirilebilmesi için Tanrı'nın varlığının kanıtlanması gerekmektedir.

  Bu konuda;

  Tanrı var mıdır?

  Tanrı'nın varlığını gösteren kanıtlar nelerdir?

  Tanrı'nın varlığının özü nedir?

  soruları sorulur; bunların yanında ya da karşısında yer alan kanıtlar ele alınır, irdelenir.

  b. Tanrı'nın Temel Niteliklerinin Tanımlanması Sorunu

  Tanrı'nın evrene aşkın ya da içkin olduğuna ilişkin yaklaşımlar görülür. Tanrı'nın ebedi ve ezeli oluşu, her şeye gücünün yetmesi, yaratılmamış olması, her şeyi bilmesi gibi nitelikleri üzerinde durulur.

  c. Vahyin İmkanı Sorunu

  Tanrı ile insan, iki ayrı kategoriden varlıktırlar. Buna göre;

  Tanrı, emir ve buyruklarını nasıl iletmektedir?

  İki farklı varlık olan Tanrı ile insan arasında iletişim nasıl gerçekleşmektedir?

  sorularında görüleceği gibi, sonlu bir varlık olan insanla, ezeli ve ebedi olan Tanrı arasındaki iletişimi sorgular.

  d. Ruhun Ölümsüzlüğü Sorunu

  Ölüm bir son mudur?

  Ruh ölümsüz müdür?

  Ölümden sonra yaşam var mı?

  Beden yok olduğu zaman insan ruhu ortadan kalkar mı?

  Bu sorulara ilişkin din felsefesi, ilgili görüşlerin kanıtlarını nasıl temellendirdiklerini irdelemektedir.

  e. Evrenin Yaratılışı Sorunu

  Evren yaratılmış mıdır, yoksa ezeli ve ebedi midir?

  Tanrı ile evren arasında nasıl bir ilişki vardır?

  Tanrı, evrenin kendisi midir, yoksa ondan ayrı mıdır?

  soruları ortaya konur. Bu konudaki görüşler gözden geçirilir ve irdelenir.

  4. Tanrı'nın Varlığına İlişkin Bazı Yaklaşımlar

  Tanrı'nın varlığına ilişkin üç farklı yaklaşımdan söz edilebilir:

  ·         Birincisi, Tanrı'nın varlığını kabul edip kanıtlamaya çalışır.

  ·         İkincisi, Tanrı'nın varlığını reddedip, bu iddialarını kanıtlamaya çalışır.

  ·         Üçüncüsü, Tanrı'nın var olup olmadığının bilinemeyeceğini savunur.

  a. Tanrının Varlığını Kabul Edenler

  Tanrı'nın varlığını kabul eden görüşler üç grupta incelenebilir. Teizm, Deizm, Panteizm. Bunlar, Tanrı'nın özelliği ile ilgili görüşlerinde birbirlerinden ayrılırlar.

  aa. Teizm

  Tanrı'ya inanma anlamına gelir. Tanrı'ya inanmama anlamındaki ateizme karşıttır. Teizm, Tanrı'nın varlığını, O'nun evrenin yaratıcısı ve koruyucusu olduğunu kabul eder. Tanrı ezeli ve ebedidir. Evrende olup biten her şey onun iradesinin ürünüdür.

  Teist düşünürler, Tanrı'nın varlığını akıl yoluyla temellendirmek için kanıtlar ileri sürmüşlerdir.

  ·         Ontolojik kanıt: Burada Tanrı'nın var oluşu, Tanrı tanımından çıkar. Buna göre Tanrı kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen en yetkin varlıktır. Yetkin bir varlık, var olmadığında yetkin olamaz. Dolayısıyla Tanrı vardır.

  ·         Kozmolojik kanıt: Hiç bir şey nedensiz olarak meydana gelmez. Var olan her şeye, mutlak olarak kendisinden önce gelen bir şey neden olmuştur. Bu neden sonuç zinciri sonsuza kadar gidemez; kendisi nedensel bir açıklama gerektirmeyen bir varlıkta sona erer.

  Böylece nedensel bağıntıdan, evrenin temelindeki ilk nedene ulaşırız. Bu ilk neden Tanrı'dır.

  ·         Düzen ve Amaç Kanıtı: Evrendeki her şeyde bir düzen görülmektedir. Hiç bir doğal nesne kendi kendisine düzen veremez. O halde evrene düzen veren, güç ve irade sahibi bir varlık olarak Tanrı'nın olması gerekmektedir. Gezegenlerin yörüngelerindeki hareketleri bir düzenin varlığına, bu da Tanrı'nın varlığına kanıt oluşturmaktadır.

  ab. Deizm

  Deist düşünürler Tanrı'nın varlığını kabul ederler. Ancak Tanrı'nın evrene aşkın olduğunu, yani bir kez planlayıp yarattıktan sonra evrene müdahale etmediğini savunurlar. Onlar, varlığı akılla bilinebilen bir Tanrı anlayışına sahiptirler.

  ac. Panteizm

  Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören felsefi öğretidir. Bu öğretiye göre, doğal düzen Tanrı'nın bir görünüşüdür. Tanrı'yı evrenin kendisi ve süreçleri olarak tanımlar. Tanrı, evrenin her tarafına yayılan bir varlıktır. Evren ve Tanrı bir ve aynıdır. Her şey Tanrı'dır ve Tanrı her şeydir. Tanrı ile eseri özdeştir. Evrendeki tüm varlıklar gibi insan da Tanrı'nın bir parçasıdır.

  Başlıca temsilcisi Spinoza'dır.

  b. Tanrı'nın Varlığını Reddedenler

  Tanrının varlığını reddeden görüşlere ateizm, kişilere de ateist denir. Ateizm, inançsızlığı ve tüm dinlere karşı olmayı ifade eder.

  Ateizm, Tanrı'nın var olmadığını gösteren kanıtlar bulmaya çalışır.

  ·         Kötülük kanıtı: İçinde yaşadığımız dünya depremler, salgın hastalıklar, kuraklık gibi kötülüklerle dolu bir dünyadır. İnsanın bu kadar kötülüğün karşısında nasıl olup da mutlak iyi olarak belirtilen bir Tanrı'nın varlığına inanabileceği sorgulanır. Her şeye gücü yeten Tanrı bütün kötülüklerin ortaya çıkmasına engel olabilir. Mutlak ve her şeye gücü yeten bir Tanrı'nın var oluşuyla bu dünyadaki kötülüklerin bağdaştırılamayacağı varsayımından hareketle Tanrı'nın varlığı reddedilir.

  ·         Ahlaki Gerekçeler Kanıtı: Bu görüşteki düşünürler, ahlak söz konusu olduğunda, insanın Tanrı tarafından belirlenmiş bir özünün bulunmadığını, insanın özünü kendisinin belirlediğini savunmuşlardır. İnsan özgürlüğünün ancak Tanrı var olmadığı zaman söz konusu olabileceğini iddia etmişlerdir. Bu görüşü savunan filozoflar Sartre ve Nietzsche'dir.

  c. Tanrı'nın Varlığının ya da Yokluğunun Bilinemeyeceğini Öne Sürenler

  Tanrı'ya ilişkin bir bilgiye sahip olunamayacağını, Tanrı'nın var olduğunun ya da var olmadığının kanıtlanamayacağını ileri süren felsefi öğretiye agnostisizm (Bilinemezcilik) adı verilir. Agnostikler, Tanrı'nın var olduğunun ya da var olmadığının ilke olarak bilinemeyeceğini savunurlar. Onların ileri sürdükleri görüş, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu değil, bu konuda bizim bilgisizliğimizdir.

  Sofistlerin göreli anlayışları Tanrı'yı da kapsamış, onlar Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Sofist olan Protagoras, "Tanrı'larla ilgili olarak, Onların ne var olduklarını ne de var olmadıklarını bilebilirim; çünkü bu konuda bilgi için konunun karanlıklılığı ve insan yaşamının kısalığı gibi bir çok engel vardır" demiştir

  Editör 3

  Din Felsefesi ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım eğitim öğretim kaynakları

  Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

  Din Felsefesi

  DİN FELSEFESİ

  Din, en ilkel toplumlardan günümüze gelinceye kadar değişik biçimlerde de olsa varlığını sürdürmüştür. Bütün dinler, insanlarla Tanrı arasındaki ilgiyi belirtme ve doğadaki olayları ilahi irade ile açıklama çabası gütmüştür.

  Din; genellikle doğaüstü (metafizik) ve ahlaki niteliği olan bir kurumdur. İnsanı manevi anlamda kuşatır ve koyduğu kurallarla insan hayatına müdahale eder.

  Din felsefesi; din üzerinde düşünmektir. Tanrı, din, inanç, iman, vahiy, ruhun ölümsüzlüğü, evrenin yaratılışı gibi kavramları ve önermeleri ele alır. İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış olan din ve çeşitli inanç biçimlerini eleştirel bir şekilde inceleyen felsefe dalıdır.

  Dini bilgi ile felsefi bilginin kaynakları farklıdır. Dini bilginin kaynağı inançtır. (Kutsal kitaplar, peygamber sözleri vs.) Kesin ve değişmezdir. Dogmatiktir. Felsefenin kaynağı ise akıldır. Eleştirir,sorgular.

  TEOLOJİ (İlahiyat, Tanrıbilim) İLE DİN FELSEFESİNİN FARKI

  Teoloji ; belli bir dini ve o dine ait olan konu ve problemleri ele alır. O dinin övülmesi, o dinle ilgili açıklamaların yapılması söz konusudur.

  DİN FELSEFESİNİN TEMEL SORUNLARI

  1)Tanrının Varlığı Sorunu: Din felsefesinin merkezinde, Tanrı’ nın var oluşuyla ilgili kanıtlar bulunmaktadır. Çünkü dinin temellendirilebilmesi için Tanrı’ nın varlığının kanıtlanması gerekmektedir. Bu konuda; Tanrı var mıdır? Tanrı’ nın varlığını gösteren kanıtlar nelerdir? Tanrı’ nın varlığının özü nedir? soruları sorulur; bunların yanında ya da karşısında yer alan kanıtlar ele alınır, irdelenir.

  2)Evrenin Yaratılışı Sorunu : Evren yaratılmış mıdır, yoksa ezeli ve ebedi midir? Tanrı ile evren arasında nasıl bir ilişki vardır? Tanrı, evrenin kendisi midir, yoksa ondan ayrı mıdır? soruları ortaya konur. Bu konudaki görüşler gözden geçirilir ve irdelenir.

  3)Vahyin İmkanı Sorunu : Tanrı ile insan, iki ayrı kategoriden varlıktırlar. Buna göre; Tanrı, emir ve buyruklarını nasıl iletmektedir? İki farklı varlık olan Tanrı ile insan arasında iletişim nasıl gerçekleşmektedir? sorularında görüleceği gibi, sonlu bir varlık olan insanla, ezeli ve ebedi olan Tanrı arasındaki iletişimi sorgular.

  4) Ruhun Ölümsüzlüğü Sorunu : Ölüm bir son mudur? Ruh ölümsüz müdür? Ölümden sonra yaşam var mı? Beden yok olduğu zaman insan ruhu ortadan kalkar mı? Bu sorulara ilişkin din felsefesi, ilgili görüşlerin kanıtlarını nasıl temellendirdiklerini irdelemektedir.

  TANRI ÜZERİNE FELSEFİ TARTIŞMALAR

  Tek Tanrı İnancı (Monoteizm) : Yalnız tek bir tanrı vardır.Bu tanrı evreni yaratmış ve evreni yönetmektedir. İslamiyet, Hristiyanlık,Yahudilik tek tanrılı dinlerdir.

  Çok Tanrı İnancı (Politeizm) : Birden çok tanrının olduğunu savunan anlayıştır. Dünyada birbirinden farklı “çok tanrı” inançlarının olduğunu görmekteyiz. Budizm, Hinduizm gibi. Eski Yunan tanrıları, Mısır tanrıları vs.

  TANRININ VARLIĞINA İLİŞKİN BAZI YAKLAŞIMLAR

  5kpy

  A. TANRININ VARLIĞINI KABUL EDEN GÖRÜŞLER

  1)TEİZM (Tanrıcılık) :  Tanrı’ ya inanma anlamına gelir. Bütün varlıkların yaratıcısı olan bir tanrının var olduğuna inanmaktır. Evreni yaratan ve yönetenin Tanrı olduğunu kabul eden görüştür. Tanrı; her şeye gücü yeten, her şeyi gören, bilen, işiten, ezeli ve ebedi varlıktır.

  Teist düşünürler, Tanrı’ nın varlığını akıl yoluyla temellendirmek için kanıtlar ileri sürmüşlerdir:

  16939475_1451924898152258_5490561411828306276_n

  2)DEİZM (Yaradancılık) : Yalnızca Tanrı’nın yaratıcı olma özelliğine ağırlık verir. Tanrı evreni yaratmış ve bırakmıştır. Tanrı evreni yaratıp bıraktıktan sonra evrenle, insanla ve insan hayatıyla ilgilenmez, o kendi köşesine çekilmiştir.  Deizm, peygamber, vahiy, mucize gibi dini olguları reddetmiştir.  Deizmi savunanlar belli bir dinin inançlarını benimsemezler.

  3)PANTEİZM (Tümtanrıcılık) : Doğa ile Tanrı aynı şeydir, özdeştir, iç içedir. Her şey Tanrı’nın birer parçasıdır. Tanrı her şeydir, her yerdedir.

  B. TANRININ VARLIĞINI REDDEDEN GÖRÜŞ

  ATEİZM (Tanrıtanımazlık) : Tanrının varlığını reddeden görüşlere ateizm, kişilere de ateist denir. Ateizm, inançsızlığı ve tüm dinlere karşı olmayı ifade eder. Yaratıcı bir gücün varlığını kabul etmeyip, evrenin maddesel bir bütün olarak kendiliğinden var olduğunu öne sürer.  Bundan dolayı ruhun ölümsüzlüğünü ve ahiret hayatının varlığını kabul etmez. Ateizm, Tanrı’ nın var olmadığını gösteren kanıtlar bulmaya çalışır.

  17022372_1451924841485597_4448163725173102629_n

  C. TANRININ VARLIĞI VEYA YOKLUĞUNUN BİLİNEMEYECEĞİNİ SAVUNAN GÖRÜŞ

  AGNOSTİSİZM (Bilinmezcilik) : İnsanın donanımı tanrıyı bilmek için yetersizdir. Tanrı’ ya ilişkin bir bilgiye sahip olunamayacağını, Tanrı’ nın var olduğunun ya da var olmadığının kanıtlanamayacağını ileri süren felsefi öğretiye Agnostisizm (Bilinemezcilik) adı verilir. Agnostikler, Tanrı’ nın kanıtı için aklımızın, bilgimizin ve ömrümüzün yetersiz olduğunu, var olduğunun ya da var olmadığının ilke olarak bilinemeyeceğini savunurlar.

  Din Felsefesi Özet

  Din Felsefesi Sunum (Tuğba Aydın)

  Yazı kaynağı : dersfelsefe.wordpress.com

  Din Felsefesi Ders Notu (PDF)

  Din Felsefesi TYT Felsefe Konu Anlatımı

  Din Felsefesi - Felsefe Grubu Ders Notları - Kunduz

  FELSEFE

  DİN FELSEFESİ

  Din felsefesi, dini ve onun olgularını temellendirirken herhangi bir inanç sistemi hakkında olumlu ya da olumsuz bir tavır takınmaz. Din felsefesi ne bir dini kabul ettirmeye ne de karalamaya çalışır. Dini akıl ve mantık yoluyla temellendirmeye çalışır. Yukarıdaki parçada din, felsefesinin dini temellendirirken ortaya koyduğu hangi özellik vurgulanmaktadır?

  Yazı kaynağı : kunduz.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap