Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  örgün ve yaygın eğitimin ortak özellikleri

  1 ziyaretçi

  örgün ve yaygın eğitimin ortak özellikleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Örgün ve Yaygın Eğitim

  Örgün ve Yaygın Eğitim

  Örgün Eğitim Nedir?

  Örgün eğitim, birbirini takip eden kesitlerden oluşan eğitim türüdür. Yani bir kesiti tamamlamadan diğerine geçmek mümkün değildir. Örneğin ortaokulu bitirmeden liseye başvurmak ve başlamak mümkün değildir. Çünkü liseye başlarken kayıt esnasında bir önceki eğitim basamağı olan ortaokul diploması istenmektedir.

  Örgün eğitim belli yaş gruplarına yöneliktir. Mesela ilkokula başlama yaşı 6-7 civarındadır. Bu durumda 20 yaşındaki bir kişi ilkokula başlayamaz. Ancak okuma yazma kurslarına katılabilir ki bu da örgün eğitim değil halk eğitimdir.

  Yaygın eğitimde ise birbirini takip eden kesitler yoktur. Yani bir eğitim kurumuna başlamak için önceki eğitim kurumu şartı aranmaz. Yaygın eğitimde yaş sınırlaması yoktur. Her yaş grubundan bireyler yaygın eğitim kurumlarına başvurup eğitim görebilirler.

  Örgün ve yaygın eğitimin dışında bir de sargın eğitim vardır. Sargın eğitim, bireylerin kendi kendilerine edindikleri becerilere verilen addır. Örneğin bir kişinin kendi kendine örgü yapmayı öğrenmesi sargın eğitimdir.

  Eğitim Nedir?

  Eğiticinin Eğitimi Sitemizi Twitter hesabımızdan yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.egiticininegitimi.gen.tr

  Eğitim Türleri

  Eğitim Türleri

  Eğitim türleri konusuna geçmeden önce eğitimin ne olduğunu ve tanımlarını inceleyelim.

  Eğitim, insanların davranışlarında kasıtlı, kendi yaşantısı yoluyla, istendik, kalıcı izli davranış meydana getirme sürecidir. Bu tanımı daha da açalım;

  – Kasıtlı: plan ve program dahilinde.

  – Kendi yaşantısı yoluyla: Kişinin sürecin içerisinde var olması.

  – İstendik: Eğitimin gerçekleştiği o toplumun beklentisine uygun olması.

  – Süreç: Öğrenmeler bir araya gelerek eğitimi oluşturmaktadır. Bunun için de belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu yüzden eğitim bir süreç gerektirmektedir.

  Tüm bunlara ek olarak eğitimin kültürle iç içe olduğu, kültürün yeni kuşaklara aktarılmasını sağladığı, kültürü etkileyen ve kültürden etkilenen bir süreç olduğu unutulmamalıdır.

  Eğitimin farklı alanlara göre tanımlarına bakalım;

  Toplumsal anlamda eğitim, kültürel kalıtımın aktarılması sürecidir. Bu sayede toplum kendisini korur ve sürekliliğini sağlar.

  Sosyal anlamda eğitim, kişilerin sosyalleştirilmesi ve topluma uyumunun sağlanması sürecidir.

  Ekonomik anlamda eğitim, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan süreçtir.

  Felsefi anlamda eğitim;

  İdealizme göre, kişiyi Tanrı’ya ulaştırma sürecidir.

  Realizme göre, topluma uyum ve kültürel mirasın aktarılması sürecidir.

  Pragmatizme göre, yaşantılar yoluyla davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

  Varoluşçuluğa göre, insanı en üst düzeye getirme sürecidir.

  * Sistem olarak eğitim: 

  Girdi: Öğrencide davranış değişikliği için gerekli olan her şeydir. Öğrenci nitelikleri, araç gereçler, ortam, veliler, somut hedefler, öğrencinin giriş davranışları vs.

  İşlem: Öğrencide davranış değişikliklerinin oluştuğu boyuttur. Burası ”Eğitim Durumları” bölümüne dahildir. Yöntem ve tekniklerin kullanımı, araç gereçlerin kullanımı, pekiştireçler, etkin katılım vs.

  Çıktı: Öğrencide davranış değişikliğinin oluşmasıdır.

  Dönüt – Düzeltme: Ulaşılamayan hedeflerin neden ulaşılamadığının araştırılmasıdır.

  Tüm bunlara ek olarak eğitim, kapsamlı, çok boyutlu, sürekli, dinamik, amaca yönelik ,evrensel ve ulusal yönleri olan, bilimden yararlanan bütünleyici bir unsudur. Şimdi eğitim türleri konusunu inceleyelim.

  Eğitim Türleri

  Eğitim Türleri ikiye ayrılmaktadır. Bu eğitim türleri Formal Eğitim ve İnformal Eğitimdir. Formal Eğitim de kendi içinde Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

  Eğitim Türleri içinde yer alan Formal Eğitim de aşağıdaki gibi ikiye ayrılmaktadır:

  Eğitim türleri içerisinde örgün ve yaygın eğitim arasındaki farklılıklara ilişkin aşağıdaki noktalara dikkat edelim.

  Yazı kaynağı : www.kpsskonu.com

  �rg�n ve Yayg�n E�itim nedir? - E��T�M

  �rg�n ve Yayg�n E�itim nedir? - E��T�M

  �rg�n e�itim, birbirini takip eden kesitlerden olu�an e�itim t�r�d�r. Yani bir kesiti tamamlamadan di�erine ge�mek m�mk�n de�ildir. �rne�in ortaokulu bitirmeden liseye ba�vurmak ve ba�lamak m�mk�n de�ildir. ��nk� liseye ba�larken kay�t esnas�nda bir �nceki e�itim basama�� olan ortaokul diplomas� istenmektedir.

  �rg�n e�itim belli ya� gruplar�na y�neliktir. Mesela ilkokula ba�lama ya�� 6-7 civar�ndad�r. Bu durumda 20 ya��ndaki bir ki�i ilkokula ba�layamaz. Ancak okuma yazma kurslar�na kat�labilir ki bu da �rg�n e�itim de�il halk e�itimdir.

  Yayg�n e�itimde ise birbirini takip eden kesitler yoktur. Yani bir e�itim kurumuna ba�lamak i�in �nceki e�itim kurumu �art� aranmaz. Yayg�n e�itimde ya� s�n�rlamas� yoktur. Her ya� grubundan bireyler yayg�n e�itim kurumlar�na ba�vurup e�itim g�rebilirler.

  �rg�n ve yayg�n e�itimin d���nda bir de sarg�n e�itim vard�r. Sarg�n e�itim, bireylerin kendi kendilerine edindikleri becerilere verilen add�r. �rne�in bir ki�inin kendi kendine �rg� yapmay� ��renmesi sarg�n e�itimdir.

  Benzer Konular

  Formal E�itim nedir?
  �nformal E�itim nedir?
  �rg�n ve Yayg�n E�itim nedir?
  Hizmeti�i E�itim nedir?

  Yazı kaynağı : www.testyurdu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap