Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  çiftçi kayıt sistemi yönetmeliği

  1 ziyaretçi

  çiftçi kayıt sistemi yönetmeliği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���ndan:

  ��FT�� KAYIT S�STEM� Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, tar�m politikalar�n�n olu�turulmas�na y�nelik olarak �ift�ilere ait tar�msal faaliyetlerin kay�t alt�na al�nmas� i�in kurulan �ift�i Kay�t Sisteminin kullan�lmas�, g�ncellenmesi, geli�tirilmesine ili�kin usul ve esaslar�n belirlenmesi ve �ift�i Kay�t Sistemi ile ba�l� sistemlere y�nelik tar�msal destekleme programlar�n�n denetlenebilir, izlenebilir, raporlanabilir bir �ekilde y�r�t�lmesini sa�lamakt�r.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, �ift�i Kay�t Sisteminin kurulmas�, kullan�lmas�, g�ncellenmesi ve geli�tirilmesi ile ilgili kay�t i�lemlerinin izlenmesi ve raporlanmas�nda g�rev alacak birimlerin belirlenmesini, g�revlerin tan�mlanmas�n�, tar�msal faaliyetle u�ra�an �ift�ilerin, kay�tlar�n�n yap�lmas� ve d�zenlenmesini, uygulanacak destekleme programlar�nda �ift�i Kay�t Sisteminin genel kullan�m�na ili�kin usul ve esaslar� kapsamaktad�r.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 say�l� Tar�m Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 639 say�l� G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Bakanl�k: G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���n�,

  b) �l/il�e m�d�rl���: G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl��� il/il�e m�d�rl���n�,

  c) Co�rafi Bilgi Sistemleri (CBS) Sorumlusu: Bakanl�k Tar�m Reformu Genel M�d�rl���nce, Bakanl�k merkez te�kilat� ve Bakanl�k il/il�e m�d�rl�klerinde belirlenen personeli/personelleri,

  �) �ift�i: Mal sahibi, kirac�, yar�c� veya ortak�� olarak devaml� veya en az bir �retim d�nemi veya yeti�tirme devresi tar�msal �retim yapan ger�ek ve t�zel ki�ileri,

  d) �KS Belgesi: D�zenleme tarihi itibariyle, �ift�ilerin �ift�i Kay�t Sisteminde yer alan bilgilerini g�sterir belgeyi,

  e) �ift�i Belgesi: �ift�ilerin �zl�k ve tar�msal faaliyetlerine ili�kin bilgileri i�eren, kanunen ba�l� bulunduklar� ziraat odas� taraf�ndan verilen ve o y�l�n tasdikini ta��yan belgeyi,

  f) �ift�i Kay�t Formu: �ift�i Kay�t Sistemine kay�t yap�labilmesi ve/veya �ift�i Kay�t Sisteminin g�ncellenebilmesi i�in ba�vuru sahibi �ift�ilerden talep edilen ve bir �rne�i EK-1�de yer alan formu,

  g) �ift�i Kay�t Sistemi (�KS): Bakanl�k taraf�ndan olu�turulan �ift�ilerin kay�t alt�na al�nd��� tar�msal veri taban�n�,

  �) �KS il sistem sorumlusu: �KS�nin il d�zeyinde sorumlulu�unu �stlenen ve il m�d�rl��� taraf�ndan g�revlendirilen personeli/personelleri,

  h) �KS il�e sistem sorumlusu: �KS�nin il�e d�zeyinde sorumlulu�unu �stlenen ve il/il�e m�d�rl��� taraf�ndan g�revlendirilen personeli/personelleri,

  �) �KS sistem y�neticisi: Bakanl�k merkez te�kilat�nda g�revli �KS�ye ili�kin i� ve i�lemleri takip etmekle g�revli personeli/personelleri,

  i) �KS tar�m parseli: Tar�m arazisi s�n�rlar� i�erisinde kalan ve salt tar�msal �retim faaliyeti ger�ekle�tirilen her bir arazi par�as�n�,

  j) Destekleme uygulamalar� sorumlusu: Bakanl�k merkez te�kilat�nda �KS�ye ba�l� destekleme uygulamalar�na y�nelik i� ve i�lemleri takip etmekle g�revli personeli/personelleri,

  k) E-devlet kap�s�: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kap�dan (portal) sunumunu ve vatanda��n devlet hizmetlerine elektronik ortamdan g�venli ve etkin bir �ekilde eri�imini sa�layan internet sitesini,

  l) Fiili kullan�m: Tar�m arazisi hissedarlar�n�n kendi aralar�nda anla�mak suretiyle ya da uzun zaman sonucu fiili kullan�m durumu olu�mu�, hissedar olduklar� ya da olmad�klar� tar�m arazilerinin belirlenen b�l�mlerinin kullan�m�n�,

  m) Fiili kullan�m taahh�tnamesi: EK-6�da yer alan belgeyi,

  n) �l/il�e ke�if komisyonu: Kadastro ge�memi� birimler, parsel yenileme �al��malar� devam eden alanlar, toplula�t�rma karar� al�nm�� ve toplula�t�rma �al��mas� bitirilmemi� alanlar i�in il ve il�elerde; il/il�e m�d�rl��� teknik eleman�n�n ba�kanl���nda, Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl��� teknik eleman�, ormanl�k veya ormanla ili�kili alanlarda il ve il�elerdeki Orman Genel M�d�rl���ne ba�l� kurumun teknik eleman�, ziraat odas�n�n oldu�u yerlerde ziraat odas�n�n yetkili temsilcisi ve k�y/mahalle muhtar�ndan olu�an komisyonu,

  o) �l tahkim komisyonu: �l m�d�rl���nden sorumlu vali yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda, Bakanl�k �l M�d�r�, il m�d�rl���nden ilgili �ube m�d�r�, Mill� Eml�k M�d�r�, Tapu M�d�r�, Kadastro M�d�r�, Orman Genel M�d�rl���n�n il te�kilat�ndaki birim amiri, ziraat odas�n�n oldu�u yerlerde ziraat odas�n�n yetkili temsilcisi ve m�lki amirin uygun g�rd��� tar�msal faaliyetlerle ili�kili yerel sivil toplum kurulu�lar�ndan birinin yetkili temsilcilerinden olu�an komisyonu,

  �) �l�e tahkim komisyonu: Kaymakam�n ba�kanl���nda, Bakanl�k �l�e M�d�r�, Mal M�d�r�, Tapu M�d�r�, ormanl�k veya ormanla ili�kili alanlarda Orman Genel M�d�rl���n�n il�e te�kilat�ndaki birim amiri, ziraat odas�n�n oldu�u yerlerde ziraat odas�n�n yetkili temsilcisi ve m�lki amirin uygun g�rd��� tar�msal faaliyetlerle ili�kili yerel sivil toplum kurulu�lar�ndan birinin yetkili temsilcisinden olu�an komisyonu,

  p) �l/il�e tespit komisyonu: �rnekleme y�ntemi ile yap�lacak tespit �al��malar�, �retim bilgilerine y�nelik �al��malar ile kullan�m� ihtilafl� araziler i�in ve Bakanl�k�a y�r�t�len destekleme uygulamalar� �er�evesinde yap�lacak tespit �al��malar�nda il ve il�elerde; il/il�e m�d�rl���nde g�revli en az iki teknik personel, CBS Sorumlusu ve k�y/mahalle muhtar�ndan olu�an komisyonu,

  r) �zleyici: �KS�ye kay�t ve/veya g�ncelleme yapma yetkisi bulunmayan, ilgisi gere�i, s�n�rlar� Bakanl�k taraf�ndan belirlenen �l��lerde �KS�de kay�tl� bilgi ve raporlar� g�rebilen kullan�c�y�,

  s) Ke�if raporu: �l/il�e ke�if komisyonu taraf�ndan d�zenlenen ve EK-2�de yer alan belgeyi,

  �) Kira s�zle�mesi: EK-4�te yer alan belgeyi,

  t) KPS: ��i�leri Bakanl��� N�fus ve Vatanda�l�k ��leri Genel M�d�rl��� taraf�ndan sa�lanan Kimlik Payla��m Sistemini,

  u) Kullan�c� ad� ve �ifre: Sisteme giri� yapacak kullan�c�lara verilecek ad ve parolay�,

  �) Muvafakatname: EK-7�de yer alan belgeyi,

  v) S�zle�meli �retim: �retici ve yeti�tiriciler ile di�er ger�ek ve t�zel ki�ilerin kar��l�kl� menfaat esaslar�na dayal� yaz�l� akitlerle y�r�t�len tar�msal �retim �eklini,

  y) Taahh�tname: EK-5�te yer alan belgeyi,

  z) TAKB�S: Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl��� taraf�ndan sa�lanan Tapu Kadastro Bilgi Sistemini,

  aa) Tar�m arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel �zellikleri tar�msal �retim i�in uygun olup, h�lihaz�rda tar�msal �retim yap�lan veya yap�lmaya uygun olan veya imar, ihya, �slah edilerek tar�msal �retim yap�lmaya uygun hale d�n��t�r�lebilen arazileri,

  bb) Tar�m arazisi tasarruf �ekilleri: Tar�m arazilerinin kendi mal�, kira ve tahsis �eklinde kullan�m�n�,

  cc) Tar�msal faaliyet: Do�al kaynaklar� uygun girdilerle birlikte kullanarak yap�lan her t�rl� �retim, yeti�tirme, i�leme ve pazarlama faaliyetlerini,

  ��) Tespit raporu: �l/il�e tespit komisyonu taraf�ndan d�zenlenen ve EK-3�te yer alan belgeyi,

  dd) �retim y�l�: Tek y�ll�k �r�n t�rleri i�in �r�n�n hasat edildi�i y�l�, �ok y�ll�k �r�n t�rleri i�in ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi aras�ndaki her bir y�l�,

  ee) VEDOP: Vergi Daireleri Otomasyon Projesini,

  ff) Veri giri� g�revlisi: �KS�ye kay�t olmak ve/veya g�ncelleme i�lemi yapmak �zere m�racaat eden �ift�ilerin bilgilerini sisteme kaydeden personeli,

  gg) Vejetasyon s�resi: Her bir �r�n t�r� i�in ekim/dikim tarihinden itibaren son hasat tarihine kadar ge�en s�reyi,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Uygulama Esaslar�

  G�revli kurum ve kurulu�lar

  MADDE 5 � (1) �KS�nin y�netimi ile ilgili idari konular Bakanl�k Tar�m Reformu Genel M�d�rl���, bilgi i�lem altyap�s� ile ilgili teknik konulardaki i� ve i�lemler, Bakanl�k Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl���, uygulamaya ve kay�tlar�n do�rulu�unu sa�lamaya ili�kin i� ve i�lemler il/il�e tahkim komisyonlar�, il/il�e ke�if komisyonlar�, il/il�e tespit komisyonlar� ve il/il�e m�d�rl�kleri taraf�ndan y�r�t�l�r.

  (2) Bu Y�netmelikte belirlenen esaslar �er�evesinde Bakanl�k taraf�ndan �KS kay�tlar�n�n yap�lmas� ve/veya g�ncellenmesi amac�yla �ift�ilere elektronik ortamda ba�vuru yapma yetkisi verilebilir.

  (3) �KS�ye giri�i yap�lan bilgiler, Bakanl�k taraf�ndan kontrol edildikten sonra �demeye esas al�n�r.

  �ift�ilerin �KS�ye kay�t olmas�, kontrollerin yap�lmas� ve �KS�nin g�ncellenmesi

  MADDE 6 � (1) �ift�iler �KS�ye kay�t olabilmek, �KS kay�tlar�n� g�ncellemek i�in, istenen bilgi ve belgelerle, il/il�e m�d�rl�klerine ba�vurabilirler. Birden fazla il�e s�n�rlar� dahilinde tar�msal faaliyet s�rd�ren �ift�iler �KS�ye kay�t olmak i�in, ba�vurular�n� tar�m arazisinin bulundu�u yerle�im birimlerinden herhangi birinin bulundu�u il�e m�d�rl���ne, arazi merkez il�ede ise il m�d�rl���ne yaparlar. �ift�iler, Bakanl�k�a yetki verilmesi halinde yetki verilen i� ve i�lemlerini kendileri internet �zerinden Bakanl�k�a sa�lanacak �KS uygulamas� ve/veya e-devlet kap�s� �zerinden de yapabilirler.

  (2) �retim y�l�na ili�kin �ift�i ba�vurular� bir �nceki y�l�n 31 Aral�k tarihinde sona erer. �ift�ilerin bu tarihten sonra sahip olduklar� veya kiralad�klar� tar�m arazileri hari� olmak �zere �KS�ye yeni bir �ift�i ve arazi kayd� yap�lamaz. Ancak �ift�iler, i�inde bulunulan �retim y�l�nda �KS�ye kay�tl� tar�m arazileri �zerindeki �retim bilgilerinin g�ncellenmesini, �retim y�l�n�n 15 Mart-15 May�s tarihleri aras�nda yapabilirler. M�cbir sebeplerden kaynaklanan �retim bilgisi de�i�iklikleri �retim y�l� i�erisinde yap�labilir.

  (3) �KS�ye kay�t edilmek �zere �ift�iler taraf�ndan beyan edilen tar�m arazileri i�in yap�lacak �retim bilgileri kayd�nda, �retim alan�, CBS sorumlusu taraf�ndan belirlenen tar�m parseli alan�n� ge�emez.

  (4) �ift�ilere EK-1�deki formlar elektronik ortamda veya bas�l� olarak verilir.

  (5) �ift�iler �KS�ye ba�vuru s�ras�nda tar�msal faaliyette bulunduklar� arazilerin ve tar�msal faaliyetlerine ili�kin bilgilerin tamam�n�n beyan edilmesinden ve ba�vurular� s�ras�nda teslim ettikleri belgelerdeki ve/veya internet �zerinden yap�lan ba�vurularda beyan edilen bilgilerin do�ru olmas�ndan sorumludurlar.

  (6) Kay�t s�resince, ba�vuru sahipleri taraf�ndan doldurulan �ift�i kay�t formlar� ve istenecek di�er bilgi-belgeler, il/il�e m�d�rl�klerince teslim al�narak her �ift�i i�in a��lacak dosyada saklan�r. �nternet �zerinden m�racaat eden �ift�ilerin bilgileri Bakanl�k veri taban�nda saklan�r, s�z konusu ba�vurulara dair, il/il�e sistem sorumlular�nca, sistemden al�nacak �KS Belgesi �ift�inin dosyas�nda muhafaza edilir.

  �ift�ilerden istenecek bilgi ve belgeler

  MADDE 7 � (1) �KS�ye kaydolmak veya kay�tlar�n� g�ncellemek �zere il/il�e m�d�rl�klerine ba�vuruda bulunan �ift�ilerden, �ift�i Kay�t Formu (EK-1) istenir. �nternet ortam�ndan ve/veya e-devlet kap�s� �zerinden yap�lan ba�vurularda sistemdeki ilgili alanlar doldurulur.

  (2) �ift�ilerden, �ift�i kay�t formlar�nda ve/veya sistemdeki ilgili alanlarda, kendilerine ve arazisini kulland��� ki�ilere ait kimlik ve t�zel ki�ilik bilgilerinin beyanlar� istenir.

  a) Ger�ek ki�iler taraf�ndan beyan edilen kimlik bilgileri KPS bilgileri ile e�le�tirilir. Beyan edilen kimlik bilgileri ile KPS bilgileri e�le�meyen �ift�ilerden N�fus M�d�rl���nden onayl� N�fus Kay�t �rne�i ve KPS bilgilerinin d�zelttirilmesi istenir. N�fus M�d�rl���nden al�nan kay�t �rneklerindeki bilgiler esas al�n�r.

  b) T�zel ki�iler taraf�ndan beyan edilen bilgiler VEDOP bilgileri ile e�le�tirilir. Beyan edilen bilgiler ile VEDOP bilgileri e�le�meyen �ift�ilerden, VEDOP bilgilerinin d�zelttirilmesi istenir. T�zel ki�ili�i temsile yetkili olanlar�n ba�vuru s�ras�nda imza sirk�leri ve yetki belgesi istenir.

  (3) �KS�ye kaydolmak �zere ba�vuruda bulunan �ift�ilerden, �ift�i kay�t formlar�nda veya sistemdeki ilgili alanlarda kadastro ge�mi� birimlerdeki tar�m arazileri i�in tapu kay�tlar� beyan� istenir.

  a) Tapu kayd� beyanlar� ile TAKB�S kay�tlar� e�le�meyen arazilerde TAKB�S kay�tlar� esas al�n�r.

  b) Tescil i�lemleri tamamlanm�� birimlerde TAKB�S sisteminden eri�ilemeyen Tapu kay�tlar� dikkate al�nmaz. Bu tapular�n TAKB�S�e kay�t edilmesi esast�r.

  (4) Kadastro ge�meyen araziler i�in k��e noktalar� koordinat de�erlerini i�eren EK-2�de yer alan ke�if raporu istenir.

  (5) Parsel yenileme (arazi toplula�t�rmas� ve/veya Tapu Kadastro Genel M�d�rl��� taraf�ndan yap�lan her t�rl� parsel yenileme) �al��malar�n�n yap�ld��� y�l ile ayn� �retim y�l�nda, �ift�ilerin tar�msal faaliyette bulunduklar� eski arazileri i�in, eski tapu kay�tlar� dikkate al�narak ve/veya yerinde tespit �al��malar� yap�larak d�zenlenen k��e noktalar� koordinat de�erlerini i�eren EK-2�de yer alan ke�if raporu istenir.

  (6) Tar�m arazisinin m�lkiyeti ve kullan�m�n� g�sterir belgelerden;

  a) Ba�vuruda bulunulan arazilere ait tapu bilgilerinin do�rulanmas� TAKB�S �zerinden yap�l�r.

  b) �ift�inin m�lkiyeti kendisine ait hisse oranlar� belli arazilerinin �KS�ye kayd� i�in tapu kayd� esas al�n�r.

  c) Ormandan tahsisli araziler hari� olmak �zere, �ift�inin m�lkiyeti kendisine ait olmayan, ancak hisse oranlar� belli araziler i�in tapu kay�tlar� beyan� ve bu arazilerin kay�tlar�nda EK-4�de yer alan kira s�zle�mesi istenir.

  �) Tar�m arazisini i�leyen �ift�inin bu arazide kendine ait hissesi olmas� durumunda EK-4�te yer alan hissedarlarla yap�lm�� kira s�zle�mesi istenir. S�z konusu tar�m arazisi ile ilgili kira s�zle�mesine sahip olunmamas� halinde EK-7�de yer alan muvafakatname, bunun m�mk�n olmamas� halinde EK-5�te yer alan taahh�tname istenir.

  d) Birden fazla parselde hissesi olmakla birlikte fiili kullan�m neticesi hissedar oldu�u veya olmad��� parsellerde fiilen tar�msal faaliyette bulunan �ift�inin o parseller i�in kira s�zle�mesi, s�z konusu tar�m arazisi ile ilgili kira s�zle�mesine sahip olmamas� halinde EK-7�de yer alan muvafakatname, bunun m�mk�n olmamas� halinde EK-6�da yer alan fiili kullan�m taahh�tnamesi ile m�racaat etmesi esast�r.

  e) Veraseten i�tirak olup, hisse oranlar� belli olmayan arazilerin hissedar olmayan �ift�i taraf�ndan kullan�lmas� durumunda t�m hissedarlarla yap�lm�� EK-4�te yer alan kira s�zle�mesi istenir. Bu arazileri hissedarlardan birinin kullanmas� durumunda di�er hissedarlarla yap�lm�� EK-4�te yer alan kira s�zle�mesi istenir. Tar�m arazisini i�leyen hissedar�n s�z konusu kira s�zle�mesine sahip olmamas� halinde EK-7�de yer alan muvafakatname, bunun m�mk�n olmamas� halinde EK-5�te yer alan taahh�tname veya EK-6�da yer alan fiili kullan�m taahh�tnamesi istenir.

  f) Ayn� k�y veya mahallede birden fazla parselde hissesi olmakla birlikte fiili kullan�m neticesi hissedar oldu�u veya olmad��� parsellerde fiilen tar�msal faaliyette bulunan �ift�i hissedar� oldu�u di�er parsellerdeki haklar�ndan feragat eder. Ancak �ift�inin fiili kullan�m�nda olan arazilerin toplam alan�, sahibi oldu�u arazilerin toplam alan�ndan fazla olamaz.

  g) Kira s�zle�mesinde belirtilmek kayd�yla, kirac� kiralam�� oldu�u tar�m arazisini bir ba�ka �ift�iye kiralayabilir. Bu durumdaki arazilerin �KS�ye kayd� i�in her iki kira s�zle�mesi de istenir.

  �) Kira s�zle�mesine konu arazilerin �KS kay�tlar� s�zle�menin feshi veya s�zle�mede belirtilen s�renin sonuna kadar devam eder.

  h) �ift�inin kullan�m�na verilen orman arazilerinin kayd� i�in tahsis belgesi istenir.

  �) Hazine ad�na tespit ve tescil edilmi� ve/veya devletin h�k�m ve tasarrufu alt�nda olan tar�m arazilerinin zilyetlikle iktisab� m�mk�n olmad���ndan, tar�m arazisini i�leyen �ahs�n bu yeri defterdarl�ktan veya mal m�d�rl���nden kiralad���na dair kira s�zle�mesi istenir.

  i) Tar�m arazisi k�y t�zel ki�ili�ine ait ise; kirac� �ift�i ile muhtar ve iki aza aras�nda yap�lan EK- 4A�da yer alan kira s�zle�mesi, kanunla b�y�k �ehir olan illerde mahalle stat�s� kazanan k�y t�zel ki�ili�ine ait tar�m arazilerinde ise kirac� �ift�i ile ilgili belediye ba�kanl��� aras�nda yap�lan EK- 4B�de yer alan kira s�zle�mesi istenir.

  j) Kadastro ge�mi� ve tapu sicilinde tescili bulunmayan m�lkiyeti ihtilafl� tar�m arazilerinde; kadastro s�ras�nda maliki belirlenmi� ise; maliki g�sterir kadastro/tapulama tutana��, malik �lm�� ise kadastro/tapulama tutana�� ile miras��lar�n� g�sterir mahkemeden veya noterden al�nm�� veraset belgesinin asl� ya da onaylanm�� sureti ve tar�m arazisinin ba�vuruda bulunan ki�i taraf�ndan halen kullan�ld���n� g�sterir ke�if komisyonunca d�zenlenmi� k��e noktalar� koordinat de�erlerini i�eren EK- 2�de yer alan ke�if raporu istenir.

  (7) �KS�ye kay�t olacak veya �KS kay�tlar�n� g�ncelleyecek �ift�ilerden �ift�i Belgesi istenir. Y�r�t�len di�er uygulamalar i�in al�nan belgeler ge�erlidir.

  (8) Vesayet alt�ndaki ki�iler i�in vesayete ili�kin mahkeme karar�n�n onayl� sureti istenir. Vesayet alt�ndaki ki�iler vasileri arac�l��� ile ba�vurabilirler. Gerekli bilgiler vasi taraf�ndan sa�lan�r ve dosya vesayet alt�ndaki ki�i ad�na a��l�r.

  (9) Bu maddede d�zenlenen kira s�zle�mesi, muvafakatname, taahh�tnamelerin muhtar ve aza huzurunda imzalanm�� ve muhtar taraf�ndan onaylanm�� olmas� gerekir.

  (10) �ift�inin tek ba��na sahibi oldu�u araziler hari� hissedar oldu�u veya olmad��� ancak fiili kullan�m�nda olan arazilere m�nhas�r olmak �zere �KS kay�tlar� onbe� g�n s�reyle Bakanl�k web sitesinde yay�nlanmak, il/il�e m�d�rl�kleri ve muhtarl�klarda ask�ya ��kar�lmak suretiyle ilan edilir. Ask� s�resince herhangi bir itiraz olmaz ise kay�tlardaki bilgiler do�ru kabul edilir. Daha sonra yap�lacak itirazlar de�erlendirmeye al�nmaz ve herhangi bir hak do�urmaz. Ask� s�resince yap�lan itirazlar il/il�e tahkim komisyonlar�nca de�erlendirilerek karara ba�lan�r.

  �l/il�e tahkim komisyonlar�n�n g�rev, yetki ve i�leyi�i

  MADDE 8 � (1) Tahkim komisyonlar�, bu Y�netmelik h�k�mlerinin uygulanmas� s�ras�nda ortaya ��kan ihtilafl� konular� ��zmeye ve karar almaya yetkilidir. Sekretarya hizmetleri il/il�e m�d�rl�kleri taraf�ndan y�r�t�lmek �zere komisyonlar,

  a) Haz�rlanacak olan �al��ma pl�n�na ve g�ndeme g�re toplan�r. �lgili mevzuat ve bu Y�netmelik h�k�mlerine g�re karar al�r.

  b) �l tahkim komisyonu en az be� �ye, il�e tahkim komisyonu en az d�rt �ye ile toplan�r ve kararlar�n� oy �oklu�u ile al�r. Oylar�n e�itli�i halinde, ba�kan�n bulundu�u taraf �o�unluk say�l�r. Karara kat�lmayan �yeler gerek�elerini kararda yaz�l� olarak belirtir. Al�nan kararlar tahkim komisyonu karar defterinde muhafaza edilir, ayr�ca �KS�de ilgili alana kaydedilir.

  c) Al�nan kararlar� ilgili ki�i ve kurumlara tebli� eder ve uygulanmas�n� takip eder.

  �) Tar�m Kanununun 23 �nc� maddesinin uygulanmas�nda gerekli i�lemlerin yap�lmas� i�in ve ger�e�e ayk�r� beyanda bulunanlar hakk�nda gerekli hukuk� i�lemlerin yap�lmas� hususunda karar al�r ve ilgili mercilerce uygulanmas� y�n�nde giri�imde bulunur.

  d) Tespitine ihtiya� duyulan alanlar i�in tespit ve ke�if komisyonlar�n� g�revlendirir.

  e) �l/il�e ke�if ve tespit komisyonlar�n�n �al��malar�n� bir takvime ba�layarak �ng�r�len s�relerde �al��malar�n� sa�l�kl� y�r�tmesi i�in gerekli tedbirlerin al�nmas�n� sa�lar.

  f) �KS ile ilgili il/il�e m�d�rl���n�n intikal ettirdi�i konular� inceler ve gerekiyorsa yerinde tespit yaparak karara ba�lar.

  g) Bakanl�k�a yap�lacak tar�msal desteklemeler ile ilgili uygulamalarda da ortaya ��kacak problemlerin ��z�m�ne y�nelik olarak gerekli tedbirleri al�r. Tahkim komisyonlar� tar�msal destekleme uygulamalar�nda ortaya ��kan problemlerin ��z�m�nde yetkilidir.

  �) �l tahkim komisyonlar� il genelinde yetkili olup; merkez il�ede, il�e tahkim komisyonlar�n�n g�revlerini de yapar.

  �l/il�e ke�if komisyonlar�n�n g�revleri

  MADDE 9 � (1) Ke�if komisyonlar�n�n g�revleri �unlard�r.

  a) Kadastro ge�memi� k�ylerde/mahallelerde �KS�ye kay�t olmak amac�yla il/il�e m�d�rl�klerine ilk defa ba�vuruda bulunan ya da daha �nce �KS�ye kay�tl� olup yeni arazi beyan eden �ift�iler ile daha �nce arazi tespiti yap�ld��� halde tahkim komisyonunca arazilerinin yeniden tespitine l�zum g�r�len �ift�ilerin tar�m arazilerini yerinde tespit eder.

  b) Parsel yenileme karar� al�nm�� ve �al��malar� devam eden alanlarda �KS�ye konu olan arazileri tespit eder.

  c) �nceki y�llarda haz�rlanan ke�if raporlar�n� da dikkate alarak, kadastro ge�memi� birimlerde k��e noktalar� koordinat de�erlerini i�eren ke�if raporunu d�zenler. Bu ke�if raporu, �nceki y�llarda ba�vuruda bulunan �ift�ilere ait arazi kay�tlar� i�in yap�lan tespitte bir de�i�iklik olmamas� durumunda, ke�if komisyonu taraf�ndan daha �nce verilen ke�if parsel numaralar� ayn� olacak �ekilde d�zenlenir. Ke�if raporlar�, il/il�e m�d�rl�klerinde �ift�iye ait dosyada muhafaza edilir ve varsa tapu zab�t kayd� da bu rapora eklenir. �l�elerdeki t�m ke�ifli araziler sistemde yer alan ke�ifli araziler b�l�m�ne ayr�ca kaydedilir.

  �) Kadastro ge�mi� ve tapu sicilinde tescili bulunmayan m�lkiyeti ihtilafl� tar�m arazilerinde tar�m arazisinin ba�vuruda bulunan ki�i taraf�ndan halen kullan�ld���n� g�steren ve k��e noktalar� koordinat de�erlerini i�eren ke�if raporunu d�zenler.

  d) Kadastro ge�memi� birimlerde yap�lacak �al��malarda; �KS�ye kay�t olmak �zere il/il�e m�d�rl�klerine ba�vuruda bulunan �ift�ilere ait toplam tar�m arazisi b�y�kl���n� dikkate alarak, Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl���n�n bu birimlere y�nelik tahmini �al��malar�ndan, uydu g�r�nt�lerinden, hava foto�raflar�ndan, orman amenajman planlar� veya her nevi haritalardan, k�y s�n�rlar� kay�t defterlerinden ve di�er kamu kurumlar�ndan elde edilecek her t�rl� bilgi ve belgelerden, co�rafi bilgi sistemlerinden faydalan�labilir.

  �l/il�e tespit komisyonlar�n�n g�revleri

  MADDE 10 � (1) Tespit komisyonlar�n�n g�revleri �unlard�r.

  a) �KS�ye kay�tl� arazilerde �rnekleme y�ntemi ile �retim bilgilerine y�nelik �al��malar� yapmak,

  b) Bakanl�k�a y�r�t�len destekleme uygulamalar� �er�evesinde ilgili destekleme mevzuatlar� gere�ince yerinde tespit �al��malar� yapmak,

  c) Kullan�m� ihtilafl� tar�m arazilerini kullanan �ift�ilerin ve kulland�klar� arazilerin yerinde tespitini yapmak.

  �KS sistem y�neticisinin g�revleri

  MADDE 11 � (1) �KS sistem y�neticisinin g�revleri �unlard�r.

  a) �KS�nin uygulama ve geli�imine ili�kin �al��malar� yapmak,

  b) Kullan�c�lar�n lokasyonunu ve yetkilerini tan�mlamak,

  c) Yap�lacak desteklemeleri ve �r�nleri sisteme tan�mlamak,

  �) Raporlamalar� d�zenlemek,

  d) Bu Y�netmeli�in 19 uncu maddesinde belirtilen entegrasyonu sa�lamak,

  e) Bakanl�k�a verilecek benzeri g�revleri yapmak.

  �KS il sistem sorumlusunun g�revleri

  MADDE 12 � (1) �KS il sistem sorumlusunun g�revleri �unlard�r.

  a) �KS�nin il genelindeki uygulama ve geli�imine ili�kin �al��malar yapmak,

  b) �l genelinde �KS kullan�c�lar�n� tan�mlamak ve yetkilendirmek, Bakanl�k�a yetki verilmesi halinde ba�vurular�n� internet �zerinden yapmak isteyen �ift�ilere kullan�c� ad� ve �ifre tan�mlamak,

  c) Yetkilendirildi�i ilde, il�eler baz�nda �r�n, bu �r�nlere ili�kin �retim y�l� i�erisindeki ekim/dikim tarih aral�klar� ve vejetasyon s�resi ile �retim bilgilerine y�nelik tan�mlamalar� yapmak,

  �) Tar�m Kanununun 23 �nc� maddesine g�re desteklemelerden yararland�rmama karar� verilen �ift�ileri sisteme tan�mlamak,

  d) �KS�ye ba�l� destekleme uygulamalar�na ili�kin t�m icmal i�lemlerini y�r�tmek,

  e) Bu Y�netmelik h�k�mlerinin uygulanmas� s�ras�nda ortaya ��kan ihtilafl� konular� il tahkim komisyonuna iletmek,

  f) �l tahkim komisyonu kararlar�n�, tahkim komisyonu karar defterine i�lemek ve �KS�ye kaydetmek,

  g) Bakanl�k�a y�r�t�len destekleme uygulamalar� kapsam�nda r�zaen geri tahsil edilen �demeler ile mahkeme kararlar�na istinaden geri al�nan destekleme �demeleri bilgilerini �KS�ye kaydetmek,

  �) Bakanl�k�a y�r�t�len destekleme uygulamalar� kapsam�nda �ift�ilerin a�m�� oldu�u davalar sonucunda mahkeme kararlar�na istinaden yap�lan ilama ba�l� �deme bilgilerini �KS�ye kaydetmek,

  h) Bakanl�k�a y�r�t�len destekleme uygulamalar� kapsam�nda kesinle�mi� icmaller �zerinden yap�lan �demeler d���nda, teknik aksakl�lar veya veri giri�i hatalar� nedeniyle �denemeyen destekler i�in olu�turulan manuel icmal bilgilerini �KS�ye kaydetmek.

  �KS il�e sistem sorumlusunun g�revleri

  MADDE 13 � (1) �KS il�e sistem sorumlusunun g�revleri �unlard�r.

  a) �KS�nin il�e genelindeki uygulama ve geli�imine ili�kin �al��malar yapmak,

  b) �l�e genelinde �r�n ve �retim bilgilerine y�nelik tan�mlamalar� yapmak,

  c) �KS�ye ba�l� destekleme uygulamalar�na ili�kin kontrol icmal i�lemlerini y�r�tmek,

  �) �KS ve ba�l� destekleme uygulamalar�nda il sistem sorumlusu ile koordinasyonu sa�lamak,

  d) �al��malar�n i�birli�i i�erisinde y�r�t�lmesi i�in gerekli oldu�unda dosya kabul etmek ve veri giri�i yapmak,

  e) Bakanl�k�a yetki verilmesi halinde ba�vurular�n� internet �zerinden bizzat yapmak isteyen �ift�ilere kullan�c� ad� ve �ifre tan�mlamak.

  Dosya kabul g�revlisinin g�revleri

  MADDE 14 � (1) Dosya kabul g�revlisinin g�revleri �unlard�r.

  a) �KS ve ba�l� destekleme uygulamalar�na ili�kin ba�vuru evrak�n�n ilgili mevzuat h�k�mlerine uygunlu�unun �eklen kontrol�n� yapmak ve evrak� eksiksiz kabul etmek,

  b) Teslim ald��� m�racaat dosyas�n�n ilgili b�l�m�n� ismiyle imzalamak.

  Veri giri� g�revlisinin g�revleri

  MADDE 15 � (1)Veri giri� g�revlisinin g�revleri �unlard�r.

  a) Veri giri�i yap�lmak �zere kendisine verilen dosyadaki evrak�n bilgilerini sisteme eksiksiz kaydetmek,

  b) Veri giri�i esnas�nda tespit edilen eksiklikleri gidermek �zere il�e sistem sorumlusuna bilgi vermek,

  c) Veri giri�i yapt��� dosyan�n ilgili b�l�m�n� ismiyle imzalamak.

  Destekleme uygulamalar� birim sorumlusunun g�revleri

  MADDE 16 � (1) Destekleme uygulamalar� birim sorumlusunun g�revleri �unlard�r.

  a) Destekleme uygulamalar�nda �KS ile ilgili i� ve i�lemleri takip etmek,

  b) Destekleme uygulamalar�nda icmal i�lemlerini takip etmek,

  c) Destekleme mevzuatlar�n�n olu�turulmas�nda ilgili birimlerle koordinasyon sa�lamak.

  ���NC� B�L�M

  �KS�ye Kay�t Edilmeyecek Olanlar

  Kay�tlara dahil edilmeyecek ki�i ve araziler

  MADDE 17 � (1) A�a��da belirtilenler �ift�i Kay�t Sistemine kay�t edilemez:

  a) Bu Y�netmeli�in alt� ve yedinci maddelerinde belirtilen �artlar� sa�lamayanlar,

  b) Tapu tescil i�lemleri bitirilmi� alanlar ke�if raporlar� ile,

  c) Kiralama ve/veya tahsis yoluyla kullan�m hakk� al�nmayan, 22/11/2001 tarihli ve 4721 say�l� T�rk Medeni Kanununun 708 inci, 715 inci ve 999 uncu maddeleri, 31/8/1956 tarihli ve 6831 say�l� Orman Kanunu, 21/6/1987 tarihli ve 3402 say�l� Kadastro Kanununun 16 nc� maddesinin (B) bendi ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 say�l� Mera Kanunu h�k�mleri uyar�nca, devletin h�k�m ve tasarrufu alt�nda bulunan ve kamu yarar�na olan ta��nmaz mallar ile kadastro ge�memi� birimlerde tar�m arazisi vasf� olmayan ve yeni tar�ma a��ld��� tespit edilen alanlar �zerinde tar�msal �retimde bulunulan araziler,

  �) Kiralama ve/veya tahsis yoluyla kullan�m hakk� al�nmayan M�lkiyeti kamula�t�r�lan araziler,

  d) �zerinde tar�msal faaliyet yap�lmayan arsa ve arazilerle halihaz�rda ta�l�k, kayal�k ve ham toprak vasf�nda olan araziler,

  e) Kira s�zle�mesi olmayan, sahibi �lm�� ve miras��lar� bulunamayan tar�m arazileri,

  f) Maliki �lm�� olmakla birlikte tapu kay�tlar�nda miras��lar� ad�na intikali yap�lmam�� araziler.

  D�RD�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Yararlanma hakk�

  MADDE 18 � (1) �ift�inin ve tar�msal faaliyet bilgilerinin �KS�ye kay�tl� olmas�, �KS�ye ba�l� olarak yap�labilecek uygulamalar�n di�er �artlar�n� yerine getirmeksizin bu uygulamalardan yararlanma hakk� do�urmaz. �KS�ye yap�lan kay�tlar, esas olarak tar�msal faaliyetin belirlenmesine y�neliktir. Bu kay�tlar hi�bir �ekilde m�lkiyet tespitinde esas al�nmaz ve m�lkiyet hakk� do�urmaz.

  Entegrasyon

  MADDE 19 � (1) Bu Y�netmeli�in uygulamas�nda Bakanl�k b�nyesindeki elektronik ortamda bulunan verilerden ve ihtiya� halinde di�er kurum ve kurulu�lar�n veri tabanlar�nda yer alan elektronik verilerden yararlan�l�r. Bu Y�netmelik h�k�mlerinin uygulanmas� sonucunda, �KS veri taban�nda yer alan veriler Bakanl�k�a olu�turulacak di�er bilgi sistemlerine entegre edilebilir.

  Veri payla��m�

  MADDE 20 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mleri �er�evesinde �KS�ye kay�t olanlar, verilerin kullan�m ve payla��m hakk�n�n Bakanl�kta oldu�unu kabul ederler. �KS�de yer alan veriler, mevzuatlar� gere�i kullanma ihtiyac� duyan kurum ve kurulu�larla �artlar� Bakanl�k taraf�ndan belirlenecek usul ve esaslar �er�evesinde izleyici olarak payla��l�r.

  G�venlik

  MADDE 21 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki i�lemleri y�r�tmek �zere sistem y�neticisi ve il/il�e sistem sorumlular�nca kendilerine kullan�c� ad� ve �ifresi verilenler, bunlar� hi�bir surette ba�kalar� ile payla�amaz. �KS verileri payla��lan kurum ve kurulu�lar, Bakanl�k�a belirlenen usul ve esaslar �er�evesinde hareket etmek zorundad�rlar. Bu h�kme ayk�r� davrananlar do�acak zararlar�n tazmininden sorumludur.

  G�revlilerin sorumluluklar�

  MADDE 22 � (1) Bu Y�netmelikle kendilerine verilen g�rev ve sorumluluklar�n�n gereklerine ayk�r� hareket edenler hakk�nda ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re idari ve adli i�lem uygulan�r.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan mevzuat

  MADDE 23 � (1) 16/4/2005 tarihli ve 25788 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan �ift�i Kay�t Sistemi Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm�� olup s�z konusu Y�netmeli�e yap�lan at�flar bu Y�netmeli�e yap�lm�� say�l�r.

  �ntibak ve ge�i� s�reci

  GE��C� MADDE 1 � (1) 2014 �retim y�l�na ili�kin �KS ba�vurular� 30/6/2014 tarihinde sona erer. Bu tarih gerekli g�r�ld��� takdirde Bakanl�k taraf�ndan uzat�labilir. �ift�ilerin bu tarihten sonra sahip olduklar� veya kiralad�klar� tar�m arazileri hari� olmak �zere �KS�ye yeni bir �ift�i ve arazi kayd� yap�lamaz. M�cbir sebeplerden kaynaklanan �retim bilgisi de�i�iklikleri �retim y�l� i�erisinde yap�labilir.

  (2) Bu Y�netmeli�in 7 nci maddesinde k��e noktalar� koordinat de�erlerini i�eren ke�if raporlar� ile kay�tlar� yap�laca�� belirtilen tar�m arazilerinin 2014 �retim y�l� kay�tlar�, bu araziler i�in daha �nceki �retim y�llar�nda haz�rlanan k��e noktalar� koordinat de�erlerini i�eren ve/veya i�ermeyen ke�if raporlar� ile yap�labilir.

  Y�r�rl�k

  MADDE 24 � (1) Bu Y�netmelik 1/11/2013 tarihinden ge�erli olmak �zere yay�mland��� tarihte y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 25 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakan� y�r�t�r.

  Ekleri i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Y�netmelik

  Y�netmelik

  ������������ Tar�m ve K�yi�leri Bakanl���ndan:

  �ift�i Kay�t Sistemi Y�netmeli�i

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  ������������ Ama�

  ������������ Madde 1 � Bu Y�netmeli�in amac�, sa�l�kl� tar�m politikalar�n�n olu�turulmas� i�in kurulan �ift�i Kay�t Sisteminin g�ncellenmesi, geli�tirilmesi ve tar�msal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir �ekilde y�r�t�lmesini sa�lamakt�r.

  ������������ Kapsam

  ������������ Madde 2 � BuY�netmelik, �ift�i Kay�t Sisteminin geli�tirilmesi ve g�ncellenmesi ile ilgili kay�t i�lemlerinin izlenmesi ve raporlanmas�nda g�rev alacak kurum ve kurulu�lar�n belirlenmesini, tar�msal �retimle u�ra�an �ift�i se�iminin esaslar�n�, �ift�i kay�tlar�n�n d�zenlenmesini, uygulanacak tar�msal projeler ve desteklemelerde �ift�i Kay�t Sisteminin genel kullan�ma ili�kin usul ve esaslar� kapsamaktad�r.

  ������������ Dayanak

  ������������ Madde 3 � Bu Y�netmelik, 441 say�l� Tar�m ve K�yi�leri Bakanl���n�n Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  ������������ Tan�mlar

  ������������ Madde 4 � BuY�netmelikte ge�en;

  ������������ Bakanl�k: Tar�m ve K�yi�leri Bakanl���n�,

  ������������ T�GEM: Tar�msal �retim ve Geli�tirme Genel M�d�rl���n�,

  ������������ Bilgi i�lem merkezi: Tar�m ve K�yi�leri Bakanl��� Ara�t�rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Ba�kanl��� (APK) Bilgi ve ��lem Daire Ba�kanl���n�,

  ������������ �l/il�e m�d�rl���: Tar�m ve K�yi�leri Bakanl��� il/il�e m�d�rl���n�,

  ������������ �KS: �ift�i Kay�t Sistemini,

  ������������ Tar�m arazisi: Kadastro ge�mi� birimlerde tapu kay�tlar�nda, kadastro ge�memi� birimlerde ise tespit komisyonu ke�if raporlar�nda, tar�m arazisi vasf� bulunan, ger�ek ve t�zel ki�ilerin tar�msal �retim kaynaklar�n� kullanarak �zerinde tar�msal faaliyet y�r�tt��� ta��nmaz�,

  ������������ Tar�msal faaliyet: Tar�m arazisi �zerinde fiilen tar�msal �retim kaynaklar�n� kullanarak yap�lan bitkisel �retimi,

  ������������ �ift�i: �ift�i Kay�t Sistemine kay�tl� olabilmek i�in gerekenusul ve esaslar� yerine getiren ve fiilen tar�msal �retim kaynaklar�n� kullanmak suretiyle tar�msal �retimle u�ra�an ve ba�vuru tarihi itibar�yla 18 ya��n� doldurmu� ve/veya re�it ger�ek ki�iler ile t�zel ki�ileri,

  ������������ �l tahkim komisyonu: Tar�mdan sorumlu vali yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda, defterdarl�ktan bir hukuk�u (bulunmamas� halinde vali taraf�ndan g�revlendirilecek bir hukuk�u), mill� eml�k m�d�r�, Bakanl�k il m�d�r�, Bakanl�k ilgili �ube m�d�r�, Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl��� temsilcisi, ziraat odas�n�n oldu�u yerlerde ziraat odas�n�n yetkili temsilcisi ve �evre ve Orman Bakanl��� Orman Genel M�d�rl��� temsilcisinden olu�an komisyonu,

  ������������ �l�e tahkim komisyonu: Kaymakam�n ba�kanl���nda, mal m�d�r�, Bakanl�k temsilcisi, Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl��� temsilcisi, ziraat odas�n�n oldu�u yerlerde ziraat odas�n�n yetkili temsilcisi ve ormanl�k veya ormanla ili�kili alanlarda �evre ve Orman Bakanl��� Orman Genel M�d�rl��� temsilcisinden olu�an komisyonu,

  ������������ �l/il�e tespit komisyonu: Kadastro ge�memi� birimler i�in il ve il�elerde; il/il�e m�d�rl��� teknik eleman�n�n ba�kanl���nda, Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl��� teknik eleman�, ziraat odas�n�n oldu�u yerlerde ziraat odas�n�n yetkili temsilcisi, ormanl�k veya ormanla ili�kili alanlarda �evre ve Orman Bakanl��� Orman Genel M�d�rl��� teknik eleman�ndan ve k�y/mahalle muhtar�ndan olu�an komisyonu,

  ������������ �ift�i kay�t formu: �KS�nin g�ncellenebilmesi i�in ba�vuru sahibi �ift�ilerden talep edilen ve bir �rne�i EK - 1�de yer alan formu,

  ������������ Muvafakatname-1: EK-2�de yer alan belgeyi,

  ������������ Taahh�tname: EK-3�de yer alan belgeyi,

  ������������ Muvafakatname-2: EK-4�de yer alan belgeyi,

  ������������ ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Uygulama

  ������������ G�revli kurum ve kurulu�lar

  ������������ Madde 5 � �KS�nin y�netimi ile ilgili idari konulardaki i� ve i�lemler T�GEM taraf�ndan, bilgi i�lem altyap�s� ile ilgili teknik konulardaki i� ve i�lemler bilgi i�lem merkezi taraf�ndan, uygulamaya ve kay�tlar�n do�rulu�unu sa�lamaya ili�kin i� ve i�lemler tahkim komisyonlar�, tespit komisyonlar� ve il/il�e m�d�rl�kleri taraf�ndan y�r�t�l�r.

  ������������ �ift�ilerin �KS�ye kay�t olmas�, kontrollerin yap�lmas� ve �KS�nin g�ncellenmesi

  ������������ Madde 6 � �ift�iler �KS�ye kay�t olabilmek i�in istenen bilgi ve belgelerle il�e m�d�rl�klerine y�l boyunca ba�vuruda bulunabilirler. Birden fazla il�e s�n�rlar� dahilinde tar�msal faaliyet s�rd�ren �ift�iler �KS�ye kay�t olmak i�in, ba�vurular�n� ikamet ettikleri yerde arazileri varsa bu yerle�im birimine, yoksa arazinin bulundu�u il�e m�d�rl���ne, arazi merkez il�ede ise il m�d�rl���ne yaparlar. �ift�iler ba�vuruda bulunduklar� il�enin �ift�isi olarak kabul edilirler.

  ������������ Daha �nceki uygulama d�nemlerinde �KS�ye dahil olan �ift�ilere EK-1�deki formlar bas�l� olarak verilir. �lk kez �KS�ye ba�vuran �ift�iler EK-1�deki formlar� doldururlar.

  ������������ �ift�iler �KS'ye ba�vuru s�ras�nda tar�msal faaliyette bulunduklar� tar�m arazileri ile ba�vuruda bulundu�u �retim y�l� i�inde herhangi bir �retim ya da �retim gayesiyle toprak i�lemesi yap�lmam�� olan tar�m arazilerinin tamam�n�n beyan edilmesinden ve ba�vurular� s�ras�nda teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin do�ru olmas�ndan sorumludurlar.

  ������������ �l m�d�rl�kleri merkez il�elerde, il�e m�d�rl�klerinin yapmakla y�k�ml� olduklar� g�revleri yapar. �l�e m�d�rl�kleri, k�y/mahalle seviyesinde belli bir s�raya g�re kay�t i�lemlerini yaparak ba�vurular� de�erlendirir.

  ������������ Kay�t s�resince, ba�vuru sahipleri taraf�ndan doldurulan �ift�i kay�t formlar� ve istenecek di�er bilgi ve belgeler il/il�e m�d�rl�klerince teslim al�narak her �ift�i i�in bir dosya a��l�r. �ift�ilerden talep edilen belgeler bu dosyada muhafaza edilir. E�er �ift�inin ge�mi� y�l� uygulamalar� i�in a��lan dosyalar� varsa yeni dosya a��lmaz.

  ������������ Kadastrosu tamamlanm�� alanlar ile kadastrosu tamamlanmam�� ancak �nceki uygulama d�neminde tespiti yap�lm�� alanlarda; tar�msal �retimde bulunulup bulunulmad���n�n, di�er hususlar�n ve kadastro ge�mi� alanlar i�in tapu kay�tlar�n�n sicil kay�tlar�na uygun olup olmad�klar�n�n kontrol� �rnekleme y�ntemiyle yap�l�r. �nceki uygulama d�neminde/d�nemlerinde tespite esas olmam�� kadastrosuz alanlar�n ise zeminde tespiti esast�r.

  ������������ �ift�ilerden istenecek bilgi ve belgeler

  ������������ Madde 7 � �KS�ye kay�t olacak �ift�ilerin a�a��da belirtilen belgeleri, ba�vuru s�ras�nda il/il�e m�d�rl�klerine vermeleri gerekmektedir.

  ������������ a) �KS�ye ba�vuruda bulunan �ift�ilerden �ift�i kay�t formu istenir. (�lk kez m�racaat eden �ift�ilere bu form bo� olarak verilir. �ift�iler, bu formu doldurarak ba�vuruda bulunur. �KS�de kay�tl� olan �ift�ilere, �KS�deki g�ncel bilgilerinden olu�an �ift�i kay�t formu il/il�e m�d�rl�klerince dolu olarak verilir. �ift�ilerin bilgilerinde herhangi bir de�i�iklik yoksa bu form �ift�i taraf�ndan doldurularak verilmi� say�l�r. �ift�ilerin bilgilerinde de�i�iklik olmas� durumunda, g�ncellenen bilgilerle ilgili sayfalar �ift�i taraf�ndan tekrar doldurularak ba�vuruda bulunulur.)

  ������������ b) Ger�ek ki�ilerden, T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras�n� g�sterir n�fus c�zdan�n�n il/il�e m�d�rl��� taraf�ndan onaylanm�� fotokopisi istenir. (Ba�vuru s�ras�nda n�fus c�zdan�n�n asl�n�n g�sterilmesi zorunludur. N�fus c�zdanlar�nda kimlik numaras� olmayan �ift�ilerden, n�fus m�d�rl���nden onayl� kimlik numaras�n� g�steren belge istenir. Daha �nce ba�vuruda bulunanlardan T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� ile ilgili belge istenmez.)

  ������������ c) T�zel ki�ilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirk�leri ve yetki belgesi istenir. (Kamu t�zel ki�ileri hari�.)

  ������������ d) �lk defa ba�vuru yapanlardan vergi kimlik numaras�n� g�sterir belge istenir.

  ������������ e) �ift�i belgesi �rne�i istenir. (Y�r�t�len di�er uygulamalar i�in al�nan belgeler ge�erlidir.)

  ������������ f) Tar�m arazisi birden fazla ki�iye ait ise, tar�m arazisini hissedarlardan birinin kullanmas� durumunda, tapu sureti veya ke�if raporu ile birlikte di�er hissedarlarla yap�lm�� muhtar onayl� Muvafakatname-1 veya tar�m arazisini i�leyen hissedar�n s�z konusu Muvafakatnameye sahip olmamas� durumunda, verece�i noter onayl� tek tarafl� Taahh�tname istenir. (Birden fazla parselde hissesi olmakla birlikte r�za-i taksim neticesi belli parsellerde fiilen tar�msal faaliyette bulunan �ift�inin o parseller i�in Muvafakatname-1 veya noter onayl� tek tarafl� taahh�tname ile m�racaat etmesi esast�r.)

  ������������ g) ��lenen tar�m arazisinin m�lkiyeti e� ve/veya birinci derece akrabalar� olan anne, baba ve �ocuklara ait ise maliklerin onaylar�n�n bulundu�u Muvafakatname-2 istenir.

  ������������ h) Vesayet alt�ndaki ki�iler i�in mahkeme karar�n�n onayl� sureti istenir. (Vesayet alt�ndaki ki�iler vasileri arac�l��� ile ba�vurabilirler. Gerekli bilgiler vasi taraf�ndan sa�lan�r ve dosya vesayet alt�ndaki ki�i ad�na a��l�r.)

  ������������ �) �ift�ilerden tar�m arazisinin aidiyetini g�sterir a�a��daki belgelerden birisi istenir. (Tar�msal arazi tapu kay�tlar� il/il�e tapu sicil m�d�rl�klerinde elektronik ortama aktar�lm�� ise, yetkili taraf�ndan imzalanm�� g�ncel tarih ve m�h�r ta��yan onayl� bilgisayar ��kt�s� �eklindeki tapu kay�t �rnekleri istenir. Belgelerde yetkili taraf�ndan at�lm�� imza, g�ncel tarih, yetkilinin ad�, soyad� ve unvan� ile resm� m�h�r ta��yan kay�tlar�m�za uygundur ibaresi aran�r. Daha �nceki d�nemde ba�vurmu� �ift�ilerin beyan etti�i hisseli arazilerde hisse de�i�iklikleri ve kullan�m miktar� da dahil olmak �zere parsellerde de�i�iklik olmamas� durumunda, daha �nce beyan etti�i ve dosyas�nda bulunan tapu belgeleri ve ke�if raporlar� tekrar istenmez.) Bu belge;

  ������������ 1) Tar�m arazisi ba�vuru sahibi �ift�iye ait ise, tapu sicil m�d�rl���nce onaylanm�� tapu sureti,

  ������������ 2) Tar�m arazisinin maliki �lm�� ancak tapuda miras��lar� ad�na intikal yapt�r�lmam�� ise, intikal i�lemlerinin yapt�r�lmas� ve intikali g�sterir tapu belgesi, (�ntikal i�lemlerinin yapt�r�lmas� gerekli olup, veraset il�m� kabul edilmez.)

  ������������ 3) Tar�m arazisi ba�ka bir ger�ek veya t�zel ki�iye ait ise, kira s�zle�mesi ve kiralad��� veya ortak��l�k yapt��� arazinin sahibine ait onayl� tapu sureti, arazi kadastro ge�memi� birimlerde ise ke�if raporu, (Bu belge kirac�l�k, ortak��l�k ve benzeri �ekilde tar�msal �retimle u�ra�an �ift�ilerden istenir. Kamu t�zel ki�iliklerinden kiralanan araziler hari� olmak �zere ba�vurulardaki kiral�k arazilerin toplam� 100 dekar�n �zerindeyse noter onayl� kira s�zle�mesi istenir. Muhtar ve azalar taraf�ndan onaylanan s�zle�meler, k�ylerde k�y defterine kay�t edilir mahallelerde muhtar taraf�ndan listelenir.)

  ������������ 4) Tar�m arazisi Hazine ad�na tespit ve tescil edilmi� ise, bu arazinin zilyetlikle iktisab� m�mk�n olmad���ndan, tar�m arazisini i�leyen �ahs�n bu yeri defterdarl�ktan veya mal m�d�rl���nden kiralad���na dair kira s�zle�mesi, (Ecr-i misil kabul edilmez.)

  ������������ 5) Tar�m arazisinin tapusu padi�ahl�k d�neminden kalma ise, bu arazi 4071 say�l� Kanun uyar�nca Hazine ad�na tescil edilmi� oldu�undan, tar�m arazisini i�leyen �ahs�n bu yeri defterdarl�ktan veya mal m�d�rl���nden kiralad���na dair kira s�zle�mesi,

  ������������ 6) Tar�m arazisinin m�lkiyeti vak�flara ait ise, ilgili vak�flarla yap�lm�� kira s�zle�mesi ve onayl� tapu sureti,

  ������������ 7) Tar�m arazisi k�y t�zel ki�ili�ine ait ise, muhtar ve en az iki aza taraf�ndan onaylanan k�y senedi ile birlikte k�ye aidiyetini g�sterir onayl� tapu sureti,

  ������������ 8) Tapu sicilinde tescili bulunmayan m�lkiyeti ihtilafl� tar�m arazilerinde kadastro s�ras�nda maliki belirlenmi� ise; maliki g�sterir kadastro/tapulama tutana��, malik �lm�� ise kadastro/tapulama tutana�� ile miras��lar�n� g�sterir mahkeme karar�n�n asl� veya noterce onaylanm�� sureti ve tar�m arazisinin ba�vuruda bulunan ki�i taraf�ndan halen kullan�ld���n� g�sterir il/il�e m�d�rl�klerince belirlenen teknik eleman ve muhtar taraf�ndan m��tereken imzalanm�� ke�if raporu,

  ������������ 9) Kadastro ge�meyen tar�m arazisinin sahibi ise, kadastro ge�memi� birimlerde arazinin bulundu�u il/il�edeki tespit komisyonlar�nca haz�rlanan ve arazinin tar�m arazisi oldu�unu g�sterir, komisyon ve �ift�i taraf�ndan m��tereken imzalanm�� ke�if raporudur. (�ift�i arazinin bulundu�u il/il�eden farkl� bir merkeze ba�vurursa d�zenlenen ke�if raporunun bir �rne�i il/il�e m�d�rl��� taraf�ndan �ift�inin ba�vurdu�u il/il�e m�d�rl���ne g�nderilir.)

  ������������ Tahkim komisyonlar�n�n g�revleri ve i�leyi�i

  ������������ Madde 8 � Tahkim komisyonlar�, bu Y�netmelik h�k�mlerinin uygulanmas� s�ras�nda ortaya ��kan ihtilafl� konular� ��zmeye ve karar almaya yetkilidir. �l tahkim komisyonlar�; merkez il�ede, il�e tahkim komisyonlar�n�n g�revlerini de yapar.

  ������������ Komisyonlar;

  ������������ a) Haz�rlanacak olan �al��ma pl�n�na ve g�ndeme g�re toplan�r. �lgili mevzuat ve bu Y�netmelik h�k�mlerine g�re karar al�r.

  ������������ b) �l tahkim komisyonu en az be� �ye, il�e tahkim komisyonu en az �� �ye ile toplan�r ve kararlar�n� oy �oklu�u ile al�r. Oylar�n e�itli�i halinde, ba�kan�n bulundu�u taraf �o�unluk say�l�r. Karara kat�lmayan �yeler gerek�elerini kararda yaz�l� olarak belirtir.

  ������������ c) Al�nan kararlar� ilgili kurumlara tebli� eder ve uygulanmas�n� takip eder.

  ������������ d) Ger�e�e ayk�r� beyanda bulunanlar hakk�nda gerekli hukuk� i�lemlerin yap�lmas� i�in karar al�r ve ilgili mercilerce uygulanmas� y�n�nde giri�imde bulunur.

  ������������ e) Tespit komisyonlar�n�n �al��malar�n� bir takvime ba�layarak �ng�r�len s�relerde sa�l�kl� y�r�tmesi i�in gerekli tedbirlerin al�nmas�n� sa�lar.

  ������������ f) �lgili il/il�e m�d�rl���n�n �KS baz al�narak yap�lacak uygulamalarla ilgili olarak intikal ettirdi�i konular� inceler ve gerekiyorsa yerinde tespit yaparak karara ba�lar.

  ������������ g) �KS�ye ba�l� olarak yap�lacak tar�msal desteklemeler ile ilgili uygulamalarda da ortaya ��kacak problemlerin ��z�m�ne y�nelik olarak gerekli tedbirleri al�r.

  ������������ h) Kadastro g�rmeyen birimlerde daha �nce yap�lm�� tespitler i�inden yeniden tespit yap�lmas�na ihtiya� duyulanlar� belirler.

  ������������ �) Kadastro g�ren birimlerde gerek g�r�len durumlarda tapu, n�fus ve benzeri belgelerin g�ncellenmesi i�in gerekli tedbirleri al�r.

  ������������ Tespit komisyonlar�n�n g�revleri ve i�leyi�i

  ������������ Madde 9 � Tespit komisyonlar�n�n g�revleri �unlard�r.

  ������������ a) Kadastro ge�memi� k�ylerde/mahallelerde �KS�ye kay�t olmak amac�yla il/il�e m�d�rl�klerine ilk defa ba�vuran ya da daha �nce �KS�ye kay�tl� olup yeni arazi beyan eden �ift�iler ile daha �nce arazi tespiti yap�ld��� halde tahkim komisyonunca arazilerinin yeniden tespitine l�zum g�r�len �ift�ilerin tar�m arazilerini yerinde tespit eder.

  ������������ b) Tespit �al��malar� s�ras�nda bu Y�netmeli�in 10 uncu maddesinin (c) bendi h�km�n�n, yerine getirilip getirilmedi�ini kontrol eder.

  ������������ c) �nceki y�llarda haz�rlanan ke�if raporlar�n� da dikkate alarak, kadastro ge�memi� birimler tespit formu ve tespit komisyonu krokisinden olu�an ke�if raporunu d�zenler. Bu ke�if raporu, �nceki y�llarda ba�vuran �ift�ilere ait arazi kay�tlar� i�in yap�lan tespitte bir de�i�iklik olmamas� durumunda, tespit komisyonu taraf�ndan daha �nce verilen parsel numaralar� ayn� olacak �ekilde d�zenlenir. Ke�if raporlar�, il/il�e m�d�rl�klerinde a��lan ilgili �ift�iye ait dosyada muhafaza edilir ve varsa tapu zab�t kayd� da bu rapora eklenir.

  ������������ d) �ift�i Kay�t Sisteminde kayd� bulunan �ift�ilerin, arazi bilgilerinde bir de�i�iklik yok ise, tahkim komisyonlar�nca l�zumlu g�r�len araziler hari� olmak �zere, �KS�de kay�tl� arazileri i�in yeniden tespit �al��mas� yapmaz.

  ������������ e) Tahkim komisyonlar�nca belirlenen �al��ma takvimi do�rultusunda �ift�ilerin kadastro ge�memi� arazilerinin tespit i�lemlerini yapar.

  ������������ f) Kadastro ge�memi� birimlerden �KS�ye kay�t olmak �zere il/il�e m�d�rl�klerine ba�vuru yapan �ift�ilere ait toplam tar�m arazisi b�y�kl���n� dikkate alarak, Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl���n�n bu birimlere y�nelik tahmini �al��malar�ndan, uydu g�r�nt�lerinden, hava foto�raflar�ndan, orman amenajman planlar� veya her nevi haritalardan, k�y s�n�rlar� kay�t defterlerinden ve di�er kamu kurumlar�ndan elde edilecek her t�rl� bilgi ve belgelerden faydalanarak k�ylerin tahmini alanlar�n� hesaplar.

  ������������ g) �l/il�e m�d�rl�kleri, tespit �al��malar� �er�evesinde, arazi alan tespit cihazlar� tedarik edebilecekleri gibi uzaktan alg�lama ve co�rafi bilgi sistemlerini de kullanarak kontrol ve tespit �al��malar� yapabilir. Yerle�im birimlerine ait toplam tar�m arazisi b�y�kl��� ile tespiti yap�lan tar�m arazilerinin b�y�kl��� aras�ndaki fark�n %5 veya daha fazla olmas� halinde, il/il�e m�d�rl�kleri konuyu tahkim komisyonlar�na bildirir.

  ���NC� B�L�M

  �KS�ye Kay�t Edilmeyecek Olanlar

  ������������ Kay�tlara dahil edilmeyecek ki�i ve araziler

  ������������ Madde 10 � A�a��da belirtilen;

  ������������ a) Bu Y�netmeli�in 7 nci maddesinde istenen belgelerle ba�vuru yapmayan �ift�iler,

  ������������ b) K�y t�zel ki�ileri hari� olmak �zere ana s�zle�mesindeki faaliyet konular� aras�nda tar�msal faaliyet olmayan t�zel ki�iler,

  ������������ c) 4721 say�l� T�rk Medeni Kanununun 708 inci, 715 inci ve 999 uncu maddeleri, 6831 say�l� Orman Kanunu, 3402 say�l� Kadastro Kanununun 16 nc� maddesinin (B) bendi ve 4342 say�l� Mera Kanunu h�k�mleri uyar�nca, devletin h�k�m ve tasarrufu alt�nda bulunan ve kamu yarar�na olan ta��nmaz mallar ile kadastro ge�memi� birimlerde tar�m arazisi vasf� olmayan ve yeni tar�ma a��ld��� tespit edilen alanlar �zerinde tar�msal �retimde bulunulan araziler,

  ������������ d) M�lkiyeti kamula�t�r�lan araziler,

  ������������ e) Konut veya arsa kooperatifinden kiralanan araziler,

  ������������ f) Sahibi �lm�� ve miras��lar� bulunamayan tar�m arazileri,

  ������������ g) Tapudaki vasf� tar�m arazisi olmayan arsa, �al�l�k, kayal�k, ta�l�k, ham toprak ve benzeri araziler,

  ������������ �ift�i Kay�t Sistemine kay�t edilmez.

  D�RD�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  ������������ Yararlanma hakk�

  ������������ Madde 11 � �ift�inin ve arazilerinin sadece �KS�ye kay�tl� olmas�, �KS�ye ba�l� olarak yap�labilecek uygulamalar�n di�er �artlar�n� yerine getirmeksizin bu uygulamalardan yararlanma hakk� do�urmaz.

  ������������ Entegrasyon

  ������������ Madde 12 � Bu Y�netmeli�in uygulamas�nda Bakanl�k b�nyesindeki elektronik ortamda bulunan mevcut verilerden yararlan�l�r. Bakanl�k�a y�r�t�len uygulamalarla ilgili elde edilen elektronik ortamdaki verilerin �KS�ye entegre edilmesi esast�r.

  ������������ Y�r�rl�k

  ������������ Madde 13 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  ������������ Y�r�tme

  ������������ Madde 14 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini Tar�m ve K�yi�leri Bakan� y�r�t�l�r.

  Ekleri i�in T�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği Yayımlandı

  Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği 27 Mayıs 2014 tarih ve 29012 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği ile 16 Nisan 2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  27 Mayıs 2014 tarihli Yönetmelikte; ÇKS’nin kurulması, kullanılması, güncelleme ve tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin, kayıtlarının yapılması, düzenlenmesi ile uygulanacak destekleme programlarında ÇKS’nin kullanımına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

  27.Mayıs.2014 tarih ve 29012 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve bu Genelgeye ek olarak Bakanlığımızın yayımlamış olduğu 06.06.2014 tarihli ÇKS Genelgesi/Genelge-2014/ konulu genelgede çiftçilerin üretim yıllarına ilişkin ÇKS başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık tarihinde sona ereceği açıklanmıştır.

  Yönetmeliğin tam metnineburadanulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : agri.tarimorman.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap