Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  üniversiteye kaçıncı sırada yerleştim

  1 ziyaretçi

  üniversiteye kaçıncı sırada yerleştim bilgi90'dan bulabilirsiniz

  B�l�me ka��nc� s�rada girdi�imi nas�l ��renirim? �niversite ka��nc� s�raya yerle�tim?

  B�l�me ka��nc� s�rada girdi�imi nas�l ��renirim? �niversite ka��nc� s�raya yerle�tim?

  YKS yerle�tirme sonu�lar�n�n a��klanmas�n�n ard�ndan adaylar bir�ok konu hakk�nda ara�t�rma yapmaya ba�lad�. �l�me Se�me ve Yerle�tirme Merkezi taraf�ndan a��klanan verilere g�re adaylar�n y�zde 85,80'i herhangi bir y�ksek��retim program�na yerle�ti. Peki, �niversite ka��nc� s�radan yerle�tim? B�l�me ka��nc� s�rada girdi�imi nas�l ��renirim? Haberimizin i�erisinden konuya dair detaylara ula�abilirsiniz.

  �N�VERS�TE KA�INCI SIRADAN YERLE�T�M?

  Baz� �niversitelerde okul numaras�n�n son 2 hanesi ka��nc� s�rada yerle�ti�ini g�sterirken, baz� okullarda ise bu rakamlar b�l�mdeki alfabetik s�raya g�re veya kay�t s�ralamas�na g�re yap�labiliyor.

  Bunu ��renmenin yolu ise ilgili �niversitenin ��renci i�leri b�rosundan bilgi almak. Yerle�ti�iniz ve kay�t yapt�raca��n�z okulda, okulu arayarak veya kay�t i�lemleri s�ras�nda b�l�me ka��nc� s�radan yerle�ti�inizi ��renmek istedi�inizi s�yleyebilirsiniz.

  �N�VERS�TE KAYIT ���N NELER GEREKL�?

  a) Aday�n mezun oldu�u orta��retim kurumundan ald��� diploman�n asl� veya onayl� �rne�i ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

  b) Aday ek puandan yararlanarak yerle�tirilmi� ancak alan� diplomas�nda veya mezuniyet belgesinde belirtilmemi�se, hangi okul ve alandan mezun oldu�unu g�sterir resm� belge (METEM programlar�ndan mezun olanlar�n diplomalar�nda okul ad� olarak, diplomay� d�zenleyen merkezin ad� yaz�lmaktad�r.)

  c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda foto�raf

  d) Katk� pay�n�n/��retim �cretinin �denmesi ile ilgili belge

  e) Kay�ttan �nce belirlenip �niversite taraf�ndan ilan edilecek di�er belgelerin asl� veya �niversite onayl� suretleri YKS ile bir y�ksek��retim program�na yerle�en y�k�ml�lerin askerlik durumlar�, �niversiteler taraf�ndan http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde g�r�lebilecek.

  Adaylar�n askerlikle ilgili sorunlar� i�in askerlik �ubelerine, kredi konusunda ayr�nt�l� bilgi i�in de �niversite rekt�rl�klerine veya Y�ksek��renim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba�vurmalar� gerekiyor. Y�ksek��retim programlar�na yerle�en adaylar�n yerle�tirme sonu�lar� (engel bilgileri de d�hil), Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���na (Y�K) �SYM taraf�ndan elektronik ortamda iletilecek.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Bölüme kaçıncı sıradan girdim? Üniversiteye kaçıncı sırada yerleştim?

  Bölüme kaçıncı sıradan girdim? Üniversiteye kaçıncı sırada yerleştim?

  Bölüme kaçıncı sıradan girdim? YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenen ve bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversiteye kaçıncı sırada girdiklerini sorguluyor. Bazı kuruluşlar yerleşme sıralaması şartına göre burs verebiliyor. Detaylar haberimizde...

  ÜNİVERSİTEYE KAÇINCI SIRADA YERLEŞTİM?

  Bazı üniversitelerde okul numarasının son 2 hanesi kaçıncı sırada yerleştiğini gösterirken, bazı okullarda ise bu rakamlar bölümdeki alfabetik sıraya göre veya kayıt sıralamasına göre yapılabiliyor.

  Bunu öğrenmenin yolu ise ilgili üniversitenin öğrenci işleri bürosundan bilgi almak. Yerleştiğiniz ve kayıt yaptıracağınız okulda, okulu arayarak veya kayıt işlemleri sırasında bölüme kaçıncı sıradan yerleştiğinizi öğrenmek istediğinizi söyleyebilirsiniz.

  ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?


  YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

  Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

  Yazı kaynağı : www.superhaber.tv

  Bolume kacinci sirada yerlestim?

  Trend olan Bolume kacinci sirada yerlestim?

  İçindekiler

  Bölüme kaçıncı sırada yerleştim?

  Bunu öğrenmenin yolu ise ilgili üniversitenin öğrenci işleri bürosundan bilgi almak. Yerleştiğiniz ve kayıt yaptıracağınız okulda, okulu arayarak veya kayıt işlemleri sırasında bölüme kaçıncı sıradan yerleştiğinizi öğrenmek istediğinizi söyleyebilirsiniz.

  Üniversitede hangi bölümler var?

  Ebelik.

  Bir üniversitede yeni bölüm nasıl açılır?

  YÖK eylül ayında aldığı kararla vakıf ve devlet üniversitelerinde bölüm açılabilmesine yeni kriterler getirdi. Buna göre üniversitelerde yeni bir program açılabilmesi için doluluk oranının Türkiye genelinde başvurulan yıl için en az yüzde 85 olması gerekecek.

  Birinin hangi üniversitede olduğunu nasıl öğrenebilirim?

  Üniversite tercih sonuçları sorgulama işlemi osym.gov.tr adresinden yapılabiliyor. T.C kimlik no ile üniversite tercih sonuçları sorgulama sayfasından yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. YKS yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrilecek.

  Bir öğrencinin hangi okula kayıtlı olduğunu öğrenme?

  Veliler, MEB’in http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilecekler. Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz.

  Üniversiteye giriş sırası ösym nedir?

  Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder. Puanların asıl amacı sizi yaklaşık 2 milyondan fazla kişi arasında sıralamaktır.

  Üniversite bölüm ve program nedir?

  Program: Akademik birimlerin uyguladıkları öğretim (teorik, pratik dersler, stajlar vb.) faaliyetidir. Programlar önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyinde açılabilir.

  Anabilim Dalı nasıl açılır?

  Anabilim Dalı Açılması Kriterleri

  Bir kişinin öğrenim durumu nasıl öğrenilir?

  E-Devlet’e bilgilerinizle giriş yapınız. Arama kısmına ” Öğrenci Belgesi Sorgulama ” yazınız. Karşınıza çıkan seçeneklerden ” Milli Eğitim Bakanlığı/Öğrencilik Belgesi Sorgulama ” yazan kısma giriniz. ” Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum. ” seçeneğini işaretleyiniz.

  Çocuğumun kaydı hangi okula çıktı?

  Çocuğunuzun hangi okula gideceğini ve eğitim hayatı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresine girerek “Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi” ekranına tıklayın. Ardından öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

  E okul öğrenci girişi mı?

  Öğrenci ve velilerin ders programı, sınav bilgileri – sonuçları ve devamsızlık gibi pek çok bilgiye ulaşabildiği e-Okul VBS’ye öğrenci bilgileriyle giriş yapılıyor. Günümüzde e-Okul’da nakil işlemleri ve sınav başvuruları gibi diğer önemli işlemler de yapılıyor.

  Okunma: 1

  Yazı kaynağı : segirt.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap