Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  şaban ayının son 10 günü zikri

  1 ziyaretçi

  şaban ayının son 10 günü zikri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Şaban ayında çekilecek tesbihler neler? Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri 2023!

  Şaban ayında çekilecek tesbihler neler? Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri 2023!

  Şaban ayında çekilecek tesbihler neler? Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri 2023!

  Müslüman alemi için mübarek aylardan biri olan Şaban ayında çekilecek tesbihler aratılanlar arasında. Üç ayların Recep ayı 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Recep ayının son bulmasıyla birlikte 21 Şubat 2023 Salı Şaban ayı başlamış oldu. Peki, bu mübarek günlerde çekilecek tesbihler neler? İşte Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri 2023...

  İbadet etmek ve tövbe etmek isteyen Müslümanlar, Şaban ayının faziletini ve Şaban ayında çekilecek tesbihleri merak ediyor. Berat Kandili'nin de Şaban ayı içinde olması Şaban ayında ibadet etmenin ve tövbe etmenin Müslümanlar için sevabının çok büyük olması anlamına geliyor. Hz. Muhammed "Şaban benim ayımdır." diye buyurmuştur. Bunun yanında "Şaban günahları temizleyendir" diyerek mübarek Şaban ayının sevabını vurgulamak istemiştir. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)

  ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLADI?

  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başladı. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen 6 Mart 2023 Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 21 Nisan Cuma günü sona erecek.

  ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

  Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

  Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

  Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

  11. günü ile 20. günü arası her gün günde: 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

  21. günü ile 30. günü arası her gün günde: 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

  Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde: 100 defa "Ya Latîf"

  Şaban ayının ikinci 10 gününde: 100 defa "Ya Azîz"

  Şaban ayının üçüncü 10 gününde: 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

  ŞABAN AYININ İLK 10 GÜNÜNDE; 

  Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

  100 kere: Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

  ŞABAN AYININ İKİNCİ 10 GÜNÜNDE;

  Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

  100 kere: Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

  ŞABAN AYININ ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜNDE;

  Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân. 

  100 kere: Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh

  ÜÇ AYLARDA ÇEKİLEN TESBİHLER

  Her gün bu mübarek aylarda;

  1100 kez ‘ La İlahe İllallah’ 100 kez de ‘ Muhammedürresulullah’ denir.

  100 kez Subhana’llahi’l Hayyil Kayyum

  100 kez Subhanna’llahi’l Ehadi’s Samed

  100 Subhana’llahi’l Gafuri’r Rahim

  Hz. Muhammed ( sav)’in Şaban ayına dair hadisleri 

  - ‘ Şaban benim ayımdır’

  ‘ Şaban günahları temizleyendir’

  Peygamber efendimiz bu ayın önemini oldukça fazla vurgulamıştır.  Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimize sorarlar: "Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?" Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  �aban ay� ilk 10 g�n zikirleri! �aban ay� tesbihleri ve zikirleri nelerdir?

  �aban ay� ilk 10 g�n zikirleri! �aban ay� tesbihleri ve zikirleri nelerdir?

  M�sl�manlar i�in maneviyat� y�ksek �aban ay� 21 �ubat Sal� g�n� ba�lad�. Ramazan ay�n�n m�jdecisi olan �aban ay�nda zikir �ekmek, nafile namaz k�lmak ve oru� tutmak gibi ibadetlerin yap�lmas�, din alimleri taraf�ndan tavsiye edilmi�tir. Bu kapsamda �aban ay� ilk 10 g�n zikirlerini haberimizde derledik. Peki �aban ay�nda �ekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? ��te �aban ay� ilk 10 g�n zikirleri

  �ABAN AYI TESB�HLER� VE Z�K�RLER� NELERD�R?

  Ras�l-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem �� aylarda: "Allah�m! Receb ve �a'ban'� hakk�m�zda m�barek k�l. Bizi Ramazan'a ula�t�r." buyurmu�tur. ��te Ramazan'�n habercisi olan �aban ay�nda �ekilecek tesbihler ve zikirler...

  �aban ay�n�n 1. g�n� ile 10. g�n� �ekilecek tesbih: Ya Latif Celle �an�h�

  �aban ay�n�n 11. g�n� ile 20. g�n� �ekilecek tesbih: ya Rezzak Celle �an�h�

  �aban ay�n�n 21. g�n� ile 30. g�n� �ekilecek tesbihi: ya Aziz Celle �an�h�

  11. g�n� ile 20. g�n� aras� her g�n g�nde 100 kere ya Rezzak Celle �an�h�

  21. g�n� ile 30. g�n� aras� her g�n g�nde 100 kere ya Aziz Celle �an�h� Allah�mme barik lena fi �aban. Ve belli�na Ramazan" tesbihlerinin �ekilmesinin sevab� b�y�kt�r.

  �ABAN AYININ �LK 10 G�N Z�K�RLER�

  All�h�mme b�rik len� f� Recebe ve �ab�n ve belli�n� Ramaz�n vehtimlen� bil-�m�n ve yessirlen� bil Kur'�n.

  100 kere "Subh�nall�hi'l-Latif Celle �an�h" zikri �ekilir.

  �ABAN AYININ �K�NC� 10 G�N Z�K�RLER�

  All�h�mme b�rik len� f� Recebe ve �ab�n ve belli�n� Ramaz�n vehtimlen� bil-�m�n ve yessirlen� bil Kur'�n.

  100 kere "Subh�nall�hi'r-Razz�k Celle �an�h" zikri �ekilir.

  �ABAN AYININ ���NC� 10 G�N Z�K�RLER�

  All�h�mme barik lena fi Recebe ve �ab�n ve belli�n� Ramaz�n vehtimlen� bil-�m�n ve yessirlen� bil Kur'�n.

  100 kere "Subh�nall�hi'l-Az�z Celle �an�h" zikirleri �ekilir.

  �ABAN AYININ �NEM� NED�R?

  Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissal�t� Vesselam di�er aylara g�re bu ayda daha �ok ibadet ve taatte bulunurlard�.

  Peygamberimizin �aban ay�na g�sterdi�i bu h�rmetin bir sebebi de devam�nda gelecek olan Kur'�n ay� olan Ramazan'dan dolay� idi. Hz. Enes'in rivayetine g�re, Peygamberimizden sual ederler:

  "Ya Resulallah, Ramazan'dan ba�ka en faziletli oru� ay� hangi aydad�r?"

  Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissal�t� Vesselam,

  "Ramazan'� tazim i�in (Ramazan h�rmetine) ��ban'da tutulan oru�tur" cevab�n� vermi�tir.

  Ebu H�reyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallah� aleyhi ve sellem buyurmu�tur ki: Receb �ehrullahd�r. �a'ban benim, Ramazan da �mmetimin ay�d�r.

  Peygamber (sav) Efendimiz, "�aban benim ay�md�r." Ayr�ca "�aban g�nahlar� temizleyendir" buyurarak �aban ay�n�n kadrini y�celtirdi. (Ke�fu'l-Hafa,2 / 9.)

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Şaban ayının her 10 gününün zikirleri nelerdir? Şaban-ı Şerif ayının ilk, orta ve son on günlerinin zikri!

  Şaban ayının her 10 gününün zikirleri nelerdir? Şaban-ı Şerif ayının ilk, orta ve son on günlerinin zikri!

  Alimler Şaban ayında zikir çekmeyi tavsiye etmişlerdir. Bu zikirlerin başında da 100'er kere çekilecek 3 farklı zikir vardır. Şimdi sizlere bunu paylaşalım.

  Şa'ban-ı Şerif ayının her 10 gününde bazı zikirleri okumak müstehab sayılmıştır. Bu zikirler şöyledir:

  İlk 10 gününde (4 Mart 2022 Cuma - 13 Mart 2022 Pazar günleri arasında) her gün 100 kere:

  [Ya Latîf]

  ("Ey (kullarına karşı lütufkar olan) Latîf!")

  İkinci 10 gününde (14 Mart 2022 Pazartesi - 23 Mart 2022 Çarşamba günleri arasında) her gün 100 kere:

  [Ya Azîz]

  ("Ey (hiç mağlup olmayacak yegane güce sahibi) Azîz!")

  Üçüncü 10 gününde (24 Mart 2022 Perşembe - 1 Nisan 2022 Cuma günleri arasında) her gün 100 kere:

  [Ya Rezzâg]

  ("Ey (bolca rızık ihsan eden) Rezzâk!")

  diye zikredilir.

  Ek olarak 100 kere çekilen bu zikirlerden sonra aşağıdaki dua okunur:

  [Allahümme yâ kâmilellutf, Yâ hafiyyeleltâf, Tedaraknî bilutfikelhafiyyi verhamnî veehlî velmü'minîne tehte sürâdigâti ızzik.]

  Bunu yapan kişinin isteğinin gerçekleşmesi hususunda Allah-u Te'ala ona yardım eder.

  NOT = Tarihler 2022 yılına göre güncellenmiştir. Allah (c.c.) kabul eylesin...

  (Kaynak : el-Hâcce Dürriyye Halil el-Hurfân, el-Fevâidü'l-İlâhiyye el-vâride 'an Hayri'l-Beriyye)

  Şaban ayında ilk 10 günü, orta 10 günü ve son 10 günü her gün 100'er defa farklı zikirler çekiliyor. 2022 yılına göre bunları gün gün paylaşalım.

  Şaban Ayı 2022 ilk 10 günü ne zaman : 4 Mart Cuma - 13 Mart Pazar

  Şaban Ayı 2022 ikinci 10 günü ne zaman : 14 Mart Pazartesi - 23 Mart Çarşamba

  Şaban Ayı 2022 üçüncü 10 günü ne zaman : 24 Mart Perşembe - 1 Nisan Cuma

  Şaban ayının ilk 10 gününde 100 kere [Ya Latîf] zikri çekiliyor.

  Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 kere [Ya Azîz] zikri çekiliyor.

  Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 kere [Ya Rezzâg] zikri çekiliyor.

  NOT = Tarihler 2022 yılına göre güncellenmiştir. Allah (c.c.) kabul eylesin...

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap