Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  öba faaliyet değerlendirme

  1 ziyaretçi

  öba faaliyet değerlendirme bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ÖBA Üzerinden Yapılan Etkinlikler İçin Faaliyet Değerlendirme

  ÖBA Üzerinden Yapılan Etkinlikler İçin Faaliyet Değerlendirme

  Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
   

  En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

  Yazı kaynağı : www.ogretmensitemiz.com

  Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Eğitimleri

  Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Eğitimleri

  24 Ocak - 04 Şubat 2022 yarı yıl tatilinde, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) www.oba.gov.tr adresi üzerinden uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Öğretmenler MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak ekte  yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine isteğe bağlı olarak katılım sağlayabileceklerdir.

  Bu eğitimler hizmetiçi eğitim kapsamında düzenlenecek olup eğitimi tamamlayan öğretmenler MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülü üzerinden sertifikalarını alabileceklerdir.

  24 OCAK - 04 ŞUBAT 2022 ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ LİSTESİ

  1)İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi Semineri

  2)Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Semineri

  3)Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri

  4)Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Semineri

  5)İlk Yardım Uzaktan Eğitimi Semineri

  6)Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri Semineri

  7)Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Semineri

  8)İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

  9)Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri

  10)Etkinlik Temelli Ders Tasarımı

  EĞİTİM İÇERİKLERİ

  Yazı kaynağı : oygm.meb.gov.tr

  Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

  01/06/2006 tarih ve 87061 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

  (06/02/2019 tarih ve 86055 sayılı Bakan Onayı ile yapılan değişiklikler metne işlenmiştir.)

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler

  Amaç
  MADDE 1-
  (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam
  MADDE 2-
  (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığında 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3-
  (1) Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesi ile 29/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4-
  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
  b) Başarı Belgesi: Eğitim sonunda yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlere verilen belgeyi,
  c) Eğitim Birimi: Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü,
  ç) Eğitim Görevlisi: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitici ve öğretici olarak görevlendirilenleri,
  d) Eğitim Programı: Yıllık eğitim planına göre, süresi içerisinde branş veya alanda nasıl eğitim yapılacağını düzenleyen programı,
  e) Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri: Personelin eğitimi amacıyla yapılan kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, sergi, staj, araştırma, inceleme ve uygulama gezileri gibi her türlü çalışmayı,
  f) Katılma Belgesi: Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, eğitime katılan kursiyerlere verilmesi uygun görülen belgeyi,
  g) Kursiyer: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılan personeli,
  ğ) Merkez Teşkilatı: Bakanlık Merkez Teşkilatını,
  h)Program Yöneticisi: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin Yönetmelikteki hükümlere göre yürütülmesinden sorumlu olan personeli,
  ı) Taşra Teşkilatı: Bakanlığa bağlı il ve ilçe teşkilatlarını,
  i) Yıllık Eğitim Planı: Kurumun yıllık eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet Memurları Eğitimi Genel Planına uygun olarak bir yıl için hazırlanan planı,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Eğitim Esasları

  Hizmet içi eğitimin hedefleri
  MADDE 5-
  (1) Hizmet içi eğitimin hedefi; Devlet Memurları Eğitim Genel Planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;
  a) Personelin bilgisini ve verimliliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst seviyedeki görevlere hazırlamak, hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak,
  b) Personeli ödevleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek,
  c) Yurt dışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı Kurumun ve personelin gelişmesini sağlayacak alanlara yönlendirmek,
  ç) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, tutumluluk ve etkinliğin arttırılmasını sağlamak,
  d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,
  e) Bakanlığı bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,
  f) Bakanlık personelinin, bilimsel ve teknolojik alandaki yeni gelişmeler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,
  g) Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmak,

  Hizmet içi eğitimin ilkeleri
  MADDE 6-
  (1) Hizmet içi eğitimde belirtilen hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;
  a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,
  b) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm personelin belirlenen hizmet içi eğitim ihtiyacına göre eğitim etkinliklerine katılması,
  c) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç gereç ve eğitici değişiminin sağlanması,
  ç) Eğitimin, milli kalkınma hedeflerine uygun plan ve programlarına dayalı olarak, Bakanlığın amaçları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ve ihtiyaçları doğrultusunda ve bir plan dahilinde düzenlenmesi,
  d) Eğitimin, etkinlik, tutumluluk ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,
  e) Eğitim yapılacak ortamların, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,
  f) Her amirin birimindeki personelin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olmasının sağlanması,
  g) Hizmet içi eğitim planı ve programı ile eğitim faaliyetlerinin Bakanlık birimlerinin asli görevlerini aksatmayacak biçimde düzenlenmesi,
  h) Eğitime tabi tutulan Bakanlık personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmeleri,
  ı) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılmasıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Eğitim Birimleri ve Görevleri

  Eğitim birimleri
  MADDE 7-
  (1) Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetleri;
  a) Eğitim Kurulu,
  b) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
  tarafından yürütülür.

  Eğitim kurulu
  MADDE 8-
  (1) Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin genel politikasını tespit etmek ve izlemek amacıyla kurulan Eğitim Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında; Bakanlığın ana, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerinin en üst amirlerinden oluşur. Kurul üyelerinin özürleri halinde yardımcıları veya vekilleri toplantılara katılırlar.
  (2) Eğitim Kurulu her yıl Mart ve Haziran ayında, Bakanlığın bütçe çalışmaları tamamlanmadan önce toplanır. Gerekli görülen hallerde de Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.
  (3) Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup, kararlar Bakan onayı ile kesinleşir.

  Eğitim kurulunun görevleri
  MADDE 9-
  (1) Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularına ilişkin olarak;
  a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak,
  b) Hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim plan ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,
  c) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personelin sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini gönderilecek ülkenin adını saptamak,
  ç) Eğitim ile ilgili yönetmelikleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri saptamak,
  d)Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurmak,
  e) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile program yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,
  f) Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Bakanlığa yararlı olabilecek imkân ve kaynakları saptamak,
  g) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak,
  h) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi, konusu, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini saptamak,
  ı) Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak,
  i) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirmek
  ile görevlidir.

  Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
  MADDE 10-
  (1) Bu Yönetmeliğin ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü hizmet içi eğitim çalışmaları ile bu konuda gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin hizmetler, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
  (2) Personel Dairesi Başkanlığı, hizmet içi eğitim çalışmalarına esas olmak üzere, personelin özlük durumu hakkındaki bilgiyi Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
  (3) Bakanlık birimleri, yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarca Bakanlığa gönderilen ve herhangi bir şekilde kendilerine iletilen hizmet içi eğitime ilişkin her türlü yazı ve belgeyi Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

  Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün eğitimle ilgili görevleri;
  a) Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
  b) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı tedbirleri ile birimlerden alınan önerilerin ışığı altında; Bakanlığın eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, yıllık eğitim planı taslağını hazırlamak ve bu taslak ile eğitim faaliyetleri için gerekli harcamaları Eğitim Kuruluna sunmak,
  c) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
  ç)Eğitim Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı alındıktan sonra kesinleşen yıllık eğitim planına göre; uygulanacak hizmet içi eğitimin konuları, eğitilecek Bakanlık personeli, eğitim görevlileri, eğitim yerleri, eğitim tarihleri ve süreleri, başlangıç ve bitiş tarihleri eğitim araç ve gereçleri, eğitim ve metotları ile gerekli görülecek diğer konuları içeren eğitim programını hazırlamak,
  d) Hizmet içi eğitim plan ve programlarını, onayladıktan sonra ilgililere iletilmek üzere birimlere duyurmak,
  e) Eğitim programlarının amaca uygun yürütülebilmesi için, içerik oluşturulması, öğretim görevlilerinin belirlenmesi ve diğer konularla ilgili yazıları hazırlamak, gerektiğinde onaya sunmak,
  f) Eğitim Kurulunca saptanan; eğitimin konusu, seçilecek eğitim görevlileri ve ders programları ile ilgili yazıları Bakanın onayına sunmak,
  g) Eğitim görevlileri ile eğitim programına katılanların devam durumlarını kontrol edip bunlarla ilgili ders ücreti ve eğitim programına katılanların gündeliklerini ve puantajlarını tutmak,
  h) Hizmet içi eğitime katılanların başarı belgesi veya katılma belgesi listelerinin Personel Dairesi Başkanlığına, puantajların ve disiplin belgelerinin ilgili birimlere bildirilmesi,
  ı) Eğitim programı ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,
  i) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak. Hazırlanan raporları değerlendirmek,
  j) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,
  k) Her yıl hazırlanan yıllık eğitim planının iki örneğini mali yılbaşından önce, Ocak ve Temmuz aylarının sonunda da gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarını rapor halinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına göndermek,
  l) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerin giderilmesi için plan ve program hazırlamak,
  m) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alarak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek,
  n) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak,
  o) Her yılsonunda hizmet içi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde Bakana sunmak,
  ö) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak,
  p) Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, yerli ve yabancı yayınları izlemek,
  r) Her eğitim programı için Bakanın onayı ile program yöneticisini tespit etmektir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

  Eğitim görevlilerinin seçimi
  MADDE 11-
  (1) Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Bakanlık bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Bakanlık dışında uzman kişiler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün önerisi ve Bakanlık makamının onayı ile Bakanlık dışından eğitim görevlisi sağlanır.
  (2) Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılamayacakları da dikkate alınarak yedek eğitim görevlileri de görevlendirilebilir.

  Eğitim görevlilerinin nitelikleri
  MADDE 12-
  (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlileri, 3/1/2005 tarihli ve 25689 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar” çerçevesinde belirlenir.

  Eğitim görevlilerinin yetki ve sorumlulukları
  MADDE 13-
  (1) Hizmet içi eğitimde görev verilenler;
  a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,
  b) Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,
  c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,
  ç) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,
  d) Eğitim süresi içinde gerekli görüldüğü takdirde, sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,
  e) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle,
  f) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle,
  yükümlüdürler.
  (2) Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.

  Program yöneticisinin görevleri
  MADDE 14-
  (1) Program yöneticisi;
  a) Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla,
  b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders notlarının çoğaltılarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla,
  c) Gerekli araç ve gereçleri eğitim ortamında hazır bulundurmakla,
  ç) Eğitim görevlileri ile işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumlarını, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle,
  d)Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketlerin uygulanmasını sağlamakla,
  e) Hizmet içi eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamakla,
  f) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, personelin eğitime katılımından sorumlu olmak ve verilen diğer görevleri yapmakla,
  görevlidir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

  Yıllık plan ve programlar
  MADDE 15-
  (1) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü diğer birimler ile işbirliği yaparak, en geç Mayıs ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programı önerisini hazırlar. Bu programlar Haziran ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra, Bakan onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları, Bakanın onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur.
  (2) Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

  Hizmet içi eğitim
  MADDE 16-
  (1) Hizmet içi eğitim;
  a) Adaylık süresi içinde; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde 27/6/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” ve “Kültür ve Turizm Bakanlığı Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği”,
  b) Memurluk süresi içinde; bilgi tazeleme eğitimi, değişikliklere intibak eğitimi “Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği”, üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi ise 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”
  hükümleri çerçevesinde yapılır.

  Eğitim programları
  MADDE 17-
  (1) Hizmet içi eğitim programları;
  a) Adaylık Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj),
  b) Değişikliklere İntibak Eğitimi,
  c) Bilgi Tazeleme Eğitimi,
  ç) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi,
  d) Eğiticilerin Eğitimi,
  (2) Olmak üzere; kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, sergi, staj, araştırma, inceleme gibi metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

  Eğitim konuları ve süresi
  MADDE 18-
  (1) İlgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere;
  a) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.
  b) Programların süreleri, varılmak istenen amaca uygun olarak; programın yeri, tahsis olunacak ödenek, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar gibi programı oluşturacak unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

  Eğitim yeri ve yönetimi
  MADDE 19-
  (1) Hizmet içi eğitimin Bakanlık merkezinde uygulanması esastır. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait dershane, salon, misafirhane gibi fiziki kapasite ile diğer araç ve gereçlerden yararlanılır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılır.
  (2) Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre program yöneticisi tarafından yürütülür.

  Yurtdışında eğitim
  MADDE 20-
  (1) Personelin yurt dışında yetiştirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile 1/2/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM
  Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

  Eğitime katılma
  MADDE 21-
  (1) Personelin düzenlenecek hizmet içi eğitime katılması zorunludur. Eğitime katılacakların sayı ve nitelikleri programlarda belirlenir. Buna göre Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce tespit edilen kontenjana uygun olarak; merkezde birim amirleri, taşrada ise İl Kültür ve Turizm Müdürleri eğitime katılacakları ismen tespit ederek, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bildirir.
  (2) Merkezde birim amirleri ve taşrada İl Kültür ve Turizm Müdürleri tarafından özürleri uygun görülenler o programa katılmazlar, katılamayanların daha sonra düzenlenecek aynı veya benzer düzeydeki diğer eğitim programlarına katılmaları sağlanır.
  (3) Kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetlerine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır.
  (4) Eğitim süresi içinde hastalık veya diğer geçerli bir özre dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların, programla ilgileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara katılmaları sağlanır.
  (5) Bakanlığı ilgilendiren ve Bakanlıkta düzenlenmeyen, ancak diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile uygun vasıftaki personelin katılımı sağlanır.
  (6) Başka kurum ve kuruluşlarda eğitim faaliyetlerine katılan personel, o kurum ve kuruluşun eğitimle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin disiplinle ilgili hükümleri saklıdır.
  (7) Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar, kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılamazlar.

  Sınav komisyonu
  MADDE 22-
  (1) Sınav yapılması gerekli görülen eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitimden sorumlu daire başkanının veya görevlendireceği personelin başkanlığında, program yöneticisi ile eğitim görevlisinden oluşan bir sınav komisyonu kurulur.

  Sınavlar
  MADDE 23-
  (1) Eğitime katılan personelin başarısı, eğitimin özelliğine göre eğitim süresi içinde veya sonunda, yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur.
  a) Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur.
  b) Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim sırasında, sınavları, eğitim görevlisi yapar. İstedikleri takdirde program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.
  c) Yazılı sınavların süresi, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce sınav komisyonunca belirlenir.
  ç) Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen tutanak düzenlenir.

  Sınav sonuçlarının ilanı
  MADDE 24-
  (1) Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra, her sınav için bir liste düzenlenerek, on gün içerisinde ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca hazırlanan başarı listesi, bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

  Sınav sonuçlarına itiraz
  MADDE 25-
  (1) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak, on gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonu başkanına yapılır. İtirazlar komisyonca incelenir, sonuç en geç on gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.
  (2) Sınav kağıtları Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından üç yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla, 11.7.2004 tarihli ve 25519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği” hükümlerine göre imha edilir.

  Değerlendirme
  MADDE 26-
  (1) Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde, her sınav için başarı notu 60 puandır.
  a) Sınavlarda;
  0 - 59 Başarısız
  60 - 69 Orta
  70 - 89 İyi
  90 -100 Pekiyi
  olarak değerlendirilir. Buçuklu puanlar tam puana tamamlanır.
  b) Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanması halinde, sınav öncesinde sınav komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilmiş ölçütlere göre değerlendirme yapılır.
  c) Sınav sonunda gerekli başarı puanını almamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir. Başarılı olanlara Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce “Başarı Belgesi” veya “Katılma Belgesi” verilir.

  Disiplin
  MADDE 27-
  (1) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetini düzenli bir şekilde izlemek zorundadır.
  (2) Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.
  (3) Sınavlarda kopya çeken veya sınav disiplinini bozanlar, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.
  (4) Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine, mazeretsiz olarak katılmayanlar “Başarısız” sayılır, ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

  İzinler
  MADDE 28-
  (1) Hizmet içi eğitime katılanlar, eğitim süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin A, B, C fıkraları dışında izin kullanamazlar. Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşun izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler

  Eğitim giderleri
  MADDE 29-
  (1) Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

  Eğitim görevlilerinin ve eğitime katılanların giderleri
  MADDE 30-
  (1) Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 18/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.
  (2) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara da 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
  (3) Eğitimin görev mahallinde yapılması halinde harcırah ödenmez.

  Saklı hükümler
  MADDE 31
  -(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırma
  MADDE 32-
  (1) Kültür Bakanlığının 19/7/1995 tarih ve 2156 sayılı onayı ile yürürlüğe giren “Kültür Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  MADDE 33-
  (1) Bu Yönetmelik Sayıştay, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alındıktan sonra Makam Onay tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 34-
  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

  Yazı kaynağı : teftis.ktb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap