Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  öğretmenler günü açılış konuşması

  1 ziyaretçi

  öğretmenler günü açılış konuşması bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ��retmenler G�n� i�in ��renci konu�mas�! ��retmenler g�n� konu�ma metinleri

  ��retmenler G�n� i�in ��renci konu�mas�! ��retmenler g�n� konu�ma metinleri

  ��retmenler g�n� konu�ma metni bu �zel g�nde sunum yapacak olan ��renciler ve ��retmenler taraf�ndan ara�t�r�l�yor. 24 Kas�m 1928 Mustafa Kemal Atat�rk'�n "Millet Mektepleri'nin Ba���retmenli�ini kabul etti�i g�nd�r. ��retmenlik mesle�ini onurland�rmak ve �nemini vurgulamak i�in okullarda g�n�n anlam ve �nemine ili�kin �e�itli konu�malar yap�l�r. Siz de ��retmenlerinize, anlaml� konu�ma metinleriyle g�zel duygu ve d���ncelerinizi aktarabilirsiniz. ��te ��retmenler G�n� i�in ��renci konu�mas� ve ��retmenler g�n� konu�ma metinleri

  Her y�l oldu�u gibi bu y�l da okullarda yap�lacak ��retmenler G�n� etkinliklerinde ��retmenler g�n� konu�ma metni okunacak. Bu �zel g�n i�in en g�zel, anlaml� ve duygusal ��retmenler g�n� konu�ma metinleri haberimizde yer al�yor. ��te ��retmenler G�n� i�in ��renci konu�mas�...

  ��RETMENLER G�N� ���N ��RENCI KONU�MASI

  K�ymetli ��retmenlerim;

  Bug�n 24 Kas�m ��retmenler G�n�. ��retmenlik mesle�ini, ��retmenin toplumdaki yerini ve �nemini belirtmek, sayg�nl���n� art�rmak, ��retmenler aras�nda sevgi, sayg� ve dayan��ma ba�lar�n� kuvvetlendirmek, mesle�e yeni ba�layan aday ��retmenlerin mesle�e kabul t�renini ger�ekle�tirmek ve emekli ��retmenleri sayg� ile anmak, mesle�ini icra ederken �e�itli sald�r�lara maruz kalarak �ehit d��m�� ve d�nyadan ahirete g��m�� ��retmenlerimizi rahmet ve sayg� ile anmak amac�yla, b�y�k �nder Mustafa Kemal Atat�rk'�n millet mektepleri ba���retmenli�ini kabul etti�i 24 Kas�m g�n�, 1981 y�l�ndan bu yana ��retmenler G�n� olarak kutlanmaktad�r.

  Bug�n t�m ��retmenlerimizin hizmetlerine kar��l�k, sayg� ve sevgi ile an�ld���, ��retmen ve ��retmenlik mesle�i ile ilgili fark�ndal���n olu�tu�unu g�zel bir g�nd�r.

  �nsano�lu var oldu�u g�nden beri onun e�itimi de en az fiziksel varl��� kadar �nemli ve de�erli kabul edilmi�tir. �nsan, i�inde do�up b�y�d��� aile ortam�nda temel bilgileri ald�ktan sonra daha donan�ml� hale gelmesi i�in bir terbiyeciye, e�iticiye, ��reticiye yani ��retmene muhta�t�r. �nsan, ��retmen sayesinde ancak ahlak�, maneviyat�, bilgiyi beceriyi, medeniyeti ��renebilir.

  K�lt�r�n ve medeniyetin temelini e�itim ��retim olu�turur ve onun yap�c�s� da ��retmendir. K�lt�r ve medeniyet seviyesini y�kseltmi� milletlerin en temel �l��s� ��retmen ve e�itime verdi�i de�er ile anla��lmaktad�r. Yar�nlar�n daha ayd�nl�k olmas�, muas�r medeniyetin �st�ne ��kma h�z�m�z e�itime ve ��retmene verdi�imiz de�er oran�nda olacakt�r. Bunu ba�armak i�in fedak�rca �al��an ��retmenlerimize sayg� ve ��kranlar�m� arz ediyorum.

  Y�ce Kitab�m�z Kuran "Oku!" emiri ile ba�lam��t�r. �nsanl���n en k�ymetli ��retmeni olan Sevgili Peygamberimiz "�lim �in'de dahi olsa onu al�n�z." "�lim ��renmek, kad�n-erkek her M�sl�mana farzd�r." S�zleri ��renmenin ve ��retmenin de�erini ifade etmektedir. Bundan dolay�d�r ki biz ��retmenler, �zerimizdeki a��r sorumlulu�un bilinci ile hareket etmeli, mesle�imizi en g�zel bir �ekilde yerine getirmeye gayret etmeliyiz.

  ��retmen �ok iyi bilir ki, sevgi olmadan bu mesle�in ideal bir �ekilde yap�lmas� m�mk�n de�ildir. ��retmenlerini sevme oran�na g�re �ocuklar�m�z e�itim ��retimde ba�ar� g�stermektedir. Kalbimizde ��rencilerimize duydu�umuz sevgi, onlar�n e�itim ��retim bak�m�ndan geli�mesini, ki�iliklerinin olu�umunu sa�layan en temel �eydir. K�saca sevgi ��retmenlik mesle�inin �z�d�r.

  ��retmen, ��rencilerine ve b�t�n topluma ayd�nlanmada liderlik yapma misyonunun sahibidir. Bu nedenle s�rekli kendini geli�tirmeli, yenilikleri yak�ndan takip etmeli, mesle�inin onurunu ve �erefini her zaman korumal�d�r. Bizim her halimiz sayg�nl���m�z� artt�rmal�d�r.

  Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atat�rk'�n vecizeleri ile s�zlerimi tamamlamak istiyorum.

  "D�nyan�n her taraf�nda ��retmenler insan toplulu�unun en �zverili ve sayg�de�er unsurlar�d�r."

  "��retmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedak�r ��retmen ve e�itimcilerini, sizler yeti�tireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacakt�r..."

  Bu duygu ve d���nceler ile t�m ��retmenlerimizin 24 Kas�m ��retmenler G�n�n� kutlar, ��retmenlerimize ba�ar�, sa�l�k ve mutluluklar dilerim.

  ��RETMENLER G�N� KONU�MA METN�

  Say�n meslekta�lar�m ve ��rencilerim;

  Bug�n t�m ��retmenlerimizin hizmetlerine kar��l�k, unutulmad�klar�n� g�steren bir g�nd�r.

  ��retmen, insanlar�n kendi ayaklar� �zerinde durmalar�n� sa�layan, ya�amlar� boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalar�na yard�mc� olan ve topluma arkas�n� d�nmeden toplumun s�rekli �n�nden giden bir g�n�l eridir. Madem ki g�n�l eridir, �yleyse kar��s�na ��kabilecek zorluklar kendisini y�ld�rmayacakt�r, y�ld�rmamal�d�r. ��te ger�ek ��retmen zorluklarla ba�a ��kabilen ger�ek bir insand�r.

  T�rk ��retmeni kesinlikle ya�am�n� ��rencilerine adam��, onlar�n sorunlar�n� ortadan kald�rmak i�in elinden gelen her �eyi yapm��, ��rencisine bal�k vermeyip bal�k tutmas�n� ��retmi�, gerekti�i yerde gerekli bi�imde davranma bilincine eri�mi�, her zaman iyinin ve g�zelin pe�inde ko�mu� �rnek bir ��retmendir. Ne mutlu ki bu bilince eri�en ��retmenlerimizin say�s� g�nden g�ne artmaktad�r.

  Her ��renci bizim i�in bir ��retmendir. Onlardan ��renece�imiz �ok �ey var. Bunun i�indir ki ��retmen ��retirken ��renen insand�r ve ��retmen i�in bu �ok b�y�k bir nimettir. Yeter ki ��retmenlik mesle�ine soyunan insan ��rencilerine kap�lar�n� kapamas�n, onlardan gelen ele�tirileri kulak ard� etmesin. ��retmen, kendini ��rencilerinde bulan, ��rencilerinin yan�nda kendini mutlu hisseden, s�rekli geli�tiren ve geli�en kutsal bir insand�r.

  Ne mutlu bizlere ki toplumu e�iten insanlar�n aras�na kat�ld�k ve ne mutlu bizlere ki sizler gibi birikimli ��retmenlerle ba� ba�ay�z. Bizler, i�e yeni ba�layanlar olarak sizlerden gelecek her t�rl� yard�m ve deste�e a����z. ��nk� sizlere g�veniyoruz ve ��retmenlik co�kusunu sizler gibi y�re�imizde ta��yoruz. Bizlerdeki bu g�ven ve co�kunun en b�y�k nedeni T�rkiye'mizin g�nden g�ne daha iyiye gitmesinden ba�ka bir �ey de�ildir.

  T�m ��retmenlerimizin 24 Kas�m ��retmenler G�n�'n� kutlar, ��retmenlerimize ya�amlar� boyunca sa�l�k ve mutluluklar dilerim.

  Sayg�lar�mla...

  24 KASIM ��RETMENLER G�N� KONU�MA METN�

  ��retmek, ��retebilmek gibi insan� ve insanl��� y�celten bir eylemin �nc�leri,

  Sizler bilimin, sanat�n, ayd�nl���n, iyili�in, g�zelli�in, do�rulu�un, k�sacas� insan� insan yapan t�m de�erlerin yarat�c�s�, yans�t�c�s� ve ya�at�c�s� olanlars�n�z. Ve eminim ki bir de�er yaratmak i�in verdi�iniz t�m emekleri sevgiyle ve �zveriyle yerine getiriyorsunuz.

  ��renmek ve ��retmek bu d�nya var olduk�a �nemini koruyacak ve ��retmenlik kutsal bir sanat olmay� daima s�rd�recek. G�revinizin her an�n� bu fark�ndal���n yaratt��� bilin�le, hazla ve co�kuyla s�rd�rmeniz dile�iyle ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun.

  S�zlerime Faz�l H�sn� DA�LARCA'n�n "��retmen"i anlatan o g�zel dizeleriyle devam etmek istiyorum:

  ��RETMEN

  A'dan ba�lar ayd�nl�k,

  Bir ta� koyar temele b�t�n yap�larda ��retmen.

  Solu�udur d���ncenin bu�daydan yalaza dek

  Yery�z�nde ne varsa ondan gelmedir,

  Yery�z� ile el ele ��retmen

  G�z g�zd�r o, uzaklar� g�r�r�z

  A��zd�r o, t�rk� s�yleriz hayk�r�r�z g�nlerden.

  Ula��r�z erdem �st�ne, gelecekler �st�ne biz hep

  �izer b�y�k de�irmisini

  U� olur da gergele ��retmen.

  Hey hey, buras� bir da� k�y�, kurda ku�a

  B�rak�lm�� g���n k�y�s�na b�rak�lm��

  83 toprak ev, 83 ac� duman,

  �olu�uyla, �ocu�uyla 415 karanl�k

  Kurtulaca��z, el ayak kurtulaca��z,

  Bir okul yap�la, bir gele ��retmen.

  Bir ���k, bir ���k daha,

  Gecelerin i�indeki ejderlerle d�v���r

  Nice istemeseler de, nice �nleseler de,

  Uyand�r�r toplumunu

  �yiye, do�ruya, g�zele ��retmen.

  ��RETMENLER G�N� KONU�MA METN�

  Bilgi suna��n� bir g�ne� gibi ayd�nlatan, �ocuklar�m�z� ve gen�lerimizi gelece�in mimarlar�na d�n��t�ren de�erli ��retmenim,

  Bug�n sizin g�n�n�z! Sevilmenin ve hat�rlanman�n mutlulu�uyla dolsun y�rekleriniz! Evet belki bug�n sizin i�in �nemli bir g�n; ama biliyorum ki size sevgiyle ve minnetle bakan bir �ift minik g�z� g�rmek, ��renme hevesiyle yan�p tutu�an k���k dima�lar� hissetmek sizin i�in daha b�y�k bir sevin� kayna��!

  ��te bu y�zden sizin ve kendim i�in, bilgi susuzlu�u hi� dinmeyecek gen� bir nesil ve e�itimi uygarla�man�n en �nemli unsuru sayan bir devlet anlay��� diliyorum.

  Bu �zel g�n�, g�zel bir �iirle renklendirmek istiyorum.

  ��RETMENL�K

  Bir dildir ��retmenlik! Kitap gibidir ��retmenlik!

  Her s�z�nde bir sevgi ifadesi, Elinden bir t�rl� d���remedi�in,

  Her kelimesinde derin bir anlam yatan, Her sayfas�nda mutlulu�u buldu�um,

  �yili�i, do�rulu�u ve g�zelli�i anlatan. Masal diyarlar�nda s�r�klendi�in.

  Bir k�pr�d�r ��retmenlik! Bir tutkudur ��retmenlik!

  E�itimi ve ��retimi ba�layan, Asla kopamad���n ve kopamayaca��n,

  �zerinden bazen bilgi Ona s�ms�k� sar�lm���as�na

  Bazen de sevgi ge�en. Ve bir daha b�rakamayaca��n.

  ��retmenli�in ya�am�n�z�n vazge�ilmeyen tutkusu olmay� s�rd�rmesi dile�iyle ��retmenler g�n�n�z� kutluyorum.

  ��RETMENLER G�N� ���N ��RETMEN KONU�MASI �RNE��

  De�erli misafirler, meslekta�lar�m ve k�ymetli ��renciler...

  Ba� d�nd�r�c� bir geli�imin oldu�u bir �a�da ya��yoruz. Bu de�i�im do�al olarak e�itim ve e�itim ile ilgili unsurlar� da etkilemektedir. E�itim art�k dura�an bir s�re� olmaktan ��km��, s�rekli sorgulanmas� gereken dinamik bir s�re� haline gelmi�tir. ��renciye devaml� bilgi y�klemesi yap�lan klasik e�itim anlay��� art�k ge�erlili�ini yitirmi�tir. Bu anlay�� yerine bireye de�i�en durumlar�n gerektirdi�i bilgi ve becerileri ki�isel �aba ile ��renebilme ve ��rendiklerini ya�am�n �zel durumlar�na uygulayabilme yetene�inin kazand�r�ld��� yeni bir e�itim anlay��� geli�mi�tir. ��renciye ��renmenin ��retildi�i bu e�itim anlay��� beraberinde yeni bir ��retmen modelini de getirmektedir.

  Yeni ��retmen modelinde ��retmen ��rencilerini ayr� ayr� bireyler olarak g�r�r ve de�er verir. Her ��rencinin ayr� bir d�nya oldu�u, topluma mutlaka kazand�r�lmas� gereken bir cevher oldu�u bilinciyle ��renciye yakla��r. ��rencilerin kalplerini kazanma ad�na, onlara bir �eyler ��retme ad�na her f�rsat� de�erlendirir.

  Yeni ��retmen modelinde ��retmen mesai kavram�n�n dar kal�plar�n� k�rmak zorundad�r. ��rencilerinde geli�tirmek istedi�i ki�ilik �zelliklerini kendi davran��lar�nda g�stermesi gerekti�ini bilmeli, kendi ya�amad��� �eyleri ��rencilerine anlat�rken utanacak kadar civanmert bir ki�ilik sahibi olmal�d�r.

  Yeni ��retmen modelinde ��retmen her zaman sorunun de�il ��z�m�n bir par�as�d�r. Olmazlar�n, yoklar�n, imk�ns�zl�klar�n i�erisinde dahi Mustafa Kemaller, Fatihler, Mimar Sinanlar yeti�tirmeyi kendisine vazge�ilmez bir hedef olarak g�rmelidir.

  Yeni ��retmen modeli ayn� zamanda bir Mustafa Kemal modelidir. Y�zy�llardan beri s�regelen yanl��l�klar kar��s�nda bile onun gibi dimdik durabilmenin hik�yesidir. Onun d�n kara tahta ba��nda ba�latt��� e�itimdeki yenile�me hareketini bug�n bilgisayar ekran� kar��s�nda devam ettirebilme �uurunda olmakt�r. Yeni nesil sizin eseriniz olacakt�r s�z�n� okudu�unda s�n�fta bir ��renciyi de�il top yek�n bir milleti e�itti�ini, bir milletin ruh d�nyas�na �ekil verdi�ini bilecek kadar geni� bir vizyon sahibi olman�n ifadesidir.

  De�erli Misafirler,

  Buna y�rekten inan�yorum ki, bug�n ben ve arkada�lar�m ��retmenli�e aday olman�n yan� s�ra bir milletin gelece�ini de�i�tirmeye aday oldu�umuzun bilincindeyiz.

  Bu duygularla hepinizin ��retmenler g�n�n� kutluyor, sayg�lar sunuyorum...

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Öğretmenler Günü konuşma metinleri ve kompozisyonları

  Öğretmenler Günü konuşma metinleri ve kompozisyonları

  Her sene 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğretmenler Günü'nde ise hem öğrenciler hem de öğretmenler, okul idarecileri çeşitli konuşmalar hazırlarken, öğrenciler kompozisyonlar yazıyor. Millet Mektepleri'nin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği tarih olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri 'Öğretmenler Günü' olarak kutlanıyor.

  ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOMPOZİSYONU

  Bugün her zamankinden çok daha heyecanlıyım. Bugün her günümden çok daha farklı. Kalbim yerinden çıkacak gibi sanki... Neden mi?

  Bugün sabah erkenden gidip çiçekçiden aldığım kırmızı gülleri dünyada en çok sevdiğim kişilerden birine vereceğimde ondan.

  Onun o güler yüzlü halini öyle çok seviyorum ki... Onu tanıdığım ilk günden beri yüzü hep güleç ve bu halini bir kez olsun değiştirmedi. Benim gibi kaç kişiyi işte hep böyle sevdi, böyle sevdirdi kendini. Böyle insanı kim sevmez ki? Böyle insana kim çiçek almaz ki? Hem yürekli hem fedakar hem de hepimizi çok seviyor.

  Şimdi en güzel elbisemi giyip birazdan yola çıkacağım. Ona koşacağım sevinçle ve o güzel ellerinden sevgiyle doyasıya öpeceğim. Biliyorum, benim gibi kaç kişi aynı şeyi yapacak ama onun sevgisi öylesine büyük ki bütün çocuklara yeteceğinden hiç ama hiç şüphem yok.

  Canım öğretmenim, sen Atatürk ve vatan sevgisini bizlere aşılamanın yanında bütün insanları sevmemiz gerektiğini öğretmekle belki de vazifelerin en büyüğünü yapıyorsun. Bizler gibi birbirini insan olduğu için seven daha nice öğrenciler yetiştirmen dileğiyle, öğretmenler günün kutlu olsun

  ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONUŞMA METNİ

  24 Kasım her yıl ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanır, geçmiş ve geleceğimizde emeği geçen öğretmenlerimiz sevgiyle anılır, ziyaret edilir. 24 Kasım, 1928 yılında Latin harflerinin 1 Kasım 1928 tarihinde kabulünün ardından Millet Mektepleri'nin açıldığı ve okuma yazma seferberliğinin başladığı gündür. Bugün sadece Millet Mektepleri açılmamış ayrıca Mustafa Kemal Atatürk 'Başöğretmen' olarak kabul edilmiştir. Bu önemli tarih 1981 yılından itibaren her 24 Kasım günü öğretmenler günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

  Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere hitaben yaptığı bir konuşmada toplumu şekillendirme adına öğretmenlere nasıl önemli bir görev düştüğünü şu sözlerle açıklanmıştır: "Arkadaşlar, yeni Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askerlik, siyaset ve yönetim alanlarındaki devrimler, sizin; sayın öğretmenler, sizin toplumda ve düşünce yaşamınızda yapacağınız devrimlerdeki başarınızla gerçekleşecektir. Hiçbir zaman unutmayın ki, Cumhuriyet sizden 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller ister." Böylesine mühim bir görevi olan öğretmenlere toplumsal açıdan çok önemli görevler düşmektedir.

  İşte 24 Kasım böylesine önemli bir iş yapan öğretmenlerimizi bir kez daha hatırladığımız, onlara olan sevgi ve saygımızı gösterdiğimiz, kutlamaların yapıldığı bir gündür.

  24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOMPOZİSYONU

  Öğretmenler günü belirli gün ve haftalar içerisinde en anlamlı olanlarından birisidir. Çünkü insan ilk öğreten cenabı Allah'tır. Yaradan, Alak suresinin ilk beş ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır.

  1) Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  2) O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
  3) Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
  4) O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
  5) İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

  Hz. Ali bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözüyle öğreticiliğin ve bilginin ne kadar değerli olduğunu işaret etmiştir. Bu yüzden ilim ve ilim öğretici öğretmenler çok kutsal bir görev üzeredirler. Fakat öğretilen şeyin siyasi çıkarlar, yönlendirici yalan ve yanlış bilgiler olması bunun dışındadır. Bu tür çalışmalar insanlığa ilim ve öğretim müessesesine ihanettir. Bu dünyada olmasa ahrette mutlaka hesabı sorulacaktır.

  Öğretmenler bir toplumun sağlıklı düşünün bireylerini yetiştirme görevi üzerindedirler. Gelişmiş ülkeler ancak iyi eğitimden geçmiş fertlerin yetişmesiyle sağlanabilir. Dünya hayatının her çağında en doğru ve kazançlı yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsanlık sağlam temeller üzerine yetişirse canlı ve cansız içinde bulunduğumuz hayatın her varlığı huzur ve selamet bulur. Bunları sağlayacak tarafsız saf niyetli çalışkan ileriye bakan öğretmenlerimizdir.

  Bir ülkede öğretmenlerin yaşam standartları mutlaka onların muhtaç olmayacakları düzeyde olması lazımdır. Öğretmenler ilim ve irfan mesleğinden başka hiç bir şeyle meşgul olmamaları lazımdır. Öğretmen yetiştirirken mutlaka liyakat kazanana kadar öğretimleri devam etmelidir. Dünya çapında huzur ve selametin garantörleri, her türlü siyasi varyanttan uzak insanlığın saadeti için çalışan öğretmenlerimizin uluslararası öğretmenler günü kutluyoruz.

  ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZLÜ SÖZLER

  * Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

  * Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim.

  * Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

  * Siz öğretmenler 'sevgi elçileri'siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz.

  * Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz.

  * Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi.

  * Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

  * Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

  Yazı kaynağı : www.karar.com

  24 Kasım Öğretmen Konuşması

  Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Öz

  Sayın Mütevelli Heyeti Başkanı, Sayın Rektör, Rektör yardımcıları, Dekanlarımız, Enstitü müdürümüz, Saygıdeğer Konuklar, Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili öğrenciler, öğretmen adayları öğretmenler günü törenine hoş geldiniz.

            Bilindiği üzere, ulusumuzun kurtarıcısı ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetince kendisine verilen Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul etmişti. Onun 100.Doğum günü olan 1981 yılından bu yana 24 Kasım günleri Öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluş günlerinde ulu önder Atatürk’ün öngördüğü gibi toplumumuzun her bakımdan ileri gidebilmesi, ulusal değerlerini koruyarak evrensel ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için gerçekleştirilen aydınlanma devrimlerinden biri de Türk Harf Devrimidir. Şunu da unutmamak gerekir ki Cumhuriyet öncesi kullanılan yazı sistemi Osmanlı aydınlarınca da yoğun tartışmalara yol açmıştır. Ancak Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk’ün önderliğinde bu konuda daha önce yapılanlar da göz önüne alınarak sürdürülen çalışmalar sonucunda Türkçenin ana yapısına uyum sağlayacak biçimde özel olarak düzenlenen Latin alfabesi oluşturulmuş ve bu yeni alfabenin kullanımı 1 Kasım 1928’de 1343 sayılı yürürlüğe girmiştir.

  Atatürk 10 Ağustos 1928 gecesi Sarayburnu’nda yaptığı konuşmada şunları söylemiştir. “Bugün yapmak zorunda olduğumuz çok değerli bir iş daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmek. Kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya bütün yurttaşlara öğretiniz. Bunu yurtseverlik, ulusseverlik görevi biliniz. Bu görevi, yaparken düşününüz ki bir ulusun, bir sosyal topluluğun ancak yüzde onu okuma yazma bilir, yüzde doksanı bilmezse, bundan insan olanların utanması gerek”. 1 Kasım 1928’de TBMM’nin açılış konuşmasında da şu sözlerle harf devriminin önemini vurgulamıştır: “ Büyük Millet Meclisinin kararıyla Türk harflerinin kesinlik ve yenilik kazanması bu memleketin yükselmesi uğrunda bambaşka bir geçit olacaktır.”

           Ulu önderimiz her vesileyle yazıyı değiştirecek devrimi anlatabilmek için yurt gezileri yapmış, yeni yazıyı tanıtmıştır; bu yazının ne denli kolay öğrenilebileceğini belirterek her konuda olduğu gibi bu işte de ulusumuza öncü olmuştur. O günlerde kurulan Millet Mekteplerinin 17 bini aşkın sınıfında yaklaşık yarım milyon vatandaşımız 3 ay gibi kısa sürede okuma yazmayı öğrenmiş, temel yurttaşlık bilgilerini edinmiştir. Başöğretmen Atatürk, yurdumuzun çeşitli yörelerinde eline tebeşiri alıp kara tahta başında bizzat öğretmenlik yapmıştır.

  Atamız, uygarlık yolunda aşılması gereken en büyük engelin cehalet olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle, eğitimin bilimsel ve laik temeller üzerine oturtulması ve ülke koşullarına uygun eğitimle ilgili her konuya önem verilmesi cumhuriyetin temel uğraşı olmuş ve bu büyük davanın önde gelen uğraşıcılarına, öğretmenlere, büyük önem verilmiştir.

  Nitekim 1925 yılında öğretmenlere hitaben yaptığı bir konuşmasında   “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.” sözleriyle milli eğitim alanındaki hedeflerinin açık seçik ifade etmektedir. Yani, hedef, Türk milletinin bir daha işgal ve esaretle karşılaşmasını engelleyecek bir eğitim biçimini oluşturmak. Böyle bir eğitim biçiminin altyapısını da pek tabii ki bilimi dinden, aklı inançtan bağımsızlaştırmayı amaçlayan aydınlanma devrimleri oluşturmuştur. Atatürk 1925 yılında yine öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmasında   “Bir taraftan genel olarak cehaleti gidermeye çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal hayatta bizzat etkili iş gören ve verimli uzuvlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğrenimin pratik bir tarzda olmasıyla mümkündür. Ancak bu sayede toplumlar iş adamlarına, sanatkârlara sahip olur. Bittabi milli dehamızı geliştirecek, kültürümüzü layık olduğu dereceye ulaştırmak için yüksek meslek erbabını da yetiştireceğiz.” sözleriyle ilk ve orta öğretimde öğrencilere yapabileceklerini, başarabileceklerini yaşayarak öğrenmeleri gerektiğini benimseten bir eğitim sistemini öngörüyordu. Nitekim bu yaklaşım Türk eğitim sistemi tarihinde kırsal bölgelerdeki öğrenciler için başarılı bir eğitim modeli olan Köy Enstitüleri ve bugün dünyanın örnek aldığı Finlandiya eğitim sisteminin temellerini oluşturmuştur. Böyle bir sistemde esas olan salt akademik başarı ve ezici bir rekabet değildir. Öğretmen her öğrencinin farklı bir yeteneği olabileceğini bilir ve bu farklılıkları destekler ki öğrenciler çok yönlü gelişsinler. Pek tabii ki tek tip başarının söz konusu olmadığı bu sistemde öğrencinin kişisel yetenek ve becerilerini arka plana iten çoktan seçmeli sınavların yerini bilgi ve düşünme becerilerini nasıl kullandığını inceleyen değerlendirme yöntemleri almıştır. Şunu belirtmek isterim ki, Öğretmen adaylarımızın bu konudaki farkındalığını geliştirmek ve öğretmenlik uygulamalarında bu yaklaşımı hayata geçirmelerini sağlamak, desteklemek fakültemizin temel amaçlarından biridir.

  Bu vesile ile eğitim fakültesine her zaman destek veren ve her fırsatta ezberci sistemin zararlarını ve yaşayarak öğrenmenin önemini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı sayın Bedrettin Dalan’a teşekkür ediyorum.

  Bu anlamlı günde başta başöğretmen Atatürk olmak üzere Türk toplumunu bugüne getirmiş bulunan öğretmenleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, onların yolunda yurdumuzun dört bucağında kutsal görevini sürdürmekte olan binlerce öğretmeni sevgi ve saygı dolu duygularla selamlıyorum.

  Yazı kaynağı : dergipark.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap