Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ötv kdv kalkıyor mu telefon

  1 ziyaretçi

  ötv kdv kalkıyor mu telefon bilgi90'dan bulabilirsiniz

  AK Parti'den gen�lere m�jde! "KDV indirimi gelebilir"

  AK Parti'den gen�lere m�jde!

  AK Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s� Erkan Kandemir CNN T�RK'te sorular� yan�tlad�. Kandemir �n�m�zdeki g�nlerde bilgisayar al�m�nda KDV indirimi gelebilece�inin sinyalini verdi. Kandemir a��klamas�nda; "Gen�lerin bir tak�m beklentileri var, �zellikle bilgisayar ve elektronik al�mlarla ilgili KDV al�nmamas�na ili�kin" dedi.

  Erkan Kandemir'in a��klamalar�ndan sat�r ba�lar� �u �ekilde;

  Biz AK Parti siyasi hareketi, se�imden se�ime sahaya ��kan bir hareket de�iliz. Cumhurba�kan�m�z te�kilat��l��a �ok �nem verdi�i i�in a�a��dan gelen geri bildirimleri son derece �nemsiyor. Biz s�rekli sahada olan bir siyasi hareketiz. �ok yo�un bir Ramazan sonras�nda Meclis'in kapanmas�yla yaz d�nemini geride b�rakt�k. Arkada�lar�m�z �ok yo�un bir yaz temposunda milletimizle bulu�tular. �imdi bu �al��malar� art�k se�ime do�ru �ekillendirmeye ba�l�yoruz. Bizim i�in 3 ad�m var. Birincisi saha �al��malar�. 2023'e Do�ru �ehir Bulu�malar� ad�yla yeni bir formata b�r�nd�r�yoruz. �llerde ve b�t�n il�elerde �ok yo�un bir saha �al��mas� yap�yorlar.

  Bizim a��m�zdan Genel Ba�kan�m�za sunmak �zere sahan�n nabz�n� �ehir �ehir aktarma gayreti i�indeyiz. 81 ili biz bitirmi� olaca��z, sonra 2. ve 3. turunu yap�yor olaca��z. Bu �ehirlerin nabz�n� tutmak ad�na �ok de�erli bizim a��m�zdan. Bu 1. a�amas�. T�rkiye'de 26 milyon hane var, her haneye gitmek, derdini dinlemek bizim birincil �nceli�imiz. Bizim a��m�zdan her il her sokak her hane e�it derecede �nemli. B�t�n vatanda�lar�m�z�n yan�na gitmek bizim �nceli�imiz ��nk� biz T�rkiye'nin partisi oldu�umuzu d���nen bir siyasi hareketiz.

  2023 SE��MLER�

  Milletvekili arkada�lar�m�z inan�lmaz y�ksek bir performansla gayret g�steriyorlar. O gayret yeni arkada�lar�m�z takviye edilerek mutlaka devam edecek. �l il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da �al��mas�n� y�r�t�yoruz. ���nc�s� Se�im propaganda d�nemi... 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritas�'n� Cumhurba�kan�m�z aktaracak.

  �ok �nemli bir se�ime gidiyoruz. Cumhur �ttifak� olarak se�imin �ne al�nmas�yla ilgili tart��ma bizim g�ndemimizde yok. Muhalefet bunu defalarca g�ndeme getirdi. S�rekli bir tarih ifade ettiler, b�yle bir g�ndemimiz yok. Haziran 2023'e de 9 ay kald�, art�k �al��malara ba�laman�n da vakti geldi. Bu se�ime mahsus, 2023'te cumhuriyetimizin 100. y�l�n� kutlayaca��z. T�rkiye'nin adil bir �lke olarak masaya davet edilmesinin k�ymetini g�r�yoruz. Biz yeni y�zy�l�m�zda T�rkiye'yi bamba�ka bir lige ta��mak sorumlulu�umuz var.

  Ana slogan a��klanmazsa bile orada biz konu�mas�n�n aras�nda bunlar� g�rece�iz. 28 Ekim'de AK Parti nas�l bir T�rkiye hayal ediyor, onlar� Say�n Cumhurba�kan�m�z payla�m�� olacak.

  SE��M�N �NE ALINMA �HT�MAL� M� DO�DU?

  �ok �nemli bir se�ime gidiyoruz, bu se�im sonu�lar�n� b�t�n co�rafya a��s�ndan �ok de�erli g�r�yoruz. Cumhurba�kan�m�z da ifade etti, Cumhur �ttifak� olarak MHP Genel Ba�kan� Say�n Bah�eli de ifade etti se�imin �ne al�nmas� ile ilgili bizim bir �al��mam�z yok.

  Muhalefet taraf�ndan s�rekli olarak bir �ne al�nacak konusu konu�uluyor, bizim b�yle bir g�ndemimiz yok.

  Bu se�ime mahsus 2023'te Cumhuriyetimizin 100. y�l�n� kutlayaca��z. Bu yeni y�zy�lda kazan�mlar�m�z� kutlayaca��z. D�nyadaki b�t�n �at��ma b�lgelerinde T�rkiye'nin adil bir �lke olarak masaya davet edilmesinin k�ymetini g�r�yoruz. O g�r��me trafikleri bile T�rkiye'nin geldi�i noktay� g�steriyor.

  ANKET SONU�LARI NEYE ��ARET ED�YOR?

  Say�n K�l��daro�lu nerede yapt�r�yor anketlerini onu bilmiyorum ama bunlar K�l��daro�lu'nun yeni iddias� de�il. K�l��daro�lu her se�im �ncesi benzer �eyleri s�yledi, sand��a pek kalmad�, hep birlikte g�rece�iz. Anketler �zerinden siyaset yap�lm�yor, biz sahada siyaset yap�yoruz. Ger�eklik orada. Cumhur �ttifak� bu se�imlerde bir kere daha y�ksek bir oy oran�yla iktidara gelmeye talip. Bizim milleti kucaklamam�z, y�re�imizdeki, akl�m�zdaki her �ey �effaf. Yapt�klar�m�z da ortada. Biz milletimizin kar��s�na ��karken �ok haz�rl�kl�y�z. Tutarl�l�k �ok �nemli bir �ey.

  �n�allah milletimizin tevecc�h�nden hareketle biz 2023 se�imlerinde girdi�imiz se�imler aras�ndaki en y�ksek oyumuzu alaca��z. Cumhurba�kanl���'nda en y�ksek oyumuzu alaca��z. Muhalefet ile Cumhur �ttifak�'n�n aras�nda bir fark var. Bir tane motivasyonlar� var; Erdo�an'� devirmek. Cumhur �ttifak� bir ilke ittifak�. B�t�n bu yapt�klar�m�z�n, kazan�mlar�m�z�n T�rkiye'yi bamba�ka bir �lke haline getirebilece�ini, �lkemiz i�erisindeki huzurun, t�m bunlardan bir sinerji �reterek yeni y�zy�l�nda T�rkiye'yi bamba�ka bir yere ta��yaca��m�z� s�yl�yoruz.

  6'LI MASADA ADAY �ATLA�I MI VAR?

  O cephenin m�thi� bir kafa kar���kl���n�n oldu�u �ok a��k zaten g�ven vermemesinin sebebi de o. Hi�bir konuda ortak d���nm�yorlar asl�nda, yeniden geri getirmeyi d���nd�kleri eski sisteme dair de bir s�r� a��k b�rakm��lar. O kadar par�al� o kadar karma��k malesef g�ven vermeyen bir masa ki kar�� masa, bunu milletimiz g�r�yor fark ediyor zaten.

  T�rkiye'de siyaseti az�c�k takip edenler b�yle bir masan�n umut verece�ini, T�rkiye'yi bamba�ka bir yere ta��yaca��n� d���nebilirler mi?

  ARA� ALIMLARINA �L��K�N D�ZENLEME OLACAK MI?

  Ba�ka meselelerle ilgili �al��malar�m�z da var. Gen�lerin bir tak�m beklentileri var, �zellikle bilgisayar ve elektronik al�mlarla ilgili KDV al�nmamas�na ili�kin...

  Biz hedefler koyar, o hedefleri milletimize anlat�r, milletimiz derdi varsa onlara ��z�m �retiriz. Aday�n kim olaca�� bizim a��m�zdan hi�bir ifade etmiyor. Biz birinci turda milletimizin oyuna talibiz. Bizim bug�nk� saha g�zlemlerimiz, Cumhurba�kanl���m�zda bizim en y�ksek oy oran�n� alabilece�imi d���n�yoruz. Bunu s�ylerken, bu g�zlemlerimizle ilgili bir �ey. Kimsenin oyu bizim cebimizde de�il. Bug�nk� saha g�zlemimiz bu bizim, milletimiz pandemide ya�anan t�rb�lans� g�rd�. Sonras�nda d�nyada ya�anan enerjiyle ilgili ya�anan s�k�nt�lar� g�rd�.

  EYT D�ZENLEMES� NE ZAMAN?

  Bu �ok teknik bir soru, Say�n Bakan�m�z �al���yor, muhtemelen �n�m�zdeki g�nlerde kamuoyuna payla�acakt�r. Say�n Bakan�m�z konuyla ilgili kimler varsa onlarla isti�are ederek bir yol haritas� ��kar�yor. Ne EYT'nin d���nda kalan milletimize bunun bedelini �detmeliyiz ne de EYT'li arkada�lar�m�za haks�zl�k yapmal�y�z. Bunun dengesi son derece �nemli.

  BAZI �R�NLERDE �TV �ND�R�M�

  Say�n Bakanlar�m�z �al���yorlar. Milletimizin beklentilerine uygun �ekilde hareket edece�iz.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  ÖTV kalkarsa araç fiyatları yarıya yakın düşecek - Prof. Dr. Murat Batı: “Araç satışlarında ciddi artış olacak" - Medyascope

  ÖTV kalkarsa araç fiyatları yarıya yakın düşecek - Prof. Dr. Murat Batı: “Araç satışlarında ciddi artış olacak

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, halkın en çok rağbet gösterdiği düşük segmentli araçlarda ÖTV’yi kaldıracaklarını açıklamasının piyasalara nasıl etki edeceği tartışılıyor. Açıklamaları ve olası etkileri Medyascope’a değerlendiren Prof. Dr. Murat Batı, “Piyasalara etkisi şu an kalıcı olmasa da düzenlemeden sonra araç satışını ciddi oranda artırır” dedi. Vergisiz fiyatı 200 bin TL olan bir aracın şu anki satış fiyatı 427 bin TL iken, ÖTV kaldırıldığında 238 bin TL’ye kadar düşecek.

  CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün (25 Temmuz) akşam Tweeter hesabından yayınladığı videoda, “Araba almayın” çağrısı yaparak, iktidara geldiklerinde 1,6 silindir hacmine sahip motorlu araçlarda Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) kaldıracaklarını açıkladı. Dünyanın en yüksek araç alım vergisinin Türkiye’de olduğuna dikkat çeken ve “İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım” diyen Kılıçdaroğlu, lüks araç alanlara ise ÖTV uygulanacağını söyledi. 

  Merkezi yönetim bütçesine göre, 2021 yılında hedeflenen motorlu taşıt ÖTV geliri 40 milyar TL iken, 66 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022’nin ilk altı ayında ise vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 16’sı ÖTV ile sağlandı ve önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 oranında arttı. Altı ayda 1 trilyon 265 milyar Türk Lirası (TL) olan bütçe gelirinin, 165 milyar TL’si ÖTV’den ve bunun da 60,6 milyar TL’si motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’den oluştu. Böylece, motorlu taşıtlardan altı ayda alınan ÖTV, önceki senenin tamamında alınan ÖTV düzeyini yakaladı. 

  “Fiyatlarda yüzde 40 düşüş” 

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü’nde, mali hukuk alanında çalışan Prof. Dr. Murat Batı, Kılıçdaroğlu’nun ÖTV açıklamalarına ilişkin şöyle konuştu:

  KDV ve ÖTV’nin, Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi yüzde 75 oranında indirilmesi, Türkiye’de yüksek sınıftaki araçların fiyatlarında yüzde 40 azaltma getirecek. Örneğin 500 bin TL’lik bir araba ortalama 300 bin TL’ye kadar düşecek. Bu düşüş devletin vergisinden kesilecek ama Kılıçdaroğlu, bunu 1,6 motor silindir hacmine sahip araçlarla sınırlandırdı. Bu, düzenleme sonrasında araç satışını çok ciddi olarak artırır. Kılıçdaroğlu ‘Biz iktidara gelirsek’ dedi, bu en erken Haziran 2023 demek.

  “Piyasalara etkisi birkaç gün sürer”

  Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının araç piyasalarına etkisi olabileceğini ancak bu etkinin kalıcı olmayacağını söyleyen Batı, “Bu en fazla üç veya beş günlük bir etki yaratacak ancak sonra tüketim devam edecek. Denize girer gibi, önce soğuk geliyor ama sonra alışıyoruz. Kimse araç tüketimini, Kılıçdaroğlu’nun iktidara gelmesine bağlayarak bir sene sonrasına ertelemeyecek” dedi.  

  Motorlu taşıtların Türkiye’de üretilmediğine dikkat çeken Batı, “ÖTV’nin kalkması ithalatın artmasına da yol açabilir. Dövizin yurtdışına kaçması ile cari açığa ve döviz açığına da neden olabilir. Böyle bir olumsuz yanı da var” diye konuştu.

  ÖTV kaldırılırsa, araçlar vergisiz fiyatın yüzde 19 fazlası ile satışa çıkabilir

  Resmi Gazete’de 13 Ocak 2022’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, motor silindir hacmi 1,6’yı geçmeyen araçlardan, vergisiz fiyatı 120 bin TL’den düşük olanlara yüzde 45, 120-150 bin TL arasına yüzde 50, 150-175 bin TL arasına yüzde 60, 175-200 bin TL arasına yüzde 70 ve 200 bin TL’nin üzerinde olanlara ise yüzde 80 oranında ÖTV uygulanıyor.

  Araçların satış fiyatı hesaplanırken, vergisiz fiyatına binde 8’lik TRT bandrol payı ve vergisiz fiyat aralığına denk düşen ÖTV oranının eklenmesiyle oluşan fiyatın, yüzde 18 oranında KDV’si alınıyor ve bu da fiyata ekleniyor. Vergisiz fiyatı 120 bin TL olan bir araç için, 960 TL bandrol ücreti ve yüzde 45 oranında, 54 bin TL’lik ÖTV ve 31 bin 493 TL’lik KDV ile satış fiyatı 206 bin 453 TL oluyor. Daha yüksek vergi sınıfında yer alan ve vergisiz fiyatı 200 bin TL olan bir araç ise, bin 600 TL bandrol ücreti, yüzde 80 oranında 160 bin TL’lik ÖTV ve 65 bin 88 TL’lik KDV ile birlikte piyasada 426 bin 688 TL’den satışa sunuluyor. 

  Kılıçdaroğlu’nun söylediği şekliyle alt segmentli araçlarda ÖTV kaldırılırsa, vergisiz fiyatı 120 bin TL’lik bir araç 141 bin 773 TL’ye, 200 bin TL’lik bir araç ise 237 bin 888 TL’ye satışa çıkarılabilecek.

  Türkiye’de motorlu taşıt kullanımı dünya ortalamasının gerisinde, 14 milyon otomobilin ortalama yaşı 13,6

  Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün (26 Temmuz) açıkladığı verilere göre Haziran 2022 sonu itibariyle, Türkiye’de trafikte olan 25,8 milyon taşıtın 13 milyon 964 binini otomobiller oluşturuyor. 2021 verilerine göre kayıtlı araçların ortalama yaşı 14,5 iken, otomobillerin ortalama yaşı 13,6. 

  AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Herkesin altında arabası var maşallah” sözleriyle trafikteki araç sayısını zenginlik göstergesi olarak ifade ediyor ancak Eurostat’ın 2020 motorizasyon oranına göre, Türkiye en alt sırada yer alıyor. Türkiye, bin kişi başına düşen yaklaşık 160 araç sayısı ile Avrupa ülkelerinin çok gerisinde. 

  Yazı kaynağı : medyascope.tv

  SON DAKİKA: Yeniden belirlendi! Cep telefonu satışına ÖTV düzenlemesi... - Son Haberler - Milliyet

  SON DAKİKA: Yeniden belirlendi! Cep telefonu satışına ÖTV düzenlemesi... - Son Haberler - Milliyet

  Cep telefonu ve tütünde özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

  Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2 bin 400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

  YAPILAN ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

  Yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatı uygun akıllı cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.

  ESKİ FİYAT VE YENİ FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

  CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun konuyla ilgili şu bilgileri aktardı: "Lüks tüketim diyeceğimiz telefon fiyatlarında güncelleme olmayacak daha uygun olan cep telefonlarında indirim olması bekleniyor. 5 bin 500 TL’nin altında olan cep telefonlarında indirim yansıyabilir. Bu düzenleme ile yaklaşık 350 liraya varan bir indirim söz konusu.

  Aslında yeni düzenleme şu: Cep telefonlarına ilişkin olarak ÖTV matrahları değişti. ÖTV’siz ve KDV’siz dediğimiz fiyat var. Kararla yüzde 25, ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 640 liradan 1500 liraya çıktı. Yüzde 40 olan ÖTV oranı 1500 liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 50 olan için kullanılan oranda ise eşik 3 bin liraya çıkarıldı. Genelde beklenti şu 5 bin 500 liranın altındaki cep telefonlarında indirim olması bekleniyor. Örnek hesaplama yaptık ve iki fiyatı baz aldık.

  5 bin 310 liralık bir cep telefonunda fiyat yeni düzenlemeyle 4 bin 956 liraya inmiş olacak. Yaklaşık 354 liralık bir indirim bekleniyor.

  2 bin 478 liralık bir telefon baz alındığında 2 bin 212 liraya geliyor fiyat. Yaklaşık 266 liralık bir indirim söz konusudur.

  Bu örnek bir hesaplamadır. Biz neden böyle bir düzenlemeye gidildi diye sorduğumuzda şu cevap veriliyor. Yerli üretime bir teşvik olması isteniyor. Bir tarafta enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyonu düşürme mücadelesine bir katkı sağlanabileceği ifade ediliyor. Lüks tüketime değil daha çok uygun tüketime yönlendirmeyle ithalatın böylelikle azaltılabileceğine vurgu yapılıyor."

  TÜTÜNDE DÜZENLEME YAPILDI

  Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

  ÖTV MATRAHI NEDİR?

  Özel Tüketim Vergisi matrahı ürünlerden alınacak vergi miktarını belirlemede kullanıyor. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar anlamına geliyor.

  Yapılan düzenlemeyle düşük ve orta segmentteki telefonlarda vergi yükünün hafiflemesi bekleniyor.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap