Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  şehirleşme sanayi ve göç ilişkisinin toplumsal etkileri

  1 ziyaretçi

  şehirleşme sanayi ve göç ilişkisinin toplumsal etkileri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

  Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

  Şehirleşme, sanayi, göç ilişkisi lise 12.sınıf coğrafya konuları içerisinde yer almaktadır. Üniversite sınavında AYT coğrafya konularındandır.

  İnsanlar, Neolitik Dönem başlarında (yaklaşık on bin yıl önce) avcılık ve toplayıcılık yaptığı göçebe yaşamdan tarım faaliyetleriyle yerleşik yaşama geçmeye başlamıştır.

  Özellikle Mezopotamya’nın tarımsal faaliyetlere uygun olması bu bölgenin insanlar tarafından tercih edilmesini sağlamış ve böylece bu alanlarda büyük yerleşmeler oluşmaya başlamıştır. Ekonomik gelişmeler ve nüfus artışıyla birlikte ilk şehirler oluşmaya başlamıştır.

  Uzun yıllar tarım yerleşmesiyle nüfusu ve yaşam standartları belirli bir seviyede olan şehirler, 1750’deki Sanayi Devrimi ile başta Batı Avrupa olmak üzere önüne geçilemez bir değişim yaşamıştır. Önce maden kömürü, daha sonra petrolden gücünü alan makineler ham maddeleri mamul maddelere dönüştürmüş, yeni sanayi kolları ortaya çıkmış ve üretilen maddeler çeşitlenmiştir. Gelişen ticaretle birlikte dünyanın uzak kesimleri birbirine bağlanmıştır. Şehirler, yeni ekonomik sistemin verimliliği ve bilimsel gelişmeler sayesinde daha çok insanın evi haline gelmiştir.

  Tarihte ilk şehir yerleşmeleri günümüzden yaklaşık olarak dokuz bin yıl eskilere dayanmaktadır. Tarihte ilk şehirlerin kalıntılarına Anadolu’da ve Mezopotamya’da rastlanmaktadır. Şehir yerleşmelerinin ortaya çıkışı tarımsal üretimine bağlı ortaya çıkmıştır. Tarıma bağlı olarak ortaya çıkan bu şehirler Sanayi Devrimine kadar yavaş gelişmiştir.

  18. yüzyıla kadar şehirlerde tarım ön planda iken, 18. yüzyıldan sonra sanayi etkisini göstermeye başlamıştır. İlk olarak Avrupa’ da başlayan Sanayi Devrimi sonraları tüm dünyaya yayılmıştır. Sanayi faaliyetlerinde ilk olarak madenlerden yararlanılmış sonraları petrol kullanılmaya başlamıştır.

  Farklı makineler yapılmış ham maddeler işlenerek mamul maddeye dönüştürülmüştür. Arz talep dengesine göre yeni sanayi kolları açılmış  üretim artmış ve üretilen ürünler pazarlarda tüketiciyle buluşmuştur. Şehirleşme sanayi göç ilişkisi ortaya çıkmıştır.

  Sanayileşme ticaretin gelişmesi neden olmuş bu sayede göç alan şehirlerdeki nüfus artışı yaşanmıştır. Şehirlerin cazibe merkezi haline gelmesiyle kırdan kente yoğun göçler yaşanmasına sebep olmuştur.

  Şehirleşme Sanayi Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri Nedir?

  Kentleşme sürecinde yukarıdaki sorunlarla baş edebilmek için, kaynakları verimli kullanma ve şehirlerde yaşayan insanların şehirli olma bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir.

  Sao Paulo Kenti

  Zengin ve yoksulun bir arada bulunduğu Sao Paulo, Brezilya’nın en önemli sanayi kentlerinden olan kentin yaklaşık 20 milyon nüfusu ile Güney Amerika kıtasındaki en gelişmiş kentleri arasındadır. 1700 yıllarında küçük bir şehir olan Sao Paulo kahve tarımının gelişmesi ile dışarıdan göç alarak büyük bir kent haline gelmiştir. Hızla gelişerek sanayi, ticaret ve bankacılık merkezi haline gelen  kent Portekiz, İtalya, İspanya, Almanya ve Lübnan gibi ülkelerden de göçmenler gelmiştir.

  Sao Paulo hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı birtakım olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Yoksulluğu ve zenginliği barındıran çarpık kentleşme, çevre kirliliği ve trafik sorunu  gibi şehrin önemli sorunları bulunmaktadır.

  Petrolle büyüyen Batman sanayiyle gelişiyor…

  80 yıl önce 10 haneli köy olan ancak petrolün bulunmasıyla hızla büyüyen Batman, bugün 585 bin nüfuslu il haline geldi.

  Türkiye’deki ham petrol üretiminin yüzde 75’ini gerçekleştiren kent, günlük 27 bin varillik petrol üretiyor.

  Türkiye’de bazı kentlerin ortaya çıkışı veya büyümesinde, doğal kaynaklar belirleyicidir. Bu bağlamda, Hasankeyf yakınlarındaki Raman Dağı’nda 1940 yılında Türkiye’deki ilk petrol rezervinin bulunması, Batman kentleşme sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Yıllar içinde petrol üretimi sayesinde gerçekleşen ekonomik dinamizm, sosyal, kültürel ve mekânsal değişim sağlayarak, Batman kentleşme sürecini son derece özgün kılmaktadır.

  Petrolden doğan kentin, 1950’li yıllarda başlayan kentleşme serüveni ve bu süreçte yaşanan değişim mercek altına alındığında, Batman’ın kentleşme sürecinde, 1955-1985 periyodunda petrol üretiminin oluşturduğu ekonomik dinamizm ön plana çıkarken, 1985 sonrasında ise sanayileşmeden ziyade zorunlu göçün baskıladığı bir kent fotoğrafıyla karşılaşıldığı söylenebilir.

  Kentleşmeden Kaynaklanan Başlıca Sorunlar:

  Şehirlerde meydana gelebilecek problemlerin önüne geçilebilmesi için kentlilik bilincinin oluşması gerekir. Bunun için de şehirli insanların sorumluluk alarak sorun teşkil edebilecek durumların önüne geçmesi ve bu doğrultuda insanların kentle bütünleşmesi, var olan kimliklerin yanında şehirle özdeşleşen bir kimliğe sahip olması gerekir.

  Yazı kaynağı : erhananadol.com

  Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

  Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi

  Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi

  Şehirlerin Doğuşu

  Tarih boyunca dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamıştır. 12 bin yıl öncesine dayanan yerleşmeler yavaş da olsa şehirleri oluşturmuştur.
  Çatalhöyükİnsanoğlunun toprağı işlemeye başlaması ile ortaya çıkan bugünküne benzer şehirler daha çok Mısır Hindistan ve Güneydoğu Asya’nın akarsu vadilerinde gelişmiştir. Mesela MÖ. 3000 li yıllarda Nil vadisinde ve Akdeniz havzasında ilk şehirler ortaya çıkmıştır. Geçmişte insanların yaptığı ekonomik faaliyetler sınırlı idi. Dolayısıyla geçmiş şehirlerin nüfusları da günümüze oranla çok azdı.

  Teknolojinin gelişmesi, doğal kaynakların keşfi ve işletilmesi, nüfus artışı ve ihtiyaçlara artan talep hızlı bir şehirleşmeyi beraberinde getirmiştir. Örneğin, küçük bir yerleşim yerinde sanayi faaliyetlerinin başlaması ya da bir maden ocağının açılması o alanda nüfusun artmasına, şehirleşmenin hız kazanmasına, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda değişimlere yol açmıştır.

  Şehirleşme, göç ve sanayileşme süreci, birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Özellikle Sanayi inkılabı ile büyümeye başlayan şehirlerin; teknolojinin gelişmesi, doğal kaynakların işletilmesi ve sağlık alanındaki gelişmelerle beraber nüfusları artmış ihtiyaçlara artan talep hızlı büyümeyi getirmiştir. Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak şehirleşme hız kazanmaktadır. Bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında göç ve çevre sorunları gelmektedir.  Şehirlerin Tarihsel Gelişimi ve Etkili Olan Faktörler

  Şehirlerin Tarihsel Gelişimi ve Etkili Olan Faktörler

  Göç ve Kentleşme İlişkisi

  Günümüz göç olgusunda köyden kente göç fazladır. Bunda şehirlerin çekicilikleri ve kırsal kesimlerin de iticilikleri etkili olmaktadır. Göç sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültürel yaşama kadar hayatın her yönünü etkileyen temel bir değişimdir. Kentlere yapılan hızlı göç akımı şehrin, konut, çevre, altyapı, ulaşım, eğitim, kültür, sağlık, asayiş sorunlarım artırmaktadır.

  Hızlı göç hareketinin bir diğer etkisi de arsa ve arazi değerlerinin bir anda artmasıdır. Mesken ihtiyacı, verimli tarım alanlarının ve orman arazilerinin hızla yerleşime açılmasına neden olmuştur. Sağlıksız kentleşme sonucu büyük şehirlerde sanayi tesisleri ile konutlar bir arada bulunmaktadır. Sanayi bölgelerinin çevreleri gecekondular tarafından sarılmakta böylece sanayi kirliliği kentlerde yaşayan insanların sağlığını tehdit etmektedir.

  Göç ve Kentleşme İlişkisi

  Gebze’nin Kentleşme Süreci

  1960 sonrası yıllarda yaşanan sanayileşmeye paralel olarak Gebze’nin nüfusunda da gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Bunda Gebze’de kurulan sanayi kuruluşları etkili olmuştur. Gebze’nin kara deniz ve demir yollarının kesiştiği önemli bir noktada olması, otoyol geçmesi, İstanbul’a yakın olması bölge sanayisinin gelişmesinde en önemli etkenlerdir. Bu nedenle bir göç fırtınası yaşanmış, bu göç fırtınası yeni yerleşim alanlarına olan ihtiyacı artırmıştır. 1980’li yıllarda Gebze’nin nüfus artışı önlenemez hale gelmiştir. Ve sonuç olarak şehrin etrafındaki bağ bahçe ve tarım arazileri yerini altyapısı olmayan yerleşim alanlarına bırakmıştır. Bölgede geçirilen otoban sanayi kuruluşlarını buraya toplamış Tarımda makineleşmeye bağlı olarak göç etmeye başlayanlara mıknatıs görevi görmüştür.

  Şehirlerin Tarihsel Gelişimi Gebze

  Gebze’nin yoğun olarak göç almasında; İstanbul’a yakın olması, sanayi bölgesi oluşu, deniz, kara, demir ve hava ulaşım imkanları açısından kavşak bir noktada bulunması, dış ülkeden gelen göçmenlerin bölgeye yerleştirilmeleri, ilçe nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan işçi kesiminde doğum oranının yüksek olması ve sağlık kuruluşlarının sağladığı imkanlar ölçüsünde ölüm oranının düşük olmasıdır.

  Gebze’nin hızlı gelişmesi sonucu ortaya birçok sosyoekonomik sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar:
  • Konut yetersizliği
  • Gecekondu sorunu
  • İşsizlik
  • Çevre sorunları
  • Eğitim ve sağlık yetersizliği
  • Kültürel yozlaşma ve kimlik bunalımı
  • Tarım ve orman alanlarının tahribi
  • Fabrikaların yerleşim yerleri içinde kalması
  • Trafik ve gürültü sorunu

  Zıtlıklar Kenti Mumbai (Bombay)

  Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin başkenti ve Hindistan’ın en büyük ve Dünya’nın en büyük 3. şehridir. Şehir, Salsette adası üzerine kurulmuştur. Şehrin metropol bölgesinde 20 milyon insan yaşar ve bu, Dünya’nın en kalabalık üçüncü yerleşim yerini oluşturur. Ülkenin diğer kentlerine göre yaşam standartlarının daha yüksek olması, buraya çok sayıda insanın göç etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kent, farklı toplulukların ve kültürlerin çeşitliliğini yansıtır.

  mumbaiBombay zıtlıklar kentidir. Bir yandan evsiz insanlarla dolup taşarken bir yandan da dünyanın en pahalı evlerine sahiptir. Hızlı sanayileşmeye bağlı olarak kentin çeşitli bölümlerinde gecekondu semtleri bulunmaktadır. Bombay’ın yaşam alanlarının pek çoğunda hayvansal yakıt kullanılırken Hindistan’ın nükleer reaktörleri de burada bulunmaktadır. Aşırı nüfus artışı ve yoksulluk en önemli sorunlardan biridir. Kentte yoğun bir konut sıkıntısı yaşanmakta ve aşırı nüfus artışını önlemek amacıyla yeni sanayi ve ticaret merkezlerinin kurulmasına izin verilmemektedir. Bombay’da ulaşım sistemi yeterli değildir. Trenler ve belediye otobüsleri başlıca ulaşım araçlarıdır. Uluslararası iki hava alanı ve özellikle Bombay Limanı, Hindistan’ın dış ticaretinde çok önemli bir yere sahiptir.

  mumbaiŞehir, Hindistan’ın ticaret, finans ve kültür başkentidir. Bollywood olarak bilinen Hint Sinema endüstrisi burada yer almaktadır. Kentte çok sayıda müze, kütüphane, tiyatro, sinema, kültür ve sanat merkezi bulunmaktadır. Kent, bunun yanı sıra çıkarılan çok sayıda gazete, televizyon ve kurulan radyo istasyonuyla da önemli bir medya merkezidir. Bu sebeplerden dolayı şehir Hindistan’ın diğer bölümlerinden yoğun bir göç almaktadır ve içinde birçok farklı dili ve kültürü barındırır.

  Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Ders Notu PDF İçin Tıklayın.

  Yazı kaynağı : cografyahocasi.com

  Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri Nelerdir?

  Şehirleşme Sanayi Göç İlişkisi ve Toplumsal Etkileri

  Şehirleşme Sanayi Göç İlişkisi ve Toplumsal Etkileri

  Şehirleşme sanayi göç ilişkisi lise 12.sınıf coğrafya konuları içerisinde yer almaktadır. Üniversite sınavında AYT coğrafya konularındandır.

  Tarihi devirlerden Neolitik Dönemde insanlar tarım yapmaya başlamasıyla yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçişle birlikte hayat standartlarının iyileşmesi nüfusta hızla artan bir sıçrama döneminin yaşanmasına sebep olmuştur.

  Nüfusun artması, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin başlamasına neden olmuştur. İlk medeniyetler akarsu boylarında verimli sulak alanlarda gelişmiştir. Fırat ve Dicle nehirleri arası Mezopotamya bölgesi ilk medeniyetlerin kurulduğu verimli tarımsal alanların olduğu önemli merkezlerden biridir.

  Şehirleşme Sanayi Göç İlişkisi Tarihi

  Tarihte ilk şehir yerleşmeleri günümüzden yaklaşık olarak dokuz bin yıl eskilere dayanmaktadır. Tarihte ilk şehirlerin kalıntılarına Anadolu’da ve Mezopotamya’da rastlanmaktadır. Şehir yerleşmelerinin ortaya çıkışı tarımsal üretimine bağlı ortaya çıkmıştır. Tarıma bağlı olarak ortaya çıkan bu şehirler Sanayi Devrimine kadar yavaş gelişmiştir.

  18 yüzyıla kadar şehirlerde tarım ön planda iken 18 yüzyıldan sonra sanayi etkisini göstermeye başlamıştır. İlk olarak Avrupa’ da başlayan Sanayi Devrimi sonraları tüm dünyaya yayılmıştır. Sanayi faaliyetlerinde ilk olarak madenlerden yararlanılmış sonraları petrol kullanılmaya başlamıştır.

  Farklı makineler yapılmış ham maddeler işlenerek mamul maddeye dönüştürülmüştür. Arz talep dengesine göre yeni sanayi kolları açılmış  üretim artmış ve üretilen ürünler pazarlarda tüketiciyle buluşmuştur. Şehirleşme sanayi göç ilişkisi ortaya çıkmıştır.

  Sanayileşme ticaretin gelişmesi neden olmuş bu sayede göç alan şehirlerdeki nüfus artışı yaşanmıştır. Şehirlerin cazibe merkezi haline gelmesiyle kırdan kente yoğun göçler yaşanmasına sebep olmuştur.

  Şehirleşme Sanayi Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

  Şehirleşme sürecinde yukarıdaki sorunlarla baş edebilmek için kaynakları verimli kullanma ve şehirlerde yaşayan insanların şehirli olma bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir.

  Şehirleşme Sanayi Göç İlişkisi Örnekler

  Sao Paulo Kenti

  Brezilya’nın en önemli sanayi kentlerinden olan Sao Paulo kenti yaklaşık 20 milyon nüfusu ile Güney Amerika kıtasındaki en gelişmiş kentleri arasındadır. 1700 yıllarında küçük bir şehir olan Sao Paulo kahve tarımının gelişmesi ile dışarıdan göç alarak büyük bir kent haline gelmiştir. Hızla gelişerek sanayi, ticaret ve bankacılık merkezi haline gelen  kent Portekiz, İtalya, İspanya, Almanya ve Lübnan gibi ülkelerden de göçmenler gelmiştir.

  Sao Paula hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı birtakım olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Yoksulluğu ve zenginliği barındıran çarpık kentleşme, çevre kirliliği ve trafik sorunu  gibi şehrin önemli sorunları bulunmaktadır.

  2014 Dünya Kupasına ev sahipliği yapan şehir, bu organizasyon sayesinde yeni yollar ve alt yapılar yapılsa da sorunlar tam olarak çözülmemiştir. Suç oranının yüksek olduğu şehirde her yıl suça karışan insan sayısı sürekli artmaktadır.

  Batman Kenti

  Batman cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusu 900 olan bir köy iken, 1940 yılında Raman Dağında petrolün bulunmasıyla 1957’de ilçe 1990 yılında ise il olmuştur. Günümüzde 600 bin nüfuslu büyük bir şehir haline gelmiştir.Batman Kenti

  1940’a kadar tarım ve hayvancılık ile geçinen Batman Petrol Rafinerisi’nin kurulmasıyla yoğun işçi göçüne uğramış ve nüfus artmıştır. 1954 yılında Tükiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kurulmasıyla önemi artan kent modern bir görünüm kazanmıştır.

  Günümüzde Batman’a modern yollar yapılarak önemli şehirlere bağlantısı sağlanmış, tarım alanları ve yerleşme alanlarının genişlemesine bağlı olarak yeni iş alanları açılmış ve göç almaya devam etmiştir. Nüfusu artan ve hızla büyüyen Batman günümüzde Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli şehir merkezlerinden biri haline gelmiştir.

  12.sınıf coğrafya konularından küresel iklim değişikliği nedenleri ve etkileri konusuna çalışmak için tıklayınız.

  derscografya.com/kuresel-iklim-degisikligi/

  Meb EBA şehirleşme sanayi göç ilişkisi ders videosunu izlemek için tıklayınız.

  http://www.eba.gov.tr/videoizle/12-sinif-videolari/323852a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001

  Yazı kaynağı : www.derscografya.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap