Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  özel isimlere getirilen ekleri ayırır

  1 ziyaretçi

  özel isimlere getirilen ekleri ayırır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kesme İşareti ( ’ ) – Türk Dil Kurumu

  Kesme İşareti ( ’ )

  “Onun için Batı’da bunlara birer fonksiyon buluyorlar.” (Burhan Felek)

  1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. (Atatürk)

  Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan vb.

  Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi… Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre… vb.

  Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır: Yunus Emre’nin (1240?-1320), Yakup Kadri’nin  (Karaosmanoğlu) vb.

  Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği’ne üye ülkeler…

  UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb.

  UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci Birleşiminin 2’nci Oturumunda; Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb.

  UYARI: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır.

  UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb.

  UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.

  UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrıl­maz.

  Bir ok attım karlı dağın ardına

  Düştü m’ola sevdiğimin yurduna

  İl yanmazken ben yanarım derdine

  Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan)

  Şems’in gözlerine bir şüphe çöreklendi: “Dostum ne’n var? Her şey yolunda mı?”  (Elif Şafak)

  Güzelliğin on par’etmez

  Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel)

  Yazı kaynağı : www.tdk.gov.tr

  Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır ve ayrılır? Örnekleri ile konu anlatımı

  Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır ve ayrılır? Örnekleri ile konu anlatımı

  Dilbilgisi konuları arasında en fazla karıştırılan ve çok önemli bir konu olan özel isimlerin nasıl ek alacağıdır.

   Özel İsimlere Gelen Ekler Nasıl Yazılır ve Ayrılır?

   Nesnelere verilen sözcüklere isim denir. Fakat bir de özel isimler vardır. Öncelikle özel isim tanımına bakmak gerekir. Özel isim; tek olan ve diğer varlıklar içinde tam bir benzeri bulunmayan varlıklara verilen isimlere "özel isim" denir.

   Diğer yandan bazı özel isimler de vardır; bunlar esasında bir türün içindedir ancak verilen isim ile verileni özelleştiren takılmış isimlerdir. Özel isimler nelerdir, nelere özel isim denilir konusunu bilmeden özel isimlere gelen eklerin nasıl yazılacağı da bilinemez. Bu nedenle özel isimleri şu şekilde açıklamak gerekir:

  İnsanların ad ve soyadları: Her insanın bir ismi ve soy ismi vardır. Bunlar "özel isim"dir. Örneğin; Tayfun, Taylan, Tarkan, Kaan, Tomris, Ayşe, Hatice, Ali, Osman, Rana, Rabia, Ahu, Ceylan gibi.

  Millet, Din, Ümmet, Mezhep İsimleri: Türk, Alman, İtalyan, Rus, İslamiyet, Musevilik, Budist, Hanefi, Şafi, Protestan gibi

  Kurum, Kuruluş, Dernek, Üniversite İsimleri: Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK, Merkez Bankası, TEMA Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kalkınma Bankası gibi

  Dil İsimleri: Almanca, Japonca, Türkçe, İngilizce, İspanyolca gibi.

  Kıta İsimleri: Avrupa, Asya, Amerika gibi.

  Ülke Ve Bölge İsimleri: Güney Afrika, Kazakistan, Çin, Finlandiya, Normandiya, Aşağı Saksonya gibi.

  Gezegen Ve Yıldız İsimleri: Mars, Uranüs, Sirius Yıldızı, Venüs gibi.

  Deniz, Boğaz, Geçit, Dağ, Nehir gibi Coğrafi isimler: Nil Nehri, Süveyş Kanalı, Hazar Denizi, Van Gölü, gibi.

  İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak İsimleri: İstanbul, Florya, Sarıyer, Hatay, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Meydani gibi.

  Kitap, Gazete, Dergi İsimleri: Hürriyet (gazetesi), Nutuk, Gırgır (dergi), Milliyet Sanat Dergisi, Bilim ve Teknik Dergisi gibi

  İnsanlar Ve Hayvanlar Takılan Özel isimler: Karabaş, Tosun, Boncuk, Maviş, Sarı Şeker gibi.

  İşte bu özel isimlere gelen ekler nasıl takılır bu konuya yakından bakmak gerekir. İsimlere takılan ekler ya iyelik ya da çekim ekleridir. İyelik ve çekim eklerinin nasıl ekleneceği en fazla karıştırılan konuların başında gelmektedir.

   Örnekleri İle Konu Anlatımı

   Özel isimlere gelen ekler iki grupta ele alınır. Bunlar:

  Özel İsimlere Gelen Çekim Ekleri: Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme imi ile ayrılmaz. Örneklerle açıklamak gerekirse "Fransız" özel ismine -ca eki getirilirken bitişik yazılır: Fransızca. Ya da "Alman", "Almanca" gibi.

  Özel isimlere eklenen yapım eklerine başka örnekler de verelim: "Ankara" -lı yapım eki getirildiğinde yine kesme imi kullanılmadan bitişi yazılır: Ankaralı, Antalyalı, Adanalı, Finlandiyalı, İsviçreli, Afrikalı, Uzakdoğulu, Meksikalı gibi.

   Özel isimlere getirilen yapım eklerine bir başka örnek de "-izm" ekidir. Fanatizm, Komünizm, Liberalizm, Realizm gibi.

  Özel isimlere getirilen getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri ise kesme işareti ile ayrılır. Buna bir kaç örnek verelim: Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'e, Bilge Kaan'ı, Neron'a gibi. Orhan Veli Kanık'tan, Ahmet Haşim'se, Yunus Emre'yi, Yaşar Kemal'den, Kazım Karabekir'i gibi.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı - Özel isimlere gelen çekim, iyelik ve yapım ekleri nelerdir, nasıl yazılır? - Son Dakika Eğitim Haberleri

  Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı - Özel isimlere gelen çekim, iyelik ve yapım ekleri nelerdir, nasıl yazılır? - Son Dakika Eğitim Haberleri

  Özel isimlerin sonlarına yapım, çekim ve iyelik ekleri gelebilir. Burada önemli olan nokta kelimenin nasıl yazılacağı ve hangi işaretle ayrılacağıdır. Özel isimlerin sonlarına ulanan yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Ancak bu kuralın özel durumları da vardır. Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı ile detaylara ulaşabilirsiniz.

  ÖZEL İSİMLERE GELEN EKLER

  Özel isimlerin sonlarına gelen yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme işareti ile ayrılarak yazılır. Fakat bazı durumlarda istisna olabilmektedir. Özel isimlerin sonlarına gelen ek türüne göre bu duruma bakalım. Özel isimlere gelen ekler hangi işaretle ayrılır? Sorusunun cevabı kesme işaretidir.

  ÖZEL İSİMLERE GELEN ÇEKİM EKLERİ

  Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır? Sorusunun yanıtını verdiğimiz örneklerle daha iyi pekiştirebilirsiniz. Özel adların sonlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

  ÖZEL İSİMLERE GELEN YAPIM EKLERİ

  Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz.

  ÖZEL İSİMLERE GELEN İYELİK EKLERİ

  Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap