Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  üretim sürecindeki girdilerin saptanan amaçlar doğrultusunda ne denli yeterli kullanıldığını gösteren kavram

  1 ziyaretçi

  üretim sürecindeki girdilerin saptanan amaçlar doğrultusunda ne denli yeterli kullanıldığını gösteren kavram bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Çok Aranan Sorular

  İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Çok Aranan Sorular

  İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bugün (05/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik.

  Aşağıda belirtilen soru ve cevaplar google.com kaynağından en çok aranan sorular arasından seçildi. Sizin de cevabını merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorum kısmına yazarak bizimle paylaşınız en kısa sürede en doğru cevaplar yayınlanacaktır.

  İnsan Kaynakları Yönetimi Konusunda En Çok Aranan Sorular

  Ayrıca bakınız:

  İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Çok Aranan Sorular – 1

  İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda internette en çok aranan bazı soruları sizler için cevapladık. Lütfen sizde cevabını merak ettiğiniz soruları aşağıdaki forum kısmını kullanarak bizimle paylaşınız.

  Yazı kaynağı : www.hangisi.gen.tr

  Etkinlik Nedir, Yeterlilik Derecesi Nedir, ��letmelerin Etkinli�i

  Etkinlik Nedir, Ekonomik Etkinlik (Yeterlilik Derecesi)

  Etkinlik genel anlamda bir faaliyet, hareket yada davran���n, olanakl� oldu�u kadar, y�neltilmi� bulundu�u amaca ula�ma derecesidir. Di�er bir deyi�le amaca ula�mada yeterli olup olmad���n� g�steren bir �l��tt�r. 

  ��letme a��s�ndan etkinlik; i��ilik, hammadde, malzeme ve di�er girdilerin i�letme i�inde saptanan ama�lar do�rultusunda ne denli etkin yada yeterli kullan�ld���n� g�steren bir de�erlendirme kriteridir. Et�kinlik, bir i�letmenin �retim fakt�rleri yada �retimin kendisi i�in �nceden saptad��� program�n ger�ekle�tirilme derecesini g�sterir. Di�er bir deyi�le fiili (ger�ekle�en) performans, �nceden saptanan standart (olmas� gereken) performans ile kar��la�t�r�ld���nda ger�ekle�en   performans�n  standart  performansa  ne  �l��de yakla��p

  yakla�mad���n� g�sterir. Etkinlik yada yeterlilik derecesi a�a��daki e�itlik ile belirlenebilir. 

  Etkinlik  =    Standart performans (de�er) 
                    Ger�ekle�en (fiil)   Performans 

  Bunu basit bir �rnekle a��klamak istersek; bir i�in yap�lmas�nda standart s�renin 2 saat oldu�unu, fakat uygulamada bu i�in 3 saatte ger�ekle�ti�ini varsayal�m. Yukar�daki e�itli�e g�re etkinlik derecesi.

  Ekinlik =   2     =  0.66 yada % 66'd�r.
                 3

  Buna g�re i�in yeterli derecede etkin olmad��� sonucuna var�labilir. Et�kinlik oran�n�n "1" de�erinin alt�nda kalmas�, faaliyetin istenildi�i ka�dar yada kendinden beklenildi�i gibi ger�ekle�medi�i anlam�na gelir. Yeterli yada etkin bir performans i�in ama�, etkinlik oran�n�n "1" de�erine ula�mas�d�r. 

  Etkinlik �l��m�, i�letmenin nerede oldu�unu g�rmesini olanakl� k�lar. Eldeki girdilerden ne denli iyi bi�imde ��kt� �retilece�ini g�stermesi yan�nda, mevcut kapasitenin kullan�lma de�erine ili�kin bir g�sterge temin eder.

  Etkinli�in artt�r�lmas�, i�letme ��kt�lar�n�n olanakl� olan t�m yol�lardan (ekonomik, sosyal, teknolojik v.b.) en y�ksek d�zeye ��kar�lmas�n� ama�lar. ��kt�lar�n ekonomik ve teknolojik yollardan en y�ksek d�zeye ula�t�r�lmas� etkinlik kadar verimlili�i de artt�r�r.

  Yazı kaynağı : www.ekodialog.com

  İşletme Bilimine Giriş

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap