Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  üyelerinin farklı beklentileriyle şekillenen hedeflerine ulaşmak için

  1 ziyaretçi

  üyelerinin farklı beklentileriyle şekillenen hedeflerine ulaşmak için bilgi90'dan bulabilirsiniz

  aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

  Tanımlar

  Bir satış elemanı veya İnternet sitesi aracılığıyla gündelik hayatta sık sık bir parçasıyla yüz yüze geldiğimiz hâlde bazen birden çok ülkeye bile yayılmış olabilen bir örgütün nerede başlayıp bittiğini anlamak her zaman kolay olmayabilir.

  Kuram (Teori): Belli bir olguyu, olgu kümesini ya da durumu, bağıntı ve ilişkileriyle apklamaya çalışan kavramsal sistem: bilgiyi düzenleyerek ve basitleştirerek karmaşık sosyal dünyayı daha anlaşılır hâle getiren, birbiriyle bağlantılı düşünceler sistemi.

  Kuram ve kanun kavramları genellikle karıştırılmaktadır. Kanun genellikle doğa bilimlerinde gözlenen bir olgunun gerçekleşmesiyle ilgili tamamen ispatlanmış bir durumu ifade eder. Yer çekimi kanunu gibi. Kuram ise birden fazla olgunun ilişkisiyle ilgili önermelerin güçlü biçimde destek bulmasıyla ortaya çıkan bir açıklamadır. Einstein'in izafiyet kuramı gibi. Doğa bilimlerinde hem kanunlar hem de kuramlardan bahsedilebilirken sosyal bilimlerde genellikle kuramlardan bahsedilir. Yönetici ve işletme sahiplerinin çıkarlarının çatışacağını varsayan asil-vekil kuramı gibi.

  Örgüt Kuramı: Örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan araştırma alanı.Bu konuda şöyle sorular gelebilir.

  Analiz Düzeyi: Bir araştırmanın bağımlı değişkeninin örgüt-içi, örgütler-üstü veya örgütlerarası hangi bağlamda ele alındığı. Analiz Birimi: Bir araştırmanın, bulgularına ulaşmak için üzerinde çalıştığı insan, grup, olay, kurum, vb. en temel birimidir. Örgütsel Davranış: Örgüt araştırmalarında analiz birimi olarak çalışanların örgütler içerisindeki davranışlarını inceleme konusu yapan sosyal bilim dalı. Örgüt Kuramları: Örgüt araştırmalarında analiz birimi olarak tek tek veya toplu hâlde örgütlerin davranışlarını inceleme konusu yapan sosyal bilim dalı. Bu konuda şöyle sorular gelebilir.

  Aktör: Belli amaçlarla eylemde bulunan bireyler veya örgütlerdir. Yapı: Belli bir biçime ve düzene sahip toplumsal davranış örüntüleridir.

  Yorumsamacılık: Nesnelerin veya olayların anlamlarının kendi özlerinde var olan bir özellik olmayıp onu yorumlayanlarca ortaya çıkartıldığını kabul eden yaklaşım. Yapısalcılık: Birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan parçalardan oluşan sistemin, kendisini oluşturan ögelerden üstün ve onlara egemen olduğunu, sistemin yapısının bu ögeler arasındaki ilişkilerden çıkarılabileceğini kabul eden yaklaşım. şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  İşlevselcilik: Sistemi oluşturan unsurların her birinin değerinin sisteme olan katkıları oranında olduğunu kabul eden anlayış. Belirlenimcilik: Evrendeki her olay ve olgunun nedensellik zinciri çerçevesinde belirli kanunlar ya da kurallara bağlı olarak meydana geldiğini, doğada bulunan her şeyin birbirine kırılmaz bir neden-sonuç zinciriyle bağlı bulunduğunu kabul eden anlayış. İradecilik: insan iradesinin karar alma ve uygulamada akıldan daha üstün olduğunu, her türlü toplumsal ve psikolojik sınırlandırma ve koşullanmaları aşabileceğini kabul eden anlayış. Yapılanma: Giddens tarafından geliştirilen ve toplumsal hayatın içerisinde yapı ve eylemin ardışıkeşzamanlı veya statikdinamik gibi ayırımlara tabi olmadan birbirine bağımlı, bir diğerini engellemekten ziyade birbirine besleyen unsurlar olduğunu kabul eden anlayış şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  Paradigma: Bir bilimsel ve meta fiziksel inançlar kümesinin oluşturduğu, içinde bilimsel kuramların test edilebildiği, değerlendirilebildiği ve eğer gerekirse yenilenebildiği kuramsal bir çerçeve.

  Ontoloji: Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerini araştıran, gerçekliğin yapısını ve doğasını açıklamaya çalışan felsefî disiplin.

  Ontoloji tartışmaları aynı zamanda örgüt-çevre tartışmalarıyla da ilişkilidir. Nominalist ontolojik yaklaşım aktörlerin örgütleri kendi iradelerine uygun biçimde yönetebileceklerini varsayarken, gerçekçi ontolojik yaklaşım aktörlerin eylemlerini çevreye en uyumlu örgütsel yapıyı keşfetmeye çalışmakla sınırlandırır.

  Pozitivizm: Doğa bilimleri yöntemlerinin sosyal bilimler için kullanılması: doğa bilimlerinin keşfettiği evrensel yasalarla paralellik gösteren toplumsal yasaları keşfetme yaklaşımı.

  Anti-pozitivizm: Sosyal bilim araştırmalarında pozitivizmin doğa bilimi yöntemlerinin kullanılmasını reddeden, doğru bilginin ancak eylemin içindeki aktörler tarafından ortaya konabileceğini ve araştırmacının bakış açısına göre farklılaşabileceğini varsayan yaklaşım.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  Bilimcilik: Doğa bilimleri yöntemlerinin tek ge rçek bilgi kaynağı olduğunu savunan ve bu yöntemleri toplum bilimleri için de geçerlisayan görüş. Buna göre, sosyal bilimlerin "gerçek bilim" olmasının tek yolu doğa bilimlerinin yöntemlerini kullanmaktır. Yönetimcilik: Yönetim ve örgüt araştırmaları alanında üretilen bilginin daha çok yöneticilerin ihtiyaçlarına ve onların sorunlarını çözme amacına yönelik olması gerektiğini düşünen yaklaşım

  Örgüt kuramı alanındaki temel tartışma konularından biri de örgüt araştırmalarının ne için ya da kimin için yapıldığı, yani araştırmanın niyeti ile ilgilidir. Bu tartışma size lise edebiyat derslerinde karşılaştığınız "sanat sanat içindir-sanat toplum içindir" tartışmalarım hatırlatabilir.

  Yönetim Gurusu: Yönetim modalarını yaymaya çalışan, uygulamaya yakın, akademik yada danışman kökenli kişiler. Yönetim Modası: işletmelerin belli dönemlerde faaliyetlerini yürütmede hep birlikte benimsedikleri yönetim felsefesi veya örgütlenme biçimleri. Yönetim guruları tarafından ortaya atılan yönetim modaları bir dönem popüler olsalar da kısa süre sonra terk edilmeleriyle bilinirler. şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  Kanıtlara Dayalı Yaklaşım: Yöneticilerin karar almada popüler yaklaşımlardan çok bilimsel araştırma bulgularını temel almalarını öneren yaklaşım. Bu konuda şöyle sorular gelebilir.

  Katılımcı Akademisyenlik: Sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin bilimsel araştırmaların tasarım, uygulama ve bulguları yorumlama aşamalarında araştırma sonuçlarından yararlanacak kesimlerin de görüşlerine başvurmalarını öneren yaklaşım.

  Örgüt kuramı alanında yapılan araştırmaların yöneticilere yol gösterme amacından tamamen uzak bir bilimci niyetle gerçekleştirildiğini iddia etmek kolay değildir. En bilimci çiz gideki örgüt kuramları bile uygulamacılara önemli katkılar sağlayabilir.

  Yazı kaynağı : www.onlinefotokopi.com

  Örgüt Teorisi ve İşletmeler

  Örgüt Teorisi ve İşletmeler

  Örgüt Teorisi ve İşletmeler

  Okullar, restoranlar, hastaneler, ordu, itfaiye, dernekler, sendikalar vb. çevremizde birçok organizasyon bulunmaktadır. Tanım olarak belli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan, belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimi anlamına gelen örgütler anlaşılınca dünya daha iyi anlaşılacaktır.

  Örgütler üyelerinin farklı beklentileriyle şekillenen hedeflerine ulaşmak için çeşitli biçimlerde bir araya gelmiş, çevresel değişkenlerin etkisi altında varlığını devam ettirmeye yönelik çabalar gösteren sosyal yapılardır. Bu açıdan bakılınca her organizasyon örgütlenme biçimleri, hedef ve stratejiler, üyeler, teknolojik imkânlar, büyüklük, çevre ve kültür gibi çeşitli boyutlardan oluşmaktadır.

  Örgütlere sosyal hayatın her alanında ihtiyaç duyulur çünkü uzun vadede hayatta kalma becerisine sahip olma anlamında durağan, belli prosedürlere bağlı olarak ne zaman ne yapacağı belli olduğu için güvenilir, faaliyetleri sürekli kayıt altına alındığı için geliştirilmeye açık ve hesap verebilirdir.

  Teori ise doğal ve sosyal hayattaki olayların gerçekleşme biçimlerini anlamaya, düzenlilikleri keşfetmeye yönelik açıklamadır. Teoriler önemlidir çünkü iyi bir teoriden daha pratik hiçbir şey yoktur.

  Teorik açıklamalar basit gözlemlerle edinilen izlenimlerin arka planındaki mekanizmaları açıklayarak mevcut bilgiyi geliştirir ve farklı durumlara uyum sağlamanın yolunu gösterir.

  Bu açıklamalar ışığında örgüt teorisi; örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan araştırma alanıdır.

  Günümüzde her birey yaşamını devam ettirebilmek için örgütsel ortamlarda bulunmak zorundadır. Bu yüzden örgütleri anlamak bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak demektir.

  Örgüt teorilerinin ilgi alanı psikoloji, sosyoloji, ekonomi, felsefe, tarih ve edebiyat gibi alanlardan edinilen bilgilerle zenginleştirilmiştir ve örgütleri, örgütler arası ilişkileri, örgüt topluluklarını ve örgütsel alanları kapsamaktadır.

  Örgüt teorisi üç analiz düzeyine odaklanmaktadır:

  Örgüt teorileri tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde dört evrede doğup geliştiği görülmektedir. Unutulmamalıdır ki her evrede oluşturulan yeni teoriler öncekilerin geçerliliğini ortadan kaldırmamıştır. Bu teoriler birbirinin üzerine eklemlenerek genişlemiş ve örgütleri her geçen gün daha iyi anlamamızı sağlayan bir bilgi kümesi oluşturmuştur.

  Birinci evre 1800’lerin sonlarından 1950’lerin başlarına kadar sürmektedir. Bu evrede farklı sosyal bilimlerden kişiler belirli tip örgütleri incelemişlerdir. Örneğin suç bilimciler hapishaneleri, siyaset bilimciler parti yapılarını ve kamu kurumlarını, iktisatçılar firmaları ele almışlardır.

  Bu evrede bazı yaklaşımlar sonraki örgüt teorisi alanının gelişmesi için referans noktası olmuştur: Etkili ve verimli yönetimin nasıl olması gerektiği ile ilgili kurallar sunma amacı taşıyan idari çalışmalar; örgütlerdeki birey ve grup davranışını inceleyen psikolojik çalışmalar ve örgütlerin yapısal analizine odaklanan sosyolojik çalışmalar.

  İkinci evre 1950’lerin başından 1970’lerin sonuna kadar devam etmektedir. Bu evrede uygulamacıların yönetim yaklaşımlarından bilimsel yöntemlerle üretilen örgüt ve yönetim bilgisine geçilmiştir. Doğa bilimleri yöntemleri kullanılarak örgüt teorileri geliştirilmiş ve bu bilgilerden yararlanılarak uygulamaya katkı sağlanmıştır.

  Koşul bağımlılık teorisi bu evrede geliştirilmiştir. Bu teoride psikolojik bakış açısına örgütlerin yönetimi sorununu anlamak için onları, içinde bulundukları çevrenin koşulları ile birlikte ele alan sosyolojik bakış entegre edilmiştir.

  Üçüncü evre 1970’lerin sonundan 1990’ların sonuna kadar sürmüştür ve örgüt teorilerinde çeşitlenme yaşanmıştır. Bu evrede kaynak bağımlılığı, örgütsel ekoloji, işlem maliyetleri, vekalet ve kurumsal gibi teoriler ortaya çıkmıştır. Ayrıca felsefi ve ideolojik sorgulamalar sonucunda eleştirel yönetim çalışmaları ve postmodern örgüt teorisi de yeni teorilerdendir.

  Dördüncü evre ise 1990’ların sonundan günümüze kadar gelmektedir. Bu evrede çeşitlenmeyle birlikte bütünleştirme çalışmaları da artmıştır. Çeşitlenmenin sakıncalı olacağı düşünülmektedir.

  Örgüt teorisi alanında çeşitli açıklamalar olsa da bunlar sosyal bilimlerin temel tartışma alanlarında bağımsız değildir. Bu alanda üç temel tartışma alanı vardır: örgüt-çevre tartışmaları, paradigma tartışmaları ve yönetimcilik-bilimcilik tartışmaları.

  Örgüt-çevre tartışmalarının temelini sosyal bilimlerdeki aktör-yapı tartışması oluşturmaktadır. Bu tartışma aktörlerin davranışlarının ne kadarının yapı tarafından sınırlandırıldığı konusundadır.

  Örgüt sahip ve yöneticileri aktör; örgütlerin büyüklük, yönetim ve örgütlenme biçimleri, üretim teknolojisi, kültür, hukuk, teknoloji, ekonomi gibi çevresel unsurlar ise yapıdır. Bir grup örgütlerin aktörler aracılığıyla çevresel unsurları etkileyip değiştirerek varlıklarını sürdüreceklerini savunurken; diğer grup örgütlerin çevresel yapı unsurlarını değiştirme gücüne sahip olmadığını, çevresel beklentilere uyum sağlamalarını gerektiğini iddia etmektedirler.

  Paradigma tartışmaları genellikle araştırmacıların benimsedikleri ontolojik ve epistemolojik tutumlardaki farklılıklardan doğmaktadır. Bazı araştırmacılar ontolojik olarak gerçekçi tutumlarla nesnel gerçekliği savunup örgütleri yönetmek için en iyi yöntemlerin olduğunu düşünürler; bazıları ise nominalist tutumlarla öznel gerçekliğin arkasındadırlar ve insanlardan bağımsız bir en iyiyi kabul etmezler.

  Epistemolojik olarak ise pozitivist araştırmacılar örgütlerin içinde ne olup bittiğinin bilimsel yöntemlerle tam olarak anlaşılabileceğini düşünürler ve nicel yöntemler kullanırlar. Anti-pozitivist araştırmacılar ise öznelliği yani inanç, ideoloji ve önyargıyı hesaba katarak nitel yöntemler kullanırlar.

  Yönetimcilik-bilimcilik tartışmaları ise yapılan araştırmaların yöneticilere yol göstermek amacıyla mı yoksa sadece bilim yapmak amacıyla mı olması gerektiği ile ilgilidir. Bu konuyla ilgili olarak yönetim guruları tarafından ortaya atılan yönetim modaları yönetimcilik yönündedir. Ek olarak son yıllarda yönetimcilik ve bilimciliğin orta yolu olarak kanıtlara dayalı yönetim ve katılımcı akademisyenlik yaklaşımları ortaya çıkmıştır.

  Özetle açıklamaya çalıştığım örgüt teorileri yüz yıldan az bir sürede gelişip bir bilim dalı olmuştur. Eğer iyi anlaşılırsa stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi ve küresel pazarlama gibi uygulamaya dönük alanlarda başarının elde edilmesi daha kolay olacaktır.

  Yazı kaynağı : www.yonetselzihin.com

  Örgüt Kuramı (AÖF)

  YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMLARI

  ... konulu sunumlar: "YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMLARI"— Sunum transkripti:

  1 YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMLARI
  ÖRGÜTLER BELİRLİ BİR AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE KURULAN, BELİRLİ BİR YAPIYA VE DEVAMLILIĞA SAHİP SOSYAL İLİŞKİ BİÇİMİ OLARAK TANIMLANABİLİR. KURAM İSE BELİRLİ BİR OLGUYA YÖNELİK BİLGİYİ DÜZENLEYEREK VE BASİTLEŞTİREREK KARMAŞIK SOSYAL DÜNYAYI DAHA ANLAŞILIR HALE GETİREN, BİRBİRİ İLE BAĞLANTILI DÜŞÜNCELER SİSTEMİDİR. ÖRGÜT KURAMI DA BU ÇERÇEVEDE, ÖRGÜTLERİN DÜNYASINDA YAŞANAN OLGULARIN ANLAŞILMASI İÇİN GELİŞTİRİLEN AÇIKLAMALAR BÜTÜNÜDÜR.

  2 ÖRGÜT KURAMI ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:
  ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİNİN, ÖRGÜTLERİ OLUŞTURAN BİREYLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARINI NASIL ETKİLEDİĞİ, ÖRGÜTÜ OLUŞTURAN BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE EYLEMLERİNİN, ÖRGÜTÜN AMAÇLARINA KATKILARININ (LİDERLİK, VB.) NASIL ORTAYA ÇIKTIĞI VE ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİNİ NASIL ETKİLEDİĞİ, ÖRGÜTLERİN PERFORMANS, BAŞARI VE HAYATTA KALMA KONUSUNDAKİ DURUMLARI, ÖRGÜTLER VE ÖRGÜTLERİN KÜLTÜREL, POLİTİK, TEKNOLOJİK VB. ÇEVRE UNSURLARI ARASINDAKİ KARŞILIKLI ETKİLER

  3 ARAŞTIRMALARDA ANALİZ BİRİMİ OLARAK
  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BİLİMİNDE ÖRGÜT İÇİNDEKİ BİREYLERİN VE GRUPLARIN DAVRANIŞLARINA ODAKLANIRKEN, ÖRGÜT KURAMI MAKRO ANALİZ DÜZEYİNE YANİ ANALİZ BİRİMİ OLARAK TEK TEK VEYA TOPLU HALDE ÖRGÜTLERİN DAVRANIŞLARINA ODAKLANMAKTADIR. ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞMALARI KENDİ İÇİNDE 3 FARKLI DÜZEYDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR: ÖRGÜT DÜZEYİ, ÖRGÜTLER ARASI DÜZEY, ÖRGÜTLER ÜSTÜ DÜZEY

  4 ÖRGÜTLERİ ANLAMAK DÜNYAYI ANLAMAKTIR!
  ÖRGÜT KURAMI YENİ FAKAT ÖZELLİKLE 1970’LERİN SONUNDAN İTİBAREN ARAŞTIRMA VE İLGİNİN YOĞUNLAŞTIĞI BİR ALANDIR. ÖRGÜTLER; ÜYELERİNİN FARKLI BEKLENTİLERİYLE ŞEKİLLENEN, HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERDE BİRARAYA GELMİŞ, ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ ALTINDA VARLIĞINI SÜRDÜRMEYE YÖNELİK ÇABALAR GÖSTEREN FARKLI ÖZELLİKLERE SAHİP SOSYAL YAPILARDIR. BU ÇERÇEVEDE HER ÖRGÜT; ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ, HEDEF VE STRATEJİLER, ÜYELER, TEKNOLOJİK İMKANLAR, BÜYÜKLÜK, ÇEVRE VE KÜLTÜR GİBİ BOYUTLARDAN OLUŞMAKTADIR. ÖRGÜT KURAMI, ÖRGÜTLERİN DAVRANIŞLARINI ANLAMAYA VE AÇIKLAMAYA ÇALIŞAN BİR SOSYAL BİLİM ALANIDIR.

  5

  6 ÖRGÜT KURAMLARINI, KLASİK VE NEO-KLASİK DÖNEMLERDE YÖNETİM ALANINDA YAPILMIŞ DİĞER ÇALIŞMALARDAN AYIRAN EN TEMEL ÖZELLİK, ÖRGÜTLER ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN UYGULAMACILARA YOL GÖSTERMEKTEN ÇOK BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLEMESİDİR. KLASİK VE NEO-KLASİK DÖNEMLERDE YÖNETİM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA İSE AMAÇ, ÖRGÜTLERİ ETKİLİ VE VERİMLİ KILACAK ÖNERİLER GELİŞTİRMEKTİR.

  7 ÖRGÜT KURAMI ALANININ DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ
  1800’LERİN SONLARINA GELİNDİĞİNDE, AYNI YÜZYILIN İLK YILLARINDAKİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ VE BASİT ÖRGÜTSEL YAPILARDAN, EKONOMİK OLARAK VARLIKLARINI GİDEREK DAHA FAZLA HİSSETTİREN DAHA BÜYÜK ÖLÇEKLİ ÖRGÜTLERE GEÇİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR. 20.YY İLK YARISINDA DİKKATİ ÇEKEN BAZI YAKLAŞIMLAR, 1950’LERDEN SONRA ÖRGÜT KURAMI ALANININ BELİRGİNLEŞMESİ SÜRECİNDE REFERANS NOKTALARI OLARAK KULLANILMIŞTIR. BU YAKLAŞIMLAR TEMELDE 3 AYRI DİSİPLİNER KÖKENDEN BESLENEREK GELİŞTİRİLMİŞTİR: İDARİ KÖKEN: (VERİMLİLİK VE ETKİNLİK) PSİKOLOJİK KÖKEN (İNSAN İLİŞKİLERİ YAKLAŞIMI) SOSYOLOJİK KÖKEN (ÖRGÜTLERİN YAPISAL ANALİZİ) Örgüt ve Yönetim Alanında Çalışmalar Örgüt Kuramlarında Çeşitlenme Örgüt Kuramlarında Çeşitlenme ve Bütünleştirme

  8 YÖNETİM YAKLAŞIMLARINA GENEL BAKIŞ
  YÖNETİM KURAMLARI KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMI NEO-KLASİK (İNSAN İLİŞKİLERİ) YÖNETİM YAKLAŞIMI POST-MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMI Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Taylor) Yönetim Süreci Yaklaşımı (Fayol) Bürokrasi Yaklaşımı (Weber) MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMI Kaynak Bağımlılığı Sistem Yaklaşımı Örgütsel Ekoloji Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Yaklaşımı İktisadi Kuramlar: İşlem Maliyeti Vekalet Kuramı Yeni Kurumsal Kuram Postmodern Örgüt Kuramı Eleştirel Yönetim Çalışmaları 8

  9 1975: İŞLEM MALİYETİ YAKLAŞIMI – OLİVER WİLLİAMSON.
  1977: KURUMSALLAŞMA YAKLAŞIMI – JOHN MEYER & BRAYN ROWAN 1977: POPÜLASYON EKOLOJİSİ - M. HANNAN & J. FREEMAN; GLENN CARROLL. 1978: KAYNAK BAĞIMLILIĞI YAKLAŞIMI - JEFFREY PREFFER & GERARLD SALANCİK 1980: REKABET STRATEJİSİ - MİCHAEL PORTER. 1988: VEKALET YAKLAŞIMI - KATHLEEN EİSENHARDT.

  10 VARLIKBİLİMSEL VARSAYIM BİLGİ BİLİMSEL VARSAYIM
  KARŞILAŞTIRMA KISTASLARI KOŞUL BAĞIMLILIK KAYNAK BAĞIMLILIĞI ÖRGÜTSEL EKOLOJİ İŞLEM MALİYETİ YENİ KURUMSAL KURAM VARLIKBİLİMSEL VARSAYIM gerçekçilik kurulmuş gerçekçilik BİLGİ BİLİMSEL VARSAYIM pozitivist Özneler arası nesnellik YÖNETİM BİLİM VARSAYIMI açıklamak anlamak İNSAN DOĞASI belirlenimci indirgenimci etkileşimci DAYANDIĞI TOPLUM KURAMI düzen (uzlaşma) ÖRGÜTÜ TANIMLAMA ussal-açık doğal-açık ÇEVREYİ TANIMLAMA BİÇİMİ teknik-ekonomik çevre ekonomik-politik çevre ekonomik çevre kurumsal çevre ÇEVRE-ÖRGÜT ANLAYIŞI örgüt çevreye uyumlanır örgüt çevreyi etkiler çevre örgütleri belirler Çevreyi örgütten ayıran sınırların geçirgenliği – verimli sınırlar örgütler kurdukları çevre tarafından biçimlenir ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM uyum seçilim ANALİZ DÜZEYİ mikro (örgüt) meso (örgütün ilişkileri) makro (örgütsel alan) mikro (iktisadi işlemler) TEMEL ARAŞTIRMA SORUSU örgütsel tasarımın nedenleri ve sonuçları nelerdir? örgütler kaynak bağımlılıklarını nasıl yönetir? örgütler neden bu kadar çeşitlidir? örgütler neden vardır? Örgütler neden bu kadar birbirine benzer? TEMEL KATKISI farklı bağlamlarda etkili tasarımların belirlenmesi örgütlerin kaynak bağımlılıklarını nasıl yönettiklerinin belirlenmesi Örgüt topluluklarında örgütsel formun evriminin açıklanması farklı türdeki işlemlerin maliyetlerimi en aza indirecek yönetişim biçimlerinin belirlenmesi örgütsel alan içinde örgütlerin nasıl eş biçimli hale geldiklerinin anlaşılması ARAŞTIRMA NİYETİ bilimci-yönetimci bilimci ÖRGÜTSEL BAŞARININ TEMEL KISTASI Çevreye uyumlu yapısal tasarıma ulaşmak Kaynak bağımlılığını optimum kılacak stratejileri uygulamak Örgütsel başarıyı çevre tayin eder işlem maliyetlerini en aza indirecek yönetişim mekanizmasını kullanmak Çevrede yerleşik kurumları benimseyerek örgütü meşrulaştırmak YÖNETİCİYE BİÇTİĞİ ROL değişen çevreye uyumlu yapıyı tasarlamak uygun kaynak edinme stratejilerini seçerek çevresel belirsizliği azaltmak yöneticinin rolünü önemsemez işlem maliyetlerini en aza indirecek yönetişim mekanızmasını seçmek örgütü sosyo-kültürel çevrede meşrulaştırmak

  11 MESO (ÖRGÜTÜN İLİŞKİLERİ) MAKRO (ÖRGÜTSEL ALAN)
  KAVRAMLAR ANALİZ DÜZEYİ BİR ARAŞTIRMANIN BAĞIMLI DEĞİŞKENİNİN ÖRGÜT-İÇİ, ÖRGÜTLER-ÜSTÜ VEYA ÖRGÜTLER-ARASI HANGİ BAĞLAMDA ELE ALINDIĞIDIR. ANALİZ BİRİMİ BİR ARAŞTIRMANIN, BULGULARINA ULAŞMAK İÇİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI İNSAN, GRUP, OLAY, KURUM, VB. EN TEMEL BİRİMİDİR AKTÖR BELLİ AMAÇLARLA EYLEMDE BULUNAN BİREYLER VEYA ÖRGÜTLERDİR ONTOLOJİ VARLIK YA DA VAROLUŞ İLE BUNLAR›N TEMEL KATEGORİLERİNİ ARAŞTIRAN, GERÇEKLİĞİN YAPISINI VE DOĞASINI AÇIKLAMAYA ÇALIŞAN FELSEFÎ DİSİPLİN. EPİSTEMOLOJİ BİLGİBİLİM. “BİLGİ NEDİR?” SORUSUNA CEVAP BULMAYA ÇALIŞAN BİR FELSEFİ DİSİPLİNDİR. DOĞRU BİLGİ DİYE BİR ŞEYİN VAR OLUP OLMADIĞI, BİLGİYE NASIL ULAŞILACAĞI, BİLGİNİN DOĞRU OLUŞUNUN ÖLÇÜTÜNÜN NE OLDUĞU, BİLGİNİN SINIRLARI VE KAPSAMI GİBİ KONULAR EPİSTEMOLOJİNİN İLGİ ALANINA GİRER. GERÇEKÇİLİK İNSANDAN BAĞIMSIZ BİR GERÇEKLİĞİN VAR OLDUĞUNU, İNSANIN ANCAK BU GERÇEKLİĞİ KEŞFEDEBİLECEĞİNİ AMA DEĞİŞTİREMEYECEĞİNİ VARSAYAR. NOMİNALİZM İNSANDAN BAĞIMSIZ BİR GERÇEKLİĞİN BULUNMADIĞINI, GERÇEKLERİN İNSANLAR TARAFINDAN ONLARA VERİLMİŞ ADLARDAN İBARET OLDUĞUNU KABUL ETMEKTEDİR POZİTİVİZM DÜNYADA NELER OLUP BİTTİĞİNİ GENEL GEÇER KURALLAR VE NEDENSEL İLİŞKİLER ARACILIĞIYLA AÇIKLAMAYA ÇALIŞIR. BİLGİ NESNESİ OLARAK SADECE OLGULARI KABUL EDEREK METAFİZİĞİ REDDEDER. BİLİMSEL BİLGİNİN DE SADECE OLGULARLA İLGİLİ ARAŞTIRMALARLA ORTAYA ÇIKACAĞINI SAVUNUR. GENELLİKLE DOĞA BİLİMLERİNİN YÖNTEMLERİNİ SOSYAL BİLİMLERE AKTARMAYA ÇALIŞIR. ANTİ-POZİTİVİZM POZİTİVİZMİN TEMEL KABULLERİNİ REDDEDER. ANTİ-POZİTİVİZME GÖRE EVRENSEL YASALAR KEŞFETMEYE ÇALIŞMAK BOŞUNADIR. SOSYAL DÜNYADA TABİAT KURALLARI GEÇERLİ OLAMAZ. ANTİ-POZİTİVİZM YORUMSAMACI BİR ONTOLOJİYE YASLANIR. BİLGİ GÖRECELİDİR. DÜNYANIN İŞLEYİŞİ ONU ANLAMAYA ÇALIŞAN İNSANLARIN BAKIŞ AÇILARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR. İRADECİ AKTÖRLERİN ETKİSİNİ ÖNE ÇIKARAN YAKLAŞIM BELİRLENİMCİ ÇEVRENİN AKTÖRLER ÜZERİNDEKİ SINIRLANDIRICI ETKİSİNİ VURGULAYAN YAKLAŞIM. BİLİMCİ YÖNETİM BİLİMİ ALANININ MUTLAKA MATEMATİĞE DAYANARAK GELİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ SAVUNULUR. AMAÇ, AYNI MÜHENDİSLİKTE OLDUĞU GİBİ YÖNETME İŞİ İÇİN DE DAHA İYİ SONUÇLAR VERECEK YOLLAR, USULLER VE TEKNİKLER GELİŞTİRMEKTİR. YÖNETİMCİ DAYANAĞINI SOSYAL BİLİMLERDE ARAYAN ARAŞTIRMACILAR İSE KENDİLERİNİN VEYA BAŞKALARININ KİŞİSEL TECRÜBELERİNE, SEZGİLERİNE, İNANÇLARINA VEYA TANIK OLDUKLARI BAŞARILI ÖRNEKLERE DAYANARAK, YÖNETME İŞİNİN NASIL DAHA İYİ YAPILACAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE İLKELER GELİŞTİRMEK NİYETİNDEDİRLER. MİKRO (ÖRGÜT) BİR BÜTÜN OLARAK ÖRGÜTSEL SÜREÇLER, ÖRGÜTÜN SINIRLARI, FAALİYET SİSTEMİ VE ÖRGÜTÜN GENEL STRATEJİLERİ ÜZERİNDE DURMAKTADIR. MESO (ÖRGÜTÜN İLİŞKİLERİ) BİR ÖRGÜTÜN DİĞER ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİNİN ANALİZİNİ KAPSAMAKTADIR. MAKRO (ÖRGÜTSEL ALAN) ÖRGÜT TOPLULUKLARININ KENDİNE ÖZGÜ UNSURLARI VE DİNAMİKLERİ İLE İLGİLENİR. YANİ BİR ÖRGÜTÜN DİĞERLERİYLE DEĞİL, ÖRGÜTLERİN ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİNE ODAKLANIR.

  12 KOŞUL BAĞIMLILIK (DURUMSALLIK) YAKLAŞIMI
  KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMI, ÖRGÜT TASARIMLARINDAKİ YADA ÖRGÜTLENME MODELLERİNDEKİ FARKLILIKLARI AÇIKLAYABİLMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR. KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMI, ÖRGÜTLERİ AÇIK SİSTEMLER OLARAK GÖRMEKTEDİR. KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMININ TEMEL VARSAYIMLARI; ÖRGÜTLENMENİN BİR TANE EN İYİ YOLU YOKTUR. HER TÜRLÜ ÖRGÜTLENME AYNI ÖLÇÜDE ETKİLİ DEĞİLDİR. ÖRGÜTLENMENİN EN İYİ YOLU, ÖRGÜTÜN İİŞKİLİ OLDUĞU KOŞUL BAĞIMLILIK FAKTÖRLERİNE BAĞIMLIDIR.

  13 KOŞUL BAĞIMLILIK (DURUMSALLIK) YAKLAŞIMI
  KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMININ TEMEL SAVI, KOŞUL BAĞIMLILIK FAKTÖRLERİNİN ÖRGÜTSEL YAPIYI BELİRLEYECEĞİ VE BU FAKTÖRLER İLE ÖRGÜTSEL YAPI UYUMUNUN ÖRGÜTSEL PERFORMANSI ETKİLEYECEĞİDİR. KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMINDA ÜZERİNDE EN FAZLA DURULAN KOŞUL BAĞIMLILIK FAKTÖRLERİ; ÇEVRE, TEKNOLOJİ, BÜYÜKLÜK VE STRATEJİDİR. ÖRGÜTTEKİ KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERİN DÜZENLENMİŞ TARAFLARINA ÖRGÜTSEL YAPI DENİR. KOŞUL BAĞIMLILIKTA ÖRGÜTSEL YAPININ BOYUTLARI; BÜROKRATİKLEŞME BİÇİMSELLEŞME STANDARTLAŞMA HİYERARŞİ MERKEZİLEŞME UZMANLAŞMA YADA BÖLÜMLENDİRMEDİR.

  14 KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMINDA BÜYÜKLÜK, ÖRGÜTTEKİ ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
  TEKNOLOJİ İSE, ÖRGÜTÜN GİRDİLERİNİ ÇIKTILARA DÖNÜŞTÜREN TAKIMLAR, MAKİNELER VE ARAÇLAR GİBİ DONANIM UNSURLARINI, ÇALIŞANLARIN BİLGİ VE BECERİLERİNİ VE ÖRGÜTTEKİ ÜRETİM YÖNTEMLERİNİ KAPSAYAN BİR KAVRAMDIR. KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMINA GÖRE ÇEVRE, ÖRGÜTÜN GİRDİLERİNİ TEDARİK ETTİĞİ, ÇIKTILARINI SUNDUĞU VE İÇERİSİNDE ÇIKTILARINI SUNDUĞU KİTLELER, DEVLET, DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR, RAKİPLER VE DİĞER ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ ORTAMDIR. KOŞUL BAĞIMLILIKTA ÇEVRENİN BELİRSİZLİK DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ BOYUTLARI: İSTKRARLILIK-DEĞİŞKENLİK GÜVENLİK-TEHDİT HOMOJENLİK-HETEROJENLİKTİR. STRATEJİ, TEMEL VE UZUN DÖNEMLİ HEDEFLERİ BELİRLEME, HEDEFLERE ULAŞTIRACAK HAREKET ŞEKİLLERİNİ BENİMSEME VE GEREKLİ KAYNAKLARI TAHSİS ETMEDİR. BİR DİĞER ÖNEMLİ KAVRAM UYUM, ÖRGÜTSEL YAPI İLE KOŞUL BAĞIMLILIK FAKTÖRÜNÜN YÜKSEK ÖRGÜTSEL PERFORMANSA YOL AÇACAK BİÇİMDE BİRARAYA GELMESİDİR. ÖRGÜTSEL YAPI, KOŞUL BAĞIMLILIK FAKTÖRÜNE UYARSA YÜKSEK PERFORMANS ELDE EDİLİR. AKSİNE, YAPI FAKTÖRE UYMAZSA DÜŞÜK PERFORMANS ELDE EDİLİR. UYUMSUZLUK DURUMUNDAKİ ÖRGÜT, PERFORMANS DÜŞTÜĞÜNDE YENİ BİR ÖRGÜTSEL YAPIYI BENİMSER VE UYUMA DOĞRU HAREKET EDER.

  15 KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMINDA YÖNETSEL KARAR ALMANIN “SINIRLI RASYONEL” BİR DAVRANIŞ OLDUĞU VARSAYIMI SÖZ KONUSUDUR. SINIRLI RASYONELLİĞE GÖRE YÖNETİCİLER; EKSİK BİLGİ, YETERSİZ ZİHİNSEL İŞLEM KAPASİTESİ, VB. NEDENLERLE ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN EN ÜST SEVİYEDE OLMASINDAN ÇOK, “YETERİNCE TATMİNKAR” OLMASINA ÇALIŞIRLAR. YÖNETSEL KARAR ALMA, “YETERİNCE TATMİNKAR” OLMAYAN PERFORMANS ŞEKLİNDE KENDİNİ GÖSTEREN SORUN ORTAYA ÇIKTIĞINDA HAYATA GEÇİRİLEN SORUN ÇÖZME DAVRANIŞIDIR VE PERFORMANSI “YETERİNCE TATMİNKAR” OLDUĞU KABUL EDİLEN DÜZEYE GERİ DÖNDÜRECEK ÇÖZÜMÜ ARAMA BİÇİMİNDEDİR.

  16

  17 KAYNAK BAĞIMLILIĞI YAKLAŞIMI
  ORGANİZASYONLAR FAALİYETLERİNİ VE DOLAYISIYLA YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLMEK İÇİN ÇEVRELERİNDEN ALDIKLARI GİRDİLERİ (İNPUTLARI) KULLANIRLAR. KAYNAK BAĞIMLILIĞI YAKLAŞIMI AÇIK SİSTEM ANLAYIŞINI ESAS ALMAKTADIR. BU YAKLAŞIM, ORGANİZASYONLARIN YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLMELERİ İÇİN, KENDİ YAPI VE DAVRANIŞLARI İLE DİĞER ORGANİZASYONLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE ONLARIN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE DURMAKTADIR. BU YAKLAŞIMA GÖRE ORGANİZASYON İÇİNDEKİ GÜÇ, KRİTİK KAYNAKLARIN DIŞ ÇEVREDEN ORGANİZASYONA GELİŞİNİ ETKİLEYEBİLECEK KİŞİLERDE VEYA BÖLÜMLERDE TOPLANACAKTIR. BU YAKLAŞIMA GÖRE ORGANİZASYONLAR ÇEVRELERİNE KARŞI PASİF DEĞİL, AKTİFTİR. KENDİ GELECEKLERİNİ ETKİLEYECEK KARARLARI KENDİLERİ ALIRLAR. YAKLAŞIMIN EKOLOJİ YAKLAŞIMINDAN FARKI BURADADIR. İŞLETMELER, BENZER DEĞİŞİMLERİ ÜRETTİKLERİ ÇIKTININ (OUTPUTUN) ÇEVREYE AKIŞINI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN DE YAPABİLİRLER.

  18 HİÇBİR İŞLETME KENDİ KENDİNE YETERLİ DEĞİLDİR
  HİÇBİR İŞLETME KENDİ KENDİNE YETERLİ DEĞİLDİR. YAŞAMINI SÜRDÜREBİLMESİ İÇİN ÇEVRESİ İLE DEĞİŞİM İÇİNDE BULUNMASI GEREKİR. İŞLETMENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU KAYNAKLARIN ÖNEMİ VEYA KITLIK DERECESİ, BU İŞLETMENİN ÇEVRESİNE OLAN BAĞIMLIĞININ NİTELİK VE KAPSAMINI BELİRLER. KAYNAK İHTİYACI, ORGANİZASYONLARI, ÇEVRELERİNE BAĞIMLI HALE GETİRİR. HATTA ORGANİZASYONUN NE YAPACAĞINI DIŞ ÇEVRESİNDEKİLER BELİRLER. ORGANİZASYONLAR KRİTİK NİTELİK TAŞIYAN BU BAĞIMLILIĞI GÜVENCE ALTINA ALABİLMEK İÇİN DIŞ ÇEVREDEKİ ORGANİZASYONLARDA (BUNLAR MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ, RAKİP VS. OLABİLİR) ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİR.

  19

  20 POPÜLASYON EKOLOJİSİ (ÖRGÜTSEL NÜFUS-ÇEVRE BİLİM YAKLAŞIMI, TABİİ SELEKSİYON) YAKLAŞIMI
  TEMEL KAVRAMLARI BU GÖRÜŞÜN TEMELİNİ OLUŞTURAN “EKOLOJİ” KAVRAMI, BİLİNDİĞİ ÜZERE, CANLILAR İLE BUNLARIN ÇEVRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ İNCELEYEN ÇALIŞMALARI VE BİLİM DALINI İFADE ETMEKTEDİR. İNSAN EKOLOJİSİ (HUMAN ECOLOGY), İNSAN İLE ÇEVRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEKTEDİR. POPÜLASYON EKOLOJİSİ DE HERHANGİ BİR CANLI ORGANİZMA GRUBU İLE BUNLARIN ÇEVRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEKTEDİR. BÖYLE BİR BAKIŞ AÇISI ORGANİZASYONLARA UYGULANDIĞINDA, BELLİ BİR TOPLUMDA VEYA SANAYİ DALINDA VEYA BELLİ BİR BÖLGEDEKİ ORGANİZASYONLAR TOPLULUĞUNUN (POPÜLASYON) ÇEVRELERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ İNCELENEBİLİR. BÖYLECE ORTAYA DAHA ÖNCEKİ YAKLAŞIMLARDAN FARKLI VE SOSYOLOJİK NİTELİĞİ AĞIR BASAN YENİ BİR YAKLAŞIM ÇIKMIŞ OLMAKTADIR.

  21 BÖYLE BİR YAKLAŞIM, ORGANİZASYONLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMALARDA ELE ALINABİLECEK “ÇALIŞMA BİRİMİ” VEYA “ANALİZ DÜZEYİ” KONUSUNUN ÖNEMİNİ ARTIRMAKTADIR. ORGANİZASYONLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMALARDA KULLANILABİLECEK “ÇALIŞMA BİRİMİ” KONUSUNDA EN AZINDAN ALTI ALTERNATİFİN OLABİLECEĞİ GÖRÜLMEKTEDİR. BUNLAR: BİR ORGANİZASYONDAKİ KİŞİ, BİR ORGANİZASYONDAKİ KİŞİLER (GRUP), BİR ORGANİZASYONUN DEPARTMAN VEYA BÖLÜMÜ, ORGANİZASYONUN BÜTÜNÜ, BELLİ BİR DALDAKİ VEYA BÖLGEDEKİ ORGANİZASYONLARIN TAMAMI, TOPLUMUN TAMAMI, OLABİLİR. ORGANİZASYON KONUSU, BU ALTI DEĞİŞİK AÇIDAN ELE ALINABİLİR.

  22 EKOLOJİ YAKLAŞIMININ BİR DİĞER KAVRAMI “KATILIK-EYLEMSİZLİK” (İNERTİA) VEYA “YAPISAL KATILIK” (STRUCTURAL İNERTİA) KAVRAMIDIR. ADAPTASYON YAKLAŞIMLARI İLE EKOLOJİ YAKLAŞIMI ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIKLARDAN BİRİSİ BU KAVRAMDIR. “KATILIK” VEYA “İNERTİA”, ÇEŞİTLİ NEDENLERLE CANLI BİR ORGANİZMANIN (ORGANİZASYONUN), HAREKET YETENEĞİNİ KAYBETMESİ, ADETA, “KATI” VE “HAREKETSİZ” HALE GELMESİNİ İFADE ETMEKTEDİR. HANNAN VE FREEMAN’A GÖRE KATILIĞIN BAŞLICA NEDENLERİ: SABİT YATIRIMLAR, UZMANLAŞMIŞ PERSONEL SAYISI, ORGANİZASYON YAPISI İÇİNDE OLUŞAN GÜÇ DENGELERİ, DIŞ ÇEVREDEN GELEN DATA VE BİLGİ YETERSİZLİĞİ, PROSEDÜR VE İŞ YAPMA USULLERİ İLE ŞEKİLLENEN ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ, SANAYİ DALINA GİRİŞ VE ÇIKIŞ İLE İLGİLİ ENGELLER (BARİYERLER).

  23 EKOLOJİ YAKLAŞIMININ BİR DİĞER TEMEL GÖRÜŞÜ, “OPTİMİZASYON” İLE İLGİLİDİR.
  DAHA ÖNCEKİ ORGANİZASYON YAKLAŞIMLARININ HEPSİNDE, BİR ORGANİZASYONUN, KULLANDIĞI KAYNAKLARI OPTİMİZE ETMESİ, YANİ AMACINA EN UYGUN MİKTAR VE TARZDA BİRLEŞTİRMESİ VARDIR. EKOLOJİ YAKLAŞIMINDA İSE OPTİMİZE EDEN “ÇEVRE”DİR. ÇEVRE (DOĞA) BÜNYESİNDEKİ BİRİMLER ARASINDA BİR ELEMEYE GİDEREK KENDİSİNİ OPTİMİZE ETMEKTEDİR. YANİ ÇEVRE, KENDİ AMAÇ VE ÖZELLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA UYGUN MİKTAR VE ÖZELLİKTEKİ ORGANİZMALARI SEÇMEKTE DİĞERLERİNİ ELİMİNE ETMEKTEDİR.

  24 ÇEVRE, KOŞULLARINA UYMAYAN DİĞER ORGANİZMALARI ELİMİNE EDEREK UYANLARI SEÇER VE YAŞAMA İMKANI SAĞLAR. DOLAYISI İLE YAŞAMA İMKANI BULAN İŞLETMELER ARASINDA ORTAK ÖZELLİKLER VARDIR. İŞLETMELER EŞ BİÇİMDE OLMAYA BAŞLAMIŞTIR. CANLI ORGANİZMALARIN ÇOKLUĞU VE ÇEŞİTLİLİĞİ, ÇEVRE TÜRLERİNİN VE KOŞULLARININ ÇOKLUĞU VE ÇEŞİTLİLİĞİ İLE İLGİLİ BİR OLAYDIR. BU AÇIDAN BAKILDIĞINDA BELLİ BİR TÜRDEKİ ORGANİZASYONLARIN ÇOKLUĞU VEYA AZLIĞI, BUNLARIN İLGİLİ OLDUKLARI ÇEVRE KOŞULLARI İLE AÇIKLANABİLİR.

  25 EKOLOJİ YAKLAŞIMININ BİR DİĞER TEMEL KAVRAMI “EŞ BİÇİMLİLİK”, “EŞ ŞEKİLLİLİK” VEYA “İZOMORF” ADI VERİLEBİLECEK OLAN “İSOMORPHİSM” KURALIDIR. EŞ BİÇİMLİLİK ŞU ANLAMDADIR: ÇEVRE KOŞULLARININ ÖZELLİKLERİNE GÖRE, SADECE BU KOŞULLARA UYAN, BU KOŞULLARLA İZOMORF (EŞ ŞEKİLLİ) OLAN BİR ORGANİZMA TÜRÜ VARDIR. ÇEVRE, KOŞULLARINA UYMAYAN DİĞER ORGANİZMALARI ELİMİNE EDEREK UYANLARI SEÇER VE YAŞAMA İMKANI SAĞLAR.

  26 ÇEVREYE UYUM BİRİNCİ AÇIKLAMA TARZI, REKABET YAKLAŞIMI ADI VERİLEN VE ÇEVRENİN ÖNGÖRDÜĞÜ REKABET ÖZELLİK VE KOŞULLARINA UYAMAYAN ORGANİZASYONLARIN ELİMİNE OLDUĞU GÖRÜŞÜDÜR. BUNA GÖRE, BELİRLİ BİR YAPI VE İŞLEYİŞ ÖZELLİĞİ OLAN ORGANİZASYONLAR, ÇEVRE ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİĞİ DURUMLARDA, ÖZELLİKLE “KATILIK” NEDENİYLE, FAALİYETLERİNİ DEVAM ETTİRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKMEKTEDİR. ÇÜNKÜ BAŞKA ORGANİZASYONLAR, O ÇEVRE KOŞULLARINA DAHA UYGUN DAVRANMAKTADIR. ÖRNEĞİN MAL VEYA HİZMETLERİNİ DAHA UCUZ, DAHA KALİTELİ ÜRETEBİLMEKTE VEYA MÜŞTERİYE DAHA KISA SÜREDE HİZMET SUNABİLMEKTEDİR. İKİNCİ AÇIKLAMA TARZI, BOŞLUK (NİŞ) YAKLAŞIMI ADI VERİLEN YAKLAŞIMDIR. BUNA GÖRE, ÇEVRESEL KOŞULLARDAKİ HER GELİŞME VE DEĞİŞİKLİK, “DOLDURULACAK BİR BOŞLUK” YARATIR. ÇEVRE TARAFINDAN SEÇİLEREK YAŞAMLARINI SÜRDÜRME İMKÂNI VERİLEN ORGANİZASYONLAR, ESASINDA BU BOŞLUĞUN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖZELLİKLERE SAHİP OLAN, BUNLARA UYAN, BU BOŞLUĞU DOLDURAN ORGANİZASYONLARDIR. DİĞER ORGANİZASYONLAR ÇEVRE TARAFINDAN ELİMİNE EDİLECEKTİR.

  27

  28 İKTİSAT İLE ORGANİZASYON TEORİSİNİ BİRLEŞTİĞİ ALAN OLARAK KABUL EDİLEN VE BAZEN “ÖRGÜTSEL İKTİSAT” OLARAK DA ADLANDIRILAN BU ÇALIŞMALARIN, KLASİK TEORİNİN RASYONELLİK KAVRAMLARI, EKOLOJİK YAKLAŞIM VE ORGANİZASYON YAPILARINI KLASİK İKTİSAT ANLAYIŞI İLE BİRLEŞTİREN BİR ALANDIR. OLİVER WİLLİAMSON’UN, GELİŞMESİNE BÜYÜK KATKIDA BULUNDUĞU BU YAKLAŞIM, ORGANİZASYONLARI AÇIK SİSTEM OLARAK KABUL EDER. BU YAKLAŞIM AĞIRLIĞI; ORGANİZASYONUN KULLANDIĞI TEKNOLOJİ VE ÜRETİM SİSTEMİ YERİNE, ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN SİSTEMİN SINIRLARI DIŞINDAKİ KİŞİLERLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİNE KAYDIRIR.

  29 BU YAKLAŞIM; ESAS KRİTİK ÖNEM TAŞIYAN FAALİYETİN ÜRETİM DEĞİL, ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN DEĞİŞİMİ VE BU DEĞİŞİMİ YÖNETEN ORGANİZASYON YAPILARI OLDUĞUNU VURGULAMAKTADIR. BU YAKLAŞIMIN ANA FİKRİ: ORGANİZASYONLAR ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMETLERİN DEĞİŞİM İŞLEMLERİNİ, MALİYETİ EN EKONOMİK OLACAK ŞEKİLDE ORGANİZE ETMEK İSTERLER. BU EN EKONOMİK OLMA; BİR YANDAN KARAR VERİCİLERİN “SINIRLI RASYONELLİĞE” SAHİP OLMALARI, BİR YANDAN DA DEĞİŞİMLE İLGİLİ KİŞİLERİN KENDİ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA DAVRANMALARINDAN ETKİLENMEKTEDİR. WİLLİAMSON’A GÖRE BU YAKLAŞIM, STRATEJİK YÖNETİM GİBİ KOMPLEKS VE DİSİPLİNLER ARASI BİR ALANDA KULLANILABİLECEK BİR YAKLAŞIMDIR. ÇÜNKÜ EKONOMİ EN İYİ STRATEJİDİR. İŞLEM MALİYETİ YAKLAŞIMINI EN ÖNEMLİ MESAJI BUDUR.

  30

  31 VEKALET YAKLAŞIMI (AGENCY THEORY)
  VEKALET YAKLAŞIMI, AMAÇLARI VE ÇIKARLARI FARKLI İKİ TARAFIN (ASİL-VEKİL) BİRBİRİ İLE YARDIMLAŞMAK DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARI İNCELEYEN BİR YAKLAŞIMDIR. BU YAKLAŞIM, İKTİSATÇILARIN, YARDIMLAŞMA DURUMUNDA OLAN TARAFLARIN MOTİVASYONLARI, BİRBİRİNİ KONTROL ETMELERİ VE ARALARINDAKİ BİLGİ AKIŞI KONULARINI İNCELEMESİ İLE GELİŞMEYE BAŞLAMIŞTIR. ORTAK BİR AMAÇ UĞRUNA YARDIMLAŞMAK DURUMUNDA OLAN İKİ TARAFIN BİRİNCİSİ ASİL (VEKALET VEREN) DİĞERİ DE VEKİL’DİR. VEKALET VEREN BELİRLİ SONUÇLARA ULAŞABİLMEK İÇİN VEKİL’İN YARDIMINA İHTİYAÇ DUYAR, VEKİL DE BU SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİR. BİR İŞİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN BAŞKASINA DEVREDİLDİĞİ DURUMLARDA VEKALET İLİŞKİSİ (AGENCY RELATİONSHİP) SÖZ KONUSU OLUR. VEKALET YAKLAŞIMI ŞU SORULARA CEVAP BULMAYA ÇALIŞIR: ARZU VE ÇIKARLARI FARKLI VE ÇIKAR ÇATIŞMASI İÇİNDE OLAN TARAFLAR BİRBİRİNİ NASIL KONTROL EDECEKTİR?, TARAFLAR ARASINDAKİ BİLGİ AKIŞI NASIL DÜZENLENECEKTİR?, TARAFLAR ARASINDA EN ETKİN İLİŞKİ HANGİ YOLLA SAĞLANACAKTIR? ,

  32 BU YAKLAŞIMA GÖRE VEKALET VEREN, BAŞTA ÜCRETLEME VE ÖDÜLLENDİRME OLMAK ÜZERE POLİTİKA BELİRLEME, BİLGİ AKIŞINI KONTROL ETME, VEKİLİN ALACAĞI KARARLARI KONTROL ETMEYE İMKAN VERECEK BİR ORGANİZASYON OLUŞTURMA, İKİLİ GÖRÜŞME, İŞİNE SON VERME GİBİ ARAÇLARLA VEKİLİN DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞACAKTIR. BUNA KARŞILIK VEKİL, İŞLER VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ OLARAK ASİLDEN DAHA FAZLA BİLGİYE SAHİPTİR. BÖYLECE İKİSİ ARASINDA BİR “BİLGİ ASİMETRİSİ” (İNFORMATİON ASYMMETRY) VARDIR. VEKALET YAKLAŞIMI KENDİ İÇİNDE AYRI YÖNDE GELİŞMEKTEDİR: ASİL (VEKALET VEREN)-VEKİL YAKLAŞIMI VE POZİTİVİST VEKALET YAKLAŞIMI.

  33 ASİL-VEKİL YAKLAŞIMI, İKİ TARAF ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAYACAK OPTİMAL BİR İLİŞKİ DÜZENİ GELİŞTİRMEKLE İLGİLİDİR. POZİTİVİST VEKALET (KURUMSAL KONTROL) YAKLAŞIMI İSE, VEKİLİN KENDİ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA DAVRANMASINI ÖNLEYECEK KONTROL MEKANİZMASI GELİŞTİRMEKLE İLGİLİDİR.

  34 ORGANİZASYON TEORİSİ AÇISINDAN BAKILIRSA;
  VEKALET VEREN VEKİL HİSSEDAR YÖNETİCİ ÜST YÖNETİCİ AST MÜŞTERİ SATICI OLARAK ELE ALINABİLİR.

  35 İKTİSATÇILARIN BAKIŞINA GÖRE VEKİL; KENDİ KİŞİSEL ÇIKARLARINA GÖRE MOTİVE OLUR, RASYONEL DAVRANIR VE RİSKTEN KAÇINIR. ASİL, ÇEŞİTLİ ÖZENDİRMELERLE VEKİLİ MOTİVE EDEBİLİR. ANCAK EĞER ASİL; VEKİLİN DAVRANIŞLARINI DEĞERLEYİP YÖNLENDİREMİYORSA, ARALARINDA ÇATIŞMA BAŞLAYACAKTIR. İŞLETMELERDE SAHİPLİK VE YÖNETİCİLİĞİN AYRILMASI VE YÖNETİMİN PROFESYONEL YÖNETİCİLERE GEÇMEYE BAŞLAMASI İLE BİRLİKTE İŞLETMENİN PERFORMANSININ KİM TARAFINDAN, NASIL VE NEREYE KADAR KONTROL EDİLECEĞİ ÖNEMLİ BİR SORUN OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. BU SORUNUN NASIL ÇÖZÜMLENECEĞİ VEKALET YAKLAŞIMINI UĞRAŞTIĞI KONULAR ARASINDADIR.

  36 VEKALET YAKLAŞIMININ ORGANİZASYON TEORİSİNE KATKISI:
  YÖNETİCİ ÜCRETLEME VE ÖDÜLLENDİRME PLANLARININ YAPILMASI, RİSK YÖNETİMİ; BİLGİ AKIŞ SİSTEMLERİNİN TASARIMI; ÇEŞİTLENDİRME (DİVERSİFİCATİON), STRATEJİK İŞ BİRİMLERİ (STRATEGİC BUSİNESS UNİTS-SBU) VE ÇEŞİTLİ İŞLETMELER ARASI BİRLİKTELİKLERDE (JOİNT-VENTURES, FRANCHİSİNG GİBİ) KARAR VEREN YÖNETİCİ İLE SAHİP DURUMUNDAKİ TARAF ARASINDAKİ SORUNLARI NETLEŞTİRMEK VE ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ GELİŞTİRMEKTİR.

  37

  38 KURUMLAŞMA YAKLAŞIMI DA SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIMIDIR
  KURUMLAŞMA YAKLAŞIMI DA SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIMIDIR. SOSYOLOJİK ANLAMDA KURUM, TOPLUMDA ORGANİZE OLMUŞ, YERLEŞMİŞ, KABUL EDİLMİŞ, PROSEDÜRLERİ BELLİ SOSYAL İLİŞKİLER DÜZEYİNDE TOPLULUĞUNU İFADE ETMEKTEDİR. ÖRNEĞİN, EVLİLİK, MUKAVELE, SİGORTA, İŞLETME, EL SIKMA BİRER “KURUM” ÖRNEĞİDİR. BUNLARIN BAZILARI KÜLTÜR AĞIRLIKLI, BAZILARI EKONOMİK VE YAPISAL AĞIRLIKLI, KABUL EDİLMİŞ, YERLEŞMİŞ İLİŞKİLER DÜZENİDİR. BİR ORGANİZASYON TEORİSİ OLARAK KURUMLAŞMA, ORGANİZASYONLARIN YAPI VE DAVRANIŞLARININ, SADECE PAZAR KOŞULLARI TARAFINDAN DEĞİL; KURUMSAL NİTELİKTEKİ BASKILAR, BEKLEYİŞLER VE İNANÇLAR TARAFINDAN DA ETKİLENDİĞİNİ SÖYLEMEKTEDİR.

  39 ÖRNEĞİN; SOSYAL BEKLEYİŞLER, DEVLETİN BEKLEYİŞ VE YÖNLENDİRMELERİ, O ENDÜSTRİ DALINDA HAKİM OLAN İŞ YAPMA USULLERİ, ORGANİZASYONLARIN ÜZERİNDE ETKİ YAPAN KURUMSAL NİTELİKTE BASKILARDIR. KURUMLAŞMA YAKLAŞIMI, BELLİ BİR ÇEVREDE FAALİYET GÖSTERMEKTE OLAN ORGANİZASYONLARIN, YAPI VE İŞLEYİŞ ÖZELLİKLERİ İLE ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ ARASINDA BİR BENZEŞME ÖNGÖRMEKTEDİR.

  40 KURUMSAL KURAM (INSTİTUTİONALİZATİON THEORY)
  KURUMSALLAŞMA, SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK NİTELİKTEKİ OLAYLARIN İNCELENMESİNDE KULLANILAN BİR YAKLAŞIMDIR. KURUMLAR NASIL OLUŞUR, TOPLUMSAL ÖZELLİKLER İLE KURUMLAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİLER, ORGANİZASYONLARIN YAPI VE İŞLEYİŞLERİ İLE KURUMSAL OLMALARI GİBİ KONULAR BU YAKLAŞIMIN İNCELEDİĞİ KONULARDIR. ANCAK, KONU İLE İLGİLİ OLANLARIN KURUMSALLAŞMA İLE İLGİLİ TANIMLARI, VURGULADIKLARI HUSUSLAR VE AMAÇLARI ARASINDA FARKLILIKLAR BULUNMAKTADIR. HATTA BU YAZARLARIN ÜZERİNDE KOLAYCA BİRLEŞTİKLERİ NOKTA KURUMSALLAŞMANIN NE OLDUĞUNDAN ÇOK, NE OLMADIĞIDIR.

  41

  42 ÖRGÜTSEL STRATEJİ YAKLAŞIMI (ORGANİZATİONAL STRATEGY APPROACH)
  ORGANİZASYONLAR, ÜST KADEME YÖNETİMLERİNİN FORMÜLE ETTİĞİ STRATEJİLERİ UYGULAYARAK ÇEVRELERİNE UYUM SAĞLARLAR. BUNUN İÇİN ÜST KADEME YÖNETİM, İŞLETMEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL KOŞULLARDAKİ DEĞİŞMELERİ SÜREKLİ İZLER; BU DEĞİŞMELERİN NE GİBİ FIRSATLAR (OPPORTUNİTİES) YARATTIĞINI VEYA NE GİBİ TEHLİKELİ (THREATS) BERABERİNDE GETİRDİĞİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIR. ÖTE YANDAN İŞLETMENİN KUVVETLİ VE ZAYIF YÖNLERİNİ AYRI AYRI DEĞERLEMEYE TABİ TUTARAK ORGANİZASYONUN KAYNAKLARININ NEREDE VE NASIL KULLANILACAĞINA KARAR VERİRLER. VERİLEN BU KARARLAR İŞLETMENİN STRATEJİSİNİ OLUŞTURUR. BU SÜREÇ ESASINDA SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSEK, OPPORTUNİTİES, THREATS) OLARAK BİLİNEN SÜREÇTİR.

  43 TEMEL STRATEJİLER: BÜYÜME STRATEJİSİ KÜÇÜLME STRATEJİSİ MEVCUT DURUMU KORUMA STRATEJİSİ KARMA STRATEJİ ALT STRATEJİLER: YATAY (Ürünü Tamamlayıcı)-DİKEY STRATEJİ(İleriye veya Geriye Doğru) BAĞIMLI-BAĞIMSIZ STRATEJİ AKTİF-PASİF STRATEJİ (İradeci-Uyumcu) İLİŞKİLİ-İLİŞKİSİZ STRATEJİ DÜZEYLERİNE GÖRE STRATEJİLER: KURUMSAL STRATEJİ (Üst Yönetim) REKABET STRATEJİSİ (Orta Yönetim) FONKSİYONEL STRATEJİ (Bölümsel) KURUMSAL STRATEJİLER (Çeşitlendirme ve Çekilme) REKABET STRATEJİLERİ (Maliyet Liderliği, Farklılaştırma, Odaklanmış Karma Stratejiler) FONKSİYONEL STRATEJİLER (Pazarlama, Üretim, Tedarik, İKY, Ar-Ge, Muhasebe, Finans) MİLES & SNOW STRATEJİSİ (DAVRANIŞ ZAMANLAMASINA GÖRE REKABET STRATEJİSİ): TARAYICI (PROSPECTOR) STRATEJİ ANALİZCİ (ANALYZER) STRATEJİ TEPKİCİ (REACTOR) STRATEJİ SAVUNMACI (DEFENDER) STRATEJİ REKABET STRATEJİLERİNDEN M. PORTER’IN REKABETİ ETKİLEYEN 5 FAKTÖRÜ: MEVCUT PAZARDA REKABETİN ŞİDDETİ MÜŞTERİLERİN PAZARLIK GÜCÜ TEDARİKÇİLERİN PAZARLIK GÜCÜ İKAME ÜRÜNLERİN TEHDİDİ OLASI RAKİPLERİN TEHDİDİ

  44 İŞLETMELER REKABET AVANTAJI SAĞLAMAK VEYA MEVCUT AVANTAJI DEVAM ETTİREBİLMEK İÇİN ÇEŞİTLİ STRATEJİLER GELİŞTİREREK UYGULAYACAKLARDIR. BUNLAR SWOT SONUCUNA GÖRE SALDIRGAN ÖZELLİKLİ OLABİLECEĞİ GİBİ, SAVUNMA ÖZELLİKLİ DE OLABİLİR. GEREKLİ VE UYGUN STRATEJİYİ KARARLAŞTIRAMAYAN VEYA STRATEJİ UYGULAMASINDA BAŞARISIZ OLAN İŞLETMELER ÇEVRELERİ İLE UYUMU SAĞLAYAMAYACAKLARDIR. BU DA İŞLETMELERİN REKABET AVANTAJLARINI KAYBEDEREK FAALİYETLERİNİ DURDURMALARI İLE SONUÇLANABİLECEKTİR.

  45

  46 POSTMODERN ÖRGÜT KURAMI
  POSTMODERNİZM KAVRAMI, SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ÖZELLİKLE 1980’Lİ YILLARDAN SONRA YAYGIN OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. 1990’LI YILLARDAN İTİBAREN İSE ÖRGÜT KURAMI ALANINDA DA POSTMODERNİZM İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BOY GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞTIR. POSTMODERNİZM EN GENEL ANLAMIYLA MODERNİZMDEN FARKLI BİR DÜŞÜNCE BİÇİMİNİ İFADE ETMEKTEDİR. MODERNLEŞME, 16. YY’DA BAŞLAYAN VE 20. YY’A KADAR DEVAM EDEN, BATININ SON 300 YILLIK DÖNEMİNİ KAPSAYAN BİR SÜREÇ OLARAK ELE ALINMAKTA VE AKIL ÇAĞI OLARAK DA ADLANDIRILMAKTADIR. BU SÜRECİN ETİK DEĞERLERİNİ HÜMANİZM, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK GİBİ KAVRAMLAR OLUŞTURMAKTADIR. MODERNİZM KAVRAMI; AYDINLANMA ÇAĞI İLE GELEN ZİHİNSEL DÖNÜŞÜMÜN ORTAYA ÇIKARDIĞI İDEOLOJİ VE YAŞAM BİÇİMİNİ, HÜMANİZM, SEKÜLERİZM (DÜNYACILIK) VE DEMOKRASİ ÜZERİNE KURULU, EGEMENLİĞİ İNSANA ÖZGÜLEŞTİREN, KURTULUŞU DİNDE DEĞİL BİLİMDE ARAYAN, İNSAN MERKEZCİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ İFADE ETMEKTEDİR.

  47 POSTMODERN ÖRGÜT KURAMI
  POSTMODERNİZM KAVRAMI, SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ÖZELLİKLE 1980’Lİ YILLARDAN SONRA YAYGIN OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. POSTMODERNİZM, YUKARIDA ÖZETLENEN MODERNİZME YÖNELİK ELEŞTİRİLERİN VE BİLİMSEL ALANDA YAŞANAN GELİŞMELERİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞ BİR DÜŞÜNCEDİR. POSTMODERNİZM; MODERNİZMİN AKILCILIK, İLERLEMECİLİK, BELİRLENİMCİLİK, SEKÜLERİZM, HÜMANİZM, YAPISALCILIK, İŞLEVSELCİLİK GİBİ TEMEL YAKLAŞIMLARININ TÜMÜNÜ REDDEDEN VE BUNLARA ALTERNATİF YAKLAŞIM BİÇİMLERİ ÖNEREN DÜŞÜNCE BİÇİMİDİR. GENELLİKLE POZİTİVİST, TEKNOLOJİ MERKEZLİ VE RASYONALİST EĞİLİMLİ OLARAK ALGILANAN EVRENSEL MODERNİZM, DOĞRUSAL GELİŞMEYE VE MUTLAK DOĞRULARA İNANÇLA, TOPLUMSAL DÜZENİN RASYONEL BİÇİMDE PLANLANMASIYLA VE BİLGİ ÜRETİMİNİN STANDARTLAŞTIRILMASIYLA ÖZDEŞLEŞTİRİLİR. BUNA KARŞIT OLARAK POSTMODERNİZM, KÜLTÜREL SÖYLEMİN YENİDEN TANIMLANMASINDA HETEROJENLİĞİ VE FARKLILIĞI, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ GÜÇLER OLARAK ÖNE ÇIKARIR.

  48 POSTMODERN ÖRGÜT KURAMI
  MODERNİZMDEN BESLENEN ÖRGÜT KURAMLARI; GENELLİKLE İŞLETMELERİN BELLİ KOŞULLARDA BELLİ BİÇİMLERDE FAALİYET GÖSTERMELERİ YADA BELLİ YAPILARA SAHİP OLMALARI DURUMUNDA BAŞARILI OLABİLECEKLERİNİ KABUL ETMEKTE VE BU AÇIDAN İŞLETMELERE YOL GÖSTERECEK, EVRENSEL GEÇERLİLİĞE SAHİP BİR FORMÜL ARAMAKTADIR. BU ARAYIŞTA DA AKLA DAYALI YANİ POZİTİVİST BİR YÖNTEMDEN YARARLANMAKTADIR.

  49 POSTMODERN ÖRGÜT KURAMI
  KLASİK VE NEO-KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI MODERNİZMİN ÖZELLİKLE SINIRLARI BELLİ ÖRGÜTLER OLUŞTURMAYA YÖNELİK AKILCILIK, STANDARTLAŞTIRMA VE FARKLILAŞTIRMA BAKIŞ AÇILARININ ÖNE ÇIKTIĞI YAKLAŞIMLARDIR. MODERNİZMİN BU TEMEL YAKLAŞIMLARI YAPISALCI VE İŞLEVSELCİ SİSTEM YAKLAŞIMININ DA ETKİSİYLE İLK OLARAK WEBER’İN BÜROKRASİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE BİR ÖRGÜT KURAMI ANALİZ DÜZEYİNDE ELE ALINMIŞTIR. KOŞUL BAĞIMLILIK, KAYNAK BAĞIMLILIK, ÖRGÜTSEL EKOLOJİ VE İKTİSADİ ÖRGÜT KURAMLARI DA SONRAKİ DÖNEMDE MODERNİST ÇERÇEVEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KURAMSAL ÇALIŞMALARDIR. YÖNTEMBİLİMSEL AÇIDAN BU KURAMLARIN HEPSİ POZİTİVİST BİR YAKLAŞIMA SAHİPTİR. BU ÇALIŞMALAR ÖNCEKİLERLE DAHA ÇOK ARAŞTIRMA NİYETLERİ AÇISINDAN FARKLILAŞMAKTADIRLAR. BU FARKLILIKLARIN ÖNE ÇIKMASININ NEDENİ İSE MODERNİZMİN AKILCI VE İLERLEMECİ YÖNÜNÜN ETKİSİNDEKİ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ODAKLI YÖNETİMCİ BAKIŞ AÇISININ YANI SIRA ÖRGÜTLERİ ANLAMAYI AMAÇLAYAN BİLİMCİ BAKIŞ AÇISININ İLK OLARAK BU KURAMLAR TARAFINDAN GÜNDEME ALINMIŞ OLMASIDIR.

  50 POSTMODERN ÖRGÜT KURAMI
  POSTMODERNİZM FARKLI BAKIŞ AÇILARINA GÖRE FARKLI FARKLI GERÇEKLİKLER OLABİLECEĞİNİ, DOĞRUNUN HERKESE GÖRE DEĞİŞEBİLECEĞİNİ KABUL EDEN YORUMSAMACI BİR YAKLAŞIMA SAHİPTİR. POSTMODERNİZM İNSANLARIN BELLİ DOĞRULAR ÜZERİNDE ANLAŞAMAYACAKLARINI, ÇÜNKÜ HER GERÇEKLİK TANIMININ DİĞERLERİ ÜZERİNDE ETKİN OLMAYI AMAÇLAYAN BİRER GÜÇ GÖSTERİSİ OLDUĞUNU VARSAYMAKTA, İNSANLAR ARASINDA SÜREKLİ BİR GÜÇ VE ÇIKAR ÇATIŞMASI OLDUĞUNU VARSAYMAKTADIR. POSTMODERNİZM, İNSAN İLİŞKİLERİNİN DOĞASINDA BİR GÜÇ VE ÇIKAR ÇATIŞMASI BULUNDUĞUNU KABUL ETMEKTEDİR.

  51 ELEŞTİREL YÖNETİM ÇALIŞMALARI
  ELEŞTİREL KURAM, “TOPLUMSAL OLGULARI BETİMLEYİP AÇIKLAMAKLA YETİNMEYEN AYNI ZAMANDA ELEŞTİREN BİR BİLİMSEL TEORİ MÜMKÜN MÜDÜR?” SORUSUNDAN DOĞAR. BİR KURAMIN ELEŞTİREL OLMASI, ONUN MUHALİF VE SORGULAYICI BİR ANALİZ YÖNTEMİNE DAYANDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR. ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARI VEYA BU ŞİRKETLERİN MÜŞTERİLERİ, ÜLKENİN EĞİTİM SİSTEMİ, HÜKÜMET POLİTİKALARI VEYA MEDYA TARAFINDAN NASIL ETKİLENMEKTEDİRLER? İNSANLARIN KİŞİLİKLERİ, İNANÇLARI, TERCİHLERİ VE ZEVKLERİ KİTLE ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN GEREKTİRDİĞİ “STANDART İNSAN” MODELİNE NASIL UYDURULMAKTADIR? SORULARI, ELEŞTİREL KURAMIN CEVAP ARADIĞI SORULARDAN BAZILARIDIR. ELEŞTİREL KURAM, TOPLUMSAL DÜNYANIN İNCELENMESİNDE BİLİMSEL BİLGİNİN ANCAK ELEŞTİRİ YOLUYLA ÜRETİLEBİLECEĞİNİ İDDİA EDER. ELEŞTİREL KURAMIN EN TEMEL ÖZELLİĞİ, POZİTİVİST TOPLUM KURAMINA YÖNELİK İTİRAZI VE ONA İLİŞKİN SORGULAMALARIDIR. ELEŞTİREL YAKLAŞIMA GÖRE POZİTİVİZM, İNSAN ÖZGÜRLEŞMESİNİN ANA ARAÇLARI OLAN ELEŞTİREL TEORİLERE KARŞI EN CİDDİ TEHDİTTİR.

  52 ELEŞTİREL YÖNETİM ÇALIŞMALARI
  ELEŞTİREL TEORİ, SOSYAL İLİŞKİLERE SİNMİŞ OLAN İDEOLOJİK YANILSAMALARI ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIR; TOPLUMSAL OLGULARA İLİŞKİN TARAFLI VE YANLIŞ AÇIKLAMALAR ORTAYA KOYAN TEORİLERİ ELEŞTİREL BİR ANALİZE TABİ TUTAR. BU YAKLAŞIMIN ÖNEMLİ BİR ÖZELLİĞİ, TOPLUMDAKİ MEVCUT İŞ BÖLÜMÜ SİSTEMİNİ ELE ALMASI VE BU SİSTEMİN GİZLEDİĞİ YA DA MASKELEDİĞİ MESELELERİ SORGULAMASIDIR. ELEŞTİREL TEORİ, İNSANLARA GİZLİ BİR BASKININ VARLIĞINI FARK ETTİREREK, ONLARIN BU BASKIDAN KURTULMALARINI SAĞLAYACAK ÖZGÜRLEŞTİRİCİ BİR BİLGİ OLUŞTURMAYI AMAÇLAMAKTADIR. BAŞKA BİR DEYİŞLE ELEŞTİREL TEORİYE GÖRE SOSYAL BİLİM, İNSANLARIN KOŞULLARI DEĞİŞTİRMESİNE VE KENDİLERİ İÇİN DAHA YENİ BİR DÜNYA KURMASINA YARDIMCI OLMAK ÜZERE MADDİ DÜNYANIN GERÇEK YAPILARINI AÇIĞA ÇIKARMAK İSTER. BUNUN İÇİN DE “YÜZEYDEKİ YANILSAMALARIN ÖTESİNE BAKABİLMEYİ SAĞLAYAN ELEŞTİREL BİR SORGULAMAYA” GİRİŞMEKTEDİR.

  53 ELEŞTİREL YÖNETİM ÇALIŞMALARININ BENİMSEDİĞİ YAKLAŞIMIN ÖZELLİKLERİ:
  • ELEŞTİREL KURAMCI İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÜRÜTMENİN AMACI, SADECE TOPLUMSAL DÜNYAYI İNCELEMEK DEĞİL AYNI ZAMANDA ONU DEĞİŞTİRMEKTİR. ELEŞTİREL KURAMCI RAHATSIZ EDİCİ SORULAR SORAR; ÇELİŞKİLERİ ORTAYA KOYAR; İKİYÜZLÜLÜĞÜ AÇIĞA ÇIKARIR; SIRADAN İNSANLARIN, DOGMALARIN HÂKİMİYETİNDEN KURTULMALARINA YARDIMCI OLUR. ELEŞTİREL SIFATINA SAHİP BİR TEORİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA POLİTİK ETİKETİNDEN KORKMAZ VE İNSANLAR İÇİN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR ÇABA HÂLİNE GELİR. • ELEŞTİREL TEORİYE GÖRE GERÇEKLİĞİN BİRÇOK DÜZEYİ VARDIR VE YÜZEYDE GÖZLEMLENENLER, KOLAYLIKLA DAHA DERİN DÜZEYLERDEKİ ÖNEMLİ YAPILARI VEYA NEDENSEL MEKANİZMALARI GİZLEYEBİLİR. BU TÜR ÇELİŞKİLİ SÜREÇLERİ KEŞFETMEK VE ANLAMAK ELEŞTİREL YAKLAŞIMIN TEMEL GÖREVİDİR. ÇÜNKÜ DEĞİŞİM VE ÇATIŞMA HER ZAMAN GÖRÜNÜR OLMAYABİLİR VE KOLAYLIKLA GÖZLEMLENEMEYEBİLİR. ELEŞTİREL KURAMCIYA GÖRE TOPLUMSAL DÜNYA YANILSAMA, MİT VE ÇARPITMAYLA DOLUDUR.

  54 ELEŞTİREL YÖNETİM ÇALIŞMALARININ BENİMSEDİĞİ YAKLAŞIMIN ÖZELLİKLERİ:
  • ELEŞTİREL KURAMCILARA GÖRE TOPLUM İNSANLARDAN ÖNCE VAR OLUR ANCAK YALNIZCA ONLARIN AKTİF KATILIMIYLA SÜREKLİ HÂLE GELİR. İNSANLAR TOPLUMU YARATIR VE TOPLUM DA İNSANLARI ETKİLER. ETKİLENEN O İNSANLAR DA TEKRAR YENİ TOPLUMSAL YAPILAR YARATIRLAR. İNSANLAR SÜREKLİ DEVAM EDEN BÖYLESİ BİR İLİŞKİSEL YAPI İÇİNDE VAR OLURLAR. ELEŞTİREL YAKLAŞIMA GÖRE İNSANLARIN AÇIĞA ÇIKMAMIŞ BİR POTANSİYELLERİ VARDIR. BU POTANSİYEL ÇOĞU ZAMAN GERÇEKLEŞMEDEN KALIR ÇÜNKÜ İNSANLAR İÇİNDE BULUNDUKLARI TOPLUMSAL KOŞULLARDAN KURTULAMAYABİLİRLER. OYSA POTANSİYELİN AÇIĞA ÇIKMASI İÇİN İNSAN, YÜZEYDEKİ GÖRÜNÜMLERİN ÖTESİNE BAKMALI VE İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU NASIL DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMELİDİR. ELEŞTİREL KURAMCIYA GÖRE BİLGİ, İNSANLARI GEÇMİŞ DÜŞÜNME BİÇİMLERİNİN ZİNCİRLERİNDEN KURTARABİLİR VE ÇEVRELERİNDEKİ OLAYLARIN DENETİMİNİ ELE ALMALARINA YARDIMCI OLABİLİR. DOLAYISIYLA ELEŞTİREL SOSYAL BİLİM, BİLGİYİ KULLANMAYA DÖNÜK OLARAK DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR BAKIŞ AÇISINI BENİMSER. DÖNÜŞTÜRMEK, TEMELDEN DEĞİŞTİRMEK, ANA YAPILARI YENİDEN DÜZENLEMEK VE MEVCUT SINIRLARI AŞMAK DEMEKTİR.

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap