Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ışık kaynağı olmadığı halde ışığı yansıtan cisimlerden biridir

  1 ziyaretçi

  ışık kaynağı olmadığı halde ışığı yansıtan cisimlerden biridir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Işık kaynağı olmadığı halde ortamdaki ışığı yansıtan cisimlere aydınlatılmış cisimler denir A) Doğru.... Idea question from @Odevvv567

  Işık kaynağı olmadığı halde ortamdaki ışığı yansıtan cisimlere aydınlatılmış cisimler denir A) Doğru.... Idea question from @Odevvv567

  ışık kaynağı olmadığı halde ortamdaki ışığı yansıtan cisimlere aydınlatılmış cisimler denir

  Yanlış bir bilgidir.

  Cevap=Yanlış

  Bu cisimlere Işığı yansıtan cisimler denir.

  Yazı kaynağı : doku.tips

  Cisimler Nas�l G�r�l�r?

  Cisimler Nas�l G�r�l�r?

  Herhangi bir cismin görülebilmesi için o cismin ya ���k kayna�� olmas� ya da ���k kayna�� taraf�ndan ayd�nlat�lm�� olmas� ve cisimden ç�kan ya da yans�yan ���nlar�n göze gelmesi gerekir.

  I��k kayna�� olan cisimler üretti�i ����� do�rudan etraf�na yayarlar. Cisimden ç�kan ���nlar do�rudan göze geliyorsa cismin kendisi görülür ve görülen bu cisim ���k kayna��d�r. I��k kayna�� olan cisimlerin yayd��� ���k görülmez. Sadece kendileri ve çarpt�klar� cisimlerin parlakl�klar� yani ayd�nlanmalar� görülür.

  I��k kayna�� olmayan cisimler üzerine dü�en ���k ���nlar�n� yans�t�rlar. I��k kayna�� olmayan cisimlerin görülebilmesi için, ���k kayna��ndan o cisim üzerine ���k ���nlar�n�n dü�mesi ve ���k ���nlar�n�n cisimde düzgün veya da��n�k yans�maya u�rad�ktan sonra göze gelmesi gerekir. I��k kayna��ndan ç�kan ���k ���nlar�n� alarak yans�tan ve görünür hale geçen cisimlere ayd�nlat�lm��cisimdenir.

  I��k kayna�� olmayan cisimlerin görülmesinin nedeni farkl� yüzeylerde gerçekle�en düzgün ve da��n�k yans�ma olaylar�d�r. Düzgün ve da��n�k yans�ma olaylar� nedeniyle cisimler daha parlak veya daha mat görünürler. Cisimlerin daha parlak veya mat görünmesinin nedeni, ����� yans�tma özelliklerinden kaynaklan�r. Üzerine dü�en ����� fazla yans�tan cisimler parlak, az yans�tan cisimler mat görünürler. Hiç yans�tmayan cisimler siyah renkli görünürler.


  a) Cisimlerin Görülmesi �le �lgili Örnekler :

  1-) Güne� ���nlar� bütün uzaya ula�t��� halde bu ���nlar�n kendileri görülmez fakat ay veya di�er gezegenler gibi gök cisimlerine çarp�nca fark edilir.

  2-)Ay, ���k kayna�� olmad��� halde Güne�`ten ald��� ����� yans�tarak Dünya`ya ula�t�rd��� için görünür.

  3-)Sisli havalarda araba farlar� yan�nca ���k demeti görülür. Bunun nedeni, su damlac�klar�ndan olu�an sisin, araba far�ndan ç�kan ���k ���nlar�n� geri yans�tmas�d�r.

  4-)Ya�murun ard�ndan Güne� ����� görünür hale gelir. Bunun nedeni, Güne� ���nlar�n�n ya�murun ard�ndan su damlac�klar�ndan ya da toz zerreciklerinden yans�yarak göze gelmesidir.


  5-)Gece soka�a ç�k�ld���nda aç�k renkli k�yafetler giyilmesinin nedeni daha iyi görülmek içindir.


  6-) Gece �slak asfalt yolda araba kullanmak, kar��dan gelen araçlar�n lambalar�ndan ç�kan ���k ���nlar�n� göze yans�taca�� için daha zordur.


  7-)Sayfalar� parlak kâ��tl� kitab� okumak, üzerine dü�en ���nlar düzgün yans�maya u�rayaca�� ve göze fazla ���k gelece�i için daha zordur. Saman kâ��tl� kitapta da��n�k yans�ma sonucu ���nlar her yöne gider ve göze fazla ���k gelmesi engellenir.

  8-) Karanl�k bir ortamda herhangi bir madde yokken bu ortama dü�ürülen ���k ���nlar� görülmez yani ortam ayd�nlanmaz. Bunun nedeni, �����n yans�mas�n� sa�layacak madde bulunmamas�d�r. Karanl�k ortamda çe�itli cisimler varken maddesel ortam olu�turur ve bu cisimler görünür. Bunun nedeni, cisimlerin ����� yans�tarak göze gelmesini sa�lamas�d�r.


  9-) Trafik levhalar� yans�t�c� yüzeyler ile kaplan�r ve yüksekli�i, araç farlar�n�n �����n� tekrar sürücüye yans�tacak �ekilde ayarlan�r.

  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  3. Sınıf Fen Bilimleri Işık Kaynakları konu anlatımı

  3. Sınıf Fen Bilimleri Işık Kaynakları konu anlatımı

  Hem evimizde hem de okulumuzda ve dışarıda ışık kaynaklarını kullanırız. Böylece etrafımız aydınlanır ve her yeri görürüz. Tabii ışık kaynakları hem doğal hem de yapay kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Şimdi bu kaynakların ne olduğuna bakalım ve özelliklerini inceleyelim.

   Işık Kaynakları

   Önce ışık kaynağı ne demek bunu öğrenelim.

   Işık Kaynağı: Farklı özelliklere sahip olarak Işık yayan ve çevresini aydınlatan nesnelere ışık kaynağı denir.

   Dünyamızın en büyük ışık kaynağı güneştir. Gündüzleri güneş sayesinde etrafımız aydınlanır ve her yeri görme şansı elde ederiz. Ancak hem gündüz hem de gece görebilmemiz için ışık kaynakları ikiye ayrılır. Bunlardan biri doğal ışık kaynakları diğeri ise yapay ışık kaynaklarıdır. Gelin şimdi bu ışık kaynaklarını sırasıyla inceleyelim.

   Doğal Işık Kaynakları

   Kendiliğinden çevresine ışık yayan kaynaklar doğal ışık kaynağı olarak bilinmektedir. Bu konuda doğal ışık kaynaklarına birçok örnek verebiliriz.

   - Güneş

   - Yıldız

   - Ateş böceği

   - Şimşek

   Bütün bunlar doğal kaynaktır. Yani insan eliyle oluşmamış sadece doğal yöntemlerle meydana gelmiş Işık kaynaklarıdır. Bu ışık kaynaklarından bazıları gündüz bazıları ise gece çevremizi aydınlatır. Doğada bazı canlılar kendi ışıklarını kendileri üretirler. Mesela deniz anası, ateş böceği, mürekkep balığı ile birtakım mantarlar kendi ışıklarını üretebilirler. Böylece çevresini aydınlatırlar ve yollarını bulabilirler.

   Yapay Işık Kaynakları

   İnsanlar tarafından yapılmış ve yandığı zaman çevresine ışık yayan kaynaklar yapay ışık kaynağı olarak bilinir. Bunlara çevremizden birçok farklı örnek verebiliriz.

   - Ampul

   - Fener

   - Mum

   - Araba ışığı

   - Sokak lambaları

   İnsanların ürettiği bu kaynaklar sayesinde hem gece hem de gündüz çevremizdeki gerekli yerler aydınlanır. Evlerimiz, yollar, park ve bahçeler ile daha birçok yer aydınlık hale gelir.

   Çevremizde ayrıca ışık kaynağı olmamasına rağmen gelen ışığı yansıtan varlıklar bulunmaktadır. Bunlar içerisinde ay, ayna, fosforlu kıyafetler ve fosforlu trafik ışıklarını söyleyebiliriz. Özellikle bu varlıklar daha çok gece aydınlatma imkanı sağlar. Böylece farklı yerlerde hem güvenlik açısından kullanırız hem de geceleri etraf daha çok aydınlanır.

   Doğal Işık Kaynağı Özellikleri:

   - Kendiliğinden Işık yayarlar

   - İnsan etkisi olmadan doğada kendiliğinden bulunurlar.

   - Uzun bir süre çevreye ışık yayarlar.

   Yapay Işık Kaynağı Özellikleri:

   - İnsan eli ile özel olarak hazırlanmış kaynaklardır.

   - Işık yaymak için başka varlıklara ihtiyaç duyarlar.

   - Doğal ışık kaynaklarına göre daha kısa süre ışık yayarlar.

   Bu özellikleri ile beraber hayatımızda hem doğal ışık kaynakları hem de yapay ışık kaynaklarının büyük önemi vardır. Özellikle geceleri lambalar ve gündüzleri ise güneş bizim en önemli ışık kaynaklarımız arasında yer alır. Bu kaynakları doğru şekilde kullanmalı ve onlara zarar vermemeliyiz. Özellikle güvenlik açısından geceleri doğru ışık kaynaklarını kullanmamız gerekmektedir.

   Örneğin karanlık olduğu zaman bisiklet kullanırken ya da araba kullanıldığı zaman, mutlaka yapay ışık kaynaklarını kullanmalıyız. Aynı zamanda fosforlu trafik levhaları ve fosforlu giysiler, geceleri çalışan insanların daha görünür olmasını sağlar. Böylece tehlikeli durumlar yaşanmaz ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı elde edilir.

   Günümüzde hem yapay ışık kaynakları hem de doğal ışık kaynakları eşit oranda kullanılır. Sadece bunların zamanları farklıdır. Geceleri daha çok yapay ışık kaynaklarını kullanırız. Gündüzleri ise doğal ışık kaynağı olarak güneş bize yeterli gelir. Çünkü güneş batana kadar çevremizi en iyi şekilde aydınlatır ve etrafımızı rahatlıkla görmemize fırsat verir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap