Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  05/2021-05/2021 dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, beyanname tanımının 12. versiyonu ile verilmelidir.

  1 ziyaretçi

  05/2021-05/2021 dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, beyanname tanımının 12. versiyonu ile verilmelidir. bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenlemeler

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenlemeler

  7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenleme

  28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

  4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.” ifadesi gereği eklerde yer alan 4691 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun tablolarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  – Matrah ve Vergi Bildirimi tablosunda yer alan 017 ödeme tür kodundaki “017- 4691/6550 Sayılı Kanunlar Kapsamı” ifadesi “017- 6550 sayılı Kanun Kapsamı” olarak değiştirilmiştir. Bu alan ile “Ekler” bölümünde bulunan 4691 sayılı Kanun eki arasında bağlantı kalmamıştır.

  – Vergiye Tabi İşlemler Alanına “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar” bölümü eklenmiştir. Bu alana sadece vergilendirme dönemi 2021/Şubat ve sonrası için giriş imkanı sağlanmıştır.

  – 5746 sayılı Kanuna ilişkin “AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” bölümünde yer alan “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” tablosunda alan adlarında düzenlemeler yapılmıştır.

  – 5746 sayılı Kanuna ilişkin “Terkin Oranı” kolonu 95, 90, 80 olarak düzenlenmiştir.

  – 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim bölümünde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

  Daha önce beyannamede 4691 sayılı Kanun kapsamında kesilmeyen gelir vergisi beyan edilip herhangi bir şekilde vergi bildirime bu tutarlar aktarılmaz iken, bunun yerine ücret matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsubu sonrasında kalan terkin edilecek gelir vergisinin beyan edilerek, bu tutarın vergi bildiriminde 011,012 ve 014 ödeme türleri üzerinden terkini uygulamasına geçilmiştir. Bugüne kadar Şubat/2021 vergilendirme dönemi için bu değişiklikten önceki ekleri kullanarak beyanname veren mükelleflerin düzeltme beyannamesi vererek yeni uygulamaya göre beyannamelerini düzeltmeleri mümkündür. Düzeltme vermeksizin beyannamenin önceki halini kullanarak verdikleri beyannamelerin geçerli olmasını isteyen mükelleflerin beyannameleri de herhangi bir vergi kaybı bulunmadığından geçerli sayılacaktır.

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 sayılı Kanun uygulamasına ilişkin kapsamlı değişiklik 1 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya açılacak yeni versiyon ile gerçekleştirilecektir.

  Değişiklikleri görmek için mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı’nı “Gerekli Programlar” bölümünden indirmeleri gerekmektedir.

  Duyurulur.

  Kaynak: GİB

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  Yeni Beyanname Versiyonları Yayımlandı

  Yeni Beyanname Versiyonları Yayımlandı

  Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir.

  KOD       BEYANNAME ADI

  GGECICI     Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi

  HARCDIGER    Diğer Kuruluşların Denetimi

  HARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi

  KDV1        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1

  KDV2        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

  KDV2B           Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2B

  KDV9015       Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015)

  KURUMLAR     Kurumlar Vergisi Beyannamesi

  MUHGVKSGK  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (G.V.K. 281)

  MUHSGK       Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

  MUHSGK2     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2

  POSET(GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

  TANAP           Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  2021 Yılı Mali Takvim

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi - MPHB | MuhasebeTR

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi - MPHB (Detayl� Rehber)

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi nedir? Kimler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorundad�r? Hangi vergi dairesine verilecektir? 1003A m� 1003B mi? Elektronik ortamda nas�l gönderilecektir? Beyanname nas�l düzenlenecektir? Düzeltme beyannamesi nas�l verilecektir? …vb. gibi sorulara ili�kin tüm cevaplar� bu yaz�da bulacaks�n�z.

  Yap�lan düzenleme ile muhtasar beyanname ve ayl�k prim ve hizmet belgesi birle�tirilmi�, ilk olarak K�r�ehir sonras�nda Amasya, Bart�n ve Çank�r� pilot illerinde uygulanm��, 01.01.2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de uygulamaya geçilecekti.

  09.02.2020 tarihli 31034 Say�l� Resmi Gazete ile de�i�iklik yap�lm��, Amasya, Bart�n, Bursa, Çank�r�, Eski�ehir, K�r�ehir ve Konya illeri hariç olmak üzere uygulama ba�lang�ç tarihi 01.03.2020’e ertelenmi�tir.

  B�LG�LEND�RME NOTU;

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� NED�R?

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

  Vergilerin matrahlar�, sigortalar�n�n sigorta primleri ve kazanç toplamlar� ile prim ödeme gün say�lar�n�n bildirilmesine ili�kin beyannamedir.

  K�MLER MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� VERMEK ZORUNDADIR?

  Vergi kesintisi yapan gelir vergisi kesintisi mükellefleri olan;

  �le 4/1-a’ya göre bildirimde yapmas� gerekenler, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorundad�r.

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� NE ZAMAN VER�LECEKT�R?

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vergi kesintisi ve prim ve hizmete ait bildirimleri TAK�P EDEN AYIN 26’INCI GÜNÜ GECE SAAT 23:59’A KADAR verilmesi gerekmektedir.

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� KAÇ AYDA B�R VER�LECEKT�R?

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini;

  Verebilirler.

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� HANG� VERG� DA�RES�NE VER�LECEKT�R?

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

  Yer vergi dairesidir.

  Birden Fazla Vergi Dairesinde Gelir Vergisi Stopaj� Bulunanlar Ne Yapacakt�r?

  Birden fazla vergi dairesinde gelir vergisi stopaj� bulunanlar ücret ödemeleri üzerinden yap�lan gelir vergisi kesintisinin beyan edilece�i vergi dairesidir.

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hangi vergi dairesine verilece�ine ili�kin videolu anlat�m a�a��dad�r;

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� �Ç�N MÜKELLEF�YET TES�S� NASIL YAPILACAKTIR?

  Öncelikli olarak gelir stopaj mükellefiyeti bulunmayan mükellefler mükellefiyet tesis ettirmesi gerekmektedir.

  Bizzat Vergi Dairesine Ba�vurulabilir.

  Mükellefiyet tesis edilebilmesi için mükellef bizzat vergi dairelerine ba�vuruda bulunabilirler.

  �nteraktif Vergi Dairesinde de Ba�vuru Yap�labilir.

  Mükelleflerin bizzat vergi dairesine ba�vurma haklar� oldu�u gibi internet vergi dairesi üzerinde de ba�vurma haklar� vard�r.

  https://intvrg.gib.gov.tr/

  Sistem üzerinden i�lem ba�lat / Mükellefiyet ��lemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir stopaj mükellefiyeti aç�l�� dilekçesi seçeneklerini izleyerek ba�vuruda bulunabilirler.

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� NASIL DÜZENLENECEKT�R?

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi;

  Arac�l���yla gönderilebilecektir.

  Beyanname Düzenleme Program� Arac�l���yla Gönderecekler;

  https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html

  linki üzerinden “BDP” bölümünü t�klayarak program� indirip bilgisayarlar�na kay�t ederek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenleyebileceklerdir.

  �nternet Vergi Dairesine Üzerinden Beyanname Düzenleyecekler;

  https://intvrg.gib.gov.tr/

  linki üzerinden “Kullan�c� Giri�i” bölümünü t�klayarak giri� yap�p, Beyanname ��lemleri üzerinden E-Beyanname seçene�ini t�klayarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenleyebileceklerdir.

  Defter Beyan Sistemi Üzerinde Düzenleyecekler;

  Defter beyan sistemi üzerinde beyanname vermekte olan mükellefler;

  https://portal.defterbeyan.gov.tr/auth/login

  linki üzerinden giri� yap�p, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenleyebileceklerdir.

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesine Yönelik Aç�klay�c� Videolar A�a��daki Gibidir;

  1003A MI 1003B M� TERC�H ED�LECEKT�R?

  Buradaki tercih seçene�i ÜCRET G�ZL�L��� üzerine kuruludur.

  Dolay�s�yla;

  1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edebileceklerdir.

  1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi �çin Ayr� �ifre Nas�l Al�nacakt�r

  Genel beyanname vermek içi kullanm�� olduklar� e-beyanname KULLANICI KODU, PAROLA VE ��FRES� bulunan mükellefler haricinde ücret bilgilerini ayr� bir beyanname ile göndermek isteyen mükellefler;

  https://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/VergiUsul_Kanunu/340_serno_vukgenteb_ek1.htm

  yukar�daki linke t�klayarak gerekli bilgileri doldurup ba�l� olduklar� vergi dairesine ba�vurarak mevcut e-beyanname �ifresinden ayr� olarak “MUHSGK Özel Yetki” çerçevesinde yeni kullan�c� kodu parola ve �ifre alabilirler.

  �ubeler �çin Ayr� �ifre Al�nacak m�?

  Mükellefiyetli �ubelerin her biri için “MUHSGK Özel Yetki” çerçevesinde kullan�c� kodu, parola ve �ifre temin edebileceklerdir.

  Hangi �ube için Özel yetki al�nd� ise o �ube için i�lem yap�lacakt�r.

  “MUHSGK Özel Yetki” hangi �ube için al�nm�� ise sadece o �ube çal��anlar�na ili�kin 1003B kodlu beyanname ile beyannamelerini gönderebileceklerdir.

  MUHSGK Özel Yetki almayan �ubeler 1003A kodlu beyanname devam edecekler

  “MUHSGK Özel Yetki” al�nmayan �ubeler için vergi kesintileri, sigorta primleri ve kazanç toplamlar�, meslek adlar� ve kodlar� ile prim gün say�lar� 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilmeye devam edilecektir.

  Genel e-Beyanname ve Ücrete �li�kin Yetki �emas� Ne �ekildedir

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� DÜZELTMES� NASIL VER�LECEKT�R?

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde;

  … vb. gibi hatalar olmas� halinde daha önce verilen ayn� dönem için verilen beyannameler dikkate al�nmadan, beyan edilecek tüm bilgiler olmas� gereken tüm bilgiler do�ru ve son durumu gösterecek �ekilde düzenlenir.

  Tahakkuk Geçerli Kal�r.

  Düzeltme beyannamesinde vergi kesintileri aç�s�ndan eski beyanname hükümsüz hale gelir fakat tahakkuklar�n tümü geçerlili�ini korur.

  Matrah Artarsa Önceki Beyannamedeki Fark Kadar Tahakkuk Olu�ur.

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde;

  Düzeltme matrah artt�r�c� ise; verilen düzeltme beyannamesinde verilen beyanname ile daha önceki beyannamedeki fark kadar tahakkuk kadar düzenlenir.

  Her iki beyannamenin de tahakkuku geçerlili�ini korur.

  Matrah Azal�rsa Önceki Beyannamedeki Fark Kadar Tahakkuk Olu�ur.

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde;

  Düzeltme matrah azalt�c� ise; verilen düzeltme beyannamesin tahakkuku sistem taraf�ndan s�f�r (0) olarak düzenlenir.  

  Verilen Düzeltme Hakl� Bir Neden �li�kin �se Vergi Dairesi Taraf�ndan Tahakkuk Düzeltilebilir.

  Düzeltme i�lemi hakl� bir neden dayanmal� ve mükellef taraf�ndan hatan�n dayana�� belgelendirilmesi veya mükellef taraf�ndan yaz�l� olarak vergi dairesine ibraz edilmesi gerekir. Yeterli görülmesi halinde tahakkuk vergi dairesince düzeltilir.

  Verilen Düzeltme Yeterli Bulunmaz �se �ncelemeye Sevk Olunur.

  Aksi halde vergi dairesince yeterli bulunmayan izahat düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilebilir.

  Düzeltme ��lemi Sadece Vergi Kesintisine �li�kin �se Sigortal� Bilgilerinin Tekrar Beyan Edilmesi Gerekmez.

  Yap�lan düzeltme i�lemi sadece vergi kesintilerine ait ise ve prim ve hizmet bilgilerinde bir düzeltme yap�lmayacak ise;

  Sigorta çal��an bilgileri sekmesinde;

  kutucu�u i�aretlenir.

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Düzeltmesine Yönelik Aç�klay�c� Video A�a��daki Gibidir;

  SGK B�LD�R�MLER�NE �L��K�N DÜZELTMELER NASIL YAPILACAKTIR?

  SGK bildirimlerinde hata bulunmas� halinde “Sigortal� Çal��an Bilgileri” bölümünde sadece iptal edilmek, de�i�tirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler de�i�tirilmelidir.

  Daha Önce Yaz�lan Bilgilerin De�i�tirilmesine Gerek Yoktur.

  Düzeltme beyannamesinde yine ayn� kalmas� istenen bilgilerin “Sigortal� Çal��an Bilgileri” bölümüne tekrar yaz�lmas�na lüzum yoktur.

  olarak ba�layan kutucu�un i�aretlenmesi gerekmektedir.

  Düzeltme Sadece Prim ve Hizmet Bilgilerine Ait �se Di�er Bilgiler Oldu�u Gibi Kalacakt�r.

  Düzeltme i�lemi sadece prim ve hizmet bilgilerine ili�kin olacak ve vergi kesintilerine ili�kin düzeltme yap�lmas�na gerek yok ise vergi kesintileri bilgileri önceki beyanname de oldu�u gibi düzeltme beyannamesinde de yer alacakt�r. 

  Prim ve Hizmet Bilgilerine �li�kin Yap�lacak Düzeltmeler

  Prim ve hizmet bilgilerine ili�kin verilecek düzeltmeleri beyannamelerini bir örnek ile aç�klayacak olursak;

  ÖRNEK-1; ABC Ltd. �ti. taraf�ndan düzenlenmi� olan ilk prim ve hizmet bilgilerinin olu�turulaca�� beyannamede bilgiler girilmi�, ilk beyanname olmas� nedeniyle “Belgenin Mahiyeti” alan� “ASIL” seçilerek düzenlenmi�tir.

  Daha sonras�nda Ahmet isimli çal��an�n belge türünde sehven hatal� bilgilerin girildi�i görülmü�tür. Bu düzeltme için;

  1.ADIM;

  2. ADIM;

  3.ADIM;

  ÖRNEK-2; Tahakkuk i�lemi gerçekle�tikten sonra Tolga isimli çal��an�n belge türünün hatal� oldu�u fark edilmi�tir.

  1.ADIM;

  2. ADIM;

  3.ADIM;

  Kanuni Süresindeki Düzeltmelerde Damga Vergisi Do�maz.

  Kanuni süresi içerisinde istenilen say�da düzeltme beyannamesi verilebilmektedir. Kanuni süresinde içinde düzeltme beyannameleri için damga vergisi do�maz.

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� E-BEYANNAME S�STEM�NDE NASIL GÖNDER�LECEKT�R?

  �nternet vergi dairesi E-beyanname ya da �nternet vergi dairesi Beyanname ��lemleri bölümüne;

  �le girilir.

  Aç�lan sayfada;

  KANUN� SÜRES�NDEN SONRA VER�LEN MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� NASIL GÖNDER�LECEKT�R?

  Kanuni süresinden sonra verilen düzeltme amac�yla verilen beyannameler elektronik ortamda gönderilecektir.

  Prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ili�kin kanuni süresinden sonra beyanname verilmesi halinde bu beyannameler incelenerek uygun görülmesi halinde kabul edilir.

  Ekranda Mesaj �kacakt�r

  �nceleme dolay�s�yla tahakkuk ve hizmet fi�i i�verenin beyannamesi onaylanmas� ile birlikte düzenlenmez. Bu durumun i�leme al�nd���n� bildiren;

  Onay Akabinde Ayn� Ekran Üzerinden Döküm Al�nabilir.

  SGK taraf�ndan gerekli incelemelerin ünite taraf�ndan yap�lmas� beyannamenin tahakkuk ve hizmete ili�kin k�sm�n�n i�leme al�nmas� do�rultusunda onay� ard�ndan yine ayn� ekran tahakkuk ve hizmet dökümü al�nabilir.

  Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannameler Damga Vergisine Tabidir.

  Kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinde DAMGA VERG�S� olu�acakt�r.

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES�NE A�T TAHAKKUK NE ZAMAN ÖDENECEKT�R?

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vergi kesintisi ve prim ve hizmete ait bildirimleri takip eden ay�n 26’�nc� günü gece saat 23:59’a kadar verilip ayn� gün içerisinde ödenecektir.

  Beyannamenin verilmesi sonras�nda olu�an tahakkuklar, Gelir idaresi taraf�ndan belirlenen ödeme kanallar� ile yap�lacakt�r.

  Vergi Ödemesi Yap�lacak Banka Listesi A�a��daki Linke T�klayarak Ula�abilirsiniz.

  https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar

  APARTMAN YÖNET�MLER� MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES� VERECEK M�D�R?

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebli�i ile vergi kesintilerine ait bilgiler ile sigortal�n�n sigorta prim ve kazançlar�n�n muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilmesi zorunlu hale gelmi�tir.

  Gelir Vergisine Kesintisi Yapmayanlar Ne Yapacakt�r.

  Çal��t�rm�� oldu�u apartman görevlisi için ücret ödemesi üzerinden vergi kesintisi yapma zorunlulu�u bulunmayan apartman yönetimleri “0003 Gelir Vergisi Stopaj�” mükellefiyeti açt�rmak zorundad�r.

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Gönderebilmek �çin Ba�vuruda Bulunmal�d�rlar.

  Apartman yönetimi muhtasar ve prim hizmet beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için a�a��daki linki t�klayarak bilgisayarlar�na indirip yetkili vergi dairesine müracaat ederek kullan�c� kodu, parola ve �ifre alabilirler.

  http://www.muhasebetr.com/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-formlari/ek1.pdf

  1003A’n�n SGK Bildirimleri ya da �nternet vergi Dairesi üzerinden de beyanname verilebilir.

  Beyanname verilebilmesi için �K� YOL mevcuttur;

  Arac�l�k Sözle�mesi �le Beyannameler Gönderilebilir.

  Apartman yönetimleri istemeleri halinde bu beyannamelerini a�a��daki linkteki sözle�meyi düzenleyerek arac�l�k yetkisi bulunan gerçek veya tüzel ki�iler vas�tas�yla da gönderebilir.

  http://www.muhasebetr.com/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-formlari/ek4.pdf

  Gelir Vergisine Kesintisi Yapanlar Ne Yapacakt�r

  Gelir vergisi kesintisine tabi çal��an� bulunan apartman yönetimleri vergi kesintilerine ait bilgiler ile sigortal�n�n sigorta prim ve kazançlar�n�n muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

  Gelir Vergisine Kesintisi Yapanlar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Gönderebilmek �çin Ba�vuruda Bulunmal�d�rlar.

  Apartman yönetimi Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için a�a��daki linki t�klayarak bilgisayarlar�na indirip yetkili vergi dairesine müracaat ederek kullan�c� kodu, parola ve �ifre alabilirler.

  http://www.muhasebetr.com/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-formlari/ek1.pdf

  Gelir Vergisine Kesintisi Yapanlar �stemeleri Halinde Arac�l�k Sözle�mesi �le Beyannameler Gönderilebilir.

  Apartman yönetimleri istemeleri halinde bu beyannamelerini a�a��daki linkteki sözle�meyi düzenleyerek arac�l�k yetkisi bulunan gerçek veya tüzel ki�iler vas�tas�yla da gönderebilir.

  http://www.muhasebetr.com/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-formlari/ek4.pdf

  MUHTASAR VE PR�M H�ZMET BEYANNAMES�NDE PÜF NOKTALAR

  KAYNAKLAR

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme K�lavuzu 1003A https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb1.pdf

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme K�lavuzu 1003B https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb2.pdf

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi S�k Sorulan Sorular https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb5.pdf

  Özel Sirküler: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine �li�kin Özel Durumlar

  https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/099aff20-2597-4eaf-8a2a-a156efdcb1e7/ozel-sirkuler--muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesine-iliskin-ozel-durumlar

  Kaynak: www.MuhasebeTR.com
  (Bu makale yaz�l� veya elektronik ortamda kaynak g�stermeden yay�nlanamaz. Kaynak g�stermeden yay�nlayanlar hakk�nda yasal i�lem yap�lacakt�r.)

  Yazı kaynağı : www.muhasebetr.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap