Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  10.sınıf edebiyat 1.ünite değerlendirme cevapları

  1 ziyaretçi

  10.sınıf edebiyat 1.ünite değerlendirme cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. Ünite Giriş Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. Ünite Giriş Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Giriş Sayfa 30, 31, 32, 33 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. Ünite Giriş Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

  ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

  A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.

  Aşağıda numaralar ile verilen dönem isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.

  DÖNEM ESER

  (D) 1. Geçiş Dönemi → a) Kök Türk Kitabeleri
  (A) 2. Yazılı Dönem → b) Makber
  (Ç) 3. Sözlü Dönem → c) Koşma
  (C) 4. İslami Dönem → ç) Koşuk
  (B) 5. Batı etkisinde gelişen → d) Kutadgu Bilig

  Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

  8. Destan devri edebiyatında şiir sazla söylenir. Henüz yazı yokken yüzyıllarca, sazla ve sözle söylenen bu şiir, Türk tarihinde bir sözlü edebiyat geleneği kurmuştur. Sözlü edebiyat geleneği o kadar köklüdür ki asırlarca taşlara kazınan yazılar, İslamiyet’ten sonra aydınların yazdığı kütüphaneler dolusu yazmalar, şiir divanları, halk şiirinin geçirildiği cönkler, nihayet Türk topraklarında matbaanın gelişmesi; özellikle halk arasında sazlarla dile getirilen bu sözlü geleneği durduramamıştır. Bugün hâlâ halk içinde yazıya geçmeden önce sazla söylenen şiir, bu kadar eski ve bu kadar köklü bir geleneğe bağlıdır. O kadar ki milletin karakterini öğrenmek isteyenler için geleneğe bu ölçüde bağlılık dikkat çekici bir özelliktir.

  Bu parçadan hareketle Sözlü Dönem’le ilgili çıkarımlarınızı aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

  ➜ Bu döneme Destan Devri edebiyatı da denir.
  ➜ Sözlü Dönem edebiyatı köklü bir geleneğe dayanır.
  ➜ Anlatım sözlüdür.
  ➜ Şiirler saz eşliğinde söylenir.
  ➜ Sözlü edebiyat geleneği İslamiyet’ten sonra da varlığını sürdürmüştür.

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

  Aşağıdaki kutucuklarda “GİRİŞ” ünitesi ile ilgili 9-15. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)

  9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur?

  10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk edebiyatının ana dönemlerindendir?

  11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türklerin kullandığı alfabelerdendir?

  12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri destan, sav, sagu, koşuk kavramlarıyla ilgilidir?

  13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi Kök Türkçe, Uygurca ve Karahanlı Türkçe- sini kapsayan Türkçenin tarihî dönemidir?

  14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türkiye Türkçesinin dâhil olduğu tarihî gelişim dönemlerindendir?

  15. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebiyatın yararlandığı bilim dallarındandır?

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

  16-19. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

  16. Çanakkale Şehitlerine şiiri, hangi tarihsel gerçeklik üzerine yazılmıştır? Metinden örneklerle açıklayınız.

  17. Şiirin din ve tarihle ilişkilendirilmesi, şiirin anlamını nasıl etkilemiştir?

  18. Metinde geçen açık ve örtük iletilere örnekler bularak aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

  19. Şiirin dilini göz önünde bulundurarak şiirin yazıldığı dönemle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

  20. “Türk Edebiyatı’nın Dönemleri” üzerine çalışma yapan bir araştırmacı, aşağıdaki eserlerden hangisini farklı bir dönemde değerlendirir?
  A) Kutadgu Bilig
  B) Kök Türk Yazıtları
  C) Divân-ı Hikmet
  D) Divân-ı Lugati’t-Türk
  E) Atabetü’l-Hakâyık

  21. Edebiyat, genel ve geniş kapsamıyla yazılı söz demektir. Bu nedenle “yazın” terimi de kullanılır edebiyat yerine. Salt söze dayanan bir edebiyat yok mudur? Vardır elbette. Nitekim yazılı edebiyattan önce, bugün de varlığını sürdüren söylencelere (efsanelere), halk geleneklerine dayanan, ulusların ilkel düşüncelerini yansıtan, doğa-insan ilişkilerine ayna tutan bir sözlü edebiyat vardı. Bugün de vardır. Ne ki her toplum kendi edebiyatını saptama, gelecek kuşaklara ve insanlığa sunma isteğini duyduğu zaman bu sözlü ürünleri de yazılı hâle getirecektir.

  Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Edebiyat nedir?
  B) Edebiyat yerine neden yazın terimi kullanılmıştır?
  C) Sözlü edebiyat, yazılı edebiyattan ne kadar süre önce var olmuştur?
  D) Sözlü edebiyat doğa-insan ilişkilerine ayna tutar mı?
  E) Toplumlar ne zaman sözlü ürünleri yazıya dökme ihtiyacı duymuştur?

  22. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’in etkisi vardır?
  A) Koşuk
  B) Sagu
  C) Uygur metinleri
  D) Kök Türk Yazıtları
  E) Kutadgu Bilig

  23. Aşağıdakilerden hangisi imla ve noktalama bakımından yanlıştır?
  A) Türkler X. yüzyıldan itibaren Müslümanlığı kabul etmeye başlamışlardır.
  B) İslamiyet’in etkisi ile verilmiş ürünlerde Arapça kelimelere sık rastlanır.
  C) Edebiyat; tarih, felsefe, coğrafya, psikoloji gibi birçok bilimden yararlanır.
  D) Türk edebiyatının ilk sözlüğü Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
  E) Bugün, kullandığımız Türk Dili tarih boyunca pekçok dilden kelime almıştır.

  24. Türkoloji ve edebiyat bilgini olan sanatçı, ilk önce Fecriâticilerin arasına şair olarak katıldı. Daha sonra şiiri bırakarak kendini tamamıyla edebiyat tarihi çalışmalarına verdi. Ziya Gökalp’in Türk tarihi gibi Türk uygarlık tarihinin de bir bütün olarak incelenmesi gerektiği görüşünden hareket ederek Türk edebiyat tarihini Batı yöntemiyle araştıran ilk kişi oldu. Türk uygarlığının, tarih boyu yaşadığı dil, hukuk, din, iktisat, sanat, politika, tarih, kültür ve her türlü bireysel ve toplumsal yönlerini bir bir gözden geçirdi. Bulduğu sonuçları edebiyat tarihine başarıyla uyguladı. Pek çok bilimsel makalenin yanında birçok kitap da yayımladı. Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri eserlerinden bazılarıdır.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Mehmet Fuat Köprülü

  B) Bilal Kemikli
  C) Abdülhak Hamit Tarhan
  D) Talat Tekin
  E) Kemal Yavuz

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 30, 31, 32, 33 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  10. Sınıf Bir-Yay Yayınevi Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Sayfa 30, 31, 32 Soruları ve Cevapları

  10. Sınıf Bir-Yay Yayınevi Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Sayfa 30, 31, 32 Soruları ve Cevapları

  1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

  1- Yukarıda verilen metin ve şiirden yola çıkarak edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

  Tarihle edebiyat arasındaki ilişki iki türlüdür. Birincisi geçmişte yazılmış edebiyat metinlerinin bugün yorumlanmayı bekleyen birer tarihî belge olmaları durumu. İkincisi ise geçmişi konu alan edebiyat metinlerinin bugünün insanı tarafından kaleme alınmasıdır. Her iki durumda da bu edebiyat metinlerini hangi bakış açısı ile değerlendirirsek değerlendirelim bütün görüşlerin öznellikten sıyrılması mümkün değildir. Yukarıdaki parçalarda da toplumu derinden etkileyen önemli tarihi olayların edebi eserlere yansıması vardır. Tarihi olaylar edebiyatta geniş yer tutmaktadır. Edebi eserlerin beslendiği kaynakların başında tarihi olaylar gelmektedir.

  2. Türk edebiyatının ana dönemleri nelerdir? Bu dönemlerin ayrılmasında etkili olan unsurlar nelerdir? Açıklayınız.

  Edebiyatın Bölümleri

  Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

  3. Aşağıdaki metinlerin Türk edebiyatının hangi ana dönemlerine ait olduğunu tespit ediniz.

  a. Cumhuriyet dönemi
  b. Halk edebiyatı - dini tasavvufu edebiyat
  c. Divan edebiyatı
  ç. İslamiyet öncesi yazılı dönem

  4. Aşağıda verilen eserlerle dönemleri doğru şekilde eşleştiriniz.

  a.3, b.4, c.2, ç.1, d.5

  a. Divan-ı Hikmet 3. Geçiş Dönemi
  b. Leyla ile Mecnun 4. Divan Edebiyatı
  c. Kök Türk Kitabeleri 2. Yazılı Dönem
  ç. Alp Er Tunga Sagusu 1. Sözlü Dönem

  5. Aşağıda verilen alfabeler ile bunların harflerini doğru şekilde eşleştiriniz.

  a.1, b.4, c.2, ç.3

  6. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri, Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimine göre doğru şekilde doldurunuz.

  7. Aşağıdaki metinde ayraçla boş bırakılan yerlere, uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

  Türkçe (,) 1300 yıldan fazla bir zamandır yazı dili olarak takip edilebilmektedir (.) Bu özelliğiyle günümüzde konuşur sayısı ve yaygınlığı ön sıralarda bulunan İngilizce (,) Fransızca (,) İtalyanca (,) Almanca ( ,) Japonca gibi dillerden daha erken dönemlere ait belgeleri bulunan Türkçenin (;) yazıyla takip edilemeyen dönemleri de tahminen günümüzden 7-8 bin yıl geriye gitmektedir (.) Bu tahmin (,) şu anki bilgilerimize göre insanlığa yazıyı armağan eden Sümerlerden kalan tabletlerde geçen ve Türkçe ile ortak olan sözler esas alınarak yapılmaktadır (.) Sümerce ile Türkçe arasındaki bu 168 ortak söz ayrıca Türklerin MÖ 4000’li yıllarda Türkiye’nin doğusunda bulunduklarının da bir kanıtıdır (.)

  8. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını bularak düzeltiniz.

  Koyu ile belirttiğimiz ve altını çizdiğimiz kelimeler ayrı yazılarak düzeltilecektir.

  Türkiye’deki kullanıcılarının dünya ortalamasına göre üstsıralarda bulunduğu göz önüne alındığında sosyal medya, Türkçe’nin kullanımı açısından yeni ve yaygın bir ortam olarak öneçıkmaktadır. Sınırlı sayıda harfin kullanılabildiği ortamlarda sözcüklerde ünlü harfleri yazmadan yalnızca ünsüzlerle yazışma, büyük harf ile ilgili kurallara aykırılık, sözcüklerin yazımında özensizlik gibi olumsuzluklar dikkat çekmektedir. Kısa mesajlardaki karakter sınırlaması bahanesiyle ünlü harfleri kullanmadan yazma eğiliminin herhangi bir karakter sınırlaması olmayan akıllı telefonlardaki iletişim uygulamalarındada sürdürülmesi dikkatçekicidir. Cep telefonlarından kısamesaj gönderirken, sanal ortamdaki söyleşi programlarını kullanırken başvurulan bu kuraldışı yazışma biçimleri sosyal medyada daha hızlı yayılmaktadır. Sanal söyleşide iki kişi arasında kalan yazışma, sosyal medyada paylaşımla yüzlerce, binlerce kişiye ulaşmaktadır. Buda sosyal medyanın dilin kullanılması açısından özen gösterilmesi gereken yeni ve önemli bir iletişim ortamı olduğunu göstermektedir.

  9. ................... edebiyat inceleme ve araştırmaları ile tanınmıştır. Yazmış olduğu Resimli Türk Edebiyatı tarihi edebiyat araştırmacılarının başucu kaynaklarından biridir. Türkçeye ve Türk diline hizmet eden yazarın diğer önemli bir eseri ................... adlı denemelerden oluşan eseridir. Yazar, Yahya Kemal’in ölümünden sonra bütün eserlerini derleyerek yayına hazırlamıştır. Yahya Kemal Enstitüsünü kurmuş burada çalışmalarda bulunmuştur. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Mehmet Kaplan – Nesillerin Ruhu
  B) Nihad Sami Banarlı – Türkçenin Sırları
  C) Fuat Köprülü – Türk Edebiyatı Tarihi
  D) Kenan Akyüz – Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
  E) Faruk K. Timurtaş – Tarih İçinde Türk Edebiyatı

  10. Kök Türk dönemine ait olan eser, Türk adının ilk geçtiği yer olarak bilinmektedir. Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin adana yazılan abidelerden oluşmaktadır. Eserde dönemin siyasi mücadeleleri ve öğütler yer almaktadır. Danimarkalı bilim insanı Thomsen tarafından okunan abideler Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden biridir.
  Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi
  B) Kök Türk Kitabeleri
  C) Altun Yaruk
  D) Sekiz Yükmek
  E) Irk Bitig

  11. Dünyada en çok konuşulan beş dilden biri olan Türkçe, büyük bir coğrafyada kullanılmaktadır. Orta Asya’dan Orta Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türkler tarih içinde tanıştıkları çeşitli kültürler, yaşadıkları siyasi değişmeler sonucunda farklı alfabeler kullanmışlardır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden biri değildir?
  A) Arap B) Kiril C) Latin D) Çin E) Orhun

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Edebiyatnotu.com

  Edebiyatnotu.com

  (…) “Benim gördüğümü sen de görmüş olsan inanırdın. Hiç ümitsizliğe düşmezdin. Ben, ilk sedyelerin hastahaneye nasıl geldiklerini gördüm.  Hiç birinde ne bir pişmanlık, ne bir azap, ne de bir korku emaresi vardı. Hepsinin yüzünde okunan şey, yalnız azim, yalnız metanetti. “Hanım abla şu yarayı sar da dönüvereyim.” Bu ses kulağımdan hiç gitmiyor.”

  Selma Hanım:

  “Ben, ay aydınlığındaki ölüyü de gördüm,” diyordu. Onu hastahanenin avlusunda, kerpiç duvarın kenarına getirip bıraktılar. Yapayalnızdı. Gittim, yanında oturdum. Ve bundan başka ( ) Alay kumandanının gözlerini de ben kapadım. Yüzünde öyle bir huzur, öyle bir bahtiyarlık vardı ki o andan beri artık ölüm korkusu nedir bilmiyorum.”

  Selma Hanım, Eskişehir İstasyonu’nda, ara ve aman vermeyen bir ateş yağmuru altında Büyük Şefin sakin, kararlı ve destani çehresini de görmüştü. Tahliye edilen kasabanın bozgun kalabalığı ortasında, kes- kin ve sıcak bir sesle emirler veriyor; yanında duran Garp Cephesi kumandanına hemen hemen gülümseyerek bir şeyler söylüyor ve Ankara’ya ilk kafileyi götürecek olan trene son yolcunun binmesini bekliyordu.

  Mustafa Kemal Paşa’nın bu mahşer içindeki silueti Selma Hanım’ın hayalinde o kadar derin nakşol- muştur ki bunu en küçük teferruatına kadar hatırlıyordu.

  Üzerinde nefti bir av kostümü vardı. Bir gümüşî kalpak, gür ve uçları yukarıya doğru kıvrık kaşları- nın hizasına kadar iniyordu. Bütün bir ırkın asaletini taşıyan, uzun parmaklı, güzel elleri bir kehribar tesbihle oynuyordu. Sanki, bir istirahat saatinde bahçesinde dolaşan bir genç aile reisi gibiydi ve sanki gökyüzünden durmaksızın yağan şeyler bir yaz yağmurunun ilk damlalarıydı.

  Yukarıda verilen metin ve şiirden yola çıkarak edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

  Cevap:

  Yukarıdaki parçalarda da toplumu derinden etkileyen önemli tarihi olayların edebi eserlere yansıması vardır.. Tarihi olaylar edebiyatta geniş yer tutmaktadır.

  10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTELERİ-KONULARI

  Soru 2. Türk edebiyatının ana dönemleri nelerdir? Bu dönemlerin ayrılmasında etkili olan unsurlar nelerdir? Açıklayınız.

  Cevap:

  Soru 3.Yukarıdaki metinlerin Türk edebiyatının hangi dönemlerine ait olduğunu tespit ediniz.

  1. …………………………   2. ………………………….. 3. ………………………..  4. ……………………….

  CEVAP:

  1.CUMHURİYET DÖNEMİ 2. HALK EDEBİYATI-DİNİ TASAVVUFİ EDEBİYAT 3. DİVAN EDEBİYATI 4. İSLAMİYET ÖNCESİ YAZILI DÖNEM

  Yazı kaynağı : www.edebiyatnotu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap