Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  1000 ihlas her seferinde besmele çekilir mi

  1 ziyaretçi

  1000 ihlas her seferinde besmele çekilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?

  Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?

  İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR? AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

  Bismillahirrahmânirrahîm.

  1- Kul hüvellâhü ehad

  2- Allâhüssamed

  3- Lem yelid ve lem yûled

  4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  İhlas Suresi Anlamı

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  1- De ki; O Allah bir tektir.

  2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

  3- Doğurmadı ve doğurulmadı

  4- O 'na bir denk de olmadı.

  AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

  "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

  Bir hadis-i şerifte:

  "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

  Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  "Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

  "Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

  "Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

  "Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  İhlas suresi okurken besmele çekilir mi?

  İhlas suresiyle ilgili hadisler sahih mi?

  Değerli kardeşimiz,

  Soru 1: 

  On kere İhlâs okuyana cennette bir köşk verilir. [İ. Ahmed]

  Cevap 1:

  Bu hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. (bk. el-Müsned, 24/376/h.no:15610) Bu rivayetin senedinde iki zayıf ravi bulunduğu için zayıf kabul edilmiştir. (bk. Feyzu’l-Kadir, 6/202; Mecmau’z-Zevaid, 7/145/h. no:11535)

  Soru 2:

  Yatarken yüz kere İhlâs okuyan cennete girer. [Tirmizi]

  Cevap 2:

  Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve “garip” olduğunu belirterek zaafına işaret etmiştir. (bk. Tirmizi, 5/168/h. no:2898)

  - Mubarekfuri de Tirmizi’nin bu rivayet için “garip” dediğine dikkat çekmiş ve bunu desteklemek için “senedinde ravilerden Hatim b. Meymun  gibi zayıf bir ravinin bulunduğunu” belirtmiştir. (bk. Tuhafetu’l-Ahvezi, 8/170)

  Soru 3:

  Sabah namazından sonra 11 kere İhlâs okuyana, cennette bir köşk verilir. [Haraiti]

  Cevap 3:

  “Sabah namazından sonra” ifadesini barındıran bir rivayete rastlayamadık.

  - Suyuti konuyla ilgili olarak “Kim ihlas suresini 11 defa okursa, Allah ona cennette bir köşk yapar.” şeklinde bir rivayete yer vermiştir. (bk. ed-Durru’l-Mensur, 7/270)

  Soru 4:

  Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur'an-ı Kerimi dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. [Bezzar]

  Cevap 4:

  Bezzar’ın Müsned'inde böyle bir rivayete rastlayamadık.

  - Suyuti’nin tefsirindeki rivayet şöyledir: “Kim onu (İhlas suresini) 12 defa okursa, cennette kendisine 12 köşk bina edilir / verilir.” (bk. ed-Durru’l-Mensur, 8/676).

  - Aynı hadisi, Ebu Muhammed el-Hallal da rivayet etmiştir. (bk. Kitabu Fezaili Sureti’l-İhlas, 1/40) Fakat bu her iki kaynakta da hadisin tashihinden söz edilmemiştir.  

  Bununla beraber, bu son kaynağın tahric ve tahkikini yapan Muhammed b. İsmail el-İshaki, bu rivayetin uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. Tahkik ve Tahricu Aahadisi  Kitabi Fezaili Sureti’l-İhlas / Şebeketu’l-Ulumi’s-selefiye)

  Soru 5:

  Evine girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez. [T. Kurtubi]

  Cevap 5

  İlgili hadisin tercümesi şöyledir:

  Hafız Heysemi, bu hadisin senedinde yer alan Mervan b. Salim el-Gifari’nin “metruku’l-hadis” (hadisleri kabul edilemez) bir ravi olduğunu bildirmek suretiyle bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/128/ h.no: 17075)

  Soru 6:

  İhlâs okuyan Müslümana cennet vacib olur.  [Nesai]

  Cevap 6:

  Ebu Umame’den nakledildiğine göre, Peygamberimiz (asm), İhlas suresini okuyan birisini gördü ve “Buna cennet vacip oldu.” diye buyurdu. (İbn Hanbel, 36/621/h.no:22290; Taberani/el-Kebir,8/215/h.no:7866) Ancak bu hadisin rivayetinde Ali b. Yezid adındaki ravi zayıf olduğu için bu rivayet zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/145/h.no:11532)

  Soru 7:

  Arefe günü, (Besmele ile) bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. [Ebu-ş-şeyh]

  Cevap 7:

  Sorudaki şekliyle değil de benzer bir rivayet şöyledir:

  Biz Ebu Şeyh’de böyle bir rivayete rastlayamadık. Ve bu hadisin tashihiyle ilgili kaynaklarda bir açıklamaya da rastlayamadık.

  Soru 8:

  Bin kere ihlâs okuyan kendini Allah Teâlâ'dan satın almış olur. [Râfi’î]

  Cevap 8:

  Bu hadisi Suyuti rivayet etmiştir. (bk.Suyuti, ed-Durru’l-Mensur, 8/677)

  el-Elbani, bu rivayetin mevzu / uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. Daifu’l-Camii’s-sağir, 1/833/h. no: 5776)

  Burada İhlas suresinin faziletiyle ilgili bir değerlendirmeyi paylaşmakta fayda vardır. Muasır hadis alimlerinden Nasıruddin el-Elbani’ye göre; El-Hallal’ın “Fezailu sureti’l-İhlas” adlı kitabında yer alan ve “İhlas suresinin bin defa okunması” ile ilgili sahih bir hadis yoktur. Ona göre bu konuda sadece iki rivayet sahihtir:

  Bunlardan biri: “Kim İhlas suresini bin defa okursa, bu, Allah yolunda (istimal edilen) eğeriyle, dizginiyle tam techizatli bin attan Allah’a daha sevimlidir.” hadisidir.

  Diğeri de: “Kim İhlas suresini 21 bin defa okursa, nefsini Allah’tan satın almış olur.” manasındaki hadistir. (bk. el-Elbani, Silsiletu’l-Ahadisi’d-daifa, 6/333)

  Soru 9:

  Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur. [İbni Abdilber]

  Cevap 9:

  Bu hadis rivayeti için bk. Bezzar, el-Bahru’z-Zehhar, h. no: 7393; el-Camiu’s-Sağir, h. no: 1735.

  Bu rivayetin asıl sahibi olan Bezzar bunun zayıf olduğuna işaret etmiştir. (a.g.y) Elbani ise, açıkça bunun zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk.el-Elbani, Daifu’l-Camii’s-Sağir, 1/103/h.no:722)

  Soru 10:

  Üç şey kendisinde bulunan, cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa İhlâs sûresini okuyan, katilini affederek ölen. [Berika]

  Cevap 10:

  Görebildiğimiz kadarıyla, ilgili hadis rivayeti şöyledir: Hadis İbn Abbas’tan rivayet edilmiştir:

  Ebu Muhammed el-Hallal’ın rivayeti ise şöyledir:

  Hz. Ebu Bekir: “Ey Allah’ın Resulü! Bu müjde bunlardan yalnız bir tanesini yerine getiren kimse için de geçerli midir?” deyince, “Evet, bunlardan yalnız birini yapan da öyledir.” buyurdu. (bk. el-Hallal, Fezailu Sureti’l-İhlas, 1/99 / h.no: 53)

  Taberani’nin rivayet ettiği bu hadis rivayeti de zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h.no:10795) Zevaid’de önceki rivayet için de “zayıf” denilmiştir. (bk. a.g.e, h. no:13700)

  Soru 11:

  Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs sûresini yüz kere okuyan Müslümanın elli yıllık günahı affolur. [Beyheki]

  Cevap 11:

  Bu hadisi Beyhaki rivayet etmiştir. (bk. Beyhaki, Şuabu’l-İman, 4/151)

  Fakat, bu rivayette “yüz defa” yerine, “iki yüz defa” ifadesine yer verilmiştir. (a.g.y)

  Beyhaki bu hadis hakkında “Halil b. Murre bu rivayette teferrüd etmiştir / tek başına kalmıştır. Ancak bu şahıs, hadisleri yazılabilen zayıf ravilerdendir.” değerlendirmesini yapmıştır. (bk. a.g.y)

  - Aynı bilgiyi; daha uzun, benzer ifadeleri barındıran ve “yüz defa” kelimesinin kullanıldığı bir rivayeti İbn Asakir de rivayet etmiştir. (bk. Muhtasaru Tarihi’d-Dımaşk, 18/170)

  Soru12:

  50 defa İhlâs sûresini okuyan Müslümanın 50 yıllık günahı affolur. [Darimi]

  Cevap 12:

  Bu hadisi Darimi rivayet etmiştir. (bk. ed-Darimi, h.no: 3481)

  İbn Kesir, bu rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Tefsiru İbn Kesir, 8/524)

  Soru 13:

  Sual: Arefe günü okunan 1000 İhlas-ı şerifi okurken, namazlardan sonra okunan 11 İhlas-ı şerifi okurken, ilk başlarken euzü besmele çekilir, sûre aralarında ise sadece besmele çekilir diye biliyorum. Doğru mu? CEVAP: Evet, doğru.

  Cevap 13:

  Evet, doğrudur. Bazı alimlere göre surelerde besmele okunmaz demişlerse de alimlerin önemli bir kısmı Fatiha’dan sonra (euzu çekmeden) besmele okunabilir, hatta okunması müstehaptır. Bu sebeple, İhlas suresinin tekrarında da besmelenin okunması daha uygundur.

  Soru 14:

  Bir hadis-i şerif: Başkasının malını almaktan, zina, katillik ve içki gibi büyük günahlardan sakınmak şartıyla, İhlâs sûresini yüz defa okuyanın, elli yıllık [küçük] günahları affolur. [Beyhekî

  Cevap 14:

  Bu, Soru: 11 olarak geçmiş ve cevabı verilmiştir.

  İlave bilgi için tıklayınız:

  Üç ihlas suresi okumak bir hatim sevabı mı kazandırıyor?
  Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler ...

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  İhlas suresi nasıl okunur? 1000 ihlas ne zaman okunur? Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri

  İhlas suresi nasıl okunur? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi nedir?

  İhlas suresi okunuşu Kul hüvellahü ehad! 1000 ihlas suresi okumanın fazileti nedir?

  İhlas suresi okunuşu Kul hüvellahü ehad! 1000 ihlas suresi okumanın fazileti nedir?

  İhlas suresi Mekke döneminde inmiştir. İhlas suresi 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancınıtam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adlaanılmaktadır.

  İHLAS SURESİ OKUNUŞU

  Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sûrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine’de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrâil’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul hüvellahü ehad” sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

  İhlas Suresinin Okunuşu

  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- Kul hüvellâhü ehad
  2- Allâhüssamed
  3- Lem yelid ve lem yûled
  4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  İhlas Suresinin Anlamı

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  1- De ki; O Allah bir tektir.
  2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
  3- Doğurmadı ve doğurulmadı
  4- O 'na bir denk de olmadı.

  İHLAS SURESİ KONUSU

  Sûrede Allah Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir

  İHLAS SURESİ FAZİLETİ

  Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

  AREFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

  Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

  Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

  İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

  İhlâs sûresi, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelâmın akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soranlara verilen cevapla ilgili olması dikkate alındığında 1. âyetteki “O” diye çevirdiğimiz “hüve” zamirinin Allah’a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve herşeye kadir olan... Yüce Mevlâ’nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

  Müfessirler bu sûrede ağırlıklı olarak Allah’ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan “samed” terimi üzerinde durmuşlardır. “Tektir” diye çevirdiğimiz “ahad” kelimesi, “birlik” anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebû Hayyân, VIII, 528); sıfat olarak Allah’a nisbet edildiğinde O’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu sûrede doğrudan doğruya, Beled sûresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah’a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihî veya selbî (Allah’ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir.

  Nitekim devamındaki âyetler de bu mânadaki birliği vurgular. Bu sebeple “ahad” sıfatının bazı istisnalar dışında Allah’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vâhid ise “bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegâne varlık” anlamında Allah’ın sıfatı olmakla birlikte Allah’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe’de de “bir” (vâhid) ile “tek” (ahad) arasında fark vardır. Bir, genellikle “aynı türden birçok varlığın biri” anlamında da kullanılır. “Tek” ise “türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık” mânasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vâhid sıfatları arasındaki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah’ın zâtı bakımından, vâhid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vâhidin her biri “ezeliyet ve ebediyet” mânalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı âlimler ahadı “ezeliyet”, vâhidi de “ebediyet” mânasına tahsis etmişlerdir. Allah’ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap