Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  çanakkale etkinlik okul öncesi

  1 ziyaretçi

  çanakkale etkinlik okul öncesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  �anakkale Zaferi okul �ncesi boyama sayfalar�! Okul �ncesi �anakkale Zaferi boyama etkinlikleri

  �anakkale Zaferi okul �ncesi boyama sayfalar�! Okul �ncesi �anakkale Zaferi boyama etkinlikleri

  �anakkale Zaferi'nin 107. y�l d�n�m� yurdun d�rt bir yan�nda b�y�k bir co�ku i�inde kutlan�yor. Bu kapsamda okul �ncesi boyama etkinlikleri anaokulu ve kre� ��retmenleri taraf�ndan �ocuklara yapt�r�l�yor. Okul �ncesi �anakkale Zaferi boyama etkinlikleri kapsam�nda �rnek sayfalara haberimizden eri�ebilirsiniz. ��te �anakkale Zaferi okul �ncesi boyama sayfalar�

  �ANAKKALE ZAFER� ���N SANAT BOYAMA ETK�NL�KLER�

  �ehitlerimiz ve �anakkale Zaferi i�in sanat boyama etkinlikleri

  �ANAKKALE ZAFER�N�N ANLAMI VE �NEM� NED�R?

  �anakkale Zaferi'nin �zerinden 107 y�l ge�ti. T�rk milleti destans� bir zafere imza atarak �ngiliz-Frans�z g��lerini �anakkale'yi dar etmeyi ba�ard�.

  Kahraman T�rk ordusunun �anakkale Cephesi'nde verdi�i m�cadele yaln�zca T�rk tarihinin de�il b�t�n d�nya tarihinin ak���n� etkileyecek derecedeydi. Bu cephede al�nan galibiyet d�nya �lkelerinin g�� dengelerini de�i�tirmi� ve y�ce T�rk milletinin belirleyici ve y�nlendirici g�c�n� bir kere daha g�zler �n�ne sermi�tir.

  �anakkale Cephesi'nin Anadolu halk�na verdi�i azim, umut ve kararl�l�k Kurtulu� Sava��'n�n me�alesini de ate�lemi�tir. �anakkale, T�rk ulusunun ba��ms�zl�k ve h�rriyet s�z konusu oldu�unda ne denli kararl� ve kahraman oldu�unu sonsuza dek an�msatacak bir "an�tcephe" dir. ��nk� T�rk ordusu �st�n muharebe taktiklerini, silah g�c� bak�m�ndan �ok �st�n bir g�ce kar�� ustal�kla kullanm��t�r. Bununla beraber d�nya harp tarihi, �anakkale'de T�rk askerinin insanc�ll���n� sava� alanlar�nda bile yitirmedi�ine, d��man�na dahi merhamet g�sterebildi�ine �ahit olmu�tur.

  Her siperde ayr� bir destan ba�latan askerlerimiz, d��mana kar�� verdi�i mukaddes m�cadeleyi zaferle sonu�land�rd���nda, d�nya tarihinin zirve sayfalar�na da "�anakkale Ge�ilemez!" ilkesini bir daha silinmemek �zere yazd�rm��t�r

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap