Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  10 yaş altı çocuğu olan annelere idari izin bitti mi

  1 ziyaretçi

  10 yaş altı çocuğu olan annelere idari izin bitti mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Covid önlemleri: 10 yaş altı çocuğu olan kamu personeli kadınların idari izinli sayılması ne anlama geliyor?

  10 ya� alt� �ocu�u olan annelere idari izin bitti mi? �dari izin nedir, genelge yay�nland� m�?

  10 ya� alt� �ocu�u olan annelere idari izin bitti mi? �dari izin nedir, genelge yay�nland� m�?

  Ge�ti�miz aylarda uygulanan koronavir�s tedbirleri kapsam�nda idari izin ile ilgili genelge yay�nlanm��t�. Kamu �al��anlar� i�in "Hamileler ve kronik hastal��� olanlar ile 10 ya� alt� �ocu�u bulunan kad�n personel idari izinli say�lacak" denilmi�ti. 1 Haziran itibariyle normalle�me s�recine girece�imiz bu d�nemde; 10 ya� alt� �ocu�u olan annelere idari izin bitti mi? �dari izin nedir, genelge yay�nland� m�?

  �al��t�r�lma bi�imine bak�lmaks�z�n kamu kurum ve kurulu�lar�nda �al��anlara uzaktan �al��ma, d�n���ml� �al��ma gibi esnek �al��ma y�ntemleri uygulan�yordu. Kamu kurum ve kurulu�lar�nda �al��anlardan, Milli �stihbarat Te�kilat� Ba�kanl��� hari�, gebeli�inin 24. haftas�ndan 32. haftas�na kadar olan s�re i�erisinde hamile �al��anlar, s�t izni kullananlar ile engelli �al��anlar idari izinli say�lm��t�.

  Sa�l�k Bakanl��� ve Milli �stihbarat Te�kilat� Ba�kanl��� hari� y�netici pozisyonu d���ndaki 60 ya� ve �zerinde olanlar, Sa�l�k Bakanl���n�n belirledi�i kronik hastal��� bulunanlar ile 10 ya� ve alt� �ocu�u olan kad�n �al��anlar da idari izinli say�ld�. Genelge kapsam�nda �al��anlar fiilen g�reve gelmedikleri s�re zarf�nda idari izinli ve istihdamlar�na esas g�revlerini fiilen yerine getirmi� say�lm��t�.

  YEN� KORONAV�R�S TEDB�RLER�

  Temmuz ay�nda, bu k�s�tlama s�releri ve g�nleri, vaka ve vefat say�lar�ndaki de�i�ime, a��lamada kat edilen mesafeye g�re yeniden belirlenecektir.

  Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-i�me yerleri sabah 7 ile ak�am 21 saatleri aras�nda belirlenen kurallara g�re masaya servis yapabilecek, saat 24'e kadar da paket servisini s�rd�rebilecektir.

  Bu mek�nlarda, soka�a ��kma k�s�tlamas� olan Pazar g�n� ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

  Yakla��k 1,5 ayd�r faaliyetlerine ara vermi� olan kahvehane, kafe, �ay bah�esi, hal� saha, spor salonu, lunapark gibi i�letmeler, belirlenen kurallar �er�evesinde, Pazar g�n� hari� sabah 7 ile ak�am 21 saatleri aras�nda, yar�ndan itibaren �al��abilecektir.

  Di�er i�yerlerinin, Pazar g�n� haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen �artlarda faaliyetlerini y�r�tebilmeleriyle ilgili uygulama s�recektir.

  �niversitelerin 2021-2022 e�itim ��retim y�l� akademik takvimi 13 Eyl�l itibariyle ba�layacakt�r.

  Spor kul�pleri genel kurullar�n� Haziran'�n ilk g�n�nden itibaren, di�er kurulu�lar da Haziran'�n ikinci yar�s�ndan itibaren ger�ekle�tirebileceklerdir.

  �DAR� �Z�NLERDE SON DURUM NED�R?

  Kamu kurumlar�ndaki esnek mesai uygulamas�, yeni bir d�zenlemeye kadar devam edecektir.

  �dari izin 657 say�l� kanun kapsam�nda yer alan devlet memurlar�n� kapsayan bir izin t�r�d�r ve idari izin bir bak�ma ki�inin �al��t��� kamu kurumu taraf�ndan verilen izin anlam�n� ta��maktad�r. �dari izin, Bakanlar Kurulu karar�yla �al��ma g�n�n�n tatil edilmesidir.

  �dari izin sadece, devlet memurlar�n�n faydaland��� bir izin t�r�d�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Kadın personele izin: Var olan eşitsizliği derinleştiriyor

  Kadın personele izin: Var olan eşitsizliği derinleştiriyor

  Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Covid-19 ile mücadele için alınan önlemler kapsamında, kamu kurumlarında çalışan, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadınların idari izinli sayılarak evden çalışması kararı alındı. Karar, cinsiyet eşitsizliğinin temellendirilmesi şeklinde eleştirilere neden olurken birçok kurumda da zaten uygulanmadığı ortaya çıktı. Eğitim Sen 4 No’lu Şube Sekreteri, KESK Kadın Meclisi üyesi Döne Gevher Koyun ve ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’a göre olması gereken babanın da sorumluluk aldığı ebeveynlik izni. 

  EVİN İÇİNE SIKIŞAN ÜÇLÜ ROL

  “Eğitim Sen olarak çocuk bakımından doğan tüm izin haklarının sadece kadın üzerinden tanımlanmasını doğru bulmuyoruz” diyerek sözlerine başlayan Koyun, okullarda uygulamada farklılıklar yaşandığını belirterek “Bazı okullarda uygulanırken bazı okullarda uygulanmıyor. Bakanlığın gönderdiği genelgedeki 8. ve 9. maddelerde idari izinli sayılan personelin ihtiyaç dahilinde çağrılabileceği yazıyor. Bu, çok esnek bir cümle, zaten bakanlığın yaklaşımı da bunun üzerinden gidiyor” dedi. 

  Kadınlar açısından zaten var olan cinsiyetçi rollerin bu gibi kararlarla yeniden tanımlandığını ifade eden Koyun, “Çocuk bakımının anne izni olarak değil, ebeveyn izni olarak tanımlanması gerekiyor. Kadın ya da erkek, hangisi istiyorsa onun kullanabileceği şekilde olmalı” şeklinde konuştu. Koyun, kararın çevrimiçi dersleri kapsamadığını da belirterek “İdari izin sadece yüz yüze eğitim için geçerli. Çocuk sahibi öğretmen anneler, çevrimiçi dersler de dahil olmak üzere hem annelik hem velilik hem de öğretmenlik yapıyor. Bir evin içine sıkışan üçlü rol, kadını emek anlamında çok daha zorluyor” dedi.

  İSTİHDAMDA UÇURUM

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan da 2018 yılında yayımlanan “İnsana Yakışır İşlerin Geleceği için Bakım İşi ve Meslekleri” başlıklı ILO raporunun bu konularda çarpıcı veriler ortaya koyduğunu belirtti. 

  Özcan, şöyle devam etti: “Rapora göre Türkiye’de küçük çocuğu olan kadınların istihdama katılımı yüzde 24 iken anne olmayan kadınlarda bu oran yüzde 34’tür. Ayrıca evde bakım sorumluluğu olmayan kadınların kayıt dışı istihdam oranı yüzde 42 iken bakım sorumluluğu olan kadınlarda bu oran yüzde 62’ye yükselmektedir. Covid-19 salgın döneminde, kadınların çalışma yaşamı ve evdeki işler için harcadıkları sürenin değiştiği ve toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı yüklerinin daha da ağırlaştığı göz önüne alındığında bu ağırlaşan ve artan yükün çalışma yaşamında da ücret farkı, yatay ve dikey ayrımcılık gibi farklı eşitsizlik biçimleri ile tezahür ettiği ve kadınları işgücünün dışına çıkmak durumunda bıraktığı açık.”

  Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021 Raporu’na göre dünyada cinsiyet eşitliğine ulaşmak için gereken süre 135.6 yıl. Raporun cinsiyet eşitliği endeksinde Türkiye, 3 basamak daha geriledi; 156 ülke içinde 133. sırada.

  EV İÇİ YÜK FAZLA

  “Annelik izni” kararını yorumlayan Numan Özcan, konunun iki boyutu olduğunu ifade ederek “Alınan önlem bir anlamda, kadın çalışanların ev içi yükünün fazla olduğunu teyit etmiş oluyor. Diğer yandan ise bu iznin sadece kadın çalışanlara verilmiş olması, çocuk bakımının kadınların görevi olduğu düşüncesinin bir yansıması” dedi.

  POLİTİKA GELİŞTİRİLMELİ

  Özcan’a göre çözüm, toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların geliştirilmesi ve uygulanması: “Bu tür izinlerin aynı durumdaki babalarca da kullanılabilmesine imkân sağlamak faydalı olacaktır. Çalışma yaşamındaki kadın-erkek ayrımının derinleşmesinin önüne geçmek için büyük bir adım atılabilir.” 

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Yayımlanan genelgeye uyulmadı

  Yayımlanan genelgeye uyulmadı

  Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamilelerin, süt izni kullananların, engellilerin, 60 yaş ve üzerindekilerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadınların “idari izinli sayılacağı” belirtilmişti.  

  Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ise 16 Nisan’da, personele, “idari izin” konulu yazı gönderdi. “Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusundaki Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları” anımsatılan yazıda, “kurumda çalışan 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel sayısının fazla olduğu, bu nedenle kamu hizmetinde aksamaya sebebiyet vermeyecek şekilde idari izin kullandırılacağı” belirtildi. 

  Valilik “idari izin kapsamındaki personele kolaylık gösterilmesini” kararlaştırdı. Uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine ise birim amirince karar verileceği vurgulanan yazıda, “bu personellerin, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine döneceği” kaydedildi.

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap